Как първокласниците от ОУ “Стефан Караджа”, гр. Добрич влязоха в обувките на еко инженери

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

В последните десетилетия се наблюдава нарастване на осъзнатостта за неотложната нужда от екологично образование в училище. Това не е просто модерна тенденция, а по-скоро ключов елемент от превръщането на учениците в отговорни личности. Целта на екологичното образование е не само да информира, но и да развие у децата критично мислене, гражданско самосъзнание и умения за сътрудничество.

Радина Костадинова, начален учител в ОУ “Стефан Караджа”, град Добрич, също осъзнава значимостта на екологичното образованието и намира начин да го интегрира в учебния процес, като го съчетава с роботика и изкуства. Ако ви е интересно как се случва това с първокласници, прочетете по-надолу в статията!

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Прилагат се подходите учене чрез преживяване, групова работа и рефлексия. Практиката представлява поредица от интегрирани уроци, които се разглеждат в различни предметни области – родинознание, математика, клуб по изкуство и култура, английски език и роботика. Препоръчваме ви да реализирате дейностите в периода месец март – април, тъй като в този времеви диапазон отбелязваме Световния ден на водата, Седмицата на горите и Деня на търпението. Цикълът приключва с Деня на Земята. 

Ето през какви стъпки преминава практиката в класнатата стая на г-жа Костадинова:

Стъпка 1: Онагледяване на екологичните проблеми, с които учениците ще се запознаят в подробности през предстоящия месец 

Първокласниците от добричкото ОУ “Стефан Караджа” влизат за първи път в ролята на еко инженери на 22 март, когато се отбелязва Денят на водата. Работят по темата по време на заниманията по интереси, като се запознават с видео и презентация за екологичните проблеми, свързани със замърсяването на водата. Част от предварителната подготовка е и събирането на метални и пластмасови капачки от учениците и техните родители у дома. 

Следва дискутиране на акцентите от видеото, което учителката е подготвила. Това се случва чрез подаване на въпроси от страна на г-жа Костадинова и активното участие на децата. Учениците изграждат представа как водата се замърсява от промишлените предприятия, как влияе това на биоразнообразието във водните басейни – сладководни и солени; как чрез кръговрата на водата замърсеният въздух от човешката дейност оказва влияние върху здравето на хората, растенията и животните. Първокласниците успяват да обсъдят и проблема с липсващата канализация в някои населени места.

Този интегриран урок завършва с изработка на пана от пластмасовите и метални капачки, които учениците предварително са събрали у дома. Това дава повод да се обсъди темата за преизползването и за това как можем да намалим изхвърлянето на различни отпадъци от бита. Първа част от изработката на паната е групирането на капачките по цвят. След това учениците се заемат със залепването на капачките към платната, за да завършат тематичното занятие. За финал „рециклираните“ платна за Деня на водата биват  представени пред другите класове в училище. 

Стъпка 2: Интегриран урок в час по роботика 

Как първокласниците от ОУ "Стефан Караджа", гр. Добрич влязоха в обувките на еко инженери

В този урок отново се засяга темата за рециклирането, като се дискутира пътя на отпадъците, които разпределяме в различните контейнери за конкретен тип отпадъци. Предварителната подготовка включва презентация за онагледяване, както и снабдяване с необходимите материали – цветно принтирани контейнери, картинки на отпадъци или истински такива.

Темата за рециклирането се разгръща отново с въвеждаща презентация, която онагледява процеса на разделното сметосъбиране и случващото се с отпадъците след това. Учениците имат възможност да задават различни въпроси, както и да обсъждат темата помежду си. Важното тук е децата да споделят своя личен опит – например дали рециклират у дома, виждали ли са контейнерите за разделно сметосъбиране и т.н. 

В ОУ “Стефан Караджа” – гр. Добрич часовете по роботика са част от STEM базираното обучение, което се осъществява в училищния STEM център. След дискусията първокласниците отново са разделени на няколко групи и получават ново предизвикателство: да използват робот „E.a.R.L“, който да кодират чрез последователно въвеждане на посоки за движение. Целта е да достигнат до разпръснати отпадъци по полето на движение на робота (начертана върху квадратен картон мрежа) и с помощта на робота да ги отнесат към конкретният контейнер за тях.

Ако училището не разполага със STEM център и подходяща технология, за тази дейност би могло отново да се използва начертана квадратна мрежа върху картон, картонени стрелки за движение и играчка – камион или кола, която да се управлява чрез команди вместо робот „E.a.R.L“.

В подобен практически урок учителят е в ролята на фасилитатор, който подкрепя процеса на учене. Използват се беседа, групова работа, креативно и творческо мислене, генериране на идеи от учениците, учене чрез преживяване и рефлексия в края на часа. Нека в края на васа всеки един ученик си отговори на въпросите: Успях ли да се справя? Доволен ли съм? Какво по-различни нещо бих могъл да направя следващия път? 

Стъпка 3 – отбелязване на „Ден на търпението“ 

Как първокласниците от ОУ "Стефан Караджа", гр. Добрич влязоха в обувките на еко инженери

Първокласниците на г-жа Костадинова отбелязват Деня на търпението, 25 март, със специален урок по време на заниманията по интереси. Целта на учителката е да подпомогне развиването на емоционалната интелигентност на учениците, превръщайки класната стая в позитивно място за споделяне и съпреживяване. Обсъждат се различните емоции – търпение, емпатия, апатия.

Часът отново се обвързва с темата за околната среда, като на учениците се разяснява процесът на отглеждане на растения и как отново човек трябва да е търпелив, да дава любов и грижа на това, което е посял, за да може да му се радва след това. Учениците посяват свои бобчета на търпението, които в следващите седмици поливат, местят на слънце и се радват на бобеното стъбло, което с времето расте.

Предварителната подготовка на учителката включва подготовката на презентация за търпението и набавянето на бобчета за засаждане.

Стъпка 4: Продукти за многократна употреба

Как първокласниците от ОУ "Стефан Караджа", гр. Добрич влязоха в обувките на еко инженери

Този урок се реализира в часа по изкуства, като темата отново е обвързана с опазването на околната среда и с това как с малки, но постоянни действия можем да помогнем за намаляването на отпадъците. Учителката разяснява ползата от използването на торбички за многократна употреба. Учениците си дават сметка, че полиетиленови пликове не само че струват пари, но и попаднали в природата, се разграждат в нея стотици години. 

Първокласниците получават творческата задача да украсят торбички за многократна употреба с текстилни бои. 

Стъпка 5: Изработване на макети

Как първокласниците от ОУ "Стефан Караджа", гр. Добрич влязоха в обувките на еко инженери

Стъпката е подготвителна за финала на месеца и на проекта „Заедно можем повече! Да опазим околната среда!“. Тя отново се реализира в час по роботика, като учениците използват Lego конструктор. Задачата им е да направят квартал с къщи и площадка с контейнери за разделно сметосъбиране. Ако училището не разполага с Lego, то може да се използва обикновен конструктор или пластилин.

По време да сглобяването на фигурите учениците са разделени на групи. Децата разполагат със свободно поле за изява и могат сами да преценят как да използват конструктора, за да изработят малки макети. Членовете в групата се разбират помежду си кой да изработи къща и кой да се заеме с изработването на площадката, дали първо да подберат части по форма и цвят, или ще подбират в действие. Урокът приключва с рефлексия.

Учителката поставя тази задача с цел формиране на комуникативни умения сред учениците, затвърдяване на умението за работа в екип и креативното мислене за генериране на идеи. Докато учениците сглобяват своите макети, г-жа Костадинова им задава различни въпроси, които вече са обсъждали: Как се замърсява водата? За колко време се разгражда пластмасата? Какво е рециклирането? Какви на цвят са контейнерите? Как да назовем цветовете на контейнерите на английски език и други. 

Правило на г-жа Костадинова при подобни занятия е, че няма първо и последно място. По този начин се избягват ситуации на конфликт и всички са равни. Състезателният характер не се толерира, защото всички деца прилагат уменията си и полагат усилия.

Стъпка 6 – финал с главна тема “Опазване на околната среда”

Как първокласниците от ОУ "Стефан Караджа", гр. Добрич влязоха в обувките на еко инженери

Интегрираният урок се прилага в блок от два учебни часа по роботика и се нарича „Ден на Земята! Еко инженери“. Предварителната подготовка включва: 

 • Подготовка на роботите “E.a.R.L” и изработка на квадратната мрежа, по която ще се движат – платното прилича на квартал, в който има домове, училище, кръстовище, парк, място за зареждане на електрически автомобили и място за площадка за отпадъци;
 • Изработка на работни листи – работните листи представляват поредица от задачи по математика със събиране и изваждане с преминаване на десетицата и без. След като задачите задачите са решени, учениците трябва да открият буквата, която отговаря на полученото число и да я запишат в таблица. При правилно решение на задачите се получават няколко словосъчетания: „Ден на Земята”; “Посади дърво!”; “Рециклиране”; “Пести вода“;
 • Изработка на презентация, която включва стъпките на урока и представя предизвикателствата пред отборите;
 • Предварително подготвяне на пакети с Lego части, които учениците ще използват за конструиране на къща, растение и площадки за отпадъци.

Чрез това финално събитие г-жа Костадинова си поставя за цел учениците да затвърдят новите знания, придобити по време на проекта, да работят ефективно в екип и да демонстрират логическо, критично екологично мислене.

Ето как протича и самият урок:

 • Представяне на темата и разделяне на екипите; 
 • Поставяне на първото предизвикателство (работа по работния лист) – задачите се решават на кръгов принцип – всеки участник трябва да вземе участие, ако се затруднява казва пас и предава на друг. Когато са готови, отборите трябва да извикат „Ура!“. Следва проверка на задачите – учителката прави проверка на работните листове и задава въпроси към отборите:
 • екип 1: Какъв ден се отбелязва днес? – “Денят на Земята”; 
 • екип 2: Какво можем да направим в помощ на природата? – “Да посадим дърво”; 
 • екип 3: Какво трябва да правим с водата? – “Да я пестим”; 
 • екип 4: Какво трябва да правим с отпадъците? – “Да рециклираме”; 
 • Поставяне на второто предизвикателство – тук се използват квадратните мрежи и конструкторите, като отборите трябва да създадат макет на растение, къща и площадка с контейнери. Учениците влизат в ролята на еко инженери и трябва да направят квартал, в който жителите притежават цветни домове, в които живеят, разполагат с площадка за разделно сметосъбиране и се радват на достатъчно растения, които филтрират кислорода;
 • Следва третото предизвикателство – учениците трябва да поставят изработените от тях макети върху платното за движение на робота и да въведат посоките за движение на робота, който играе ролята на камион за разделно събиране на отпадъци; 
 • Занятието приключва с рефлексия и похвала за малките еко инженери.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Едномесечният проект успява чрез използването на екипна работа и игрови подход неусетно да допринесе за формирането на екологично мислене у децата и отговорност за действията им спрямо природата. Добре структурираните урочни занимания, обогатени с интерактивни методи на преподаване, имат голям успех -когато учениците учат чрез преживяване – визуално, емоционално и творчески – знанията им остават постоянни. Предизвикателствата, визуализациите и използването на език, достъпен за първокласниците, допринасят за това първокласниците да се участват с желание. Практиката развива критичното и креативното мислене, провокира задаването на въпроси и търсенето на отговори.

Г-жа Костадинова споделя, че “…крайният резултат от занятията на учениците се наблюдава в техните действия – те рециклират отпадъците си, използват бутилки за многократна употреба и торбички от памук, изхвърлят отпадъци в контейнерите, дори да не са техни, знаят как може да се намали замърсяването на въздуха, могат да назоват глобални екологични проблеми и имат отношение към природата”. Какво по-хубаво от това, когато „гордостта на учителя е в растежа на засадените семена“!

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали