Как Първо ОУ “Георги Бакалов” в Стара Загора намали отсъствията с 50%

ОУ Георги Бакалов Стара Загора

Първо ОУ “Георги Бакалов” в град Стара Загора решава да предприеме многобройни и различни дейности с цел подобряване на посещаемостта, мотивацията и ангажираността на своите ученици. За 40 ученика усвояването на учебния материал е била трудна задачи понеже те не владеят достатъчно български език. Причините за това често са отсъствие на родителите от семейството, които са заминали в чужбина, учениците биват отглеждани от близки или баби и дядовци и не могат да се адаптират достатъчно, за да развиват своя потенциал. 

Какво целят извънкласните дейности?

Извънкласните дейности на Първо основно училище “Георги Бакалов” в Стара Загора целят да:

  • Подобрят посещаемостта на учебните занятия;
  • Повишат мотивацията на учениците за учене;
  • Ангажират учениците в учебния процес;

Практиката може да се приложи както на училищно ниво, така и на ниво клас, предмет или група ученици. Учителите от “Георги Бакалов” съсредоточават усилията си, за да подкрепят 40 деца.

Защо учениците бягат от час?

Първата стъпка, която учителите предприемат е да обсъдят причините, поради които учениците им отсъстват от учебните занятия. Стигат до следните основни причини:

  • Срещат затруднения с учебния материал, основно защото не владеят български език достатъчно добре;
  • Трудно се адаптират към училищната среда, особено ако са от ромски произход;
  • Голяма част от родителите на учениците работят в чужбина и децата живеят с роднини.

План за действие

Втората стъпка е да се начертае конкретен план за действие. Учителите решават да се концентрират върху следните дейности:

  • Индивидуални разговори с децата с цел да се почувстват значими, приети, оценени и да повярват в потенциала си;
  • Овластяване на учениците и развиване на ученическо лидерство;
  • Организиране на разнообразни извънкласни дейности – тържества, състезания, викторини;
  • Разговори със семействата на учениците с цел да бъдат по-ангажирани в училищния живот и да участват в Обществения съвет.

Резултати

Всички положени усилия дават резултат. Отсъствията по неуважителни причини на учениците спадат с 50 %, учениците получават възможност да покажат и развиват своите таланти, променят се техните нагласи спрямо ученето, повишава се мотивацията, както и интереса на родителите към процесите на образованието. 

Други неочаквани последици

Учителите постигат невероятен успех, но забелязват и други неочаквани тенденции. Планът им за действие стимулира развитието на редица качества и умения в учениците и им дава поле за творческа изява. Променят се и нагласите на техните близки и роднини към образованието. 

Научените уроци на учителите

“Училището е привлекателно за всяко дете, когато цари атмосфера на междукултурно опознаване, сътрудничество, сближаване, толерантност, диалогичност и партньорство.”


Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали