fbpx
Добри практики Работа в екип

Как правилата в клас и комуникационните умения се срещнаха в село Царев брод

Комуникационни умения в училище

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Галина Пейкова от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Царев Брод, община Шумен. 

Обикновено свързваме правилата в класната стая най-вече с установяването на дисциплина. Но всъщност можем да обвържем правилата с развиването у децата на някои  ключови за нашето съвремие умения като комуникационните умения. Така не само учебният процес ще тече по-гладко, но и учениците ще изграждат компетенции, полезни занапред в живота извън училище.

Как да направим това ни разказва г-жа Галина Пейкова, учител в ЦОУД на смесена група 2 и 3 клас, в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в село Царев брод, община Шумен.

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Царев Брод беше част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм+, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ насочи усилията си към развиване на комуникационни умения.

Какви са предизвикателствата пред учениците в село Царев Брод?

За учениците на г-жа Пейкова е важно да напреднат в умението си да комуникират по подходящ начин в различни ситуации. Част от тях не говорят добре български език, други имат специални образователни потребности, а трети са просто притеснителни.

Именно заради това г-жа Пейкова обвързва правилата в класната стая с уменията, които иска да развие у децата. Тя иска да им помогне:

 • да използват подходящ набор от думи и изрази (писмено и устно) за конкретната комуникационна ситуация; 
 • да демонстрират ангажираност към събеседника си (аудиторията),  да изслушват говорещия внимателно, без да го прекъсват, да задават въпроси;
 • да се изразяват ясно, точно и последователно, да не се разсейват и да не губят мисълта си;
 • да използват умело езика на тялото (позиция, жестове, мимика, артикулация) и визуален контакт;
 • да владеят тона и интонацията на гласа си, съобразно времето, мястото и броя на слушателите; 
 • да споделят идеите си ясно и открито, да защитават позицията си, да разбират различни гледни точки;
 • да познават и прилагат етичните норми на общуване, поемат отговорност за думите си.     

Както виждаме, тези цели, са много, важни са и изискват ежедневна работа, за да бъдат постигнати. Затова и г-жа Пейкова създава различни дейности и ритуали в класната стая, които да подпомагат на ежедневно ниво развиването на изброените умения.

Правилата и ритуалите в класната стая и комуникационните умения

Г-жа Пейкова и нейните второкласници и третокласници са предприели няколко стъпки, с помощта на които са изработили правилата и ритуалите за класната си стая.

Стъпка 1: Дискусия за целта на общуването между хората и необходимостта от комуникационни умения

Важно е децата да разберат необходимостта от добри комуникационните умения, като сами достигнат до изводите чрез дискусия по темата. Така не само ще бъдат мотивирани, но и ще разбират важността и необходимостта от правила за общуване в класната стая. Не на последно място, включвайки се в изработването на правила и ритуали за класната стая, те ще бъдат много по-ангажирани с тях и ще ги следват.

Стъпка 2: Запознаване с видовете общуване, техният смисъл и приложение в реалния живот (вербално, писмено, невербално, визуално, пряко, непряко).

Целта на тази стъпка е децата да осъзнаят, че обменят информация по различни начини. Изпращането на съобщения през телефоните им е общуване, така както и разговорът на живо е такова. Понякога чрез вербалното си общуване можем да кажем нещо, но в същото време да изпращаме различни послания чрез невербалната комуникация (жестове и мимики).

Стъпка 3: Извеждане на основните правила за общуване в класната стая и дискусия защо трябва да ги спазваме.

В тази стъпка децата сами извеждат важните за тях правила на общуване, които ще подпомогнат ученето в класната стая. Примерни правила: 

 • “Слушам внимателно без да прекъсвам.” 
 • “Изказвам се ясно, като избягвам паразитни и разговорни думи.”  
 • “Съобразявам тона на гласа си според ситуацията, в която се намирам.”
Стъпка 4: Изготвяне на табло с правилата на общуване, харта на групата с обещание на учениците да спазват правилата, табло с нивата на гласа (шумомер), двуцветни емотиконки за изразяване на чувства и рефлексия.

На база на дискусиите с учениците г-жа Пейкова създава няколко инструмента, които да подпомагат както дисциплината в класната стая, така и развиването на комуникационни умения у учениците. Те се прилагат ежедневно и постоянно.

Харта на класа

Чрез хартата всяко дете дава думата си, че се държи според определените от класа правила. Тя може да бъде създадена както на лист А4, така и на голям постер. Текста на хартата може да бъде съставен изцяло от учениците. Всяко дете оставя своя подпис и име в хартата.  Накрая я украсяват заедно и я залепят сред останалите табла в класната стая.

Шумомер 

Включва няколко нива на шум и ситуациите, в които те са подходящи. Примерни нива:

 • Първо ниво (тихо общуване) – подходящо при индивидуални задачи, контролни, изпитвания, писане на домашна работа. Може да включва невербално общуване и писмено общуване;
 • Второ ниво (активно продуктивно общуване) – подходящо при екипни задачи, творчески задачи, свободно общуване по време на отдих и междучасия. Може да включва нормален премерен говор, тих смях;
 • Трето ниво (непродуктивен шум) – шум, който пречи на нормалното функциониране на класа (включва викове). Не е подходящ за учебната среда.

Двуцветни емотикони 

Чрез двуцветните емотикони децата рефлектират върху собствените си чувства по време на различните комуникационни ситуации. Този инструмент обвързва комуникационните умения с емоционалната интелигентност.

Предимства на подхода

Ето какво споделя г-жа Пейкова:

“Обвързването на правилата и ритуалите в класната стая с развиването на комуникационни умения подпомага ефикасното общуване  учител – ученик и ученик – ученик.Участието в изработването и следенето за спазването на правилата повишава активността и мотивацията на учениците. А едно от най-големите предимства е  ползотворното управление и самоуправление на класната стаяПознаването на правилата на общуване и прилагането им в практиката спомагат за изграждането на комуникационни умения у учениците. Това създава условия за спокойна атмосфера в класната стая, води до по-дълбоко разбиране на учебния материал, повишаване на знанията и до по-успешна реализация в живота. Ефективната комуникация подобрява взаимоотношенията и социалните контакти. Тя е в основата на друго важно умение, необходимо за XXI век – работата в екип. ”

За какво да внимаваме?

 • Важно е да осигурим атмосфера на взаимно уважение и разбиране, така че да не се допуска присмиване на деца, които имат затруднения в общуването или нарушения в речта;
 • Изпълнението на различни дейности може да предизвика  шум, който трябва да се адресира – подходящ ли е за тази комуникационна ситуация и какво можем да направим, за да стане подходящ.

Предизвикайте себе си!

Подходът за обвързване на правилата и ритуалите в класа с развиването на комуникационни умения е подходящ за всеки предмет и всяка възраст. Затова ние от prepodavame.bg ви предизвикваме да опитате описаните дейности във вашата класна стая! Споделете ни какво се е случило!

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.