СЕУ в часовете по БЕЛ

СЕУ в часовете по БЕЛ

Защо социално-емоционалните умения са неразривна част от учебния процес по БЕЛ?

Всяко едно от уменията част от социално-емоционалната рамка може да бъде системно развивано в часовете по БЕЛ и в хармония с учебните цели.

1. Паралелното овладяване на езикови и социално-емоционални компетентности разкрива многобройни възможности за формиране на специфични умения като емоционална осъзнатост, самоефективност, отговорност, емпатия и толерантност, нужни на всяко дете в класната стая и извън нея.

СЕУ в часовете по БЕЛ
СЕУ в часовете по БЕЛ

2. Потапянето в света на литературата обогатява ценностните и културни представи на учениците за света около тях, стимулира тяхното критично мислене и ги свързва с опита на тези преди тях. Стимулира умението за саморефлектиране и предоставя възможност на учениците да откриват в текстовете различни начини, по които хората изразяват емоциите си. 

3. Груповите и игровите технологии на работа предоставят възможност за активно участие, взаимодействие и автентично общуване между учениците, както и за изграждане на умения за изслушване и уважаване на събеседника.  

СЕУ в часовете по БЕЛ

Дейности, уроци и идеи за проекти

СЕУ в часовете по БЕЛ

Ако бях на мястото на …?

Учениците се поставят на мястото на герой от изучавано произведение в ситуация от самата творба.   Социална осъзнатост: Учениците упражняват способността да се поставят на мястото

СЕУ в часовете по БЕЛ

Как да водим фокусиран разговор?

Учениците трябва да поддържат диалог с партньора си като поддържат темата на разговор без да я променят несъзнателно.   Управление на взаимоотношенията: Учениците се научават

СЕУ в часовете по БЕЛ

Книгите ни давата крила

Учениците споделят за начина, по който дадено произведение ги е накарало да се почувстват, по какъв начин ги е вдъхновило и какви положителни примери могат

СЕУ в часовете по БЕЛ

Литературни СЕУ въпроси

При на анализа на дадено произведение учителят задава повече въпроси, базирани на СЕУ, които развиват емоционалната интелигентност на учениците.   Осъзнатост: анализират и рефлектират върху

Често задавани въпроси

Социално-емоционалното учене е процесът на развитие на социално-емоционални компетенции, т.е. нагласи, убеждения, умения и поведенчески модели, които ни помагат да взимаме правилни решения. 

Системният подход гарантира, че социално-емоционалното учене (СЕУ) е интегрирано в цялостното образователно преживяване на учениците. Повече от единичен урок или дейност, СЕУ се инкорпорира в ключови аспекти, които определят живота и учебния процес на учениците: класни стаи, училища, домове и общности.

  1. Самоосъзнатост
  2. Самоуправление
  3. Социална осъзнатост
  4. Управление на взаимоотношенията
  5. Отговорно взимане на решения

Прочетет повече за тях в статията “Какво представлява социално-емоционалното учене?”

Всеки учител може успешно да включи СЕУ в учебния процес стига да е готов да работи върху собствените си социално-емоционални компетентности, да търси и прилага доказани добри практики, да наблюдава напредъка и да адаптира на база нуждите на учениците. 

Всеки един учебен час, всяко взаимодействие с учениците в и извън класната стая, проектите, събитията, състезанията са възможност за целенасочено и фокусирано развиване на СЕУ. 

Материалите са подходящи за ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но могат да се използват и с по-малки ученици, ако се направят необходимите адаптации.