Символи за обратна връзка

Символите могат да се ползват за работа в клас; домашна работа и/или тестове. Учителят предварително запознава учениците със символите или заедно измислят собствена система. Учениците използват символите, за да демонстрират разбиране, възможни въпроси или важни моменти в своята работа. Символите могат да се използват по време на четене, писмени или тестови задачи. Например * за грешно употребена дума, + за вярно решена задача, ==> за редактиране на словореда и т.н. След това учениците на базата на символите сами редактират работата си.

Примерни категории

Съгласен съм; не съм съгласен; интересно; чудя се; това е трудно; това е лесно; не съм много сигурен; сигурен съм; имам нужда от помощ.

Резултат: Учениците рефлектират върху работата си в реално време. Дават постоянна обратна връзка на учителя, което помага да се адаптира подходът, целите, цялостният учебен план.

Предимства на стратегията

  • Дава възможност на ученици и учител да подържат постоянен канал за комуникация;
  • На базата на информацията от символите учителят може да адаптира самата задача, да планира консултация с конкретни ученици, да адаптира учебния си план;
  • Писмените данни могат да се ползват при даването на обратна връзка;
  • Символите позволяват на учениците да са критични към своята работа и непрестанно да анализират процеса на учене;
  • Стратегията е вид рефлексия, вървяща паралелно с изпълнението на дадена задача/домашно/тест.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • символите трябва да са достатъчно прости и ясни за всички;
  • използването на символи може да доведе до разфокусиране и/или объркване на учениците по време на изпълнението на задачата;
  • полезно би било стратегията да се ползва като вид проверка на работата, след като задачата/теста/домашното е приключена;
  • изисква от учителя допълнителна работа по обработката на данните и прилагането на конкретни стъпки на базат на тези данни.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали