Социално-емоционално учене в часовете по география

Asset 29

Защо социално-емоционалните умения са неразривна част от учебния процес по география?

Интегрирането на СЕУ в предмета география и икономика е отличен начин, по който учениците могат да задълбочат своите личностни умения, знания и осъзнатост към проблемите на света.

1. СЕУ в часовете по география е от ключово значение за изграждането на умения като социална осъзнатост и отговорно вземане на решения,за да могат учениците да взаимодействат, да си сътрудничат и да се учат от хора с различен произход.

СЕУ в часовете по география

2. Много от темите, които днес засягат човечеството, от климатичните промени, през правото на свободно придвижване до икономическа справедливост, могат да бъдат включени в ученическия свят през предмета география. Именно в него социално-емоционалните умения играят ключова роля за припознаването на тези предизвикателства като обща и лична отговорност.

СЕУ в часовете по география

3.Изследванията показват, че СЕУ не само подобрява академични резултати, но също така увеличава просоциалното поведение (като доброта, споделяне, и съпричастност), подобрява нагласите на учениците към училище, и намалява депресията и стреса сред учениците.

СЕУ в часовете по география

Онлайн обучения за развитие на СЕУ

СЕУ в часовете по география
Социално-емоционални умения

Преподаване на социално-емоционални умения

КУРС Търсите ли начини да подобрите академичния успех на вашите ученици, като същевременно насърчавате тяхното социално и емоционално израстване? Искате ли да създадете учебна среда, в която учениците да се

Запиши се за курса
СЕУ в часовете по география
Социално-емоционални умения

Социално-емоционално учене и култура на класната стая

Искате да създадете положителна и приобщаваща среда в класната стая, където вашите ученици да развиват пълния си потенциал? Искате да научите ефективни стратегии за насърчаване на социално-емоционалните умения като самосъзнание, емпатия и отговорно вземане на решения?

Запиши се за курса
социално-емоционални умения
Социално-емоционални умения

Как да развиваме своите социално-емоционални умения?

КУРС Отключете своя потенциал като учител с курса “СЕУ за всеки учител: как да развиваме своите социално-емоционални умения?”. Открийте нови инструменти за управление на вашите реакции и подобряване на вашето

Запиши се за курса

Стратегии за развитие на СЕУ

СЕУ в часовете по география

Дискусия по книга с помощта на карта

Учениците анализират откъс от популярна книга с помощта на географски карти и СЕУ въпроси. Самоосъзнатост: учениците опознават личностните си качества като ги сравняват с тези

СЕУ в часовете по география

Интервю с човек от чуждо място

Учениците създават и задават въпроси за традиции и бит на човек от друга държава или на човек, който живее в различен край на България. Социална

СЕУ в часовете по география

Кое би предпочел – СЕУ игра по география

Учениците избират между две действия, емоции, концепции и аргументират отговора си. Самоосъзнатост: Учениците разбират и обясняват собствения си избор; изграждат положителна нагласа към учебния материал.

СЕУ в часовете по география

Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности и държави, учениците разбират какво

СЕУ в часовете по география

Миграция на хората

Учениците участват в ролева игра, която симулира миграционните процеси . Социална осъзнатост: Учениците разбират основните идеи на миграцията. Управление на взаимоотношенията: Учениците осъзнават  нуждите на

СЕУ в часовете по география

Новините влизат в час

Учениците извеждат важна информация за дадена държава или регион на база новинарска статия за събитие/явление/случка. Социална осъзнатост: учениците се запознават със ситуация в дадена държава,

СЕУ в часовете по география

Поема от изследовател

Учениците се запознават с живота на известен изследовател и създават поема от негово име. Самоосъзнатост: Учениците научават и изпитват нови емоции чрез други хора. Социална

СЕУ в часовете по география

Преди и сега – анализ на природна местност

Учениците сравняват миналото и сегашно състояние на дадена местност по определени показатели. Социална осъзнатост: учениците разбират процесите – икономически, емоционални и социални, през които минават

СЕУ в часовете по география

Силата на добрите географски въпроси

Учениците формулират географски въпроси с отворен отговор които насърчават анализа на пространството, мястото и взаимовръзките между света на хората и света на природата. Социална осъзнатост:

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи  социално-емоционалните умения (СЕУ) в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.

Намерете още ресурси за социално-емоционалното учене в класната стая