Книгите ни дават крила

Учениците споделят за начина, по който дадено произведение ги е накарало да се почувстват, по какъв начин ги е вдъхновило и какви положителни примери могат да изтъкнат.

Осъзнатост: Учениците вникват в идеята, че книгите са прозорци към разбирането на нашето общество, другите култури и самите нас.

10-20 мин. дискусия или писмено задание

избрано произведение 

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Преди старта на дейността определете произведение, за което ще говорите с учениците. Възможно е да подберете повече от едно или пък да дадете избор на учениците на избор, ако сте изучавали повече произведения. Ако прецените, можете да дадете и свободен избор на учениците и произведенията, които те избират да не са част от учебния план. 

Въведете

Обяснете на учениците, че книгите и произведенията, които изучават имат различна стойност за всеки. Разкажете им за това че книгите могат да бъдат “прозорци” за други светове, разбирания и култури,  че те понякога ни “дават криле” и че също така развиват въображението ни. 

Попитайте учениците как те самите разбират израза “книгите ни дават крила”

Дискутирайте

В зависимост от избора, който сте направили за хода на дейността, попитайте учениците следните въпроси:

  • Как това произведение те накара да се почувстваш? Какви чувства изпита, докато четеше произведението? 
  • Как и дали това произведение те накара да промениш мнението си за нещо/някого?
  • Кое произведение ти е давало крила? Защо според теб?
  • С кои от героите в произведението се чувстваше свързан/а? Защо? 
  • Какво ново научи от това произведение?
Обобщете

Изведете акцентите от бързото обсъждане и ги обвържете с математиката – ценностите на тази наука, методите или дори конкретна задача.

Ако учениците трябва да отговорят писмено, то нека запишат или виждат насочващите въпроси през цялото време; ако работят на групи/по двойки въпросите за дискусия трябва отново да са видими за всички.

Вариант 1 – дейността може да се реализира и у дома, като учениците отговорят на въпросите от дискусията за книга, която са чели и не е част от задължителната литература.

Вариант 2 – учениците могат да направят интервю с член от семейството за неговата или нейната любима книга.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали