Поема от името на литературен герой

След като се запознаят с откъс от изучавано произведение учениците създават поема в първо лице от името на избран герой.

Осъзнатост: Учениците използват литературни източници, с цел да напишат поема (или разказ) в конкретна последователност, която да разкрива ясно преживяванията на героя;

40 мин. за самостоятелна работа или работа по двойки

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Заедно с учениците припомнете откъса/откъсите от произведението, в които се съдържа описанието на избрания герой. Обсъдете с тях обществения контекс – по какъв начин живее героят, какви са неговите/нейните ценности, какви са ценностите на обществото/семейството, в което живее. 

Опишете

Направете портретна и речева характеристика на героя, стимулирайте децата да откриват конкретни цитати, описващи героя. Запишете някои на дъската. Коментирайте и вътрешните преживявания, действията на героя, какъв е нейния/неговия вътрешен диалог. 

Нека учениците напишат на лист няколко ключови думи/словосъчетания, които описват героя, например “сираче, покровителка, послушница, животворна усмивка, миловидно лице…”

След това ги помолете да напишат няколко думи или кратки цитати, които описват поведението и преживяванията на героя, например “тя ги заливаше със светлия си поглед”, “тя ги одобряваше с небесна усмивка”, “тя бе учудена, трогната до сълзи, изненадана..

Създайте

След това помолете учениците да се поставят на мястото на героя и да напишат кратка поема (или друг вид текст по Ваша преценка) от името на самия герой, все едно те са на негово/нейно място и съпреживяват всичко случващо се. 

Помолете учениците да пристъпят към работа и ги разпределете с техния партньор, ако сте избрали метода работа по двойки. 

Обсъдете

След края на дейността учениците могат да споделят поемите си и да направите заедно разбор на дейността. По Ваша преценка можете да споделите написаните текстове в отделен час. 

Няколко въпроса за разбор на дейността:

  • Как се чувствахте, докато пишете текста от името на някой друг?
  • Беше ли ви трудно да се поставите на мястото на героя?
  • Какво чувствате спрямо героя, за който писахте? (възхищение, съжаление, състрадание..)

 

Ако учениците изпитват трудност да създадат текст, най-добре ги групирайте с партньор. Ако форматът на поемата ги затруднява, то могат да напишат свободен текст от името на герой. 

Предложете на учениците да направят литературно четене пред по-широка публика или пък запишат на видео как четат поемите си.

Учениците могат да създадат поема или текст по техен избор, в които те, техен близък или роднина са главният герой.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали