fbpx
Умение за личностно развитие Добри практики

Как да привличаме и задържаме децата в училище? Подходът на ОУ “Васил Левски” в Чирпан

ОУ Васил Левски Чирпан

Всички знаем, че когато едно семейство има финансови проблеми, те се отразяват на децата и на тяхното развитие в училище. Родителите трябва да работят дълги часове или заминават за чужбина, за да издържат своите семейства и по този начин страда връзката между родителите и техните деца. Редица проблеми възникват вследствие на обстоятелствата и учениците започват да закъсняват за час, намалява тяхната мотивация за придобиване на знания и липсата на достатъчно финансови средства се отразява на тяхната самоувереност и представяне в училище. С тези проблеми се сблъскват учениците от ОУ “Васил Левски” в град Чирпан. Целеустремени да търсят решения и да помагат, екипът на училището прилага комплексен подход за привличане и задържане на децата в училище насочен към 220 ученици.

Какво цели комплексният подход?

Стратегията на ОУ “Васил Левски” в Чирпан цели да:

 • Подобри посещаемостта на учебните занятия;
 • Повиши мотивацията на учениците за учене;
 • Ангажира учениците в учебния процес;

Учителите решават да приложат подхода си на училищно ниво и да подкрепят 220 ученици.

Защо учениците бягат от час?

Първата стъпка, която учителите предприемат е да обсъдят причините, поради които учениците им отсъстват от учебните занятия. Стигат до следните основни причини:

 • Липса на интерес;
 • Ниска мотивация за учене;
 • Липса на достатъчно финансови средства на част от родителите;
 • Родителите са прекалено ангажирани с работни ангажименти и не могат да отделят достатъчно време за целенасочена подкрепа към децата си;
 • Голяма част от родителите на учениците работят в чужбина и децата живеят с роднини.

План за действие

Втората стъпка е да се начертае конкретен план за действие. Учителите решават да се концентрират върху следните дейности:

 • Уведомяване на кметовете на населените места, от които са учениците, за отсъствията им от училище;
 • Организиране и провеждане на повече родителски срещи;
 • Посещения на класните ръководители и учителите по домовете на учениците, които отсъстват по неуважителни причини;
 • Индивидуални разговори с децата с цел да се почувстват значими, приети, оценени и да повярват в потенциала си;
 • Организиране на допълнително обучение за учениците по всички учебни предмети;
 • Индивидуална работа от страна на учителите и класните ръководители със застрашените от отпадане ученици;
 • Провеждане на здравно образование в часа на класа: изнасяне на беседи от Център за обществена подкрепа и Детска педагогическа стая за стрес, трафик на хора и др.;
 • Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците;
 • Разкриване на групи за целодневна организация на учебния ден във всички паралелки в училище и включване на учениците в групи за занимания по интереси;
 • Безплатна закуска на учениците в начален етап и децата от ПГ;
 • Безплатен обяд за всички пътуващи ученици от 1. до 8. клас;
 • Организиране на разнообразни извънкласни дейности – тържества, състезания, викторини, спортни празници, еко дни и др.;
 • Учениците получават пълен достъп до спортната база на училището, библиотеката и компютърните кабинети;
 • Създаване на ученически парламент;
 • Осигуряване на ресурсна подкрепа на учениците със специални образователни потребности;
 • Включване на родителите в училищни мероприятия.

Резултати

Благодарение на комплексния подход на учителите от ОУ “Васил Левски” в Чирпан, през учебната 2018/2019 година нито един ученик не отпада от училище (при отпаднали 4 ученици по време на предишната учебна година преди предприетите действия).

Други неочаквани последици

Учителите постигат невероятен успех, но забелязват и нещо друго – преодоляване на етническите и междукултурни различия в училище.

Ученето не протича само в класната стая.”


Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук.  

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.