fbpx

Комуникационни умения

Способността за ефективна комуникация е едно от най-важните от всички житейски умения. Комуникацията дава възможност да се предава информация между отделни хора или групи от хора, това е умението да се представи информация, от една страна и да се разбере предоставена информация, от друга. Наред с това ефективната комуникация включва и умението за разбиране на условията и ограниченията в комуникационната ситуация и адаптиране на собственото поведение с цел да се постигнат целите на участващите в комуникацията субекти. Умелият комуникатор e eфективен във всички елементи на комуникацията – от ясното и разбираемо изпращане на своето послание до разбирането и приемането на посланието на друг човек като ползва ефективно всички канали на общуване – присъствени и неприсъствени, писмени и устни, вербални и невербални.
Умението за успешна комуникация допринася за умело разчитане на комуникационната ситуация и адаптиране на поведението с цел постигане на конкретни комуникационни цели чрез анализ на получените послания и активно изразяване на собствената позиция при спазване на правилата за ефективна комуникация. Това дава възможност за активно въвличане на класа в приобщаването на деца и ученици, които се нуждаят от приобщаване в училищна среда.

Представено опростено, комуникацията е акт на предаване и получаване на информация от един субект на друг. Комуникацията е двустранен процес, в който винаги има две страни – споделящ/изпращащ информация и получаващ/ разбиращ информацията. Ефективна е комуникацията, която осигурява изпращане и получаване на информацията по начин, който задоволява в максимална степен постигане на целите и за двете участващи в процеса страни.

Защо да развиваме комуникационни умения?

Комуникационните умения са неизменна част от обучителния процес – децата се учат да четат и да се изразяват, да представят материал пред класа, да казват стихчета наизуст, да подготвят презентации и да пишат аргументативни есета, учителите и учениците общуват през цялото време, учениците общуват интензивно със свои приятели както на живо, така и онлайн. Защо тогава да планираме и да развиваме комуникационни умения у учениците целенасочено?
Виждаме няколко ключови причини:

  1. Ефективната комуникация през ХХІ век е фундаментална за личния, учебния и професионалния ни успех. В личен план умението да споделяш разбираемо какво мислиш и да разбираш какво и защо мислят останалите около теб спомага за изграждането на смислени, плодотворни и искрени взаимоотношения с хората. В професионален план, без значение какво работим, е важно както да разбираме и изпълняваме задачите си, така и да общуваме ефективно с колегите си. Затова комуникационните умения са в основата и на друго важно умение от този наръчник – работа в екип.
  2. Ефективната комуникация става все по-ценна в свят, в който общуваме с много различни хора всеки ден и в който количеството информация, което достига до нас, расте непрекъснато. Става все по-важно да можеш бързо, ясно и запомнящо се да предадеш конкретна информация.
  3. Образованието се променя така, както се променя моделът на икономиката, новите технологии и начинът на общуване като цяло. Както говорим и в главата, посветена на работата в екип, моделът на образование, в който учителят преподава, а учениците слушат, е изчерпан. Ако преди е било необходимо само учителят ясно да артикулира мисълта си, а учениците да я възпроизвеждат, днес е важно да научим учениците си уверено да защитават позицията си, да структурират собствените си мисли, да убеждават, да търсят различни начини да представят информацията в зависимост от аудиторията, да изслушват и да разбират различни гледни точки. Защото точно това ще ги подготви да бъдат хора, които създават собствения си живот и се борят да постигат целите си.
Как да развиваме комуникационни умения?

Когато говорим за целенасочено и задълбочено развиване на дадено умение, не можем да разчитаме само на неговото естествено развитие като страничен ефект от ученето. Важно е да имаме фокус, стратегия, ясни цели и следене на напредъка. Важно е учениците да са наясно какво и защо се прави, какво се очаква от тях, какви са критериите и как могат уменията им да се подобрят.
За да постигнем това, и тук разделяме умението на основни елементи:

  1. Ясно и ефективно артикулира идеи и мисли;
  2. Слушане за разбиране на смисъл;
  3. Комуникиране за постигане на различни цели в различни среди.

В картата на умението са посочени и конкретни цели, които развиват основните елементи.
Относно оценяването на напредъка едно от решенията е използването на ясни и разбираеми критериални матрици, които учениците да ползват за самооценка и учителите за оценка на напредъка (такива ще намерите тук за някои от стратегиите, както и основна матрица за напредък по умението).
Обучението по комуникационни умения е важно да започне още в първи клас, защото тогава се създава и обогатява речникът на децата, както и основните правила за общуване с познати и непознати, по-възрастни хора и връстници. Една от стратегиите, освен целенасочени задачи и упражнения, е интегрирането на комуникационни умения в управлението на класната стая под формата на правила, код на общуване и говорене и т.н.
Друго много важно при развиването на това умение в класната стая е да се дава възможност на учениците за автентично общуване чрез задачи като дебати, дискусии, работа в групи, ролеви игри, презентации, речи, писане на имейли и запознаване с нови, различни хора.
Развиването на тези умения започва от най-основните – говорене, изразяване, изслушване, и след това се надгражда с по-сложни, като долавяне на смисъл и чувство, представяне пред публика, дебатиране. Общуването се състои от множество комплексни умения, затова развиването му трябва да става постепенно, на малки части, с разнообразни активности и рефлектиране върху постигнатото.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му.

Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Комуникационни умения

Измерване на умението:

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Комуникационни умения

Стратегии

“Слушам те” или как да си даваме обратна връзка в час – урок на Мария Веласкес

За мен Казвам се Мария Веласкес и съм възпитаник по програма “Нов път в преподаването” на Фондация “Заедно в час”. Преподавах в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в град Враца в рамките на две години. Бях учител по изобразително изкуство, музика и педагогически съветник. През 2018 г. станах обучител на учителите по програма “Нов път […]

Бинарен урок и комуникативни умения – възможно е! – урок от Петя Николова

За мен Казвам се Петя Николова и съм учител по български език и литература в Средно училище „Никола Войводов“ – Враца. Какво ще ви представя? Представянето на учебното съдържание по предметите география и икономика и български език и литература може да бъде осъществено съвместно и комплексно, за да отговори на едно от най-важните изисквания при […]

10 Стратегии – Как да споделите идеите си със света?

Обзалагам се, с последния лев в портфейла си, че това, което правите в училище, е невероятно и трябва да го споделите със света! Всички учители са творци в преподаването и имат невероятни идеи. Вдъхновяващите учители успяват да “запалят” искрата не само у учениците, но и у своите колеги, като черпят идеи от света около себе […]

Комуникационни умения

Комуникационни умения   Какво представлява умението и защо е важно?   Какво са комуникационните умения?    Когато говорим за комуникационни умения, имаме предвид да предаваш ясно и разбираемо идеи, мисли, чувства и информация както устно (лице в лице, телефон), така и в писмено (писма, есета, съобщения в социални медии и т.н.), визуално (графики, снимки) и […]

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си и задачата). Подходящо за чуждоезиково обучение, но може да се приложи и при други предмети. Целта на това упражнение е учениците да усъвършенстват представянето си пред нови хора, да прибавят […]

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни област, както и с всички възрастови групи. Целта е да бъдат определени различни процедури, време и места, в които учениците да изразяват чувства, мисли, мнения, препоръки. По този начин те […]

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи от 4-5 души. Освен конкретен материал ролевите игри развиват комуникационни умения у учениците и могат да бъдат структурирани за всяка възраст. Ролевата игра е симулация, вид драматизация, в която учениците […]

Storytelling (Разказване на истории) (за начален курс)

Тази стратегия е подходяща и приложима за ученици в начален етап. Ползите от това да разказвате истории на учениците си, а не да им четете, както и да учите те сами да го правят, са безброй: вниманието и интересът на учениците е по-висок, когато им се разказва, а не чете; имате по-голяма свобода на действие, […]

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това преразказват чутото. Това е подходяща подготовка за дебат в клас. Целта на стратегията е развиване на критическо мислене, аргументиране, изслушване, споделяне на позиция. Подходяща е най-вече за създаване на аргументативни […]

Презентации

Презентациите в клас са възможност учениците да демонстрират разбиране/усвояване по дадена тема и да я обяснят пред публика. Внимателно подготвеното представяне и систематизираната обратна връзка дават възможност на учениците да придобият опит и да обогатят комуникационните си умения. Целта на презентациите е не само ученикът да излезе и представи няколко слайда и да прочете даден […]