Пет стъпки за въвеждане на компетентностния подход в часовете по литература

Представете си, че хвърляте камък в спокойните води на езеро. Камъкът предизвиква концентрични вълни, които се разстилат все по-нашироко и нарушават естествения хабитат на водоема. Всички обитатели са извадени от състоянието на покой и заедно, и поотделно са поставени в ситуация да реагират на раздвижването. Докато камъкът се движи той предизвиква събития и микросъбития, които следват едно след друго.

#Компетентностният подход влиза в час по литература

Вие сте учител по български език и литература. Седите на брега на езерото и размишлявате как да повлияете положително върху интелектуалното и емоционалното развитие на своите ученици. От една страна, сте изправени пред репродукцията като основен метод за превръщане на предадените знания в познание, което не води до създаване на траен интерес към литературата. От друга страна, този метод е в резонанс с пулса на времето, в което живеем. Време е да хвърлите камъка в спокойните води на езерото и да предизвикате раздвижване чрез използване на компетентностния подход в часовете. Можете да го направите в пет лесни стъпки: 

Стъпка 1

Разберете какъв литературен жанр е интересен за вашите ученици. Много лесно ще получите обобщената информация чрез провеждането на гугъл анкета. Създайте стил на вашето проучване, като подберете подходящи въпроси, фон и изображения. По този начин ще изградите връзка на доверие, ще почерпите идеи за подобрение на учебния процес и ще задвижите процеса „отдолу-нагоре“. Изграждането на двупосочна комуникация ще подобри не само културата на преподаване и учене, но и бъдещите ви решения ще са предприети на основата на данни.

Стъпка 2

Литературата е универсален житейски образец, подпомагащ учениците да формират собствената си ценностна система и читателска самостоятелност. Съвместно с учениците задайте целите, които искате да постигнете, като използвате по-кратки времеви периоди. Например за определено литературно произведение, за даден раздел или за конкретен автор. Полезен подход в поставянето на цели е разработването на т. нар. SMART цели. Абревиатурата е от първите букви на характеристиките, на които отговарят целите. Specific – специфични, Measurable – измерими, Attainable – постижими, Realistic – реалистични и Timely – с ясен срок за постигане.

Стъпка 3

Съществуват достатъчно количествени и качествени изследвания, които доказват, че мотивацията за четене се определя от различни фактори. Вътрешната мотивация за четене се определя като водещ фактор. За насърчаване на читателската култура на учениците можете да използвате интелектуални игри на принципа на мозъчната атака. Пример за такава игра е „Познай кой съм?“. Правилата са лесни и много забавни. Всеки ученик се снима скрит зад корицата на любимата си книга. Задачата е учениците да познаят кой се крие зад всяка книга. Играта създава възможност за обсъждане на много книги и запознаване с читателските интереси на класа. Постепенно можете да включите и участници от по-широката училищна общност.

Стъпка 4

Цялото ви старание и усилия ще отидат на вятъра, ако не убедите учениците, че работата организирана по нов начин ще им донесе ползи. Отделете достатъчно време, за да подготвите аргументацията си. Излезте от рамката на учебната програма и покажете на учениците защо сте решили да работите в часовете по литература, прилагайки компетентностния подход. Бъдете конкретни в аргументите си и включете личен елемент за всеки отделен ученик. За да имате поглед върху работа на учениците и за да провокирате изграждане на навици за самоконтрол на ученето, въведете формата за обратна връзка „5 – 15“. Всяка седмица, всеки ученик трябва да отделя по 15 минути, за да състави писмен текст за своя индивидуален напредък, който да ви сподели. Вие трябва да се запознаете с текста за 5 минути и да предоставите конструктивна обратна връзка на ученика. След това в рамките на 15 минути да обобщите седмичната картина, с която можете да запознаете директора на училището. 

Стъпка 5

След като сте „раздвижили водите“ на часа по литература е време да убедите учениците и да ги направите лично съпричастни към ползите от общата ви работа. Ще се съгласите, че много често чуваме истории, в които животът на даден ученик е повлиян и променен в положителна посока благодарение на неговия учител. Обърнете шаблона! Дайте пример, с който да илюстрирате как вие се променяте, а двигателят на промяната са самите ученици. 

Най-голямото предизвикателство пред съвременния учител е да вдъхновява учениците си да осъзнаят смисъла от придобиването на умения.

Независимо от усърдието си учителят ще остане неразбран, а усилията му – напразни, ако не превърне целите на обучението в цели и на учениците си. Затова е необходимо да ги въвлечете в избора на теми и образователни ресурси, да обсъдите заедно към какви резултати се стремят и защо. Необходимо е да ги насърчавате да работят в екип и да ги научите да правят вярна преценка на собствения си принос. Необходимо е да ги включвате в проектни дейности, където да разгърнат изследователските си умения, да проявят инициативност и творчество и да аргументират позицията си. Успехът до голяма степен зависи от взаимното доверие между учителя и учениците, от умението на учителя да се опира на познанието и опита на учениците си, да отчита очакванията им, да проявява заинтересованост от работата на всеки от тях, да търси обратна връзка за трудностите и да обсъжда с тях начините за преодоляването им. 

Пет причини компетентностният подход да влезе в часа по литература:

  1. Изграждане на преносими (меки) умения, които са свързани с конкретните лични потребности в учебния процес и откриване на възможностите и способностите за преодоляване на трудностите в ученето както самостоятелно, така и в група; 
  2. Ученето е процес на обществено изграждане на знания, в който пряко участват ученици; 
  3. Изграждането на знания се случва, когато обучението дава възможност на учениците да установят връзки между нови и съществуващи знания или предходен опит; 
  4. Мотивацията на учениците към обучението се увеличава, когато знаят смисъла на това което правят; 
  5. Успешното обучение е свързано със способността на учителя да изработи в един процес диференцирани дейности, съобразени с многообразието на учениците.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали