Себепознаване при тийнейджъри – мисията възможна

Все по-често на фокус в публичното пространство се поставя темата за насилието и агресията в училище. Често обаче вземащите отношение по нея психолози и представители на различни организации нямат опит в училищна среда. Те насочват общественото внимание към проблема, а не към причината, т.е. обръща се внимание само на последствията. 

Рада Николова е педагогически съветник в Национална финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в София. В резултат на ежедневните си наблюдения върху учениците и контакта с тях тя е твърдо убедена, че насилието и агресията произхождат от неумението на подрастващите да общуват ефективно, ненасилствено. Като друг проблем специалистката идентифицира липсата на емоционална зрялост, която включва разпознаване и управление на емоциите. За да помогне на учениците да развият тези умения, Рада Николова създава клуб “Себепознание”.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Клуб “Себепознание”

Цели:

  • Да се помогне на учениците да разпознават, назовават и овладяват емоциите си;
  • Да се подобрят комуникационните умения на учениците;
  • Да се дадат на учениците инструменти за деескалиране и справяне с агресията в училище;
  • Да се дадат на учениците конкретни техники за справяне със стрес, гняв и др.;
 • Да се развият социални умения.

Подходяща е за: Ученици от гимназиален етап

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: дъска и маркери, мултимедия, листа и цветни моливи, информация и презентации на темите, които ще се дискутират.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Предистория и създаване на клуба

Идеята за клуб “Себепознание” се появява преди 3 години, в следствие на работата на г-жа Николова по Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за въратстнова група 8-11 клас.  НФСГ е едно от първите училища, които се включват в програмата и залагат на методиката “връстници обучават връстници”: участници от даден випуск обучават долния за тях випуск (10. клас влизат при 9. клас, 9. клас при 8. клас и т.н.). “Докато наблюдавах работата на децата осъзнах, че въпреки че доброволците са обучени много добре, нещо липсва”, разказва г-жа Николова. Липсата тя определя като страх от говорене пред публика. Решава да създаде пространство, в което децата да се учат как да овладяват страха си, да говорят ефективно помежду си и пред публика, да разпознават и анализират емоциите си.

Клуб “Себепознание” е извънкласна дейност. В НФСГ той е отворен към всички ученици, но се посещава най-много от деца в 8., 9. и 10. клас. Повечето от тях се записват в началото на учебната година по собствено желание, а често след първите няколко сбирки започват да водят и приятели. Има и друг начин за влизане в клуба – като част от дейностите за превенция и преодоляване на проблемно поведение на ученик, предложен за санкция. В тези случаи децата възприемат участието си в първата среща като наказание, но веднъж дошли, дейността в клуба им допада и остават по собствено желание.

Срещите на клуб “Себепознание” се провеждат веднъж седмично в рамките на два учебни часа.

Първи срок – фокус върху уменията за комуникация

През първия срок фокусът е върху развиване на уменията за ефективна комуникация. “Днешните деца често общуват писмено, предимно чрез съобщения и чатове. Когато са лишени от визуална връзка, те често не могат да разберат правилно емоциите на човека, с когото говорят”, казва госпожа Николова. Невербалната комуникация играе основна роля за правилното възприемане на нюансите в разговора, нещо, което изцяло липсва при размяна на кратки писмени съобщения. Когато основната форма на общуване не е лична, а посредством устройства, подрастващите не развиват достатъчно добре уменията си за комуникация. Това често води до неразбиране на себе си и останалите, а невъзможността да се изразим добре и да бъдем разбрани правилно на свой ред е стъпка към агресивно поведение.

Темите в клуба включват видове комуникация с акцент върху вербално и невербално общуване, ненасилствена комуникация, активно слушане, видове въпроси и начин на задаване, силата на думите, Аз-концепцията. В процеса са включени много ролеви игри, чрез които учениците преживяват и осъзнават полезността на овладяване на правилната комуникация. 

В допълнение се обръща внимание на основните типове на възприемане на информацията (слухов, визуален и сетивен). Учениците се научават да разпознават своя тип, което им помага за по-ефективно учене – например, за хората, които най-лесно възприемат информация слухово, е подходящо да прочетат урока си на глас, или пък да го разкажат на някой друг. Слушайки се, те най-лесно възприемат и запомнят нова информация. За тези от нас, които са визуален тип, е по-ползотворно да водят записки или да направят своя мисловна карта.

Втори срок – емоции и надграждане на наученото

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Себепознаване при тийнейджъри - мисията възможна

През втория учебен срок се обръща внимание на различните емоции, овладяването им и начините, по които реагираме на тях. С помощта на упражнения и ролеви игри се демонстрират техники за справяне със стреса и гнева, както и за правилно дишане. В началото на занятията г-жа Николова представя темата за деня, разработена като презентация в PowerPoint. Често се използват и видео материали. Следва обсъждане. По време на дебата учениците сами стигат до важните заключения и споделят опит.

Въпреки че програмата е структурирана предварително, госпожа Николова реагира и на заявките, с които децата влизат в срещите им и при нужда променя темата на деня. “Един ден две момичета дойдоха много впечатлени – предната вечер бяха гледали интервю с жена, жертва на насилие”, разказва Рада. Учениците са били афектирани, но и впечатлени от смелостта на самата жена да сподели публично своя опит. Тъй като има и опит с работа в национална линия за жертви на насилие, г-жа Николова веднага променя концепцията за срещата този ден – на преден план изважда темата за насилието.

Членовете на клуба разговарят с Рада Николова за всякакви злободневни теми, които ги вълнуват. Вълненията на юношите не винаги са на сериозни теми – понякога си говорят за това как да се обличат адекватно спрямо контекста, в който се намират, или дори как да се гримират.

Като майка на вече пораснало дете, г-жа Николова има представа за нещата, които вълнуват тийнейджърите, както и за факта, че често възрастните нямат време, възможност или желание да им обърнат нужното внимание: “Децата имат силна нужда да бъдат чути, родителите им нямат време и така аз се превърнах в един “Чувател”.

СЪВЕТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКАТА:

За успех на подобно начинание (а и за по-добри взаимоотношения в училище) г-жа Николова има три важни съвета:

 1. Оставете учениците да говорят свободно. Изслушвайте ги.
 2. Уважавайте ги и зачитайте мнението им. 
 3. Подкрепяйте ги.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Резултатите от работата на клуб “Себепознание” са само положителни. В следствие на дискусиите, дебатите и ролевите игри учениците демонстрират умения за избягване на конфликти и проявяват повече емпатия. Разширяват аналитичния си апарат при наблюдение, анализ и оценка на събитията, които ги заобикалят, което ги прави по-спокойни и устойчиви.

Децата добиват по-добра представа за себе си, за емоциите и реакциите си и научават как да овладяват стреса. Успяват да комуникират по-ефективно. Чрез техниките, усвоени в тази извънкласна дейност, членовете на клуба подобряват и академичните си резултати.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

Pens over a notebook
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Нашите силни и слаби страни

Учениците избират от списък 3 силни и 3 слаби страни, с които най-силно се припознават. Учителят закачва два големи кадастрона в двата края на стаята

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали