Окуражавам поемането на отговорност и правото на избор

Активна роля (участие и принос) на учениците във взимането на решения.

Всеки от нас се чувства приет и важен там, където мнението му има значение и където не попадаме само като потребители или консуматори на идеите, нормите и очакванията на другите. Да бъдем част от общност означава да имаме пряка възможност за взимане на отношение към важните неща, които се случват в нея. Представете си разликата в усещането към колектив, в който заедно измисляте дневния ред на програмата за следващия тиймбилдинг или такъв, в който просто отивате, за да изпълните идеите на някой друг.

Освен тях е важно всъщност да включим и дадем активна роля на всички ученици в процеса на взимане на решения за начина, по който функционира класната стая – т.е.

 • изграждане на общи норми на поведение;

 • съгласяване и избиране на процедури;

 • начини на празнуване;

 • мерки, които можем да вземем при неспазване на тези норми.

 • Създаване на ритуали на класа за отбелязване на успехи, за празнуване на рождени дни или за разговори при определени ситуации.

Лидерски роли

Овластяване - СЕУ интегриране

Лидерските роли се създават спрямо компетентностите и нуждите, които откриваме в класната стая. Зависят много от възрастта на учениците. Лидерските роли са основна част от културата на учене и се чудесен инструмент за развитие на различни компетентности.

Възможни лидерски роли:

 • компас на емоциите: ученик, който помага на другите да разпознаят емоциите си и да се справят с тях

 • подкрепа: ученик, към когото можеш да се обърнеш и той да те изслуша

 • пазител на емоциите: ученик, който поддържа кът на емоциите и отговаря на въпросите в него

 • отговорник по рефлексите: ученик, който води рефлексиите, насочени към емоциите през деня/часа

Възможни лидерски роли:

 • Господарят на въпросите – ученик проследява каква е ангажираността по време на часа. Записва въпросите, които се задават през часа и в края на часа се прави обобщение през тях.

 • Въпроси за вкъщи – в края на часа учениците задават няколко въпроса в края на часа свързани с темата на урока(3-5 въпроса). Избира се ученик, който има за задача да намери информация по тези въпроси и да я представи следващия час.

 • Помощник учител – проверява изходните билети на своите съученици, изчислява точките и ги записват в обща тетрадка на класа. След всеки билет различен ученик заема ролята на помощник учител. Учениците се ръководят по един решен изходен билет.

 • Отговорник за домашна работа – попълва тракер за написана домашна работа и избира всеки ден различен ученик, който да съобщи домашното.

Възможни лидерски роли:

Роли при работа в екип:

 • отговорник за записките;
 • отговорник за времето;
 • отговорник на уважението и т.н.

Възможни лидерски роли:

 • Личен коуч – на половината ученици от класа се възлага задачата да бъдат личен коуч за свой съученик от другата половина на класа. Учениците от втората група споделят 3-5 неща, в които искат да се подобрят. Личният им коуч следи ‘клиента си’ и обсъжда с него как да се развива.

 • Съдийски комитет – може да се използва когато учениците представят проекти, групови задачи, автентични задачи и др. Комитетът може да се съдържа от различен брой души и да се избира всеки път когато класа има нужда от гласуване.

 • Отговорник за чистотата:

 1. Следи за спазване на правилото „Пазим стаята чиста и подредена“ и съобщава кой ще получи зелена и кой червена точка.
 2. Изтрива дъската след всеки час или когато помоли учител.
 • Отговорник за междучасията:

 1. Следи за спазване на правилата по време на междучасието.
 2. Поставя зелени и червени точки по време на междучасието.

Допълнителни ресурси: Роли в класната стая (на АЕ)

Право на глас

People surrounded a whiteboard with a green checkmark, ignoring red one. Right collective choice, smart strategy and foresight. Voting in an election or referendum. Select preferred option. Politics

Учениците споделят мнение за структурата и съдържанието на:

 • урочните дейности – избор между дейности или начини на работа (самостоятелно, в група)

 • време за определена дейност

 • норми в класа;

 • процедури в часа;

 • ритуали;

 • др. аспекти на учебния процес

Примери:

 • Допитвам се до тях за времето, което им е нужно да изпълнят поставената им задача

 • Даваме им възможност да изберат как ще работят – индивидуално, със съученик, в група

 • Предоставяме им възможност за избор на ресурси и активности, с които да достигнат до целта

 • Създаваме пространство, в което да споделят очакванията от урока или раздела, какво те искат да научат и как

Обратна връзка

Друга полезна стратегия е събирането на обратна връзка от самите ученици и повдигане на тези въпроси с тях. В зависимост от възрастта им има различни идеи , които могат да ни свършат работа в тази посока, но усещането за принадлежност и безопасност не е нещо, което да развиваме на “мета” ниво, напротив колкото повече говорим и го демонстрираме с учениците, толкова повече ще изграждаме и в тях усещането за приемане и принадлежност.

Друга полезна стратегия е събирането на обратна връзка от самите ученици и повдигане на тези въпроси с тях. В зависимост от възрастта им има различни идеи , които могат да ни свършат работа в тази посока, но усещането за принадлежност и безопасност не е нещо, което да развиваме на “мета” ниво, напротив колкото повече говорим и го демонстрираме с учениците, толкова повече ще изграждаме и в тях усещането за приемане и принадлежност.

 • Провеждайте редовни проучвания(анкети) сред учениците, за да получите обратна връзка за дейностите в класната стая, методите ви на преподаване, културата в класната стая. Например, анкетата 7С, въпроси в края на часа, кутия за обратна връзка.

Овластяване - СЕУ интегриране
 • Чуйте гласа и перспективите на учениците (Steele и Cohn-Vargas, 2013), като ангажирате целия клас в разговори за решаване на проблеми, когато възникнат предизвикателства в класната стая. Бъдете възприемчиви към приноса на учениците, като същевременно помагате на учениците да търсят приобщаващи, взаимноизгодни решения.

Стратегия - Анкета за Обратна връзка и Обсъждане

Един от най-популярните начини за това е пускането на анкета, в която да научим повече за преживяването на учениците. По този начин успяваме да чуем всички и да дадем пространство да бъдат откровени и отворени, без да се притесняват от информацията, която споделят.

 1. Провокирайте се да споделите с учениците тази анкета

Ако учениците попълват такава анкета за първи път отделете време да им обясните какво се очаква от тях, в зависимост от възрастта им, можете да отделите време, за да подсигурите, че всеки го разбира. Задължително акцентирайте върху анонимността на анкетата, за да се чувства всеки спокоен да споделя преживяването си.

 1. Разгледайте внимателно отговорите на учениците. Кои са въпросите, които най-много ви зарадваха? Кои са тези, които ви разочаваоха? Защо?

 1. Коментирайте с учениците отговорите.

Примерни въпроси, по който да проведете дискусия са отворени и даващи възможност за откровено и “отворено” споделяне спрямо преживяването на всеки. Можете да запишете на дъската следните въпроси:

1) Какво ви изненадва в резултатите за класа? Във вашите собствени?

2) Какво бихте запазили? Какво променили?

3) Кои са 3 конкретни стъпки, които можем да предприемем като клас? А всеки индивидуално?

или Каква стратегия искаме да опитаме, за да подобрим ..Х?

Хубаво е да създадете пространство, в което всеки да се чува и вижда – примерно да застанете в кръг и да коментирате отговорите въпрос по въпрос.

Колкото повече включвате и откривате процеса с учениците, толкова повече ще засилете усещането им за безопасност и принадлежност.

Изтеглете примерна анкета от ТУК.

Постепенно отдаване на отговорности и развитие на самостоятелност

Във всяко преподаване или менториане целта на обучаващия е постепенно да отслабва контрола, докато учащите се не постигнат абсолютна самостоятелност. Това обикновено се случва по следния начин. Първо учителят идентифицира какви компетентности трябва да развият ученици. След което се подбират стратегии и дейности, които да демонстрират мисловния процес, през които се минава, за да се постигне дадена цел или резултат. След като сме планирали и започнали изпълнението на тези две стъпки, вече по-скоро започваме да менторираме и напътстваме учениците, като поетапно намаляваме подкрепата от страна на учителя и насочваме учениците към самостоятелно мислене. За да улесним процеса можем да предоставим на учениците мисловни процеси и стратегии, които да използват самостоятелно.