Prepodavame.bg

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения.

Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират алтернативни решения. 

Социална осъзнатост: Учениците се поставят на мястото на личностите, взели участие в конкретното историческо събитие.

Управление на взаимоотношенията: Учениците се упражняват да отстояват позицията си и да слушат активно по време на  груповата работа. 

20- 25 мин. за работа в групи по 3-5 души или по двойки

Предварително формулиран казус

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете учениците в дейността и им обяснете, че историята, която изучаваме днес е поредица от избори, които хората е трябвало да правят. Подчертайте, че да правим избори не винаги е лесно и че решаването на проблеми и конфликти е важно умение, което се налага да използваме ежедневно. Обяснете им, че ще дискутират  проблем, който изисква решение. 

Обсъдете

Заедно обсъдете стъпките, които са нужни за решаването на даден проблем. Попитайте учениците какво най-напред е нужно да направим, когато се натъкнем на проблем. Изведете заедно стъпките: 

  1. Стъпка 1: Идентифицирайте и дефинирайте проблема. Изложете проблема възможно най-ясно. 
  2. Стъпка 2: Предложете възможни решения
  3. Стъпка 3: Оценете алтернативни решения
  4. Стъпка 4: Изберете решение
  5. Стъпка 5: Приложение

Стъпка 6: Оценка на резултата

Разрешете казуса

След като вече сте обсъдили стъпките, дайте инструкция за преминавне към разглеждането на избрания казус в групи или по двойки.

Обобщете

Направете разбор на дейността заедно с учениците. 

  • До какво алтернативно решение достигнахте? 
  • Какво ви затрудни? 
  • Какво ви беше лесно? 
  • Как работихте като група? 

Прилагайте регулярно тази практика в началото или в края на раздел, за да ангажирате учениците и/или да направите проверка на нивото на знания. 

Дайте за задача на учениците сами да изберат следващите казуси за разглеждане в час и ги помолете да аргументират избора си. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали