Prepodavame.bg

Символи за обратна връзка

Символите могат да се ползват за работа в клас; домашна работа и/или тестове. Учителят предварително запознава учениците със символите или заедно измислят собствена система. Учениците използват символите, за да демонстрират разбиране, възможни въпроси или важни моменти в своята работа. Символите могат да се използват по време на четене, писмени или тестови задачи. Например * за грешно употребена дума, + за вярно решена задача, ==> за редактиране на словореда и т.н. След това учениците на базата на символите сами редактират работата си.

Примерни категории

Съгласен съм; не съм съгласен; интересно; чудя се; това е трудно; това е лесно; не съм много сигурен; сигурен съм; имам нужда от помощ.

Резултат: Учениците рефлектират върху работата си в реално време. Дават постоянна обратна връзка на учителя, което помага да се адаптира подходът, целите, цялостният учебен план.

Предимства на стратегията

  • Дава възможност на ученици и учител да подържат постоянен канал за комуникация;
  • На базата на информацията от символите учителят може да адаптира самата задача, да планира консултация с конкретни ученици, да адаптира учебния си план;
  • Писмените данни могат да се ползват при даването на обратна връзка;
  • Символите позволяват на учениците да са критични към своята работа и непрестанно да анализират процеса на учене;
  • Стратегията е вид рефлексия, вървяща паралелно с изпълнението на дадена задача/домашно/тест.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • символите трябва да са достатъчно прости и ясни за всички;
  • използването на символи може да доведе до разфокусиране и/или объркване на учениците по време на изпълнението на задачата;
  • полезно би било стратегията да се ползва като вид проверка на работата, след като задачата/теста/домашното е приключена;
  • изисква от учителя допълнителна работа по обработката на данните и прилагането на конкретни стъпки на базат на тези данни.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Билет за рефлексия

А. Всеки ученик получава билет с въпроси за рефлексия, на които да отговори в края на часа: Кое е най-важното нещо, което научих в днешния

Свързват данни с интерпретации

Свързват данни с интерпретации

Тук трябва да опишем процес и да дадем различни графики, като поставим на учениците задача да посочат коя от графиките отговаря на описания процес. Може

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.