Литературни СЕУ въпроси

При на анализа на дадено произведение учителят задава повече въпроси, базирани на СЕУ, които развиват емоционалната интелигентност на учениците.

Осъзнатост: анализират и рефлектират върху въпроси, свързани с емоционалното състояние на героите и тяхното собствено.

10-15 минути

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Подготовка

Уверете се, че учениците са прочели откъса от избраното произведение и започнете дискусията.

Анализирайте

Вместо фактологични въпроси по съдържанието, задайте повече въпроси, базирани на СЕУ, например:

  • Какви емоции изпитва главният герой? По какво съдите за тези емоции? 
  • Какво събитие или събития са го накарали да се почувства по този начин?
  • Как емоциите на героя се променят в началото/средата и края на откъса? 
  • Как главният герой изразява емоциите? Дали емоциите се изразяват по здравословен и продуктивен начин?

Включете и въпроси, свързани с преживяванията на учениците, докато четат:

  • Как се чувствате спрямо това, което се случва в историята? Защо се чувствате по този начин?
  • Как бихте се почувствали, ако бяхте в същата ситуация като главния герой? Защо?
  • Как се промениха емоциите ви в хода на историята? Защо?

 

Обобщете

Изведете акцентите от дискусията и помолете няколко ученици да споделят какво им е харесало и какво може да се подобри във формата на дискусията.

Възможно е да реализирате дейността под формата на писмен въпрос към учениците, ако смятате, че е по-подходящ вариант за групата.

Като вариант за реализиране на дейността у дома, предложете на учениците да интервюират свой приятел или роднина за тяхното любимо произведение. Предложете им да гледат филм заедно със семейството и да го обсъдят, използвайки опорните въпроси.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали