Умение за личностно развитие

Умение за личностно развитие

Умение за личностно развитие 

Успешните и неуспешните хора не се различават значително по своите способности. Те се различават в желанието си да достигнат своя потенциал. 

Джон Максуел

Какво представлява умението и защо е важно 

Развитието е прогресивен процес, протичащ през целия живот на човек. То не трябва да спира, докато има желание и необходимост от него. То е начин, по който хората оценяват своите умения и качества, осмислят житейските си приоритети и си поставят цели, за да реализират своя потенциал. Личностното развитие е придобиване на нови умения и знания в зависимост от поставените цели.

Личният план за развитие осигурява на учениците възможност за самоанализ – оценка на собствените знания, умения, способности и квалификации. Тази самооценка дава ясна представа за силните и слабите страни на личността и служи за ориентир към потенциални възможности и опасности. Основната цел на развиване на умението за личностно развитие е да се подобри капацитетът на учениците; да разберат какво и как да учат; да преразгледат, да планират и да поемат отговорност за собственото си академично, професионално и лично развитие. 

Това ще помогне на учениците да:

 • рефлектират върху силните и слабите си страни;
 • подобрят своите умения за академично, професионално и личностно реализиране;
 • представят себе си уверено и със самочувствие пред разнородна публика; 
 • артикулират академични, професионални и лични цели;
 • оценяват своя напредък; 
 • станат по-ефективни, независими и уверени в работата/обучението си; 
 • дават, търсят и интегрират обратна връзка; 
 • търсят, използват и създават възможности за развитие; 
 • развият положително отношение към ученето през целия живот.

Елементи и цели

 

 • Самопознание 

 

   1. Оценяват силните и слабите си страни (R2)
   2. Идентифицират възможности и заплахи според анализа на силните и слабите страни (R2)

 

 • Личностна мотивация 

 

   1. Идентифицират възможности за личностно развитие (R2)
   2. Използват възможности за личностно развитие (R2)
   3. Създават възможности за личностно развитие (R3)

 

 • Лична ефективност (Умения за планиране и организиране)

 

   1. Задават SMART цели (Doran, 1981) с ясни критерии за успех (R3)
   2. Използват времето и управляват работното натоварване ефективно (приоритизират) (R3)
   3. Разработват цялостен личен план за развитие (R3)
   4. Проследяват напредък по целите чрез изготвени инструменти (R2) 
   5. Дават конструктивна обратна връзка (R2/3)
   6. Интегрират ефективно обратна връзка (R2/3)
   7. Търсят обратна връзка

 

 • Личностно представяне 

 

   1. Изготвят CV/резюме/мотивационни писма за различни позиции и цели (R2/3)
   2. Презентират собствените силни и слаби страни с увереност и самочувствие пред разнородна публика (R2/3)

 

 • Рефлексия 

 

  1. Рефлектират критично върху представянето си и постигнатите резултати (R3) 
  2. Използват рефлексията като насока за бъдещи действия (R3) 

Идеи за представяне на умението пред ученици

 1. – 12. клас:
 • Учителят споделя своя личен план за развитие, обсъжда умението за създаване на личен план с учениците.
 • Серия от уроци в час на класа на тема „Успех“, които преминават през отделните елементи на умението и завършват с изготвяне на индивидуален личностен план за развитие.
 • Обвързване на плана за развитие с работата по предмета и с оценката за годината.
 • Разглеждане на известна в съответната предметна област личност през призмата на умението за личностно развитие (начертаване на силни/слаби страни; възможности/заплахи; анализиране на целите и стъпките за постигането им).
 • Използването на мотивиращи цитати и примери от реалния живот.
 • Гост-лектор/и, които да разкажат за своето личностно израстване. Учениците разсъждават върху пътя, който е изминал гостът, за да постигне успехите си.
 • Урок, базиран на лекцията “Как да постигнем детските си мечти” на Ранди Пауш. (Кратка версия на лекцията с български субтитри може да намерите тук: https://www.youtube.com/watch?v=pVh6SvpGAmE).
 • Дискусия за целите на човек в живота и поставяне на голяма цел на класа/индивидуална голяма цел за всеки ученик. 
 • Разглеждане на казус, описващ даден човек (неговите силни и слаби страни, целите му в живота). Учениците предлагат идеи как този човек да постигне голямата си цел. 
 • Учениците изготвят въпросник за целите, мотивациите, нагласите и желанията на човек. Провеждат интервю с някого, на когото се възхищават, и изнасят кратка презентация за резултатите от проучването. 
 1. – 6. клас: 
  • Разглеждане на популярни супергерои и техните лични истории; суперсили (силни страни) и слабости (места за подобрение). Обсъждане на възможностите за геройства, които стоят пред тях, и за заплахите, които ги дебнат. Поставяне на тайна мисия със суперцел за конкретния герой. И изготвяне на таен план за действие. Представяне на плановете на отделните герои и гласуване за супергерой на класа, който да е талисманът/закрилникът на учениците. 

 

 • Използване на примери от литературата/киното. Познати герои, които преминават през процес на личностно израстване. Учениците предлагат идеи за края на историята, така че героят да постигне целите си/да получи това, което иска.

 

 • В началото на годината всеки ученик влиза в ролята на супергерой, постъпващ в специална академия за герои. С помощта на учителя учениците анализират своите сили и слабости и избират 3-5 суперсили, които притежават и/или искат да развият; както и 3-5 слабости, с които искат да се преборят. Залагат си индивидуални геройски цели за годината, както и общи цели за “Лигата на необикновените” (класа им в академията). Начертават си таен план за действие, който да им помогне да изпълнят мисията. Получават тайни съобщения от своя суперментор за напредъка си в мисията; участват на тайни събрания с останалите супергерои. Презентират своите мисии на специалното годишно Суперсъбитие, където получават своите супергеройски титли. 
 • Изготвят кратък въпросник за целите, интересите, мечтите и суперсилите на своите близки. Провеждат интервю с роднина, на когото се възхищават, и го представят пред класа. 

 

Карта на умението Личностно развитие

ЕлементЦелиСтратегии
1. Самопознание1.1 Оценяват силни и слаби страни (R3) 1.1.1. “Добрата дума”
1.1.2. „Познай кой“
1.1.3. „Моите силни и слаби страни“
1.1.4. „Нашите силни и слаби страни“
1.1.5. „Разгадай ме“
1.1.6. Решават тестове, за да изследват качествата на личността си; анализират валидността на резултатите; представят накратко резултатите, като ги подкрепят с реални примери от живота им.* 
1.1.7. Ролеви модел: учениците анализират свой ролеви модел, като идентифицират приликите и разликите помежду им; съставят обобщение на анализа и изнасят кратка презентация.
1.2 Идентифицират възможности и заплахи на базата на силни и слаби страни (R2) 1.2.1. Изготвят кратки лични визии, базирани на SWOT анализ.* 
1.2.2. Разпределят роли в групова работа на базата на силни и слаби страни. 
1.2.3. Разглеждат обяви за реални работни места – идентифицират какви умения ще са им необходими; кои слаби страни биха могли да им попречат.*
2. Лична ефективност2.1 Поставят SMART цели с ясни критерии за успех (R3)2.1.1. Поставят си индивидуални цели за раздела на базата на силни и слаби страни по предмета.
2.1.2. Поставят си групови цели за групов проект/задача.
2.1.3. Поставят си цел на класа за раздел/срок/година.
2.1.4. Анализират и оценяват цели според SMART принципа. Примери: Използвайки критериална матрица, учениците правят кратък анализ на урочната цел в началото на часа; оценка на учебните цели за раздела преди неговото начало; оценка на целите от плана за личностно развитие на съученик.
2.1.5. Поставят си професионални цели на базата на силни и слаби страни.*
2.2 Проследява напредъка по целите (R2) 2.2.1. Индивидуален тракер (таблица на последните страници от тетрадката; отделна папка; споделена онлайн Excell таблица) 
2.2.2. Тракер на класа (табло с отговорници за неговото поддържане; споделен Excell файл с отговорници за неговото попълване)
2.2.3. Учениците сами определят последствията за неспазването на срок или качество на поставените цели. 
2.2.4. Анализ на напредъка
2.2.5. Портфолио – събират всичко, което са изготвили и го систематизират на базата на целите си; критерии за портфолио.*
2.2.5. Система за празнуване на успехите на класа/на ученика: при 60%/75%/85% постигната цел учениците могат да/имат право да… 
2.3 Използват времето и разпределят работното натоварване ефективно (приоритизират) (R3)2.3.1. Учениците създават (Google) календар, в който нанасят срокове и го споделят с класа; Edmondo календар. 
2.3.2. Tomato timer: мобилнo приложение за фокусиране и преодоляване на бариери с концентрацията и мотивацията: http://tomato-timer.com/ 
2.3.3. Rescue time или Toggl: мобилно приложение за оптимизиране на времето: https://www.rescuetime.com/; https://toggl.com/signup 
2.3.4. Gantt chart: http://www.ganttproject.biz/
2.3.5. Изготвяне на списък със задачи за деня/седмицата/срока и подреждане на тези задачи по приоритет и разпределяне между членове на проект: https://trello.com/
2.3.6. Бонус/наказателни точки: учениците получават определен брой бонус/наказателни точки за спазване на срок и предаване на работа, в която определен от учителя процент от материала не се нуждае от преработване. 
2.4 Разработват план за личностно развитие* (R3)2.4.1. Анализират и оценяват различни планове за личностно развитие според зададени критерии.
2.4.2. Задачите и проектите в час биват ясно свързани с отделни елементи от индивидуалните планове за личностно развитие на учениците.
2.4.3. Създават план за личностно развитие на даден човек/историческа личност/герой от книга на базата на SWOT анализ. 
2.4.4. „Ментор“: Всеки ментор отговаря за ученик от по-долен клас или за по-слабо представящ се ученик от класа/випуска. 

Задачата на ментора е да помогне на съответния ученик при изготвянето и изпълнението на плана за личностно развитие.
Менторът се очаква да: 

• окаже помощ в анализирането на силните и слабите страни на ученика; 

• да помогне с формулирането на ясни, измерими, постижими и времево ограничени цели в конкретна проблемна сфера; 

• да помогне в изготвянето на план за действие; 

• да следи за неговото изпълнение и да дава редовна обратна връзка; 

• да провежда редовни сесии за рефлексия с ученика.

2.5 Дават конструктивна обратна връзка (R3)2.5.1. Обратна връзка от съученик (вж. стратегията в главата Емоционална интелигентност)
2.5.2. Обратна връзка ученик – учител (вж. стратегията в главата Емоционална интелигентност)
2.5.3. Символи за работа в клас/домашна работа/писмени изпитвания
2.6 Интегрират ефективно обратна връзка (R3)2.6.1. Светофар
2.6.2. Неформална обратна връзка 
2.6.3. Post-it бележки
2.6.4. Оценяване на продукт след интегрирана ОВ
3. Лична мотивация3.1 Идентифицират възможности за личностно развитие (R2)*3.1.1. Обособяват си място в класната стая/онлайн място, където споделят ресурси за академични и професионални възможности.
3.1.2. Правят проучване на университети и списък с изисквания към тях.
3.1.3. Изготвят списък с предимствата, недостатъците и изискванията на различни професионални сфери. 
3.1.4. Изготвят списък с извънкласни дейности, доброволчески инициативи, клубове по интереси.* 
3.1.5. Изготвят списък с ресурси, базиран на конкретна лична/групова/чужда цел.
3.2 Използват възможности за личностно развитие (R2)3.2.1. Обвързване на използването на възможности с финалната оценка на плана за личностно развитие: учителят поставя като критерий в оценителната критериална матрица използването на възможности.*
3.3 Създават възможности за личностно развитие (R3)3.3.1. Обвързване на създаването на възможности за личностно развитие с финалната оценка на плана за личностно развитие: учителят дава съответен брой бонус точки за организирането на различни доброволчески, училищни, общностни проекти и инициативи, които са ясно обвързани с целите в ПЛР.
Личностно представяне4.1 Изготвят CV/ мотивационни писма за различни позиции и цели (R 2/3)4.1.1. Създават CV и мотивационно писмо, за да кандидатстват за различни длъжности в класната стая/за групови проекти. 
4.1.2. Създават CV и мотивационно писмо, за да кандидатстват за различни академични и професионални възможности. 
4.1.3. Създават CV и мотивационно писмо, за да кандидатстват за позиции от името на някоя известна личност; известен учен, историк, философ, математик; литературен герой. 
4.2 Презентират убедително и адекватно собствените силни и слаби страни в различни видове контекст (R2/3)4.2.1. Представяне на плана за личностно развитие по етапи: цели на базата на анализ на силни и слаби страни; намерени/използвани/създадени възможности и избегнати заплахи; цялостен прогрес по целите и крайни резултати; рефлексия.*
4.2.2. Симулация на интервю за работа. 
4.2.3. Симулация на център за оценяване по конкретен предмет: включва провеждане/участие в лични интервюта (силни и слаби страни, постижения и неуспехи), създаване/разрешаване на казус по предмета; създаване/решаване на групови задачи; презентиране/оценяване на решенията.* 
4.2.4. Конференция „Ученик – Родител – Учител“: ученикът презентира и анализира своя план за личностно развитие, портфолио, тракер на резултатите през годината.*
4.2.5. Elevator pitch* 
4.2.6. Бърза среща (от англ. Speed dating)*
Рефлексия5.1 Рефлектират критично върху представянето си и постигнатите резултати чрез ключови въпроси: как се чувствам, постигнах ли целта, какво ми помогна, какво ми попречи, какво бих подобрил в работата?(R3) 5.1.1. Билетче за рефлексия след час/контролно
5.1.2. Дневник за рефлексия
5.1.3. Индивидуална рефлексия с учител/ментор/партньор* 
5.1.4. Групова рефлексия*
5.2 Използват рефлексията като насока за бъдещи действия: как да адаптирам плана за личностно развитие, какви следващи стъпки ще си начертая? (R3) 5.2.1. Набелязване на сфери за подобрение след раздел/междинно/финално оценяване.
5.2.2. Набелязване на следващи стъпки за разрешаване на конкретен проблем с някоя дейност, цел, етап от плана за развитие. 

 

Инструмент за измерване на напредъка по умението

Критерии123
Лична мотивацияСъбирам предварителна информацияСъбирам и споделям информация за изискванията на 1 престижен университет и/или работна позиция/стажантска програма, и/или доброволческа инициатива, свързани с конкретна цел от плана ми за личностно развитие.Събирам и споделям информация за изискванията на 2 престижни университета и/или работни позиции/стажантски програми, и/или доброволчески инициативи, свързани с конкретна цел от плана ми за личностно развитие. Събирам и споделям информация за изискванията на минимум 3 престижни университета и/или работни позиции/стажантски програми, и/или доброволчески инициативи, свързани с конкретна цел от плана ми за личностно развитие. 
Използвам възможности за развитие Участвам/кандидатствам за академична/професионална/ доброволческа възможност, пряко свързана с плана ми за личностно развитие, която не е пряко свързана с плана ми за развитие, като преминавам през половината от етапите на процеса. Участвам/кандидатствам за академични/професионални/ доброволчески възможности, пряко свързани с плана ми за личностно развитие, като преминавам през 2/3 от етапите на процеса. Участвам/кандидатствам за академични/професионални/ доброволчески възможности, пряко свързани с плана ми за личностно развитие, като преминавам през всички етапи на процеса. 
Създавам възможности за развитие Създавам инициатива/проект, който е пряко свързан с 60%–70% от целите, поставени в плана ми за личностно развитие.Създавам инициатива/проект, който е свързан със 70%–80% от целите в плана ми за личностно развитие. Създавам инициатива/проект, който е свързан с над 80% от целите в плана ми за личностно развитие. 
СамопознаниеВ какво съм добър?Идентифицирам 1 своя силна страна, за която мога да представя доказателства.Идентифицирам 2 свои силни страни, за които мога да представя доказателства.Идентифицирам минимум 3 свои силни страни, за които мога да представя доказателства.
Върху какво трябва да работя?Идентифицирам 1 своя страна (пряко свързана с изискванията на университета или работната позиция, към която се стремя), която искам да подобря.Идентифицирам 2 свои страни (пряко свързани с изискванията на университета или работната позиция, към която се стремя), които искам да подобря.Идентифицирам минимум 3 свои страни (пряко свързани с изискванията на университета или работната позиция, към която се стремя), които искам да подобря.
Какво може да ми помогне?Идентифицирам 1 събитие/обучение/контакт/източник на информация до края на учебната година, което може да ми помогне да развия тези умения.Идентифицирам 2 събития/обучения/контакти/източници на информация до края на учебната година, които могат да ми помогнат да развия тези умения.Идентифицирам поне 3 събития/обучения/контакти/източници на информация до края на учебната година, които могат да ми помогнат да развия тези умения.
Какво може да ми попречи?Идентифицирам 1 фактор със субективен и/или 1 с обективен характер, който би могъл да ми попречи да развия тези умения в планираните срокове.Идентифицирам между 1 и 2 фактора със субективен и 1-2 с обективен характер, които биха могли да ми попречат да развия тези умения в планираните срокове.Идентифицирам минимум 2 фактора със субективен и 2 с обективен характер, които биха могли да ми попречат да развия тези умения в планираните срокове.
Поставям SMART целиНямам дългосрочна цел. 30%–70% от целите са SMART.Имам дългосрочна цел, но не е ясно формулирана. Имам поне една средносрочна цел, с която са обвързани краткосрочните и/или 70%–90% от целите са SMART.Имам ясна дългосрочна цел (над 5 години), две средносрочни (1-3 г.) и три краткосрочни (до 1 г.) цели. Средносрочните и краткосрочни цели са обвързани с дългосрочната. Краткосрочните са свързани с конкретен предмет/и. 90%–100% от целите са SMART.
Лична ефективностОпределям какви стъпки е важно да предприема, за да постигна целите сиОпределям 1 стъпка за всяка от поставените цели.Определям 2 стъпки за всяка от поставените цели.Определям поне 3 стъпки за всяка от поставените цели.
Проследяване на напредъка Определям измерител за под 2/3 от целите.Определям измерител за 2/3

от целите.

Определям качествен и/или количествен измерител за всички цели.
Съставям План за личностно развитие Изготвям план, в който липсват 3-4 съставни части.Изготвям план, в който липсват 1 или 2 съставни части.Съставям план, който съдържа самооценка, SMART цели (дългосрочна, средносрочни, краткосрочни), следващи стъпки, измерители за успех, крайни срокове и необходими ресурси. Всички елементи са разписани според изискванията. 
Използват времето и разпределят работното натоварване ефективно – краткосрочни целиИзпълнявам по план под 2/3 от краткосрочните цели; не съм предприел стъпки за изпълнение на средносрочните цели.Изпълнявам по план 2/3 от краткосрочните цели.Изпълнявам по план всички краткосрочни цели.
Използват времето и разпределят работното натоварване ефективно – средносрочни целиПредприел съм под 2/3 от определените в плана стъпки за изпълнение на средносрочните цели.Предприел съм 2/3 от определените в плана стъпки за изпълнение на средносрочните цели.Предприел съм определените в плана стъпки за изпълнение на средносрочните цели.
Давам конструктивна обратна връзкаЛипсват 2/3 от елементите от конструктивната обратна връзка, проведена с уважителен и добронамерен тон. Липсва 1 елемент от конструктивната обратна връзка, проведена с уважителен и добронамерен тон. Посочвам силни страни и области за подобрение с ясни примери и конкретни следващи стъпки, използвайки уважителен и добронамерен тон. 
Интегрирам ефективно обратна връзкаПриемам обратна връзка с уважение към отсрещната страна, но не я интегрирам. Интегрирам конструктивна обратна връзка, без да показвам разбиране към дадените ми насоки и защо са необходими.Интегрирам конструктивна обратна връзка като показвам разбиране към дадените ми насоки и защо са необходими.
Търся обратна връзкаТърся обратна връзка след насока от учител.Проактивно търся обратна връзка от съученици и учител.
РефлексияКолко често рефлектирам?Три пъти по-рядко от уговореното попълвам дневника за рефлексия/билетчета за рефлексия. Два пъти по-рядко от уговореното попълвам дневника за рефлексия/билетчета за рефлексия. Регулярно според уговореното попълвам дневника за рефлексия/билетчета за рефлексия. 
Колко задълбочено рефлектирам?При попълване на дневника за рефлексия проверявам докъде съм стигнал по всяка от поставените цели. Липсва анализ. Не мога да начертая стъпки за подобряване на представянето ми.При попълване на дневника за рефлексия проверявам докъде съм стигнал по всяка от поставените цели и определям какво ми е помогнало и какво ми е попречило да се движа по предварително съставения план. Липсват следващи стъпки.При попълване на дневника за рефлексия проверявам докъде съм стигнал по всяка от поставените цели. Определям какво ми е помогнало и какво ми е попречило да се движа по предварително съставения план. Анализът ми помага да начертая стъпки за подобряване на представянето ми.
Личностно ПредставянеПрезентират убедително собствените силни и слаби страни в различни видове контекстПрезентират убедително и адекватно себе си в един контекст. Презентират убедително и адекватно себе си в минимум два различни контекста. Презентират убедително и адекватно себе си в три или повече различни контекста. 
ПортфолиоСъбирам свидетелства/сертификати/описания на мои продукти/препоръки за 50%–70% от уменията, описани в изискванията за университет/работна позиция, които представям в плана за личностно развитие. Събирам свидетелства/сертификати/описания на мои продукти/препоръки за 70%–90% от уменията, описани в изискванията за университет/работна позиция, които представям в плана за личностно развитие.Събирам свидетелства/сертификати/описания на мои продукти/препоръки за над 90% от уменията, описани в изискванията за университет/работна позиция, които представям в плана за личностно развитие. 
Изготвят CV/мотивационни писма за различни позиции и цели Изготвям CV/мотивационно писмо, в което липсват 3 или повече елемента. Изготвям CV/мотивационно писмо, в което липсват 1 или 2 елемента. Изготвям CV/мотивационно писмо, което включва всички необходими елементи: академична и/или професионална история; специфични умения/сертификати; референции; аргументирана мотивация за кандидатстване; професионален формат.

 

Стратегии за развиване на умението Личностно развитие

1.1.1. „Добрата дума“

 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
  1. Учениците оценяват силни и слаби страни; 

1.2. Идентифицират възможности и заплахи на базата на силни и слаби страни.

5-123-5 мин10-20 мин

 

Описание

Учениците теглят произволно име на съученик, след което пишат едно добро качество/силна страна и една страна за подобрение на ученика, чието листче са изтеглили. Връщат листчето на указано от учителя място. След упражнението учителят раздава листчетата на съответните ученици и им дава за задача да напишат кратък коментар, идентифицирайки някои възможности и заплахи на базата на съответната силна/слаба страна. Може да бъде записано в дневника им за саморефлексия.

Резултат: Учениците са идентифицирали една силна страна и една област за подобрение на свой съученик; провели са кратка саморефлексия на базата на посочените от съучениците лични силни/слаби страни. 

Предимства на стратегията

 • Анализът на силни/слаби страни е двустранен, ученикът е едновременно анализатор и анализиран, което спомага за поддържане на добър тон и обективност;
 • Учениците имат шанс да рефлектират над силните/слабите си черти, видени през очите на околните;
 • Ефективен начин за приключване на раздел, проект, групова работа: учениците могат да базират анализа си върху конкретна ситуация, задача, предметна област;
 • Предоставя възможност за упражняване на умението за даване на конструктивна ОВ.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • преди да я ползваме, е важно да сме осигурили подкрепяща среда в клас, която да позволява учениците добронамерено да споделят и спокойно да слушат наблюдения за останалите съученици и за себе си.

1.1.2. „Познай кой“

 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Учениците оценяват силни и слаби страни.8-125-10 мин5-15 мин

 

Описание

Учениците се разделят на два отбора. Теглят името на конкретна личност (литературен герой, историческа личност, популярна личност). Представителите на отборите се редуват да описват личността, посочвайки силните и слабите й страни. Отборът, който пръв познае личността, печели точка. 

Резултат: Учениците са анализирали силните и слабите страни на изучавани реални личности или литературни герои. 

Предимства на стратегията

 • Стратегията може да бъде ползвана при преговор или като встъпителна/заключителна игра;
 • Анализът на силни/слаби страни на неутрален/чужд човек помага на ученици, които се срамуват, притесняват, не желаят да анализират себе си, да упражнят това умение; 
 • Учениците имат шанс да задълбочат познанията си относно личностите/героите, които изучават, чрез анализ на силните и слабите им страни; 
 • Творческа задача за приключване на раздел. 

 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • някои ученици могат да се затруднят повече от други с посочването на силни/слаби страни; 
 • на някои от учениците може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да идентифицират силна/слаба страна;
 • за улеснение на задачата учителят може да предостави на описващите кратки резюмета на личностите, а на познаващите да даде списък с имената на участващите в играта личности. 

 

1.1.3. „Моите силни и слаби страни“

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Учениците оценяват силни и слаби страни-5-125-15 мин10-15 мин

 

Описание

Учениците получават списък със силни и слаби страни (или гледат PowerPoint презентация), като трябва да оградят, да подчертаят или да извадят тези, които се отнасят за тях по конкретния предмет; в училище като цяло; у дома; в извънкласните им дейности и в проекти. 

Резултат: Учениците са идентифицирали своите силните и слабите страни от конкретен списък с такива. 

Предимства на стратегията

 • Идентифицирането на силни/слаби страни е улеснено, тъй като са предоставени възможни опции, от които учениците да избират; 
 • Предоставянето на ясен контекст като конкретен предмет или извънкласно занимание например също спомага за успешното извършване на задачата; 
 • Тази стратегия може да бъде използвана регулярно преди и след всеки раздел като вид оценка на напредъка и като база за рефлексия.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • някои ученици могат да се затруднят повече от други при посочването на силни/слаби страни; 
 • на някои от учениците може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да идентифицират силна/слаба страна;
 • по-затворените в себе си ученици може да откажат да изпълнят задачата или да не бъдат откровени; 
 • някои ученици може механично да изпълнят задачата, без да влагат мисъл и същински анализ. 

 

1.1.4. „Нашите силни и слаби страни“

 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Учениците оценяват силни и слаби страни;

2.1. Учениците си поставят SMART цели.

5-1210-15 мин45-90 мин

 

Описание

Учениците избират от списък 3 силни и 3 слаби страни, с които най-силно се припознават. Учителят закачва два големи кадастрона в двата края на стаята (Силни страни, Страни за подобрение) и моли учениците да запишат, да залепят или да подчертаят своите топ 3. След това класът се разделя на две групи, които обобщават информацията от съответния кадастрон, представят обобщението на останалата част от класа и правят анализ на силните и слаби страни на целия клас като група.

Учениците използват анализа за поставяне на общи SMART цели за класа:

 • По двойки или в малки групи учениците залагат 3-5 цели за класа на базата на проведения анализ на силни и слаби страни; 
 • Двойките/групите разменят помежду си написаните цели, анализират ги според SMART принципа, гласуват за най-добрата цел. 
 • След анализа на всички гласове се избира една или няколко общи цели за класа. 

 

Резултат: Учениците са идентифицирали силните и слабите страни на класа като цяло, анализирали са тези силни и слаби страни и са поставили общи цели за класа на базата на анализа. 

* Поставянето на обща цел за класа може да бъде доразвито в рамките един допълнителен учебен час и да е съчетано с цел 2.1.3. (поставят си цел на класа за раздел, срок и/или учебна година). Може да ползвате следната таблица:

5 стъпки за формулиране на SMART цели
СтъпкаОписаниеВъпросиЦелСтатус
1SСпецифична (Specific)Какво, кой, къде, защо и как?  
2MИзмерима

(Measurable)

Колко?  
3.AАмбициозна, но постижима (Ambitious but achievable)Описва ли амбициозен, но реалистичен краен резултат? (взимайки предвид всички значими условия) ДА/НЕ
4RРелевантна (Relevant)От значение ли е за ученика?  
5TС ясни времеви рамки (Time-bound)Кога/в какви интервали трябва да е изпълнена?  

 

Предимства на стратегията

 • Учениците имат шанс да рефлектират над силните/слабите си страни в контекста на функционирането им в група; 
 • Демократичен и ангажиращ учениците начин за определяне на целите на класа;
 • Учителят се превръща във фасилитатор на процеса на целеполагане;
 • Учениците могат ясно да видят връзката между поставените цели и техните силни и слаби страни. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • някои ученици могат да се затруднят повече от други с посочването на силни/слаби страни; 
 • на някои от учениците може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да идентифицират силна/слаба страна;
 • обобщението и анализът на резултатите може да отнеме повече от предвиденото време; 
 • анализът и целеполагането могат да доведат до спорове и разногласия; 
 • преди учениците да могат да поставят SMART цели, учителят трябва да разясни критериите, да даде примери за добри/лоши цели, да даде възможност на учениците да анализират дадени цели според конкретен формат и/или критериална матрица.

 

1.1.5. „Разгадай ме“

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Учениците оценяват силни и слаби страни.8-1210-15 мин45 мин

 

Описание

Учениците се разделят по двойки, за да създават въпросник, чрез който да анализират силните и слабите страни на съучениците си по конкретния учебен предмет. Разменят своя въпросник с този на друга двойка, попълват и връщат. След като получат попълнения въпросник от своите съученици, анализират отговорите им и съставят примерен профил на силните и слабите им страни.

Резултат: Учениците са създали въпроси за идентифициране на силните и слабите страни, анализирали са резултатите и са съставили профил на попълнилия въпросника. 

 

Предимства на стратегията

 • Стратегията може да бъде развита в минипроект, който да заема 2-3 учебни часа; 
 • Може да бъде дадена като серия от задачи за домашна работа; 
 • Анализът на силни/слаби страни е двустранен: ученикът е едновременно анализатор и анализиран;
 • Учениците имат шанс да рефлектират над силните/слабите си черти, видени през очите на околните;
 • Ефективен начин за приключване на раздел, проект, групова работа: учениците могат да базират анализа си върху конкретна ситуация, задача, предметна област;
 • Предоставя възможност за упражняване на умението за даване на конструктивна обратна връзка. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • учениците могат да се нуждаят от разясняване на формата на един въпросник;
 • някои ученици могат да се затруднят повече от други със създаването на подходящи въпроси;
 • на някои от учениците може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да анализират съответните отговори; 
 • по-неуверените в себе си ученици може да се почувстват нападнати/обидени от посочените слаби страни и създадения профил; 
 • може да възникнат разпалени спорове по коментарите и да се създадат междуличностни конфликти. 

1.2.2. Роли в групова работа на базата на силни/слаби страни 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
1.1. Учениците оценяват силни и слаби страни.8-125-10 мин10 мин

Описание

Учениците се разпределят по групи и получават инструкции от учителя за конкретната групова задача/проект (ако задачата е по-сложна/отнема повече от един учебен час, може да се предостави кратко описание на отделните групови роли). След като се запознаят със задачата, всеки ученик има 3-5 мин да запише 1-3 силни страни, които биха му помогнали в конкретния контекст, както и 1-3 страни за подобрение, върху които може да работи в тази задача/проект. След това всички членове на групата имат 5 мин да споделят силните/слабите си страни, дискутират и разпределят ролите на базата на тази информация. 

Стратегията може успешно да се адаптира и за преговорни задачи. Учениците получават от учителя списък с взетите теми, усвоените умения, постигнатите цели за раздела. Дава им се определено време да разгледат списъка и да изберат 1-3 сфери, които смятат за силна страна, и 1-3, които са им зони за подобрение. Учителят анализира данните и на тази база формира отделни групи за преговор. 

Резултат: Учениците анализират своите силни и слаби страни спрямо конкретна задача/проект, за да разпределят помежду си отделните роли. 

Предимства на стратегията

 • Ефективен начин да се фокусира вниманието на учениците върху специфичните изисквания на задачата/проекта; 
 • Дава възможност на учениците сами да разпределят ролите по един демократичен и критичен начин, базиран на сравнително обективен анализ на силни и слаби страни; 
 • Ефективен начин да направим преговорния процес по-целенасочен, фокусиран и полезен за максимален брой ученици. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че: 

 • отнема повече време от повечето стратегии за разделяне по групи; 
 • някои ученици могат да се затруднят с определянето на силни/слаби страни в конкретния контекст; 
 • някои ученици могат да имат нужда от повече време, за да идентифицират силните/слабите си страни в конкретния контекст; 
 • учениците могат да изпитат затруднения със свързването на конкретни силни/слаби страни и съответните групови роли; 
 • може да се създадат условия за междуличностни пререкания и/или твърде дълги дискусии.

 

2.2.4. Периодичен анализ на напредъка 

 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.2. Учениците проследяват напредъка.8-125-15 мин10-20 мин

 

Описание

Учениците заемат на ротационен принцип ролята на отговорници за тракера на класа. Задълженията им включват както редовното попълване на резултатите, така и периодичното анализиране на данните. 

В началото на годината учителят описва кратко и ясно ролята и задълженията на отговорниците по тракера, като предоставя и насочващи въпроси, които да помогнат при анализа на данните. След това учителят използва някаква система за определяне на първите отговорници (дава възможност на учениците да кандидатстват за позицията; сам посочва отговорниците; първите два номера в класа отговарят за първите две седмици и др.). В края на определения срок отговорниците изготвят писмен анализ на данните, който въвеждат в общото портфолио (онлайн и/или на хартиен носител) на класа. Правят 5-10 минутна презентация пред останалата част от класа, която може да бъде последвана от кратка групова рефлексия (може да се ползват въпросите от стратегиите за рефлексия в секция 5) и начертаване на следващи стъпки за подобряване на резултатите.

Насочващи въпроси

 • Има ли положителен напредък/спад в резултатите на класа?
 • Колко процента от учениците са под 60%?
 • Колко процента са над 60%?
 • Има ли ясни/необясними тенденции в разпределянето на резултатите?
 • Какви изводи/следващи стъпки можем да предложим на базата на тези данни? 

Резултат: Учениците извършват периодичен анализ на данните на класа, групово обсъждат и начертават следващи стъпки. 

Предимства на стратегията

 • Дава възможност на учениците критично да анализират резултатите от тракера и сами да извеждат конкретни предложения за подобряване на резултатите; 
 • Тракерът се превръща в полезен инструмент за определяне на следващи стъпки и цели на класа, а не просто в табло с резултати;
 • Учениците лично се ангажират с проследяване на напредъка, което засилва личната им мотивация за учене;
 • Учениците започват да разглеждат резултатите като полезен източник на информация, а не като нещо обезкуражаващо, крайно и/или непроменимо. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • задълженията на отговорниците трябва да са ясно представени/разписани (може дори да се подписва вид ‘трудов договор‘);
 • анализът на данните може да затрудни някои ученици; 
 • определянето на следващи стъпки и/или цели може да отнеме повече време от предвиденото. 

 

2.5.3. Символи за обратна връзка 

 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.5. Дават конструктивна ОВ. 5-12-мин-мин

 

Описание

Символите могат да се ползват за работа в клас; домашна работа и/или тестове. Учителят предварително запознава учениците със символите или заедно измислят собствена система. Учениците използват символите, за да демонстрират разбиране, възможни въпроси или важни моменти в своята работа. Символите могат да се използват по време на четене, писмени или тестови задачи. Например * за грешно употребена дума, + за вярно решена задача, ==> за редактиране на словореда и т.н. След това учениците на базата на символите сами редактират работата си.

Примерни категории

Съгласен съм; не съм съгласен; интересно; чудя се; това е трудно; това е лесно; не съм много сигурен; сигурен съм; имам нужда от помощ.

Резултат: Учениците рефлектират върху работата си в реално време. Дават постоянна обратна връзка на учителя, което помага да се адаптира подходът, целите, цялостният учебен план. 

Предимства на стратегията

 • Дава възможност на ученици и учител да подържат постоянен канал за комуникация; 
 • На базата на информацията от символите учителят може да адаптира самата задача, да планира консултация с конкретни ученици, да адаптира учебния си план; 
 • Писмените данни могат да се ползват при даването на обратна връзка;
 • Символите позволяват на учениците да са критични към своята работа и непрестанно да анализират процеса на учене;
 • Стратегията е вид рефлексия, вървяща паралелно с изпълнението на дадена задача/домашно/тест. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • символите трябва да са достатъчно прости и ясни за всички; 
 • използването на символи може да доведе до разфокусиране и/или объркване на учениците по време на изпълнението на задачата; 
 • полезно би било стратегията да се ползва като вид проверка на работата, след като задачата/теста/домашното е приключена; 
 • изисква от учителя допълнителна работа по обработката на данните и прилагането на конкретни стъпки на базат на тези данни. 

2.6.1. Обратна връзка „Светофар“ 

 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.6. Учениците ефективно интегрират ОВ.8-123-5 мин45-90 мин

 

Описание

Учителят първо обяснява на учениците значението на зеления, жълтия и червения цвят: 

Зелен = отговаря на критериите;

Жълт = частично отговаря на критериите;

Червен = не отговарят на критериите. 

Учителят отбелязва работата на всеки ученик спрямо предварително зададени критерии, използвайки трите цвята. Учениците анализират по групи работите си, за да разберат защо някоя част е в червено или в жълто, и работят заедно за подобряване на работата си, където е необходимо. 

Резултат: Учениците имат възможност сами да поправят/подобрят работата си, след като са анализирали обратната връзка от проверката „светофар“. 

Предимства на стратегията

 • Учителят може да работи с малки групи върху миниурок според информацията, събрана от проверката ‘светофар’ (т.е. работа с тези ученици, които са имали много червени точки);
 • Създава позитивна нагласата у учениците, че винаги могат повече, отколкото си мислят, и че с малко насока сами могат да подобрят работата си;
 • Дава възможност за повторен, по-задълбочен анализ на работата;
 • Възпитава учениците на навици за самостоятелно учене;

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • отнема повече време от стандартните начини за проверка на ученически работи; 
 • изисква ангажираност и подходяща нагласа от страна на учениците, което се постига с много постоянни усилия и търпение от страна на учителя; 
 • учителят трябва да даде ясни инструкции за това как протича анализът по групи и какви правила за работа трябва да се следват, за да се получи конструктивна дискусия, а не междуличностен конфликт.

 

2.6.3. Обратна връзка чрез бележки 

 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
2.5. Учениците интегрират ефективно ОВ;

2.6. Дават конструктивна ОВ;

2.2. Проследяват напредъка.

8-123-5 мин45-90 мин

 

Описание

Учителят наблюдава работата на учениците по време на час. Когато забележи, че някой от тях се справя добре, му дава бележка с поощрителен текст. Ако забележи, че някой се затруднява, му дава бележка с кратка насока. 

Възможност за надграждане на тази стратегия

Ако учениците пазят бележките с насоки от учителя, може да отбелязват със свой знак върху тях (напр. усмивка, „разбрах“, „научих“), когато са интегрирали обратната връзка от учителя или вече са овладели начина на решаване на задачата, за която са получили насока от учителя. Всяка следваща бележка, която получава такъв знак за интегрирана обратна връзка, е свидетелство за преодоляна трудност от ученика. 

Резултат: Учениците получават ОВ в реално време и могат веднага да я интегрират. 

Предимства на стратегията

 • Ефективен начин за даване на лична обратна връзка по време на час, без това да наруши процеса на работа на останалите ученици; 
 • Учениците имат възможност сами да отбелязват и следят напредъка си.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • е подходяща само за много кратки насоки към учениците.

 

2.6.4. Оценяване след интегрирана обратна връзка 

 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час/извън час
2.6 Интегрират ефективно ОВ.8-12– мин45 мин / 90 мин

Описание

Ученикът предава първата версия на своята работа. Учителят я проверява, дава насоки и коментира как да бъде подобрена. Ученикът интегрира обратната връзка в конкретен срок и предава финалната версия на продукта. Учителят поставя оценка на продукта единствено след интегрирана обратна връзка от страна на ученика. 

При поправка на контролно учениците трябва да дойдат с конкретни цели, по които да работят извънредно у дома и/или на консултации.

Резултат: Учениците получават оценка на базата на поправена работа с интегрирана обратна връзка. 

 

Предимства на стратегията

 • Учениците развиват нагласата, че не е важно само да се създаде даден продукт в срок, но и той да отговаря на най-високите стандарти и качество;
 • Мотивира учениците, като им дава втори шанс да покажат най-доброто от себе си;
 • Създава положителната нагласа, че не оценката, а качеството на извършената работа е от значение. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • коментарите и насоките е добре да са в писмена форма, за да може ученикът да ги ползва по време на поправката на работата си;
 • критериите за оценка трябва да са дадени преди започване на работата; 
 • стратегията отнема двойно повече време от стандартната проверка.

 

5.1.1. Билет за рефлексия 

 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час
5.1. Рефлектират критично върху представянето си и постигнатите резултати чрез ключови въпроси; 

5.2. Използват рефлексията като насока за бъдещи действия. 

5-123-5 мин5-8 мин

 

Описание

А. Всеки ученик получава билет с въпроси за рефлексия, на които да отговори в края на часа: 

 1. Кое е най-важното нещо, което научих в днешния час?
 2. Какъв въпрос, свързан с този урок, остана неизяснен?
 3. Как това, което научих днес, е свързано с други училищни предмети и/или сфери от живота извън училище, и/или с плана ми за личностно развитие? 

Б. В края на раздел: 

 1. Кое е най-важното, което научих в този раздел?
 2. Какъв въпрос/и, свързан/и с този раздел остана/ха неизяснен/и? 
 3. Как това, което научих в този раздел, е свързано с други училищни предмети и/или сфери от живота извън училище, и/или с плана ми за личностно развитие?

В. В края на оценяване: 

 1. С коя учебна цел/задача се затрудних най-много? Защо?
 2. С коя учебна цел/задача се справих най-лесно? Кое ми помогна? 
 3. Какви умения и знания е необходимо да (до)развия, за да се справя по-успешно при следващото оценяване? 

Г. В края на писмена работа/домашна работа/проект: 

 1. Колко знаех по темата, преди да започна работа?
 2. Какви умения и знания използвах, за да създам конкретната писмена работа/проект? 
 3. Кои са елементите от работата, които смятам за най-успешни? Защо? 
 4. По какъв начин смятам, че мога да подобря работата си?
 5. Какви проблеми срещнах, докато работех? Как успях да ги реша?
 6. Какви ресурси използвах по време на работа? Които бяха най-полезни? Кои бих използвал/а отново?

Посочените тук въпроси са само примерни и всеки учител може да ги адаптира. В зависимост от времето, което може да бъде отделено за рефлексия, броят на въпросите може да варира.

Резултат: Учениците регулярно рефлектират върху работата си по урочните и учебни цели. Анализират връзката между знанията и уменията, които развиват по конкретния предмет, и останалите сфери от живота в/извън училище. Постоянно работят върху идентифициране и засилване на силните си страни и подобряване на слабите в контекста на конкретния предмет. 

 

Предимства на стратегията

 • Учениците са по-ангажирани с учебния материал, когато виждат връзката с други предмети и сфери от реалния живот;
 • Учениците развиват чувство за лична отговорност към учебния процес, когато имат възможност регулярно да рефлектират над работата си;
 • Учениците успяват по-лесно да трансферират уменията, развити по един предмет, в други предметни област и сфери от живота;
 • Учениците развиват умението да анализират обективно собствения си труд. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • съдържанието на отговорите на учениците не трябва да бъде санкционирано под никаква форма; важно е непрекъснато да изпращаме посланието, че няма верни и грешни отговори на тези въпроси;
 • учениците може да събират билетите като част от своето портфолио и да бъдат поощрявани за редовно попълване на билетите за рефлексия;
 • билетите може да бъдат използвани като основа на разговор за напредъка на ученика.

 

5.1.2. Дневник за рефлексия 

Подходяща заПриблизително време
ЦелВъзрастова групаПредварителна подготовкаВ час/извън час
5.1. Рефлектират критично върху представянето си и постигнатите резултати чрез ключови въпроси;

5.2. Използват рефлексията като насока за бъдещи действия. 

5-125 мин15 мин / 30 мин

 

Описание

Учениците попълват регулярно (седмично, месечно) дневник за рефлексия, в който отговарят на няколко основни въпроса. Учителят проверява дневника на всеки ученик на определени интервали от време и вписва своите коментари. 

Примерни въпроси

 1. Какво постигнах тази седмица/раздел/месец? 
 2. Какви трудности срещнах по пътя? 
 3. Как преодолях тези трудности? 
 4. Какво бих направил/а по различен начин?

Резултат: Целта е дневникът да се поддържа като канал за регулярна писмена обратна връзка между ученик и учител и/или ученик и ментор, и/или ученик и родител. 

Предимства на стратегията

 • Въпросите са достатъчно общи, за да дадат свобода на ученика да рефлектира върху това, което смята за най-важно. Дневникът може да представлява обобщение и анализ на билетите за рефлексия;
 • Обратната връзка от учител/ментор/родител засилва мотивацията за редовно поддържане на дневника;
 • Писменият формат позволява на някои по-неуверените ученици да се изразят свободно и да получат обратна връзка, без да изпитват ненужно притеснение. 

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

 • някои ученици не се чувстват уверени да споделят писмено своите мисли и притеснения; 
 • някои ученици могат да изпитват затруднения да се изказват ясно в писмена форма;
 • някои ученици могат да предпочитат устна обратна връзка;
 • дневниците трябва да бъдат съхранявани на сигурно място, до което само учителят да има достъп. 

Проекти и задачи

Създаване на едногодишен план за личностно развитие, включващ академични, лични и/или професионални цели. 

Описание

На този проект е нужно да се посвети една цяла учебна година. Самият проект е индивидуален, но отделните стъпки за постигането на целите в него могат да бъдат както индивидуални дейности, така и групови задачи. 

 1. Всеки ученик в началото на годината изготвя с помощта на учителя, съучениците си или ментор профил на силните и слабите си страни в дадени области (училище, работа, връзки), както и на възможностите и заплахите, които стоят пред него. 
 2. На базата на този анализ ученикът изгражда своята визия за бъдещето, като си поставя:
 • една дългосрочна цел (до 5 години);
 • ограничен брой средносрочни цели (1-3 г.), които да представляват повратни точки по пътя към голямата цел; 
 • неограничен брой краткосрочни цели по конкретни предмети, които да спомагат постигането на средносрочните. 

Целите могат да бъдат свързани с академичната, професионалната или личната сфера на живот на ученика. Единственото условие е да спазват SMART принципа (специфични, измерими, амбициозни, реалистични, времево ограничени) и да могат да бъдат постигнати с помощта на часовете в училище и извънкласните дейности и проекти. 

 1. След като целите са поставени, всеки ученик изготвя конкретен план за действие, с помощта на който те ще бъдат постигнати. Планът трябва да включва:
 • ясни краткосрочни цели, обвързани с конкретен предмет и конкретни средносрочни цели; 
 • последователни стъпки за постигането на тези цели;
 • измерители за напредък;
 • конкретни времеви срокове; 
 • стратегии за лична мотивация;
 • възможност за регулярна рефлексия; 
 • периодично даване и интегриране на обратна връзка. 

Още в самото началото на първия срок учениците се запознават с критериите, по които ще бъдат оценявани в края на годината. Учителят представя примерен план за личностно развитие, който да служи за модел и дава ясни указания за протичането на всеки един от етапите на проекта. Самото финално представяне на плановете може да се осъществи в няколко различни формата в зависимост от зададения контекст. 

Основната идея е учениците да намерят начин да използват всеки един от предметите в училище, за да идентифицират и развият своите силни страни, да преодолеят слабите си места и да се възползват от подходящите възможности за академично, личностно и професионално развитие. Крайната цел на проекта е не просто постигането на заложените цели в ПЛР, а най-вече развиването на устойчиво желание за учене през целия живот, вътрешна нагласа за постоянно израстване и откриване на възможности за развитие във всяка сфера от живота. 

Вариантите за финално представяне и автентично оценяване включват:

А. Изложение на плановете за личностно развитие. Учениците подготвят кратки устни презентации (съпроводени от плакат и/или мултимедийна презентация, и/или песен, снимка, картина и т.н.), представящи целия процес по създаването, изпълнението и анализирането на плана за личностно развитие. Презентациите биват проведени на специално събитие с участието на учители, съученици и други значими лица. Учениците организират и кратки консултации/работни групи за гости заинтересовани от създаването на собствен план за личностно развитие. 

Б. Конференция „Ученик – Родител – Учител“. Финално събитие, на което всеки ученик има възможността да представи и защити труда си пред своите връстници, родители и учители. Учениците представят процеса по изготвяне на плана за личностно развитие и рефлектират върху най-важните аспекти от изпълнението му. Основната информация е представена под формата на портфолио от артефакти, обобщено в плакат и/или мултимедийна презентация. 

В. Изложение на университети по света и у нас. В началото на годината всеки ученик си поставя като цел в плана за личностно развитие да проучи конкретен университет и да премине през процедурата по кандидатстване. Всеки ученик с помощта на своя учител/ментор съставя план за личностно развитие, чиито цели биват развивани чрез конкретния предмет и проекта за университетско изложение. 

В края на годината учениците организират университетско изложение, на което всеки организира щанд, представящ съответен университет; подготвя образователни материали и помага на заинтересованите ученици с лични консултации по процеса на кандидатстване за университет; представя собствения си опит в съставянето и изпълнението на план за личностно развитие. 

Г. Ученическо кариерно изложение. В началото на годината всеки ученик си поставя като цел в плана за личностно развитие да проучи конкретна професионална сфера/професия и да премине през процедурата по кандидатстване за работа. Всеки ученик с помощта на своя учител/ментор съставя план за личностно развитие, чиито цели биват развивани чрез конкретния предмет и проекта за кариерно изложение. 

В края на годината учениците организират кариерно изложение, на което всеки отговаря за щанд, представящ съответна професия; подготвя образователни материали и помага на заинтересованите ученици с лични консултации по процеса на кандидатстване за работа; представя собствения си опит в съставянето и изпълнението на план за личностно развитие. 

Д. Добрата кауза – изложение на доброволчески и общностни инициативи. В началото на годината учениците се разпределят в отбори, като всеки член на екипа си поставя за индивидуална цел в плана за личностно развитие да организира доброволческа инициатива/проект/клуб. Екипите идентифицират важна за тях кауза/проблем в общността и я обвързват с конкретни предметни области; екипът решава как да направи разлика/промяна; поставя си краткосрочни групови и лични цели за развитие, които да бъдат постигани чрез конкретния проект; изброяват, разпределят и приоритизират задачи; създават план с ясни и измерими критерии за успех; постоянно анализират своя напредък и рефлектират върху изпълнението на плана; регулярно дават и получават обратна връзка. 

В края на годината отборите презентират своите проекти и резултатите от тях на специално изложение; подготвят образователни материали относно темата на проекта и помагат на заинтересовани ученици с лични консултации по процеса на създаване на доброволчески проект. 

Очаквани резултати от проекта

Чрез изпълнението на този проект учениците ще се научат да:

 • рефлектират върху силните и слабите си страни и възможностите и заплахите пред тях;
 • си поставят амбициозни, постижими и измерими академични, професионални и лични цели и да оценяват обективно своя напредък; 
 • презентират своите качества, умения и знания уверено и със самочувствие; 
 • бъдат по-ефективни, независими и уверени в работата/обучението си; 
 • дават и интегрират обратна връзка; 
 • търсят, използват и създават възможности за развитие; 
 • развият нагласа за учене и развитие през целия живот;

 

Времетраене: 36 седмици.

Инструмент за оценка на проекта: да бъде използвана критериалната матрица за умението.

Примерна таблица за попълване на плана за личностно развитие: 

План за личностно развитие

на 

_____________________________________

 

Дата: _______________

Клас: ________________

Предмет: ______________

 

 

Първи етап: Самоанализ

Какво е моето настоящо състояние в конкретна сфера от живота (училище; семейство; работа)?

Сфера:

В какво съм наистина добър?

Върху какво трябва усилено да работя?

Какви коментари/обратни връзки (положителни и отрицателни), получавам често от другите?

Какви фактори могат да ми помогнат в конкретната сфера? 

Какви фактори могат да ми попречат в конкретната сфера? 

Какви приоритетни области за развитие в тази сфера мога да идентифицирам на базата на по-горния анализ?

Силни страни

1.

2.

3.

Слаби страни

1.

2.

3.

Обратна връзка

1.

2.

3. 

Възможности: 

1.

2.

3

Заплахи: 

1.

2.

3

Приоритетни области:

1. 

2.

3.

Втори етап: Изготвяне на визия за личностно развитие

 • Какво състояние желая да постигна? 
 • Каква е моята цялостна визия за развитие?
Каква е голямата ми цел? Защо искам да постигна тази цел?

Какво искам да подобря/да постигна, за да изпълня голямата си цел? 

Как тези приоритетни области ще ми помогнат да постигна голямата си цел? 

Моята голяма цел е:Важно е да я постигна, защото:

Желано състояние (на базата на идентифицираните приоритетни области)

1. 

2.

3.

(Например: какви умения, знания, нагласи искам да развия/придобия?) 

Приоритетните области ще ми помогнат като/да:

1.

2.

3.

Трети етап: Проучване 

От какви ресурси имам нужда, за да постигна визията си/голямата си цел? 

Какво трябва да подобря/науча/преживея, за да постигна желаната визия/цел?Имам нужда от предварителна информация относно:

Мога да потърся информация на следните места:

Мога да потърся информация от следните хора:

Имам следните ресурси на свое разположение:

Изисквания:1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Ресурси:

1.

2.

3.

Четвърти етап: Планиране 

 • Какви средносрочни цели (обвързани с приоритетните области от плана ми) е необходимо да си поставя, за да постигна голямата си дългосрочна цел? 
 • Какви краткосрочни цели мога да си поставя по конкретния предмет, които да ми помогнат за постигане на средносрочните ми цели? 
Средносрочни цели за постигане на дългосрочната цел (1-3 г.)I. II. III. 
IV.V.VI. 
Възможности: 
Мога да използвам следните възможности за развитие:
Мога да създам следните проекти/инициативи: 
Мога да ползвам следните ресурси: 
Учебен план по_____________________ (предмет) 
Краткосрочни цели за раздел/срок/година

(обвързани с конкретна средносрочна цел)

Стъпки

(какви конкретни стъпки трябва да предприема, за да постигна целта)

Краен срок

(кога ще е изпълнена целта; на какви интервали трябва да се изпълнява) 

Статус

(колко % е изпълнена целта; изпълнявана ли е редовно)

Лични поощрения/ наказания

(как сам/а да се мотивирам да спазвам стъпките и сроковете в плана)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Бележки
Важна допълнителна информация:

 

Четвърти етап: Рефлексия и обратна връзка

 • Кога и как рефлектирам върху напредъка по постигане на целите?
 • Кога и как давам и/или интегрирам обратна връзка?
Рефлексия:
Как?Кога?С кого? СтатусБележки
Обратна връзка:
Каква?Кога?Приемам/давам?СтатусБележки 

 

Примерен план за личностно развитие: 

План за личностно развитие

на 

Мила Иванова Иванова _

 

Дата: 13/01/16

Клас: 10б

Предмет: Математика 

 

 

Първи етап: Самоанализ

Какво е моето настоящо състояние в конкретна сфера от живота (училище; семейство; работа)?

Сфера: училище 

В какво съм наистина добър?

Върху какво трябва усилено да работя?

Какви коментари/обратни връзки (положителни и отрицателни), получавам често от другите?

Какви фактори могат да ми помогнат в конкретната сфера? 

Какви фактори могат да ми попречат в конкретната сфера? 

Какви приоритетни области за развитие в тази сфера мога да идентифицирам на базата на по-горния анализ?

Силни страни

1. Анализиране и систематизиране на информация;

2. Презентиране пред публика;

3. Дипломатично изказване на мнение.

Слаби страни

1. Спазване на срокове;

2. Приоритизиране;

3. Фокусиране върху една конкретна дейност.

Обратна връзка

1. Много лесно се разсейвам;

2. Бързо ми омръзват еднообразни/некреативни задачи;

3. Лесно се общува с мен.

Възможности: 

1. Подкрепата/мотивирането от страна на съученици в групови задачи; 

2. Клубове по интереси; 

3. Ученически съвет; 

Заплахи: 

1. Намаляване на успеха поради неспазване на срокове; 

2. Участие в прекалено много извънкласни дейности; 

3. Полагането на минимални усилия по предмети, които не са от интерес за бъдещото ми развитие. 

Приоритетни области:

1. Вътрешна мотивация и самодисциплина; 

2. Организационни умения; 

3. Презентационни умения.

Втори етап: Изготвяне на визия за личностно развитие

 • Какво състояние желая да постигна? 
 • Каква е моята цялостна визия за развитие?
Каква е голямата ми цел? Защо искам да постигна тази цел?

Какво искам да подобря/да постигна, за да изпълня голямата си цел? 

Как тези приоритетни области ще ми помогнат да постигна голямата си цел? 

Моята голяма цел е: Да уча психология в университет в Англия. Важно е да я постигна, защото:

Смятам, че там ще се науча да съм самостоятелна и ще срещна хора, които ще ме предизвикат да покажа най-доброто, на което съм способна.

Желано състояние (на базата на идентифицираните приоритетни области)

1. Да мога да приоритизирам задачите си, така че да успявам със спазването на срокове. 

2. Да не се отказвам от дадена задача само защото ми е безинтересна или твърде предизвикателна. 

3. Да науча техники за презентиране пред публика и за убедително аргументиране. 

(Например: какви умения, знания, нагласи искам да развия/ придобия?) 

Приоритетните области ще ми помогнат като/да:

1. Умението да презентирам и да се аргументирам ще ми помогне в процеса на кандидатстване. 

2. Приоритизирането на задачи и спазването на срокове ще ми помогне за работата в училище и поддържането на отличен успех. 

3. Упоритостта ще ми помогне в ситуация, в която няма да получа това, което искам, от първия път. 

Трети етап: Проучване 

От какви ресурси имам нужда, за да постигна визията си/голямата си цел? 

Какво трябва да подобря/науча/преживея, за да постигна желаната визия/цел?Имам нужда от предварителна информация относно:

Мога да потърся информация на следните места:

Мога да потърся информация от следните хора:

Имам следните ресурси на свое разположение:

Изисквания:1. Да съм постоянна и последователна в процеса по кандидатстване;

2. Да подобря организацията на задачи и време;

3. Да доразвия презентационните си умения.

1. Специалността „Психология“;

2. Университети в Англия и техните изисквания;

3. Етапи на кандидатстване.

1. Сайтове на конкретни университети; 

2. http://www.educationuk.org/global/

3. http://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/united-kingdom/guide

1. Моя учител по английски; класната; съветничката. 

2. Приятели в чужбина; 

3. Съседката Латинка. 

Ресурси:

1. Брошура на английски университети;

2. Списък със сайтове; 

3. Близки и познати в Англия.

Четвърти етап: Планиране 

 • Какви средносрочни цели (обвързани с приоритетните области от плана ми) е необходимо да си поставя, за да постигна голямата си дългосрочна цел? 
 • Какви краткосрочни цели мога да си поставя по конкретния предмет, които да ми помогнат за постигане на средносрочните ми цели? 
Средносрочни цели за постигане на дългосрочната (1-3 г.)

 

 

 

I. Взимане на сертификат по английски език.II. Участие в конкурс за есета на английски език. III. Кандидатстване по програма за обучение в 11. клас в училище в Англия. 
IV. Участие в състезание по дебати.V.VI. 
Възможности: 
Мога да използвам следните възможности за развитие:Курсове за получаване на сертификатКонсултации по английски езикКлуб по креативно писане 
Мога да създам следните проекти/инициативи: Клуб по академично ориентиране 
Мога да ползвам следните ресурси: Училищната библиотекаКомпютърния кабинет 
Учебен план по математика 
Краткосрочни цели за раздел/срок/годинаСтъпки

(какви конкретни стъпки трябва да предприема, за да постигна целта)

Краен ирок

(кога ще е изпълнена целта; на какви интервали трябва да се изпълнява)

Статус

(колко % е изпълнена целта; изпълнявана ли е редовно)

Лични поощрения/ наказания

(как сам/а да се мотивирам да спазвам стъпките и сроковете в плана)

Как е обвързана с конкретна средносрочна цел?
I. Повишаване на оценката за срока с една единица
 1. Решаване на всички текстови задачи с повишена трудност от сборника за 10. клас. 
 2. Посещаване на консултации. 
 1. По една на ден
 2. По една на всеки две седмици
 1. 65%
 2. 3
 1. За всеки 20 правилно решени задачи си купувам малък подарък;
 2. За всяка пропусната консултация заделям по 5 лв., които отиват във фонд за сборници по математика.
Това ще вдигне средния ми успех и ще ми даде по-добри шансове при кандидатстването за програмата.
2
3

 

Четвърти етап: Рефлексия и обратна връзка

 • Кога и как рефлектирам върху напредъка по постигане на целите?
 • Кога и как давам и/или интегрирам обратна връзка?
Рефлексия:
Как?Кога?С кого? СтатусБележки
ДневникВсяка седмицаИндивидуално
Обратна връзка:
Каква?Кога?С кого?СтатусБележки 
Учител – ученикВеднъж месечноС господин Петров2

 

Бележки
Важна допълнителна информация:

 

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали