Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • различни, според реализираните проекти
Време за активността: през цялата учебна година

Цели по предметно знание

 • Учениците участват активно в часовете и прилагат знанията си на практика чрез метода “учене чрез правене”.

Цели по умения

Учениците:

 • развиват умения за сътрудничество и работа в екип;
 • изграждат умения за активно слушане и изразяване на лично мнение;
 • извършват продуктивна дейност и представят. готов продукт от дейността си.

На всеки учител се е случвало да се сблъсква с различни предизвикателства, свързани с преподаването на научни знания, част от които с висока степен на абстракция за малките ученици, което прави някои от термините трудно разбираеми за тях.

Това се превръща в причина екипът на НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник да пожелае промяна на учебната среда и подобряване на структурата на урока. Ученето по забавен и интересен начин чрез преживяване, насочено към физическото, интелектуалното и емоционалното развитие на малкия ученик, се превръща във философия на цялото училище. Екипът разработва и провежда поредица от 8 методични урока под наименование „Природоизследователи“, реализирани в STEM среда, в рамките на подходящи учебни часове. Те целят промяна на цялостната организация на учебния процес, нови педагогически подходи и стратегии на преподаване и учене. 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Дейностите по време на всеки урок се разпределят в три етапа – организационен, оперативен и продуктивен. Организационният етап представлява въведението в темата и запознаване с организацията на работата. Оперативният етап е този, в който се извършва основната дейност и учениците се упражняват, прилагайки новите знания. Продуктивният етап включва създаване на краен продукт – книжка, постер, рисунка, презентация и др.

Уроците се реализират в петте станции на STEM  центъра – “Природните богатства на моя роден край”, “Млад природоизследовател”, “Екология и здравословен начин на живот”, “Аз, предприемачът” и “Зелена класна стая”.

Кръговрат и състояния на водата

Този урок се реализира в станция ”Млад природоизследовател“. 

 • Стъпка 1: Подготвяне на материали за лабораторните експерименти.
 • Стъпка 2: Провеждане на експеримент – индивидуална и групова работа по експерименти, свързани с различните състояния на водата.
 • Стъпка 3: Формиране на умение за наблюдение на лабораторен експеримент и участие в екипна работа.
 • Стъпка 4:  Отчитане на резултатите.
 • Стъпка 5: Формиране на нови понятия за състоянието на водата при нагряване и охлаждане.
 • Стъпка 6: Формулиране на изводи. Анализ и обобщение.

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

Природни области 

Този проект се реализира в станция ,,Природните богатства на моя роден край“

 • Стъпка 1: Предварително поставени от учителя задачи за наблюдение повърхнината на родния край.
 • Стъпка 2: Използване на интерактивна карта за изучаване на природните области.
 • Стъпка 3: Подробно изучаване на област Дунавска равнина с помощта на интерактивната карта.
 • Стъпка 4: Разпределение на дейности, свързани с богатствата на родния край и работа по групи.
 • Стъпка 5: Реализиране на проекти – създаване на карта (от пластилин) на Дунавската равнина, включваща граници, природни богатства и релеф.

Растеж и развитие на растенията 

Този урок се реализира в станция “Зелената класна стая“.

 • Стъпка 1: Подготовка на материали, проби на семена на растения.
 • Стъпка 2: Анализиране частите на растенията.
 • Стъпка 3: Проследяване на жизнения цикъл на растенията, чрез предварително подготвени проби.
 • Стъпка 4: Изясняване условията за развитие на едногодишни растения и протичане на жизнения им цикъл с помощта на презентация и работа с учебник.
 • Стъпка 5: Практическо приложение на знанията в “Зелената класна стая”.
 • Стъпка 6: Обобщение и изводи – реализират се чрез предметна групова игра и грижи за растенията.

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

Моята зеленчукова градина

Този проект отново се реализира в станция „Зелена класна стая“.

 • Стъпка 1: „В света на растенията” – представяне на идеята пред учениците чрез видеофилм, презентация и забавни игри, които провокират техния интерес и любопитство.
 • Стъпка 2: Проучване на тема “Развитие на земеделието в нашия град”.
 • Стъпка 3: Наблюдение на труда на селскостопанските работници при отглеждането на зеленчуци. Практическа работа и среща с местни земеделски производители.
 • Стъпка 4: Изработване на проект – работа в оранжерия „Зелена класна стая“.
 • Стъпка 5: Проследяване развитието и растежа на растенията.
 • Стъпка 6: Прибиране на реколтата.

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

Моята ферма 

Този проект е реализиран в станция “Аз, предприемачът“.

 • Стъпка 1: „В света на животните“ – проучване на тема “Развитие на овцевъдството в нашия град” и среща с местни фермери. Наблюдение и практическа работа в овцеферма в града, оборудвана с най-нови технологии.

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

 • Стъпка 2: Подготовка на материали за проект на тема „Да си направим ферма“
 • Стъпка 3: Представяне на проекта пред учениците чрез видеофилм, презентация и забавни игри, които провокират техния интерес и любопитство – дискусия, представяне на проучванията и събраните материали по темата. 
 • Стъпка 4: Учениците приготвят кисело мляко.

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

 “Здравословно се храни – здрав и силен ще си ти!”

Този урок се реализира в станция “Екология и здравословен начин на живот”.

Проект: STEM Книга със здравословни рецепти

 • Стъпка 1: Провеждане на беседа за значението на здравословното хранене и презентация на тема “Групи храни”. Запознаване с пирамидата за здравословно хранене.
 • Стъпка 2: Възлагане на индивидуални задачи на учениците за издирване на характерни за родния край рецепти.
 • Стъпка 3: Изготвяне на индивидуални проекти.
 • Стъпка 4: Работа в екип.
 • Стъпка 5: Сглобяване, илюстриране и подвързване на книжката от учениците.
 • Стъпка 6: Представяне на готов продукт – малка книжка със здравословни рецепти пред местни фирми, родители и др. гости.
 • Стъпка 7: Практическо приложение – децата в училище да се хранят здравословно, за да бъдат здрави и силни. 

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

В света на професиите – “Избери своята професия”

Този проект се осъществява в станция “Аз, предприемачът”.

 • Стъпка 1: Запознаване с видовете професии и многообразието им.
 • Стъпка 2: Посещение на градската библиотека с познавателна цел – представяне на професия библиотекар.
 • Стъпка 3: Среща с ученици от ПГСС „Проф. Иван Иванов“, Д. Дъбник. Запознаване с професиите в селското стопанство – земеделци и механизатори, както и с техниката, която се използва за обработка на земята, засаждане и прибиране на реколтата.
 • Стъпка 4: “Разходка в миналото” – учениците разглеждат музея с инструменти и оръдия на труда от земеделието.
 • Стъпка 5: Учениците се запознават с професия пекар и професия сладкар. Приготвят и тестени изделия.
 • Стъпка 6: Изготвят проекти за избраната от тях професия – фермер, механизатор, земеделец, пекар, сладкар и др.

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

 Проект „Моята любима 3D играчка“ 

 • Стъпка 1: „В света на технологиите” – представяне идеята за проекта чрез видеофилм, презентация и забавни игри, които провокират интереса и любопитството на учениците относно 3D принтирането и създаването на собствена играчка.
 • Стъпка 2: Среща с компютърен специалист – програмист.

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

 • Стъпка 3: Работа с 3D принтер. Изработване на изделия.
 • Стъпка 4: Представяне на продуктите.

Как учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник учат интересно, забавно и лесно в STEM среда

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Екипът на НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник твърдо вярва, че проектно базираното обучение е процес на учене чрез идентифициране на реален проблем и разработване на решението му. Това дава възможност на учениците да изследват проблем, да търсят решение, с прилагане на доказателства за подкрепа. Застъпените теми в проектните дейности осигуряват връзка на децата с природата, помагат на учениците да развиват нагласа за здравословен начин на живот и хранене, възпитават отговорност и изследователски дух.

Директорът на училището, г-жа Ваня Петкова-Йотова споделя: Най-трайният ефект от прилагане на проектно базирано обучение в начален етап, е промяна на цялостното организационно развитие на училището, прилагането на нови педагогически подходи и стратегии на преподаване. Обучението в училищния СТЕМ център насърчава ученето чрез правене и преживяване, както и прилагането на иновативни решения за решаване на казуси”.

Залагайки на този нов образователен процес, който изгражда умения за работа в екип, самооценка, организация и изграждане на партньорства, учениците развиват и уменията си да проучват, изследват, анализират и сравняват различни процеси и явления. Също така децата придобиват необходимите знания и умения, чрез методи, заимствани от бизнеса и реалния живот, и избират как да се обучават и реализират в професиите, за да имат успешно бъдеще и достоен живот в България.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Димитрина Трифонова
Начален учител в в НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник
Димитрина Трифонова завършва начална училищна педагогика в СУ “Климент Охридски” - филиал Благоевград през 1983 г. Работи като старши учител в начален етап 40 години, от които 30 години в НУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Долни Дъбник. Активно участва в европейски проекти и национални програми като ръководител на групи. Има публикации в специализирани издания от участия в научно-практически конференции и педагогически четения.

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

ПБО и Умения на 21. век, Училища за пример: Варна

Проектно базираното обучение е един от подходите в образованието, който наистина дава възможност да поставим учениците в центъра и да развием реални умения у тях.

Екологично образование

Екологията през погледа на ученика в СУ “Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив

Екологичното образование намира все повече място в съвременния образователен процес. Негова основна цел е изграждането на положително отношение към природата. Важно е учениците да разберат,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали