Обединяване около обществено значими теми и заемане на позиция

Обединяване около обществено значими теми и заемане на позиция
Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час
Учениците защитават позицията си по определени теми, подбирайки най-подходящите аргументи. 10-15 години В зависимост от дейността – между 5 и 60 минути В зависимост от дейността – един, два или три учебни часа.

 

 

ОПИСАНИЕ
Преподавателят поставя задача за работа в екип – класът се разделя на отбори и задачата на всеки отбор е да разработи проект по примерна тема: ,,Музиката като инструмент за обединение в името на общозначима идея“. Проектите трябва да съдържат аргументи в посока доказване на твърдението. Всеки отбор получава по една песен от задължителния за изучаване списък и целта е да докаже в какви ситуации тази песен би сплотила хора в името на някаква идея.

Учениците могат да дадат за пример както реални ситуации, така и измислени. (Примерни песни могат да бъдат ,,Върви народе възродени“, Националният химн на република България, италианската народна песен ,,Bella Ciao” и др. подобни песни).

В своите проекти учениците трябва да представят и информация за самата песен и причина защо тази песен би въздействала на хората (патриотичен текст, минорна мелодия и други аргументи, свързани с музикалната структура на песента).

След като отборите представят своите проекти, учителят започва дискусия, в която  се набляга на въздействието на музиката. Коментира се важността от сплотяване на хората, що се отнася до защитаването на общочовешки ценности. Така музиката се превръща в инструмент за това сплотяване. Преподавателят задава разнообразни въпроси, които целят да помогнат на учениците да идентифицират примери от собствения си живот и обкръжение, в които слушането на определен вид музика води до чувство на принадлежност към определена група/ идеи/ ценностни модели и т.н. По този начин идеята за обединяващите ценности и техните проявления чрез изкуството се свежда до личния  опит на учениците, което прави тази идея по- разбираема.

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ
“Ученици, в следващите няколко часа ще изследваме характеристики на определени песни, които подпомагат обединяването на много хора около дадена идея. Целта ни ще бъде да идентифицираме кои са онези елементи, които песните притежават, подпомагащи обединяването на хора с определени белези (националност, ценности, образование, достъп до разнообразни примери за култура и др.). За целта класът ще бъде разделен на 5 отбора. Всеки отбор ще получи конкретна песен за изследване и работни листи, които ще Ви помогнат да изследвате определени структурни характеристики на песента както от музикална гледна точка, така и от социално-културна, вкл. идеи и ценности, застъпени в текста. Задачата на всеки отбор е да представи резултата от своето изследване като докаже с аргументи причините дадената му песен да се превърне в обединяваща за конкретна група хора.”

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЙНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

  • Поставя учениците в ситуация, позната от света извън класната стая;
  • Провокира аналитично и критично мислене;
  • Дава възможности за препратка към други учебни дисциплини, като например Философия;

ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ДОБРЕ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД ЧЕ…

  • Препоръчително е да създадете ясни правила на работа и да определите конкретна “рамка” , в която учениците да проведат изследването и дискусиите след това. Има опасност някои ученици да приемат лично част от аргументите, които техните съученици извеждат, затова е важно цялата дейност да се изнесе на принципно, надличностно ниво;

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали