Силата на традицията и изпитанията на новото време – бинарен урок по БЕЛ и гражданско образование

Тази практика споделиха с нас преподавателите по български език и литература, и гражданско образование в Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, град Плевен – Милена Кънчева и Милена Маринова. 

Г-жа Кънчева и г-жа Маринова споделят:

Голяма част от нашите ученици са билингви, поради което често се срещат проблеми, свързани с ранните бракове, владеенето на книжовен български език и уменията за учене. От друга страна, следвайки традиционния патриархален модел в семейната система, девойките сляпо следват правилата и традициите на общността – не познавайки своите граждански права и задължения. Това е основен мотив за включването и на родителите в урока.”

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име: Силата на традицията и изпитанията на новото време

Подходяща е за: ученици от 11 клас 

Необходими материали: мултимедия

Цели:

 • развитие на уменията за работа в екип
 • изграждане на умения за самостоятелна работа
 • генериране на идеи и проява на инициативност
 • усъвършенстване на уменията за тълкуване, интерпретация и критичен анализ на различни източници
 • развитие на уменията за боравене с базисни текстове от законодателството на България и ЕС
 • формулиране на аргументирани твърдения по дискусионни въпроси в устна и писмена форма. 
 • изграждане на система от доказателства в подкрепа на изказано мнение
 • прилагане на познанията от изучаването на учебни предмети в сферата на обществените и хуманитарните науки

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Споделената практика се реализира паралелно в часовете по два предмета – литература и гражданско образование. Учениците работят на две групи и провеждат дебат на тема “Минало и традиции”. За основни точки се използват произведението “Железният светилник” на  Димитър Талев, Конституцията на Република България и различни източници на законодателството. Задачата на екипите е да влязат в ролята на защитници или на опозиция. 

 • Първи учебен час

Първа стъпка: Най-напред преподавателите по БЕЛ и Гражданско образование представят темите и материалите, върху които ще се работи. Темите, които се разглеждат в часовете по БЕЛ са свързани с художественото произведение  “Железният светилник” на  Димитър Талев, както и с темите: алгоритъм за анализ на епически текст и характеристика на герой. В този час се подхожда към художествения текст чрез категорията родно-чуждо и се обсъжда въпросът, защо Талев проявява интерес към миналото, при положение че романът е написан през 50- те години на 20 век. 

В часовете по гражданско образование се разглежда Конституцията на Република България и се припомнят особеностите на епохата на Българското Възраждане. Целта е учениците да проследят процеса, свързан със създаването на закони и трансформацията на идеята за справедливост през вековете. Учениците разсъждават върху въпроси, свързани с различните видове човешки права, справедливостта и хуманизма. 

Втора стъпка: Определят се отговорници и се разпределят задачите за всеки екип. Задачите могат да бъдат:

– проучване на конкретните закони и тяхното тълкуване според позицията на обвинител/защитник

– интерпретация на основните понятия от законодателството през погледа на възрожденския българин

– определяне на представител на защитата

– определяне на говорител за обвинението

Г-жа Маринова и г-жа Кънчева съветват да съобразите темите за финална дискусия със знанията и уменията на учениците, с които ще работите. 

Самоподготовка

В рамките на две учебни седмици учениците самостоятелно се запознават с източниците. 

Задачите за самостоятелна работа включват:

 • подробно запознаване с  4-та част, глава 8 от романа „Железният светилник”
 • запознаване с филма „Иконостасът” от 1969 г., заснет по романа
 • припомняне на материала за характеристика на персонаж 
 • Втори учебен час

С вече обособените групи се работи индивидуално, обсъждайки стратегията и източниците за самоподготовка. Участниците могат да поискат помощ, а учителите да окажат съдействие при необходимост. Всеки преподавател работи поотделно с участниците в обособените за това часове. Г-жа Маринова и г-жа Кънчева съветват разделянето на групата на обвинителите от групата на защитниците (примерно, в часа по Гражданско образование да работи групата на обвинителите, а в часа по БЕЛ – тази на защитниците). Г-жа Маринова и г-жа Кънчева споделят, че по време на самостоятелната работа у дома родителите на учениците също успяват да се включат. 

 • Трети учебен час – провеждане на дебат/дискусия.

По време на този учебен час участниците са заедно. Г-жа Маринова и г-жа Кънчева препоръчват включването на родителите в отворения урок. Споделят, че при сблъсъка на двете поколения дискусията винаги е изпълнена с много различни гледни точки, а категориите минало, традиции и съвремие придобиват реален смисъл за участниците. Като основа за дискусия може да се даде задача за съпоставка между Султана и Катерина. 

Първа стъпка: Учителите стартират урока чрез измерване на емоциите, задавайки въпроса: “Как се чувствате в началото на часа?“ 

Втора стъпка: Определят се две групи на случаен принцип с участието на родители. На всяка група се предоставят 10 минути за излагане на систематизираното мнение по избраната тема. 

Трета стъпка: Рефлексия и обсъждане на проведената дискусия/дебат. 

Четвърта стъпка: Обобщение и закриване на срещата.

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ ТАЗИ ПРАКТИКА

Г-жа Маринова и г-жа Кънчева смятат, че практиката дава възможност на учениците да съпоставят минало и настояще като едновременно с това научават повече за своите граждански права и задължения. 

Уменията, които учениците усвояват са от изключителна важност и в личните им взаимоотношения – както в семейната среда, така и сред приятели, съученици, колеги и не на последно място в изграждането на интимни отношения с партньор.

Силата на традицията и изпитанията на новото време - бинарен урок по БЕЛ и гражданско образование

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ

Г-жа Милена Кънчева и г-жа Милена Маринова съветват:

 • съобразете понятията, които използвате с нивото на учениците 
 • можете да използвате други теми от обучението по БЕЛ и гражданско образование като адаптирате учебното съдържание за целите на Вашата група
 • редно е учениците да имат водеща роля, да са творци, откриватели
 • запознайте учениците предварително с учебните ресурси, които обсъждате в часа
 • изгответе списък с напътстващи въпроси, които да подтикнат участниците да размишляват върху избраните теми
 • обвържете обсъжданите понятия с начина, по който учениците реално ги преживяват

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали