Как един вулкан разтърси учениците – екология в 6. клас

Как да направим вулкан

Тази практика ни беше изпратена от учителите Йонка Николова и Шермин Талиб , ОУ “Св. Климент Охридски”, село Стоян Михайловски, област Шумен.

Като учител, преподаващ учебна дисциплина от цикъла „Природни науки и екология“ вярвам и споделям следното мото: „Земята е нашият дом – единствен и реален“. Иска ми се това мото да се превърне в смисъл на нашето забързано ежедневие и в основа на модерната ни култура – екосъобразна, рециклируема, енергоспестяваща.

Предлагам на вашето внимание урок, който придоби за мен неочакван обрат, тъй като не приключи с края на училищния звънец, а продължи и в друг учебен час. Децата го нарекоха „Опасен вулкан“. Ако сте любопитни какво всъщност се случи, прочетете текста до края.

Визитка на практиката

Име: “Опасен вулкан”
Тема: „Процеси, които протичат в природата и практиката. Екологични проблеми. Комбиниране на материали в изделията“
Осъществили практиката: Шермин Халид Талиб – учител по учебния предмет „Човекът и природата“; Йонка Трифонова Николова, старши учител по учебния предмет „Технологии и предприемачество”
Училище:  ОУ „Свети Климент Охридски“, с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар, обл. Шумен.
Културно-образователно направление: „Природни науки и екология“; интегриран урок
Времеви граници: един месец (месец февруари)

Цели на практиката

 • Образователни
  Образователните цели се постигат чрез актуализиране на знанията за земната повърхност и изграждащите я вещества. Припомнят се изучаваните химични процеси, които протичат в природата. Генерират се идеи за изделия, които се проверяват в практиката.
 • Възпитателни
  Възпитателните цели включват насърчаване на уважение към природата, спазване на екологичните норми и принципи на поведение.
 • Социализиращи
  Формиране на инициативност и предприемчивост чрез поощряване на учениците да разработват проекти, да експериментират и оценяват; да решават проблеми.

Ученици

16 ученици, 100 % – трилингви от 6. клас. Общуват на български език само в училище. Това е една от причините да не владеят добре книжовния език и да срещат трудности при усвояването на учебния материал по отделните дисциплини. Затова ние като техни преподаватели решихме да докажем на практика поговорката: „Сговорна дружина, планина повдига“.

Същност на практиката

„Опасен вулкан“ е класически научен проект, който помага на учениците да придобият нагледна представа за същността на химическите реакции, които протичат в земната повърхност и са характерни за всеки един вулкан. Зададената проектна задача е подходяща за практическа дейност, която може да се изпълни в часовете по технологии и предприемачество. Самият учебен проблем има няколко нива на осмисляне, подготовка и реализиране. Това определя по-дългия период на работа на учениците както самостоятелно, така и с техните учители.

Необходими материали 

 • Сода за хляб
 • Оцетна киселина
 • Хранителни оцветители
 • Хартия (обикновена и морска пяна лист)
 • Водни/темперни бои
 • Използвани кофички от кисело мляко или чаши от кафе

Охладената лава пресъздадохме чрез сода за хляб (основа), оцет (киселина) и оцветители (лавата). При взаимодействието на основа и киселина се отделят вода (лавата започва да тече) и въглероден диоксид. Последният е отговорен за ескалирането на вулкана и „бълбукането“ характерно за всяко едно изригване.

За да подкрепим планетата Земя и покажем, че сме отговорни към нашето и нейното бъдеще ние решихме да осъществим поставената задача с ограничени ресурси:

 • кофички от кисело мляко или непотребни пластмасови чашки от кафе,
 • стари вестници или друг вид амбалажна хартия;
 •  лепило и бои;
 • лист морска пяна – за земната кора.

Както в природата, така и в този научен експеримент се отдели въглероден диоксид. От часовете по човекът и природата учениците знаят, че той е основен замърсител на атмосферата, резултат от стопанската дейност на хората и краен продукт на основни жизнени процеси, протичащи в природата независимо от нас. Също така този „опасен газ“ е твърде необходим за растенията, които без него не могат да фотосинтезират.

Като допълнителна и любопитна информация по темата учителят отбеляза, че в малки количества въглеродният диоксид е полезен за планетата Земя, тъй като обгръщайки я като мантия, поглъща слънчевата радиация и спомага за затопляне на атмосферата и земната повърхност.

Първи етап – проучване

Първият етап е свързан е с поставяне на темата като задача за домашна работа по технологии и предприемачество към целия клас. Учениците трябва да направят подбор на информация, като за целта припомнят своите знания за строежа на Земята, изучаван в часовете по география и икономика, използват ИКТ ресурси, разговарят със своите преподаватели.

Втори етап – дискусия

Вторият етап (дискусия) протича в началото на часа, следващ този, в който е зададена задачата. Учениците представят събраната от тях необходима информация за строежа на Земята, различните процеси, които протичат под повърхността ѝ, вулканите и тяхната дейност.

Ученик от класа представя на дъската или на плакат, който е предварително изработен за целите на урока, графично как изглежда един вулкан, обяснява и маркира кои са основните му части. Участниците в проекта коментират представената информация и изображения.

Този етап е необходим преди да се пристъпи към следващия – изработване на макет на вулкан. Учениците трябва в дълбочина да са обмислили как ще пресъздадат земните пластове, земната повърхност с вулкан върху нея и по какъв начин най-лесно могат да изработят този действащ макет с помощта на предмети от ежедневието.

Трети етап – изработване на макет на вулкан

По време на третия етап учениците са разделени на групи, всяка от които работи върху поставена задача:

 • изработване на елемент от макета – земна повърхност, вулканичен конус;
 • окончателно оформление на проекта;
 • придаване на цялостен, завършен естетически вид.

Четвърти етап – представяне на проекта

Четвъртият етап е представяне на проекта и осъществяване на самия експеримент в края на часа.

Резултат

С помощта на сода за хляб, оцет и хранителни оцветители учениците предизвикаха изригване на вулкан. Крайния резултат впечатли всички. Тяхното участие и отношение към експеримента запечатахме в снимков материал.

Предимства на представената практика:

 •  едновременно протичане на учебна и практическа дейност;
 •  запознаване на учениците с особеностите на химичния експеримент и с основните правила за неговото безопасно изпълнение;
 • прилагане и пренос на знания и умения за решаването на разнообразни практически задачи;
 • не изисква финансов ресурс;
 • темата изгражда добри междупредметни връзки: човекът и природата, технологии и предприемачество, български език и литература, информационни технологии.
 • развива се креативността и абстрактно-логическото мислене на учениците.

Вместо заключение

Образованието на XXI век за пореден път постави в своя център човека, който е съвкупност от емоции, нагласи, знания и компетентности и активната страна в неравенството човек – природа. Традиционната образователна среда се променя с цел: „изграждане у подрастващите на чувството на самоконтрол и толеранс към заобикалящата ги природна среда“. Училището като образователна институция е отговорно и съпричастно за формиране и популяризиране на общочовешки нравствени и духовни ценности, каквото е отношението ни към планетата Земя!

 

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали