Пет стъпки за въвеждане на компетентностния подход в часовете по литература

Представете си, че хвърляте камък в спокойните води на езеро. Камъкът предизвиква концентрични вълни, които се разстилат все по-нашироко и нарушават естествения хабитат на водоема.…

Окуражавам поемането на отговорност и правото на избор

Активна роля (участие и принос) на учениците във взимането на решения.

Всеки от нас се чувства приет и важен там, където мнението му има значение и където не попадаме само като потребители или консуматори на идеите, нормите и очакванията на другите. Да бъдем част от общност означава да имаме пряка възможност за взимане на отношение към важните неща, които се случват в нея. Представете си разликата в усещането към колектив, в който заедно измисляте дневния ред на програмата за следващия тиймбилдинг или такъв, в който просто отивате, за да изпълните идеите на някой друг.

Освен тях е важно всъщност да включим и дадем активна роля на всички ученици в процеса на взимане на решения за начина, по който функционира класната стая – т.е.

 • изграждане на общи норми на поведение;

 • съгласяване и избиране на процедури;

 • начини на празнуване;

 • мерки, които можем да вземем при неспазване на тези норми.

 • Създаване на ритуали на класа за отбелязване на успехи, за празнуване на рождени дни или за разговори при определени ситуации.

Лидерски роли

Овластяване - СЕУ интегриране

Лидерските роли се създават спрямо компетентностите и нуждите, които откриваме в класната стая. Зависят много от възрастта на учениците. Лидерските роли са основна част от културата на учене и се чудесен инструмент за развитие на различни компетентности.

Възможни лидерски роли:

 • компас на емоциите: ученик, който помага на другите да разпознаят емоциите си и да се справят с тях

 • подкрепа: ученик, към когото можеш да се обърнеш и той да те изслуша

 • пазител на емоциите: ученик, който поддържа кът на емоциите и отговаря на въпросите в него

 • отговорник по рефлексите: ученик, който води рефлексиите, насочени към емоциите през деня/часа

Възможни лидерски роли:

 • Господарят на въпросите – ученик проследява каква е ангажираността по време на часа. Записва въпросите, които се задават през часа и в края на часа се прави обобщение през тях.

 • Въпроси за вкъщи – в края на часа учениците задават няколко въпроса в края на часа свързани с темата на урока(3-5 въпроса). Избира се ученик, който има за задача да намери информация по тези въпроси и да я представи следващия час.

 • Помощник учител – проверява изходните билети на своите съученици, изчислява точките и ги записват в обща тетрадка на класа. След всеки билет различен ученик заема ролята на помощник учител. Учениците се ръководят по един решен изходен билет.

 • Отговорник за домашна работа – попълва тракер за написана домашна работа и избира всеки ден различен ученик, който да съобщи домашното.

Възможни лидерски роли:

Роли при работа в екип:

 • отговорник за записките;
 • отговорник за времето;
 • отговорник на уважението и т.н.

Възможни лидерски роли:

 • Личен коуч – на половината ученици от класа се възлага задачата да бъдат личен коуч за свой съученик от другата половина на класа. Учениците от втората група споделят 3-5 неща, в които искат да се подобрят. Личният им коуч следи ‘клиента си’ и обсъжда с него как да се развива.

 • Съдийски комитет – може да се използва когато учениците представят проекти, групови задачи, автентични задачи и др. Комитетът може да се съдържа от различен брой души и да се избира всеки път когато класа има нужда от гласуване.

 • Отговорник за чистотата:

 1. Следи за спазване на правилото „Пазим стаята чиста и подредена“ и съобщава кой ще получи зелена и кой червена точка.
 2. Изтрива дъската след всеки час или когато помоли учител.
 • Отговорник за междучасията:

 1. Следи за спазване на правилата по време на междучасието.
 2. Поставя зелени и червени точки по време на междучасието.

Допълнителни ресурси: Роли в класната стая (на АЕ)

Право на глас

People surrounded a whiteboard with a green checkmark, ignoring red one. Right collective choice, smart strategy and foresight. Voting in an election or referendum. Select preferred option. Politics

Учениците споделят мнение за структурата и съдържанието на:

 • урочните дейности – избор между дейности или начини на работа (самостоятелно, в група)

 • време за определена дейност

 • норми в класа;

 • процедури в часа;

 • ритуали;

 • др. аспекти на учебния процес

Примери:

 • Допитвам се до тях за времето, което им е нужно да изпълнят поставената им задача

 • Даваме им възможност да изберат как ще работят – индивидуално, със съученик, в група

 • Предоставяме им възможност за избор на ресурси и активности, с които да достигнат до целта

 • Създаваме пространство, в което да споделят очакванията от урока или раздела, какво те искат да научат и как

Обратна връзка

Друга полезна стратегия е събирането на обратна връзка от самите ученици и повдигане на тези въпроси с тях. В зависимост от възрастта им има различни идеи , които могат да ни свършат работа в тази посока, но усещането за принадлежност и безопасност не е нещо, което да развиваме на “мета” ниво, напротив колкото повече говорим и го демонстрираме с учениците, толкова повече ще изграждаме и в тях усещането за приемане и принадлежност.

Друга полезна стратегия е събирането на обратна връзка от самите ученици и повдигане на тези въпроси с тях. В зависимост от възрастта им има различни идеи , които могат да ни свършат работа в тази посока, но усещането за принадлежност и безопасност не е нещо, което да развиваме на “мета” ниво, напротив колкото повече говорим и го демонстрираме с учениците, толкова повече ще изграждаме и в тях усещането за приемане и принадлежност.

 • Провеждайте редовни проучвания(анкети) сред учениците, за да получите обратна връзка за дейностите в класната стая, методите ви на преподаване, културата в класната стая. Например, анкетата 7С, въпроси в края на часа, кутия за обратна връзка.

Овластяване - СЕУ интегриране
 • Чуйте гласа и перспективите на учениците (Steele и Cohn-Vargas, 2013), като ангажирате целия клас в разговори за решаване на проблеми, когато възникнат предизвикателства в класната стая. Бъдете възприемчиви към приноса на учениците, като същевременно помагате на учениците да търсят приобщаващи, взаимноизгодни решения.

Стратегия - Анкета за Обратна връзка и Обсъждане

Един от най-популярните начини за това е пускането на анкета, в която да научим повече за преживяването на учениците. По този начин успяваме да чуем всички и да дадем пространство да бъдат откровени и отворени, без да се притесняват от информацията, която споделят.

 1. Провокирайте се да споделите с учениците тази анкета

Ако учениците попълват такава анкета за първи път отделете време да им обясните какво се очаква от тях, в зависимост от възрастта им, можете да отделите време, за да подсигурите, че всеки го разбира. Задължително акцентирайте върху анонимността на анкетата, за да се чувства всеки спокоен да споделя преживяването си.

 1. Разгледайте внимателно отговорите на учениците. Кои са въпросите, които най-много ви зарадваха? Кои са тези, които ви разочаваоха? Защо?

 1. Коментирайте с учениците отговорите.

Примерни въпроси, по който да проведете дискусия са отворени и даващи възможност за откровено и “отворено” споделяне спрямо преживяването на всеки. Можете да запишете на дъската следните въпроси:

1) Какво ви изненадва в резултатите за класа? Във вашите собствени?

2) Какво бихте запазили? Какво променили?

3) Кои са 3 конкретни стъпки, които можем да предприемем като клас? А всеки индивидуално?

или Каква стратегия искаме да опитаме, за да подобрим ..Х?

Хубаво е да създадете пространство, в което всеки да се чува и вижда – примерно да застанете в кръг и да коментирате отговорите въпрос по въпрос.

Колкото повече включвате и откривате процеса с учениците, толкова повече ще засилете усещането им за безопасност и принадлежност.

Изтеглете примерна анкета от ТУК.

Постепенно отдаване на отговорности и развитие на самостоятелност

Във всяко преподаване или менториане целта на обучаващия е постепенно да отслабва контрола, докато учащите се не постигнат абсолютна самостоятелност. Това обикновено се случва по следния начин. Първо учителят идентифицира какви компетентности трябва да развият ученици. След което се подбират стратегии и дейности, които да демонстрират мисловния процес, през които се минава, за да се постигне дадена цел или резултат. След като сме планирали и започнали изпълнението на тези две стъпки, вече по-скоро започваме да менторираме и напътстваме учениците, като поетапно намаляваме подкрепата от страна на учителя и насочваме учениците към самостоятелно мислене. За да улесним процеса можем да предоставим на учениците мисловни процеси и стратегии, които да използват самостоятелно.

29 и 30 април | София, хотел Рамада

Станете част от

Добрите практики на фокус - Събитие

500+ участници | 170+ добри практики | 30+ гости и работилници

За събитието

Най-голямото събитие в българското образование

„Добрите практики на фокус 2023“ ще събере българската образователна общност на 29 и 30 април в гр. София. Събитието цели да стимулира обмяната на опит, да провокира смислени дискусии и да представи нови възможности за справяне с предизвикателствата, които срещат училища, учители, ученици, родители и образователни експерти.

Запазете своете място сред 500-те гости на събитието, за да разберете първи кои са отличените устойчиви и иновативни педагогически практики. Очакват Ви два дни с практични работилници, вдъхновяващи лекции, образователно изложение, смислени панелни дискусии и много възможности за общуване със съмишленици.

0 +
Участници и гости
0 +
Добри практики
0 +
Образователни организации
0
Работилници и сесии
Снимки добрите практики на фокус

Ден 1 - 29.04., събота

9:00 - 10:00

Регистрация и образователно експо

10:00 - 11:30

Откриване и отличаване на добри практики

11:30 - 12:00

Почивка и образователно експо

12:00 - 13:00

Панелна дискусия "Качествено учене"

13:00 - 14:00

Обяд и образователно експо

14:00 - 15:00

Работилница по избор 1

15:00 - 15:45

Почивка и обмяна на опит + образователно експо

15:45 - 16:45

Работилница по избор 2

16:45 - 17:30

Почивка и обмяна на опит + образователно експо

17:30 - 18:00

Рефлексия за деня

Работилницата представя интердисциплинарен проект за миналото, свързан с настоящето – “Паметниците, които липсват в София”, проведен в 10. клас. Учениците изследват вече съществуващи паметници, за да създават собствен макет на паметник, какъвто смятат, че липсва в София. За финал организират изложба в училище и представят пред публика всички създадени паметници.

Проектът развива ключови компетентности като изследователски умения, критично мислене и креативност, работа в екип и гражданско самосъзнание. Работилницата е подходяща за учители и директори. Независимо в какъв етап преподавате ще се вдъхновите и ще си тръгнете с много идеи за проекти, уроци или дейности.

Работилницата представя опита и конкретни практики за изграждане на сътрудничество в колектива чрез създаване на ефективни професионални учещи общности. Работилницата е подходяща за учители и директори.

Работилницата представя пътя по изграждане на нов учебен предмет, който да отговаря на нуждите на учениците да ги мотивира и ангажира в учебния процес и да развива ключови житейски умения. Работилницата е подходяща за директори и учители и е насочена към начален и прогимназиален етапи на обучение.

Представяне на платформа на развиване на функционална грамотност в начален етап на обучение. Работилницата е подходяща за преподаватели в начален етап и ще представи практически насоки и стратегии за развиване на ключови компетентности в учениците. 

Работилницата представя конкретни практики, част от цялостна програма за интегриране на социално-емоционално учене във всички часове в начален етап на обучение. Работилницата е подходяща за директори и учители в начален етап на обучение.

Работилницата представя практика за развиване на саморегулация на ученето, дигитална грамотност и нагласа за развитие у учениците чрез създаване на портфолио в платфромата Seesaw. Подходящо за учители във всички етапи на преподаване.

What exactly is well-being? Do you know it when you see it? How is it measured? What do we know about the well-being of students in Bulgarian schools? This workshop will be useful for school leaders and teachers who want to address well-being without diluting their core mission: teaching and learning.

 

Какво означава благосъстояние и как го разпознаваме? Как можем да проследим как се чувстват нашите ученици? Тази работилница е насочена към директори и учители, които искат да развиват и подобряват благосъстоянието на своите ученици без да правят компромис с основната си преподавателска дейност. 

Ден 2 - 30.04., неделя

9:30 - 10:30

Паралелни сесии от партньорски организации

10:30 - 11:15

Почивка и неформално общуване

11:15 - 12:45

Паралелни сесии от партньорски организации

13:00

Отпътуване

Някои педагогически практики и идеи могат да бъдат приложени без много усилия дори контекстът и вида училище да са различни. Но по-често се налагат адаптации. Как можем да адаптираме добри педагогически практики за нуждите и интерсите на своите ученици? Тази работилница е подходяща за училищни лидери и преподаватели, които имат нужда от допълнителни инструменти за адаптиране на обещаващи практики и стратегии. 

Работилницата е с капацитет до 40 участници и ще бъде проведена 2 пъти.

Вече много училища в България подобряват сами работата си, използват иновативни преподавателски и управленски практики, адаптират подходите си спрямо съвременния свят и нуждите на учениците. Как обаче да направим така, че да видим подобрение в цялата образователна система? От какво имат нужда директорите и учителите, за да работят спокойно и автономно? Кои процеси в системата на образованието имат нужда от преосмисляне? В тази дискусия ще обсъждаме конкретни предложения за промени в системата на образованието. Сред темите ще бъдат: националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити; философията на учебните програми и учебните планове; условията за училищата да работят по иновативни практики; ролята и профилът на училищния директор; измерване на качеството в образованието. 

Регистрираните за дискусията участници ще получат предварително въпросите, които ще се обсъждат по време на сесията. “Заедно в час” ще обобщи и популяризира предложенията и коментарите, получени по време на дискусията, с цел да достигнат до по-широка публика и да провокират дебат за нужните промени в българското образование.

Сесията е с капацитет до 25 участници.

В тази работилница ще преживеем посещение в света на Dream Space – STEAM центъра, в който всяко хлапе има специална роля, използва уникалните си суперсили и решава големи проблеми, за да постигнем целите за устойчивост на ООН. След като “събуем обувките” на учениците, ще осмислим как създаваме STEAM преживявания и ще си тръгнем със създаден “STEAM проблем“, с който да предизвикаме учениците си щом се върнем в училище.

Сесията е с капацитет до 60 участници. 

По време на работилницата участниците ще се запознаят с най-новия инструмент за ангажиране на учениците и диференциране на обучението по математика с Кан Академия. Кан Академия е безплатна образователна платформа, която предоставя онлайн видео уроци, упражнения по математика, наука, история и други, и инструменти в помощ на учителите. Ресурсите на Кан Академия са включени и в новата платформа на Министерството на образованието и науката – Дигитална раница. Работилницата ще бъде полезна за всички учители, които търсят иновативни начини за обучение на своите ученици. Работилницата е предназначена за хора с неголям опит или липса на такъв в използването на Кан Академия. Всички учители, които използват платформата активно със своите класове са добре дошли да споделят опита си.

Сесията е с капацитет до 100 участници.

БАРАБАР е стратегическа настолната игра – иновация в образованието по права на човека. Барабар е следващата еволюционна стъпка на екипа на сдружение „Възможности без граници“ в посока игровизиране на обучението по права на човека, насърчаване на толерантност и приемането на многообразието от хората и истории в заобикалящия ни свят. 

В тази работилница ще имате възможност да преминете през част от играта и да научите как да прилагате и в собствената си практика. 

Думата БАРАБАР съществува на много езици като български, руски, албански, турски и може да бъде проследена чак до персийски и хинди. Означава равенство, заедно, рамо до рамо, правене на общи неща и въплъщава основната идея на играта, а именно разнообразието и солидарността, тъй като ЗАЕДНО правим промяната и имаме шанс за по-добро утре! БАРАБАР получи награда на публиката за най-добро представяне на бизнес идея по време на Pitch Pitch – Special StartUp Europe Week Edition – Sofia 2023. БАРАБАР е финалист и носител на награда в конкурса LET’s GO за Най-добър бизнес план на НПО 2022, организиран от Български център за нестопанско право. БАРАБАР е избран за добра практика в областта на социалните иновации в сектор „Образование“ на конференцията SOCIAL INNOVATORS, проведена в Република Хърватска през ноември 2021 година. център за нестопанско право. БАРАБАР е избран за добра практика в областта на социалните иновации в сектор „Образование“ на конференцията SOCIAL INNOVATORS, проведена в Република Хърватска през ноември 2021 година.

В съвременния контекст на свръхприсъствие на образи, все повече нараства убеждението, че концепцията ни за грамотност трябва да се разшири отвъд традиционните представи за четене и писане. Учебните програми в Европа въвеждат изучаването на движещи се образи от най-ранна възраст на учащите се и мнозина смятат, че киното и по-общо създаването на чувствителност към визуалното изразяване трябва да бъде неразделна част от работата по грамотност в общия учебен план. В работилницата ще бъде представена визия за легитимното място на артистичното образование в съвременната образователната система и връзката му с компетентностния подход и уменията на 21 век, личностното развитие на учениците. Ще бъдат представени откъси от филми, педагогически ресурси и добри практики, които да визуализират спецификата на този методологичен подход.

Работилницата е с капацитет до 50 участници.

Програма “Устойчив живот” е създадена за ученици от 4-7 клас с фокус върху екология, зелени технологии и добри примери от света. Програмата е изцяло игрофицирана с идеята да вдъхнови и заинтригува максимално учениците, като същевременно учителят предава с материала през проекти, дискусии и практически задачи.

инж. Димитър Димитров – предприемач и радетел за развитие на българското образование, собственик и управител на Ардес Информационни Технологии – Ardes.bg от 26 години, притежава компании в сферата на консултациите относно качеството на обслужване на клиенти, за инвестиции в недвижими имоти, сервизни услуги и др. , Д-р хонорис кауза на Технически Университет Варна, член на Business Network International – най-голямата бизнес организация в света с над 300 000 членуващи бизнеса, член на Ротари клуб “Варна Галатея”, създател на фондация: “Твоето Мнение е Важно” и един от учредителите на движението “Сподели и Вдъхнови”, чиято мисия е да вдъхновява младите хора да мечтаят смело, да си поставят високи цели и с труд и упоритост да се борят за постигането им. Заедно с колегите си от “Сподели и Вдъхнови” изнася про боно мотивационни лекции и уоркшопи пред ученици и учители във Варна и София. За 2022 и 2023 г повече от 80 лекции в над 20 училища са изнесени пред ученици и учители.

Сесията е капацитет до 50 участници.

Коучинг, менторство, наставничество – ако се чудите какво е общото между тях или как да бъдете още по-ефективни в тези роли – това е вашата сесия. В нея ще разгледаме какво представлява коучингът и какво е мястото му в образователната система, ще изследваме ключовите умения и нагласа, които биха ви били полени във всеки аспект на вашата работа – ученици, родители и колеги и не на последно място – ще практикуваме.

Работилницата е с капацитет до 50 участници.

Запознайте се с нашите специални гости

Поканили сме хора, които да ви вдъхновят, мотивират, научат и провокират!

Рима Шор

Рима Шор

Ръководи Департамента за Образователно лидерство в Банк Стрийт Колидж, Ню Йорк повече от 10 години. Отдаден учен и анализатор в сферата на образованието с много публикации и книги за ранно детско развитие и основно образование. Рима има силен интерес и опит в работата с български училища и учители. 

trayan_trayanov

Траян Траянов

Tраян е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Фондация “Заедно в час” от 2019 г. Той е част от екипа на организацията от нейното създаване през 2010 гoдина. Основните му отговорности като изпълнителен директор са свързани с цялостното стратегическо развитие и устойчивост на “Заедно в час”.

Петко Иванов

Петко Иванов

Главен редактор на Prepodavame.bg и ръководител “Технологии, операции и маркетинг” в Заедно в час. Петко има опит с различни предприемачески инициативи, той е и основният двигател за създаването на сайта Prepodavame.bg. Петко има бакалавърска степен по бизнес икономика и магистратура по икономическа социология в УНСС. 

ivaylo_bonev

Ивайло Бонев

Ивайло Бонев е съосновател на Технократи, образователен проект с фокус върху разработване и прилагане на иновативни методи и програми за учене, консултира училища, провежда обучения за учители и курсове по роботика, програмиране и зелена енергия за деца. Организира работилницата STEM програма “Устойчив живот на Земята”.

tsveti_antonova

Цветомира Антонова

Цветомира Антонова е историк, редовен докторант в катедра „История на България” на СУ „Св. Климент Охридски”.  Става учител през 2013 г. с програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. В момента е преподавател по история в Частно средно училище “Увекинд”. Организира работилницата “Памет и паметници”.

daniel_simeonov

Даниел Симеонов

От режисьор до учител. Даниел Симеонов прави този на пръв поглед голям завой в кариерното си развитие, но скоро се оказва, че киното има място в класната му стая. Няколко филма, създадени от учениците му, много съмишленици и няколко години по-късно ОУ „Неофит Рилски“ в село Дерманци става иновативно училище с изучаване на кино.

Димитър Димитров Ardes

инж. Димитър Димитров

Предприемач и радетел за развитие на българското образование, собственик и управител на – Ardes.bg от 26 години, Един от учредителите на движението “Сподели и Вдъхнови”, чиято мисия е да вдъхновява младите хора да мечтаят смело, да си поставят високи цели и с труд и упоритост да се борят за постигането им. 

dessie

Десислава Стоянова

Десислава Стоянова е мениджър “Подкрепа на учители” в “Заедно в час”. През 2015 година завършва участието си в програма “Нов път в преподаването” на Заедно в час и оттогава активно се занимава с менторство и подкрепа на учители. Организира работилница за коучинг в образованието – подходи и стратегии. 

Борислава Данева

Борислава Данева

Борислава Данева е старши специалист “Общностно развитие”, “Заедно в час”. Тя отговаря за комуникацията с членовете на широката ни образователна общност, създаване и провеждане на събития за професионално развитие, сътрудничество и обмяна на опит. Тя е основният двигател на събитието “Добрите практики на фокус”. 

Education&School_man, old, teacher, professor, teach, leader, avatar

Очаквайте още гости

Education&School_man, old, teacher, professor, teach, leader, avatar

Очаквайте още гости

Образователно изложение

Образователни организации ще имат свой щанд по време на изложението и ще представят своята дейност. Ще можете да се запознаете с техни представители и да си тръгнете с нови полезни идеи, продукти и услуги в подкрепа на Вашите ученици. 

Ако искате и вашата организация да участва и да промотира дейността си пред над 500 гости, пишете ни на b.daneva@zaednovchas.bg

Регистрация добрите практики на фокус

Регистрирайте се за събитието

Тази форма е недостъпна.

Карта на всички публикувани добри практики

Натиснете всяко пинче на картата, за да видите повече детайли за добрата практика

Елате на събитието и ще имате възможност да се срещнете и запознаете с авторите на над 170 добри практики от цяла България. 

Участници споделят

ОРГАНИЗАТОРИ

Заедно в час - Лого
Преподаваме лого

Официални партньори

нашите спонсори

медийни партньори

Логистика за събитието

Дата: 29 и 30 април 2023 г., 
Час: 9:00 – 20:00 ч.  (до 13ч. в неделя) 
Къде: София, хотел Рамада,
бул. Княгиня Мария-Луиза 131

Как да стигнете до хотел Рамада: 

 • С автомобил – паркингът на хотела е безплатен за гостите на събитието
 • Метро линия 2, спирка Централна ЖП гара
 • Автопусни линии 78, 85, 213, 285, 305, 404, 413, спирка Централна ЖП гара
 • Трамвайни линии – 1, 3, 12, 27
Участието в събитието е безплатно, но със задължителна регистрация и потвърждение. Местата на събитието са ограничени. 
Екипът ни е осигурил обяд, кафе паузи и коктейл. 
 
Разходите за пътуване и настаняване на гостите на събитието се поемат от самите тях.
 
Гостите на събитието могат да се възползват от преференциални цени за настаняване в хотела, свържете се с нас за повече информация. Ако имате нужда от препоръки за други места за настаняване, моля отново да се свържете с нас.

Кои са добрите практики през 2023

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

 • 00дена
 • 00часа
 • 00минути