Как да привличаме и задържаме децата в училище? Подходът на ОУ “Васил Левски” в Чирпан

ОУ Васил Левски Чирпан

Всички знаем, че когато едно семейство има финансови проблеми, те се отразяват на децата и на тяхното развитие в училище. Родителите трябва да работят дълги часове или заминават за чужбина, за да издържат своите семейства и по този начин страда връзката между родителите и техните деца. Редица проблеми възникват вследствие на обстоятелствата и учениците започват да закъсняват за час, намалява тяхната мотивация за придобиване на знания и липсата на достатъчно финансови средства се отразява на тяхната самоувереност и представяне в училище. С тези проблеми се сблъскват учениците от ОУ “Васил Левски” в град Чирпан. Целеустремени да търсят решения и да помагат, екипът на училището прилага комплексен подход за привличане и задържане на децата в училище насочен към 220 ученици.

Какво цели комплексният подход?

Стратегията на ОУ “Васил Левски” в Чирпан цели да:

 • Подобри посещаемостта на учебните занятия;
 • Повиши мотивацията на учениците за учене;
 • Ангажира учениците в учебния процес;

Учителите решават да приложат подхода си на училищно ниво и да подкрепят 220 ученици.

Защо учениците бягат от час?

Първата стъпка, която учителите предприемат е да обсъдят причините, поради които учениците им отсъстват от учебните занятия. Стигат до следните основни причини:

 • Липса на интерес;
 • Ниска мотивация за учене;
 • Липса на достатъчно финансови средства на част от родителите;
 • Родителите са прекалено ангажирани с работни ангажименти и не могат да отделят достатъчно време за целенасочена подкрепа към децата си;
 • Голяма част от родителите на учениците работят в чужбина и децата живеят с роднини.

План за действие

Втората стъпка е да се начертае конкретен план за действие. Учителите решават да се концентрират върху следните дейности:

 • Уведомяване на кметовете на населените места, от които са учениците, за отсъствията им от училище;
 • Организиране и провеждане на повече родителски срещи;
 • Посещения на класните ръководители и учителите по домовете на учениците, които отсъстват по неуважителни причини;
 • Индивидуални разговори с децата с цел да се почувстват значими, приети, оценени и да повярват в потенциала си;
 • Организиране на допълнително обучение за учениците по всички учебни предмети;
 • Индивидуална работа от страна на учителите и класните ръководители със застрашените от отпадане ученици;
 • Провеждане на здравно образование в часа на класа: изнасяне на беседи от Център за обществена подкрепа и Детска педагогическа стая за стрес, трафик на хора и др.;
 • Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците;
 • Разкриване на групи за целодневна организация на учебния ден във всички паралелки в училище и включване на учениците в групи за занимания по интереси;
 • Безплатна закуска на учениците в начален етап и децата от ПГ;
 • Безплатен обяд за всички пътуващи ученици от 1. до 8. клас;
 • Организиране на разнообразни извънкласни дейности – тържества, състезания, викторини, спортни празници, еко дни и др.;
 • Учениците получават пълен достъп до спортната база на училището, библиотеката и компютърните кабинети;
 • Създаване на ученически парламент;
 • Осигуряване на ресурсна подкрепа на учениците със специални образователни потребности;
 • Включване на родителите в училищни мероприятия.

Резултати

Благодарение на комплексния подход на учителите от ОУ “Васил Левски” в Чирпан, през учебната 2018/2019 година нито един ученик не отпада от училище (при отпаднали 4 ученици по време на предишната учебна година преди предприетите действия).

Други неочаквани последици

Учителите постигат невероятен успех, но забелязват и нещо друго – преодоляване на етническите и междукултурни различия в училище.

Ученето не протича само в класната стая.”


Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук.  

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали