fbpx

Комуникационни умения

Способността за ефективна комуникация е едно от най-важните от всички житейски умения. Комуникацията дава възможност да се предава информация между отделни хора или групи от хора, това е умението да се представи информация, от една страна и да се разбере предоставена информация, от друга. Наред с това ефективната комуникация включва и умението за разбиране на условията и ограниченията в комуникационната ситуация и адаптиране на собственото поведение с цел да се постигнат целите на участващите в комуникацията субекти. Умелият комуникатор e eфективен във всички елементи на комуникацията – от ясното и разбираемо изпращане на своето послание до разбирането и приемането на посланието на друг човек като ползва ефективно всички канали на общуване – присъствени и неприсъствени, писмени и устни, вербални и невербални.
Умението за успешна комуникация допринася за умело разчитане на комуникационната ситуация и адаптиране на поведението с цел постигане на конкретни комуникационни цели чрез анализ на получените послания и активно изразяване на собствената позиция при спазване на правилата за ефективна комуникация. Това дава възможност за активно въвличане на класа в приобщаването на деца и ученици, които се нуждаят от приобщаване в училищна среда.

Представено опростено, комуникацията е акт на предаване и получаване на информация от един субект на друг. Комуникацията е двустранен процес, в който винаги има две страни – споделящ/изпращащ информация и получаващ/ разбиращ информацията. Ефективна е комуникацията, която осигурява изпращане и получаване на информацията по начин, който задоволява в максимална степен постигане на целите и за двете участващи в процеса страни.

Защо да развиваме комуникационни умения?

Комуникационните умения са неизменна част от обучителния процес – децата се учат да четат и да се изразяват, да представят материал пред класа, да казват стихчета наизуст, да подготвят презентации и да пишат аргументативни есета, учителите и учениците общуват през цялото време, учениците общуват интензивно със свои приятели както на живо, така и онлайн. Защо тогава да планираме и да развиваме комуникационни умения у учениците целенасочено?
Виждаме няколко ключови причини:

  1. Ефективната комуникация през ХХІ век е фундаментална за личния, учебния и професионалния ни успех. В личен план умението да споделяш разбираемо какво мислиш и да разбираш какво и защо мислят останалите около теб спомага за изграждането на смислени, плодотворни и искрени взаимоотношения с хората. В професионален план, без значение какво работим, е важно както да разбираме и изпълняваме задачите си, така и да общуваме ефективно с колегите си. Затова комуникационните умения са в основата и на друго важно умение от този наръчник – работа в екип.
  2. Ефективната комуникация става все по-ценна в свят, в който общуваме с много различни хора всеки ден и в който количеството информация, което достига до нас, расте непрекъснато. Става все по-важно да можеш бързо, ясно и запомнящо се да предадеш конкретна информация.
  3. Образованието се променя така, както се променя моделът на икономиката, новите технологии и начинът на общуване като цяло. Както говорим и в главата, посветена на работата в екип, моделът на образование, в който учителят преподава, а учениците слушат, е изчерпан. Ако преди е било необходимо само учителят ясно да артикулира мисълта си, а учениците да я възпроизвеждат, днес е важно да научим учениците си уверено да защитават позицията си, да структурират собствените си мисли, да убеждават, да търсят различни начини да представят информацията в зависимост от аудиторията, да изслушват и да разбират различни гледни точки. Защото точно това ще ги подготви да бъдат хора, които създават собствения си живот и се борят да постигат целите си.
Как да развиваме комуникационни умения?

Когато говорим за целенасочено и задълбочено развиване на дадено умение, не можем да разчитаме само на неговото естествено развитие като страничен ефект от ученето. Важно е да имаме фокус, стратегия, ясни цели и следене на напредъка. Важно е учениците да са наясно какво и защо се прави, какво се очаква от тях, какви са критериите и как могат уменията им да се подобрят.
За да постигнем това, и тук разделяме умението на основни елементи:

  1. Ясно и ефективно артикулира идеи и мисли;
  2. Слушане за разбиране на смисъл;
  3. Комуникиране за постигане на различни цели в различни среди.

В картата на умението са посочени и конкретни цели, които развиват основните елементи.
Относно оценяването на напредъка едно от решенията е използването на ясни и разбираеми критериални матрици, които учениците да ползват за самооценка и учителите за оценка на напредъка (такива ще намерите тук за някои от стратегиите, както и основна матрица за напредък по умението).
Обучението по комуникационни умения е важно да започне още в първи клас, защото тогава се създава и обогатява речникът на децата, както и основните правила за общуване с познати и непознати, по-възрастни хора и връстници. Една от стратегиите, освен целенасочени задачи и упражнения, е интегрирането на комуникационни умения в управлението на класната стая под формата на правила, код на общуване и говорене и т.н.
Друго много важно при развиването на това умение в класната стая е да се дава възможност на учениците за автентично общуване чрез задачи като дебати, дискусии, работа в групи, ролеви игри, презентации, речи, писане на имейли и запознаване с нови, различни хора.
Развиването на тези умения започва от най-основните – говорене, изразяване, изслушване, и след това се надгражда с по-сложни, като долавяне на смисъл и чувство, представяне пред публика, дебатиране. Общуването се състои от множество комплексни умения, затова развиването му трябва да става постепенно, на малки части, с разнообразни активности и рефлектиране върху постигнатото.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.

Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Комуникационни умения

Измерване на умението:

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Комуникационни умения

Стратегии

Как да получим обратна връзка и какво значи тя за учители и директори?

Бях изключително впечатлена, когато за първи път прочетох материал за това, че е важно как самите ни… За да видиш статията влез в профила си или абонирай. Абонамент към Преподаваме.bg Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing…

Възможна ли е успешна дискусия в час?

Дискусията е един от начините да ангажирате учениците с учебния час и с темата, по която ще дискутират. Но ако не е предварително подготвена и добре управлявана, една дискусия лесно би могла да се превърне в говорилня или дори в махленска свада. Тук прилагаме някои насоки за провеждане на успешни дискусии, които се надяваме да…

“Колелото на избора” – 3 идеи за разрешаване на конфликти по мирен начин

Позитивната среда, към която всички се стремим в училище, изисква една изходна позиция при търсене н… За да видиш статията влез в профила си или абонирай. Абонамент към Преподаваме.bg Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit….

Как да даваме ефективна обратна връзка? Ръководство за директори

Има различни модели за ефективно даване на обратна връзка, но в настоящата статия ще ви запозная сам… За да видиш статията влез в профила си или абонирай. Абонамент към Преподаваме.bg Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing…

10 норми за успешна виртуална класна стая

През 2020 г. ние учителите бяхме обявени за герои. Буквално за часове успяхме да организираме електронно местенце, където да съберем и да преподаваме на своите ученици. Малко по-късно термините „синхронно” и „асинхронно” обучение, обучение в електронна среда се превърнаха в ежедневна лексика. Абревиатурата ОРЕС запази своето място в новините и заповедите на директорите.  Но предизвикателствата…

Как да окуражаваме учениците?

Когато помагаме на учениците да проявят смелост, да изграждат устойчив характер и самостоятелност, да поемат пресметнати рискове, ние всъщност правим точно тава – окуражаваме. Учениците се чувстват способни, справят се с трудностите, радват се на постиженията, празнуват победите си. Какво рискуваме, когато хвалим ученицитe?  Децата обичат да бъдат хвалени. Приятно е, когато получиш потвърждение за…

Как да разрешаваме конфликти по мирен начин с „Колелото на избора“?

Умението за мирно и конструктивно разрешаване на конфликти е част от социално-емоционалното образование в училище. Изграждането на тези умения може да послужи в много житейски ситуации и да подобри благосъстоянието на учениците. Децата прекарват голяма част от времето си в училище. Тук се срещат с много и различни хора, формира се стилът им на общуване,…

8 начина да подкрепим травмираните деца бежанци в клас

През последния месец колеги от цял свят и най-вече психолози от Полша алармираха за най-сериозното предизвикателство, на което ще е нужно да обърнем сериозно внимание, а именно травмираните деца бежанци от Украйна. Тази статия ще вие много полезна, ако във вашия клас вече има не само деца бежанци, но и ученици, които са преживели някакъв…

10 забавни игри, с които учениците ви най-после ще проговорят в час по чужд език

Ако преподавате по чужд език, със сигурност ви се е случвало да зададете въпрос и да бъдете посрещнати с празни погледи и пълна тишина. Често се случва – все пак да говориш на език, който все още учиш, е трудно. Всеки учител по чужд език се е сблъсквал с предизвикателството да насърчи говоренето на изучавания…

“Слушам те” или как да си даваме обратна връзка в час – урок на Мария Веласкес

За мен Казвам се Мария Веласкес и съм възпитаник по програма “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час”. Преподавах в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в град Враца в рамките на две години. Бях учител по изобразително изкуство, музика и педагогически съветник. През 2018 г. станах обучител на учителите по програма “Нов път…