Как правилата в клас и комуникационните умения се срещнаха в село Царев брод

Комуникационни умения в училище

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Галина Пейкова от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Царев Брод, община Шумен. 

Обикновено свързваме правилата в класната стая най-вече с установяването на дисциплина. Но всъщност можем да обвържем правилата с развиването у децата на някои  ключови за нашето съвремие умения като комуникационните умения. Така не само учебният процес ще тече по-гладко, но и учениците ще изграждат компетенции, полезни занапред в живота извън училище.

Как да направим това ни разказва г-жа Галина Пейкова, учител в ЦОУД на смесена група 2 и 3 клас, в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в село Царев брод, община Шумен.

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Царев Брод беше част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм+, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ насочи усилията си към развиване на комуникационни умения.

Какви са предизвикателствата пред учениците в село Царев Брод?

За учениците на г-жа Пейкова е важно да напреднат в умението си да комуникират по подходящ начин в различни ситуации. Част от тях не говорят добре български език, други имат специални образователни потребности, а трети са просто притеснителни.

Именно заради това г-жа Пейкова обвързва правилата в класната стая с уменията, които иска да развие у децата. Тя иска да им помогне:

 • да използват подходящ набор от думи и изрази (писмено и устно) за конкретната комуникационна ситуация; 
 • да демонстрират ангажираност към събеседника си (аудиторията),  да изслушват говорещия внимателно, без да го прекъсват, да задават въпроси;
 • да се изразяват ясно, точно и последователно, да не се разсейват и да не губят мисълта си;
 • да използват умело езика на тялото (позиция, жестове, мимика, артикулация) и визуален контакт;
 • да владеят тона и интонацията на гласа си, съобразно времето, мястото и броя на слушателите; 
 • да споделят идеите си ясно и открито, да защитават позицията си, да разбират различни гледни точки;
 • да познават и прилагат етичните норми на общуване, поемат отговорност за думите си.     

Както виждаме, тези цели, са много, важни са и изискват ежедневна работа, за да бъдат постигнати. Затова и г-жа Пейкова създава различни дейности и ритуали в класната стая, които да подпомагат на ежедневно ниво развиването на изброените умения.

Правилата и ритуалите в класната стая и комуникационните умения

Г-жа Пейкова и нейните второкласници и третокласници са предприели няколко стъпки, с помощта на които са изработили правилата и ритуалите за класната си стая.

Стъпка 1: Дискусия за целта на общуването между хората и необходимостта от комуникационни умения

Важно е децата да разберат необходимостта от добри комуникационните умения, като сами достигнат до изводите чрез дискусия по темата. Така не само ще бъдат мотивирани, но и ще разбират важността и необходимостта от правила за общуване в класната стая. Не на последно място, включвайки се в изработването на правила и ритуали за класната стая, те ще бъдат много по-ангажирани с тях и ще ги следват.

Стъпка 2: Запознаване с видовете общуване, техният смисъл и приложение в реалния живот (вербално, писмено, невербално, визуално, пряко, непряко).

Целта на тази стъпка е децата да осъзнаят, че обменят информация по различни начини. Изпращането на съобщения през телефоните им е общуване, така както и разговорът на живо е такова. Понякога чрез вербалното си общуване можем да кажем нещо, но в същото време да изпращаме различни послания чрез невербалната комуникация (жестове и мимики).

Стъпка 3: Извеждане на основните правила за общуване в класната стая и дискусия защо трябва да ги спазваме.

В тази стъпка децата сами извеждат важните за тях правила на общуване, които ще подпомогнат ученето в класната стая. Примерни правила: 

 • “Слушам внимателно без да прекъсвам.” 
 • “Изказвам се ясно, като избягвам паразитни и разговорни думи.”  
 • “Съобразявам тона на гласа си според ситуацията, в която се намирам.”
Стъпка 4: Изготвяне на табло с правилата на общуване, харта на групата с обещание на учениците да спазват правилата, табло с нивата на гласа (шумомер), двуцветни емотиконки за изразяване на чувства и рефлексия.

На база на дискусиите с учениците г-жа Пейкова създава няколко инструмента, които да подпомагат както дисциплината в класната стая, така и развиването на комуникационни умения у учениците. Те се прилагат ежедневно и постоянно.

Харта на класа

Чрез хартата всяко дете дава думата си, че се държи според определените от класа правила. Тя може да бъде създадена както на лист А4, така и на голям постер. Текста на хартата може да бъде съставен изцяло от учениците. Всяко дете оставя своя подпис и име в хартата.  Накрая я украсяват заедно и я залепят сред останалите табла в класната стая.

Шумомер 

Включва няколко нива на шум и ситуациите, в които те са подходящи. Примерни нива:

 • Първо ниво (тихо общуване) – подходящо при индивидуални задачи, контролни, изпитвания, писане на домашна работа. Може да включва невербално общуване и писмено общуване;
 • Второ ниво (активно продуктивно общуване) – подходящо при екипни задачи, творчески задачи, свободно общуване по време на отдих и междучасия. Може да включва нормален премерен говор, тих смях;
 • Трето ниво (непродуктивен шум) – шум, който пречи на нормалното функциониране на класа (включва викове). Не е подходящ за учебната среда.

Двуцветни емотикони 

Чрез двуцветните емотикони децата рефлектират върху собствените си чувства по време на различните комуникационни ситуации. Този инструмент обвързва комуникационните умения с емоционалната интелигентност.

Предимства на подхода

Ето какво споделя г-жа Пейкова:

“Обвързването на правилата и ритуалите в класната стая с развиването на комуникационни умения подпомага ефикасното общуване  учител – ученик и ученик – ученик.Участието в изработването и следенето за спазването на правилата повишава активността и мотивацията на учениците. А едно от най-големите предимства е  ползотворното управление и самоуправление на класната стаяПознаването на правилата на общуване и прилагането им в практиката спомагат за изграждането на комуникационни умения у учениците. Това създава условия за спокойна атмосфера в класната стая, води до по-дълбоко разбиране на учебния материал, повишаване на знанията и до по-успешна реализация в живота. Ефективната комуникация подобрява взаимоотношенията и социалните контакти. Тя е в основата на друго важно умение, необходимо за XXI век – работата в екип. ”

За какво да внимаваме?

 • Важно е да осигурим атмосфера на взаимно уважение и разбиране, така че да не се допуска присмиване на деца, които имат затруднения в общуването или нарушения в речта;
 • Изпълнението на различни дейности може да предизвика  шум, който трябва да се адресира – подходящ ли е за тази комуникационна ситуация и какво можем да направим, за да стане подходящ.

Предизвикайте себе си!

Подходът за обвързване на правилата и ритуалите в класа с развиването на комуникационни умения е подходящ за всеки предмет и всяка възраст. Затова ние от prepodavame.bg ви предизвикваме да опитате описаните дейности във вашата класна стая! Споделете ни какво се е случило!

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали