Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения.

Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират алтернативни решения. 

Социална осъзнатост: Учениците се поставят на мястото на личностите, взели участие в конкретното историческо събитие.

Управление на взаимоотношенията: Учениците се упражняват да отстояват позицията си и да слушат активно по време на  груповата работа. 

20- 25 мин. за работа в групи по 3-5 души или по двойки

Предварително формулиран казус

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете учениците в дейността и им обяснете, че историята, която изучаваме днес е поредица от избори, които хората е трябвало да правят. Подчертайте, че да правим избори не винаги е лесно и че решаването на проблеми и конфликти е важно умение, което се налага да използваме ежедневно. Обяснете им, че ще дискутират  проблем, който изисква решение. 

Обсъдете

Заедно обсъдете стъпките, които са нужни за решаването на даден проблем. Попитайте учениците какво най-напред е нужно да направим, когато се натъкнем на проблем. Изведете заедно стъпките: 

  1. Стъпка 1: Идентифицирайте и дефинирайте проблема. Изложете проблема възможно най-ясно. 
  2. Стъпка 2: Предложете възможни решения
  3. Стъпка 3: Оценете алтернативни решения
  4. Стъпка 4: Изберете решение
  5. Стъпка 5: Приложение

Стъпка 6: Оценка на резултата

Разрешете казуса

След като вече сте обсъдили стъпките, дайте инструкция за преминавне към разглеждането на избрания казус в групи или по двойки.

Обобщете

Направете разбор на дейността заедно с учениците. 

  • До какво алтернативно решение достигнахте? 
  • Какво ви затрудни? 
  • Какво ви беше лесно? 
  • Как работихте като група? 

Прилагайте регулярно тази практика в началото или в края на раздел, за да ангажирате учениците и/или да направите проверка на нивото на знания. 

Дайте за задача на учениците сами да изберат следващите казуси за разглеждане в час и ги помолете да аргументират избора си. 

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали