Часовете по самоподготовка – пространство за прилагане на стратегии за активно учене

Като учител често ми се случва да обяснявам, че по време на занималнята (в училище или частна) децата правят много повече от просто писане на домашни. Затова и в следващите редове ще се спрем на часовете по самоподготовка – тяхното ефективно организиране е предпоставка за развитие на ключови компетентности, необходими на учениците, за да успяват в училище и да се превърнат в информирани и граждански ангажирани личности.

Съгласно Инструкцията за провеждане на целодневна организация на учебния ден дейностите по самоподготовка включват:

 1. Преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
 2. Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
 3. Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
 4. Самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства;
 5. Подготовката на домашните работи и трайното усвояване на учебното съдържание.

От това изброяване в инструкцията можем да изведем следните основните цели на самоподготовката:

 • затвърждаване, осмисляне и систематизиране на знанията;
 • вникване в същността на изучаваното учебно съдържание;
 • формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране.

Целите на организирания отдих и физическа активност са насочени към спазване на хигиенни навици по време на хранене, организиране на спортни състезания и създаване на условия за игри на открито, а на заниманията по интереси – към проучване на интересите на учениците и включването им в различни дейности.

За да постигне целите на самоподготовката, учителят трябва не само да се прилага различни стратегии и правила за ефективно учене. От него се очаква и да доведе до осъзнатост за целия процес, така че учениците да се научат да прилагат различни стратегии за саморегулирано учене. За тези стратегии сме разработили специален наръчник, който всеки ученик може да използва. 

Изхождайки от заложените целите на часовете по самоподготовка, в тази статия събрахме на едно място различни начини как да организирате класната си стая така, че в тези часове учениците да имат възможност да наблюдават, управляват и оценяват собственото си учене и напредък. 

Правила на класната стая

Всички хора, включително и учениците, се чувстват комфортно, когато са заобиколени от правила. Това им помага да знаят какво да правят или не правят в конкретни ситуации, което от своя страна усещане за сигурност. Наличието на правила е предпоставка за ефективен учебен процес, съответно и за провеждане на часовете за самоподготовка.

Важно е правилата да идват от учениците – за да ги осмислят и приемат. Също така е хубаво тези правила да бъдат визуализирани в класната стая, за да може учителят да насочва вниманието към тях при необходимост. Повече за това как да създадем вдъхновяваща класна стая с правила може да прочетете в тази статия. А понеже знаем колко ценно е времето на всеки учител, ви предлагаме и готови правила, които да обсъдите и приемете с учениците.

Организация на пространството за учене

Според Инструкцията за провеждане на целодневна организация на учебния ден  дейностите в занималнята се разпределят дневно както следва: за самоподготовка – 2 часа, за организиран отдих и физическа активност – 2 часа, за занимания по интереси – 2 часа. За учениците от V до VІІ клас дейностите могат да се разпределят и малко по-различно, в превес на часовете по самоподготовка (които могат да са 3 часа за сметка на 1 час организиран отдих и физическа активност). В самите часове по самоподготовка учителят разпределя времето за отделните учебни предмети според нуждите на своите ученици. 

Както виждаме, голяма част от времето на децата в училище преминава в класната стая. Ето защо когато говорим за мотивация за учене, не трябва да подценяваме подредбата на това пространство. Всеки ученик мечтае за уютна класна стая, която да го вдъхновява да учи, да си поставя цели и да ги преследва. Споделяме с вас шест идеи за подредба на мечтаната класна стая и се надяваме те да вдъхновят и вас да преобразите пространството, които използвате за самоподготовка на учениците.

Стратегии за стимулиране на активното самостоятелно учене

Стратегиите за активно учене са от съществено значение, за да ангажираме учениците в задълбочено мислене по учебното съдържание. Но има ли стратегии, които работят във всяка класна стая? Или такива, които дават еднакви резултати навсякъде?

Истината е, че няма универсална стратегия за всички класове. Дори няма универсална стратегия за всички деца в един клас. Затова сме събрали на едно място много идеи, които да изпробвате. Сигурни сме, че с постоянство и упоритост, те ще сработят и във вашите класове.

Стратегии за активно учене

 1. Накарайте учениците да си водят бележки на основните точки със собствени думи – по начина, по който са го разбрали.
 2. Правете обобщения на прочетеното. Първо вие покажете на учениците как се прави обобщение с 2-3 изречения, а след това изисквайте от тях да обобщават устно всеки час.
 3. Нека учениците обясняват какво са научили на някой друг, например на съученик или в малка група. Тази стратегия може да се прилага по двойки или в малка група, като обясненията се случват с надграждане – учениците не се повтарят, а допълват вече казаното.
 4. Задавайте отворени въпроси относно материала. Нека ваши най-добри приятели са въпросите “Какво?”, “Защо?”, “Как?”.
 5. Създайте флаш карти с въпроси от едната страна и отговори от другата.
 6. Дайте като задача водене на дневник, в който учениците да записват размисли относно това, което са научили. Може там да си отбелязват неща, които са ги впечатлили или пък въпроси, които са им изникнали в процеса на учене.
 7. Създавайте заедно с учениците визуални мисловни карти, за да свържете ключови концепции, идеи и връзки в рамките на една тема.
 8. Задавайте на учениците групови проекти, които изискват проучване, анализ и представяне на открития.
 9. Орханизирайте викторини, предизвикателства или състезания, които да мотивират учениците да изследват учебното съдържание  по-задълбочено. 

Не пропускайте да се запознаете и с тези 17 свежи идеи за ангажиране на учениците с темата на новия урок, които може да използвате в часовете по самоподготовка.

Стратегии за планиране и проследяване на ученето

 1. И за учителя, и за учениците е от особена важност поставянето на цели. Така всички ще знаят към какво точно се стремят.
 2. За да се поддържа мотивацията, определяйте с учениците т.нар. “междинни спирки” – това са малки подцели, които ни показват, че се движим в правилната посока. Например: Ако си поставим за цел учениците да да създават самостоятелно текст, то междинна спирка може да бъде децата самостоятелно да създават устно текст по картинка.
 3. Чек лист – за всички ни е важно да знаем, че всекидневно напредваме към поставените си цели. Може да изисквате от учениците всеки ден да попълват чек лист с основните задачи, които е изпълнил – “Написах си домашното самостоятелно”, “Приключих със задачите навреме”, “Помогнах на другарче/Поисках помощ от другарче” и  т.н.
 4. Проследявайте напредъка на учениците – нека това се случва на видимо за тях място като тракер на стената или в онлайн платформа. Давайте им точки за изпълнени задачи, засичайте им време за работа, подобрявайте рекорди. 

Стратегии за търсене/предлагане на помощ 

 1. Търсене/предлагане на помощ от другарче – често използвана стратегия в много класни стаи е който е готов, да помага на останалите (ако имат нужда от помощ).
 2. Ученици-наставници – след като опознаете учениците си, може да ги комбинирате по двойки, като единият от тях е “наставник”. Другият ученик знае, че когато има нужда от помощ, винаги може да се обърне към съученика си.
 3. Любима на много ученици стратегия е взаимната проверка – по двойки или в малки групи децата разменят задачите, сравняват отговорите и обсъждат разминаванията, като заедно стигат до верния отговор.
 4. Търсене на помощ от учител – насърчете учениците да търсят помощ с конкретни въпроси, например: “Не разбирам значението на тази дума. Какво означава?”, “Откъде да започна със задачата?”, “Къде да намеря тази информация?” и т.н.

Стратегии за поддържане на концентрацията и мотивацията

 1. Отлагане на наградата – говорим за отлагане на сигурно, незабавно удовлетворение с цел постигане на по-ценни резултати по-късно (Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989). Ако децата искат веднага да изядат всички бонбони, които имат, можете да ги попитате не биха ли искали да ги ядат малко по малко, така че удоволствието да продължи по-дълго. Ако учениците кажат, че искат да оставят домашното си за по-късно, помолете ги да помислят как биха се почувствали, ако трябва да го свършат сега – тогава по-късно ще могат да играят на воля, без да се притесняват за изоставащите задачи. 
 2. Използване на таймер – учениците често се разсейват по време на часовете по самоподготовка. Здаването и засичането на време за работа може да спомогне за поддържане на концентрацията.
 3. Награди – наградите за за всяка добре изпълнена задача ще вдъхновят учениците да продължат да работят по целите си. Не е задължително наградата да е материална – може да е получаване на титлата “помощник-учител”, повече време, прекарано навън и т.н.

Често срещани въпроси/предизвикателства и как да ги адресираме

Как да проверя дали учебният материал е усвоен и на какво да наблегна, преди учениците да са преминали към самоподготовка?

За да може учителят да определи дали и в каква степен учениците са усвоили учебния материал, може да използва в началото на самоподготовката някакъв вид малка проверка – викторина, индивидуален въпрос към всеки ученик или входящ билет/мини тест. По този начин учителят ще има възможност да си изгради стратегия как да действа оттук нататък. Ако само един или двама ученици не са усвоили необходимото, учителят можеда поработи с тях индивидуално, докато останалата част от класа се подготвя самостоятелно. Ако няколко ученици от класа не са разбрали материала, в класната стая може да се организира работа по групи. Ако обаче половината или повечето деца от класа не са усвоили новите знания, задължително е отново да преминете през урока.

Как да организирам самоподготовката в смесена/разновъзрастова група?

Много често, особено в по-малките населени места и училища, на учителите се налага да работят в смесени групи в занималнята – например в една обща занималня за 1. и 2. клас или една обща за целия начален етап. От особена важност в тези случаи е прилагането на гореизброените стратегии, за да бъде ефективно организиран и изпълнен със смисъл учебния процес. За улеснение може да разделите учениците по класове в самата класна стая – това ще улесни наблюдението и ще оптимизира управлението на групата.

Как да въвлечем в учебния процес децата с предизвикателно поведение?

Почти във всеки клас има деца с предизвикателно поведение (какво се крие зад това поведение и как да работим над него, може да прочетете в статиите ни “Как да разчитаме “скритите кодове” на  предизвикателното поведение на учениците?”  и “Позитивна дисциплина”). Въпросът е как да подходим в случая. По-горе вече посочихме, че съществуват различни стратегии за поддържане на концентрацията и мотивацията, които можем да прилагаме в работата си, включително и с предизвикателни ученици. От изключителна важност е винаги да поддържаме високи очаквания към всички деца, да ги подкрепяме в техните усилия и да демонстрираме вяра във възможностите им.

Занималнята е място, в което всеки всяко дете трябва да чуе: “Давай,  ще се справиш! Знам, че можеш!”.

Още полезни статии:

Модератор
Ученическо участие и активизъм

Модератор

За ефективната работа в група и постигането на целта всеки да слуша активно и да цени различното мнение е необходимо във всички отбори да има

Как да окуражим учениците да си пуснат камерите
Дигитално образование и технологии

Как да окуражим учениците да си пуснат камерите

Учителите, които преподаваме в гимназиален етап, знаем, че учениците рядко пускат камерите си по време на дистанционно обучение. Можем да ги накараме насила със закани

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали