Prepodavame.bg

Всички статии

На тази страница може да намерите всички статии, които са публикувани на Prepodavame.bg

Всички статии
Всички статии
Социално-емоционално учене

Какво ми казва тази творба на изкуството?

Учениците анализират творби на изкуството в класната стая по зададен модел. Самоосъзнатост: Учениците идентифицират, назовават и изразяват различни чувства и емоции, които

Всички статии
Социално-емоционално учене

Календар за коледно добротворчество

След един слънчев, цветен и необичайно топъл октомври есента осезаемо започва да проявява по-мрачните си аспекти. Стъмва се по-рано, времето е влажно

Всички статии
Социално-емоционално учене

Силата на добрите географски въпроси

Учениците формулират географски въпроси с отворен отговор които насърчават анализа на пространството, мястото и взаимовръзките между света на хората и света на

Всички статии
Социално-емоционално учене

Кое би предпочел – СЕУ игра по география

Учениците избират между две действия, емоции, концепции и аргументират отговора си. Самоосъзнатост: Учениците разбират и обясняват собствения си избор; изграждат положителна нагласа

Всички статии
Социално-емоционално учене

Поема от изследовател

Учениците се запознават с живота на известен изследовател и създават поема от негово име. Самоосъзнатост: Учениците научават и изпитват нови емоции чрез

Всички статии
Социално-емоционално учене

Миграция на хората

Учениците участват в ролева игра, която симулира миграционните процеси . Социална осъзнатост: Учениците разбират основните идеи на миграцията. Управление на взаимоотношенията: Учениците

Всички статии
Социално-емоционално учене

Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности и държави,

Всички статии
Социално-емоционално учене

Интервю с човек от чуждо място

Учениците създават и задават въпроси за традиции и бит на човек от друга държава или на човек, който живее в различен край

Всички статии
Социално-емоционално учене

Новините влизат в час

Учениците извеждат важна информация за дадена държава или регион на база новинарска статия за събитие/явление/случка. Социална осъзнатост: учениците се запознават със ситуация

Всички статии
Социално-емоционално учене

Преди и сега – анализ на природна местност

Учениците сравняват миналото и сегашно състояние на дадена местност по определени показатели. Социална осъзнатост: учениците разбират процесите – икономически, емоционални и социални,

Всички статии
Социално-емоционално учене

Дискусия по книга с помощта на карта

Учениците анализират откъс от популярна книга с помощта на географски карти и СЕУ въпроси. Самоосъзнатост: учениците опознават личностните си качества като ги

Всички статии
Социално-емоционално учене

Познай историческата личност

Учениците се опитват да познаят коя историческа личност са като задават фактологични и СЕУ въпроси. Социална осъзнатост: Учениците се поставят на мястото

Всички статии
Социално-емоционално учене

Силата на една добра реч

Учениците подготвят кратък текст и изнасят убедителна или мотивираща реч по предварително зададена тема. Управление на взаимоотношенията: Учениците се научават да остояват

Всички статии
Социално-емоционално учене

Форми на гласуване

Учениците се запознават с различни форми на управление и чрез симулация упражняват различни форми на гласуване при взимане на решения, които засягат

Всички статии
Социално-емоционално учене

Поуки от историята

Учениците извеждат положителни и поучителни заключения от историческите събития, с които се запознават. Вземане на отговорни решения: Учениците анализират исторически събития от световната

Всички статии
Социално-емоционално учене

Поема от името на историческа личност

След като се запознаят с определена тема от материала по История, учениците се поставят на мястото на конкретна историческа личност и създават

Всички статии
Социално-емоционално учене

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен

Всички статии
Социално-емоционално учене

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които

Всички статии
Социално-емоционално учене

Личен манифест

Учениците създават кратък текст по модела на манифест, в който споделят за техните лични убеждения, основни ценности, вярвания, идеи и приоритети, които

Всички статии
Социално-емоционално учене

Срещу всички стереотипи

Учениците откриват и оценяват съществуващи примери за личности, които са се съпротивлявали на стереотипите и са работили за насърчаване на справедливостта и

Всички статии
Социално-емоционално учене

В обувките на историческа личност

Учениците анализират ключови моменти от живота и делото на конкретна историческа личност. Самоосъзнатост: обвързват емоциите и действията на историческа личност с техните

Всички статии
Социално-емоционално учене

Поема от името на литературен герой

След като се запознаят с откъс от изучавано произведение учениците създават поема в първо лице от името на избран герой.   Осъзнатост:

Всички статии
Социално-емоционално учене

СЕУ теми по литература

Учениците избират тема от изучаваните произведения, която да обсъждат в часовете по литература. Темите са свързани най-вече с тяхното ежедневие и проблемите

Всички статии
Социално-емоционално учене

Литературни СЕУ въпроси

При на анализа на дадено произведение учителят задава повече въпроси, базирани на СЕУ, които развиват емоционалната интелигентност на учениците.   Осъзнатост: анализират

Всички статии
Социално-емоционално учене

Сократова беседа

Учениците разглеждат в група откъс от дадено произведение без експлицитна помощ от учителя.   Управление на взаимоотношения: учениците вникват в учебното съдържание

Всички статии
Социално-емоционално учене

Как да водим фокусиран разговор?

Учениците трябва да поддържат диалог с партньора си като поддържат темата на разговор без да я променят несъзнателно.   Управление на взаимоотношенията:

Всички статии
Социално-емоционално учене

Книгите ни давата крила

Учениците споделят за начина, по който дадено произведение ги е накарало да се почувстват, по какъв начин ги е вдъхновило и какви

Всички статии
Социално-емоционално учене

Ако бях на мястото на …?

Учениците се поставят на мястото на герой от изучавано произведение в ситуация от самата творба.   Социална осъзнатост: Учениците упражняват способността да се

Всички статии
Социално-емоционално учене

Любопитство в три стъпки

Учениците гледат кратки видеа без допълнителни обяснения и разсъждават над въпросите: “Какво ми е интересно?” и “Какъв може да бъде проблемът, които

Всички статии
Социално-емоционално учене

Математически асоциации

Учениците обясняват чрез асоциации дума свързана с математически термин, личност или концепция.   Самоосъзнатост: децата разбират и обясняват собствения си избор Социална

Всички статии
Социално-емоционално учене

Кое бих избрал?

Учениците чуват въпрос и трябва да изберат между две опции и да обяснят избора си.   Самоосъзнатост: учениците разбират и обясняват собствения

Всички статии
Социално-емоционално учене

Кой математик съм аз?

Учениците познават кой известен математик е залепен за челото им като задават въпроси и анализират получената информация.   Самоосъзнатост: учениците, поставяйки се

Всички статии
Социално-емоционално учене

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в

Всички статии
Социално-емоционално учене

Чиста класна стая за чиста математика

Учениците създават диаграма, с която проследяват чистотата и вида на класната стая. Графиката се окачва в стаята и попълването й става ежедневена

Всички статии
Социално-емоционално учене

Математически дневник

Учениците отговарят писмено как се чувстват, какви нагласи имат спрямо математиката, какво искат и могат да променят.   Самоосъзнатост: описвайки нагласите и

Всички статии
Социално-емоционално учене

Формула за по-добри решения

Учениците създават формула за вземане на решение при определен проблем.   Вземане на отговорни решения: Учениците усвояват модел от различни стъпки за

Всички статии
Социално-емоционално учене

Мистериозен предмет

Учениците задават поредица въпроси, за да познаят какъв е мистериозният предмет. Предметът е свързан с учебния материал.   Самоуправление: Учениците се научават

Всички статии
Социално-емоционално учене

Дроби за сплотяване

Учениците отговарят на въпрос, който е свързан с групата и работят с дроби.   Социална осъзнатост: учениците осъзнават принадлежността си към  групата

Всички статии
Социално-емоционално учене

Математически цитати

Учениците прочитат цитат свързан с математиката и различни социално емоционални умения и разсъждават заедно над него.   Самоосъзнатост: учениците припознават или отхвърлят

Всички статии
Умения за учене

Графични органайзери за писане

Вече се запознахме с графичния органайзер, с чиято помощ учителите могат лесно да представят, класифицират и опростят дадена информация и изобщо –

Всички статии
Ефективно сътрудничество

5 стила за управление на конфликти

Съществен аспект от това да сте успешни училищни ръководители е начинът, по който се справяте с конфликтите. В тази статия ви предлагаме

Всички статии
Приобщаващо образование

Стъпки за реализиране на допълнителна подкрепа при деца със специални образователни потребности (СОП)

Приобщаването на деца със специални образователни потребности /СОП/ все още е предизвикателство за много учители и ръководители на образователни институции. Обучението на

Всички статии
Ефективно сътрудничество

5 лесни стъпки за разрешаване на конфликти

В статията „10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите“ ви предложихме няколко полезни идеи как да избягвате възникването на

Всички статии
Математическа компетентност

Математика с граматика: Как да направим текстовите задачи по-достъпни?

Текстовите задачи наистина са математически препъни-камъчета за голяма част от децата в начален етап. Решаването им изисква както математически, така и езикови

Всички статии
Гражданско образование

Учениците като граждани или как да насърчим гражданското участие в училище?

Примерни дейности по гражданско образование, адаптирани от Гражданско образование, 11. клас: помагало за учители, Европейска комисия, Служба за публикации, 2021 Основни проблеми,

Всички статии
Училищно лидерство

Учителите като лидери във Финландия

Висока летва за прием в програми за подготовка на учители и ученици, които са овластени да работят на максимума си – нищо

Всички статии
Социално-емоционално учене

Как да осигурите психологическа подкрепа на учениците в партньорство със семейството и местните организации?

Може би ви е правило впечатление, че когато дете изпадне в криза и се забърка в неприятности, задължително започват да хвърчат обвинения