Сократова беседа

Учениците разглеждат в група откъс от дадено произведение без експлицитна помощ от учителя.

Управление на взаимоотношения: учениците вникват в учебното съдържание като един екип

Вземане на отговорни решения: заедно достигат до отговорите на литературни въпроси

Един учебен час в групи по 5-6 

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Предварително определете откъса от произведението и темата, която учениците ще разглеждат.

Въведете

Обяснете, че Сократовите беседи са дискусии водени от учениците, при които участниците си помагат взаимно в тълкуването и анализа на даден текст. “Целта е заедно да положите усилие, да си помогнете един на друг при изследването на текста.”

Обяснете

Обсъдете с групата опорните точки и някои от стъпките на работа. Обяснете им, че във всяка група ще има един модератор, който задава въпроси и се уверява, че редът на говорене се спазва. Уверете се, че всички са запознати с правилата на дискусията. Най-добре моделирайте начина, по който учениците могат да дискутират.

Припомнете

Припомнете следните правила за ефективно изслушване:

 • Решете да слушате другия
 • Оставете настрана своите интереси
 • Бъдете любопитни
 • Изслушайте идеята на другия докрай, преди да коментирате
 • Бъдете търпеливи и спокойни
 • Спазвайте реда на говоренеДискутирайте по групи

Напишете или визуализирайте някои от въпросите за дискусия (можете да включите и въпроси от следващи уроци, за да загатнете за материала, който ще вземете), например:

Какви чувства изпитва героят в “На прощаване”?

За учениците визуализирайте и следните стъпки за работа.

 • Прочетете откъса от произведението (учениците четат индивидуално или някой чете на глас за всички).
 • Обсъдете въпросите от дъската.

Уверете се, че учениците са наясно с          времевите ограничения за работа.

Докато траят дискусиите по групи наблюдавайте отблизо всяка група и се убедете, че всеки ученик участва активно и модераторът се справя успешно със задачата си. 

Обобщете

След края на отделните дискусии обсъдете с целия клас въпросите отново и обобщете как са се чувствали по време на дейността. 

Направете разбор на дейността заедно с учениците, като включите следните въпроси:

 • Как според вас премина дискусията във вашата група?
 • Спазвахте ли правилата за активно изслушване?
 • Достигнахте ли до общи отговори и заключения?
 • Беше ли ви полезна дискусията?

 

Възможно е някои от участниците не изслушват останалите/да има конфликт в малката група, за да избегнете подобни ситуации, съветваме да съобразите следното:

 • изтъквате ясни правила за комуникация в групата (активно изслушване на другия, уважение, изчакване на реда)
 • моделирайте позитивна комуникация в групата
 • уверете се, че средата е спокойна и децата са подготвени за дейността, можете да пуснете релаксираща музика за фон
 • избягвайте да групирате участници, ако помежду им вече има съществуващ конфликт
 • включете във всяка група поне един ученик, за който знаете, че открито ще сподели, ако има проблем и такъв, който винаги ясно разбира инструкциите и може да насочи останалите при нужда
 • комбинирайте ученици, които имат затруднения заедно с такива, които са по-уверени и биха ги подкрепили

Посъветвайте учениците да проведат дискусия по даден въпрос със семейството си и след това да рефлектират по опорни въпроси: 

 • Какво беше лесно/трудно в дискусията? 
 • Как се чувствах по време на дискусията? 
 • Какво научих от дискусията? 
 • На какви други теми бих искал/а да водя дискусия със своето семейство?

Още полезни статии:

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали