Наръчник - В час с климатичните промени

Наръчник "В час с климатичните промени"

За наръчника

Целта на този наръчник е да подпомогне и да стимулира учители и ученици заедно да разучават какво представлява климатичната криза и какви стъпки са необходими за минимизиране на най-лошите резултати от нея. Това се случва през процес на съвместно учене и
надграждане на разбиранията на учениците и учителя.

Какво съдържа:

3 урока за въведение в темата

3 урока в раздел "Природа и храна"

3 урока в раздел "Транспорт"

3 урока в раздел "Енергетика и производство"

Подробни насоки за осъществяване на проект

Наръчник "В час с климатичните промени"

Какво полезно ще откриете в наръчника

Въведение

В този раздел се поставят основите на разбирането на учениците за това какво представляват климатичните промени, какви са причините и последиците от тях и какви са посоките за възможни решения на проблема.

Цели

УРОК 1

Климатичните промени и миналото
1. Учениците се запознават с основни научни открития, които полагат основата на аргументите за глобално затопляне на атмосферата като резултат от дейността на човека.
Климатични промени – същност и фактори на влияние
1. Учениците разбират какво е парников ефект и връзката му със земната атмосфера.
2. Учениците разбират връзката между концентрацията на парникови
газове в атмосферата и нейната температура.

УРОК 2

Климатичните промени и въглеродът
1. Разбират кръговрата на въглерода и причината за нарушеното равновесие в този кръговрат.
2. Разбират понятието въглероден отпечатък.
Климатични промени – същност и фактори на влияние
1. Учениците обясняват същността на целта за нулеви въглеродни емисии до 2050 година.

УРОК 3

Климатичните промени и въглеродът
1. Учениците изчисляват приблизителната стойност на собствения си въглероден отпечатък.
2. Учениците изследват кои са отраслите с най-голямо въздействие за въглеродния отпечатък в света.
3. Класът избира една от трите теми – Природни въглеродни резервоари и емисии на сектор хранителна промишленост; Емисии на сектор транспорт; Емисии на сектор енергия.

Наръчник "В час с климатичните промени"
Наръчник "В час с климатичните промени"

Природа и храна

В този раздел учениците надграждат разбирането си за влиянието на хранителната промишленост върху климата; за промените, които настъпват в почвите и горите в следствие на човешкия фактор; за ролята и промените в световните океани.

Цели

УРОК 1

Хранителна промишленост и промяна на климата – каква е връзката?
1. Учениците разбират, че храната не е просто готов продукт, а сбор от ресурси, необходими за нейното създаване.
2. Учениците разбират какъв е въглеродният отпечатък на различни хранителни продукти.
3. Учениците разбират какъв е въглеродният отпечатък на хранителната промишленост и какво го формира.

УРОК 2

Горите и почвите като въглеродни резервоари
1. Учениците разбират ограниченията на почвите и горите като въглеродни резервоари.
2. Учениците разбират натиска, който хората оказват върху тези резервоари.
3. Учениците научават възможни решения за поддържане на капацитета на почвите и горите като въглеродни резервоари.
Практики в секторите селско стопанство, земеползване и управление на горите – въздействие върху резервоарите на сушата
1. Учениците проучват какви са последствията от влиянието на селското стопанство, земеползването и управлението на горите върху горите и почвите.

УРОК 3

Промяна на климата, Световен океан и хранителна промишленост – връзки и взаимодействия
1. Учениците разбират ролята на океана във формирането на климата на планетата.
2. Учениците научават за въздействието на емисиите парникови газове върху океана.
3. Учениците научават какво е аквакултура и как може да помогне за намаляване на емисиите, свързани с хранителната промишленост, като допринесе и за доставките на храна за човечеството.

Транспорт

Разделът провокира учениците да осмислят какво влияние оказва върху климатичните промени транспортната индустрия. Трите урока в него дават възможност на учениците да видят преките и косвените последствия от употребата на транспорта в днешно време, така че да стигнат по-осъзнати поведения като потребители.

Цели

УРОК 1

Климатичните промени и миналото
1. Учениците ще се запознаят с информация за емисиите парникови газове, генерирани от транспорта.
2. Учениците ще научат за приноса на различните видове транспорт в общия дял на емисиите от сектора.

УРОК 2

1. Учениците се запознават с косвените начини, по които използваме услугата транспорт.
а. Ще проучим какво купуваме, откъде идват тези продукти и какъв път изминават.
б. Ще научим повече информация за емисиите на различните видове транспорт.
в. Ще обсъдим начини за намаляване на индивидуалния ни въглероден отпечатък чрез саморегулиране на консуматорското ни поведение.

УРОК 3

1. Учениците се запознават с разнообразни възможности за намаляването на въглеродните емисии от транспорта в различни среди.
2. Учениците разбират, че няма едно универсално приложимо транспортно решение.
Всяка алтернатива зависи от редица обстоятелства в конкретната среда, в която ще се прилага.

Наръчник "В час с климатичните промени"
Наръчник "В час с климатичните промени"

Енергетика и производство

Раздел “Енергетика и производство” запознава учениците с начините, по които отделните сектори оказват влияние върху климатичните промени, като във всеки от уроците се разглеждат и конкретни алтернативи, които реалистично могат да доведат до намаляване на обема на въглеродните емисии.

Цели

УРОК 1

1. Учениците ще се запознаят с енергийния сектор и неговия въглероден отпечатък.
2. Учениците ще разберат, че:
» Употребата и производството на енергия оказват огромно влияние върху климата.
» Промяната на климата вече променя нашия потенциал за производство на енергия и нашите енергийни нужди.
3. Учениците ще разгледат алтернативните методи за производство на енергия.

УРОК 2

1. Учениците ще се запознаят със сградите като източник на 18% от общите въглеродни емисии, свързани с използването на енергия.
2. Учениците ще научат, че чрез избора ни на материали и оборудване и чрез проектантски и архитектурни решения ние можем да намалим въглеродния отпечатък
на сградите.
3. Учениците ще изчислят колко може да се намали отпечатъкът на тяхното училище чрез използване на алтернативни източници на енергия – запознават се с термопомпите.

УРОК 3

1. Учениците ще разберат какво е въздействието на модната индустрия върху промяната на климата.
2. Учениците ще разберат как могат да ограничат собствения си принос в това въздействие.

Дизайн насоки за проект

Дизайн мисленето е подход за намиране на решения на сложни проблеми, базиран на емпатия, сътрудничество, аналитичност и креативност. Това е нагласа и начин на мислене и работа. Състои се от няколко конкретни стъпки. Всяка от тези стъпки предлага набор от стратегии, така че да се постигнат очакваните за дадения проект резултати.

Цели

Учениците:

  1.  развиват увереност в способностите си да се адаптират и да отговорят на новите
    предизвикателства на XXI век;
  2.  разработват иновативни, креативни решения на проблемите, с които те и другите се сблъскват;
  3. научават се да възприемат неуспехите, да поемат риск и да развиват постоянство;
  4. развиват се като оптимистични, съпричастни и активни членове на обществото, които могат да допринесат за решаването на сложните предизвикателства, пред които е изправен светът.
Наръчник "В час с климатичните промени"

Готови ресурси за проектно базирано обучение

4

Раздела с фокус върху различни аспекти на проблема

12

Изследователски урока

5

Стъпки за планиране и провеждане на проект

Примерно разпределение на програмата

Етап 1

Въведение в темата

Първа задължителна стъпка е преминаването през трите урока от раздела "Въведение в климатичните промени".

Етап 2

Фокусиране

Задълбочаване в една конкретна тема през уроците в съответния раздел - "Природа и храна", "Транспорт", "Енергетика и производство".

Етап 3

Планиране на проект

Създаване на план за проект по избраната приоритетна тема, следвайки дизайн насоките за проект.

Етап 4

Осъществяване на проект

Три до седем седмици, в които учениците прилагат изготвения план, проследяват напредъка по него и адаптират при нужда.

Етап 5

Финално събитие

Провеждане на финално събитие, на което учениците споделят пред широка публика постигнатите резултати и научените уроци от проведения проект.

Още полезни материали по темата за климатичните промени

Наръчник "В час с климатичните промени"
STEM

Всичко за STEM лабораториите

С нарастването на популярността на STEM обучението и повишеният интерес на учениците, учителите и общността към провеждането на такъв тип проекти се

Наръчник "В час с климатичните промени"
STEM

STEM лаборатория „Природни науки“

STEM проектите, попадащи в категорията “Природни науки”, използват природната среда и предизвикателствата от ежедневието, за да ангажират учениците в изучаването на природните

Наръчник "В час с климатичните промени"
STEM

Защо да рециклираме?

Научен експеримент за изследване на разградимостта на материалите Въпреки че много градове имат програми за рециклиране, огромни количества отпадъци все още се

Наръчник "В час с климатичните промени"
STEM

Защо и как да компостираме?

Компостирането е забавен и възнаграждаващ начин да върнем това, което сме взели от Земята. В настоящия експеримент децата научават защо и как

Наръчник "В час с климатичните промени"
Математика

На какъв език говори математиката?

Лесни мисловни рутини, с които да провокирате учениците да мислят за математика и да използват математически език Имате ли понякога усещането, че

Наръчник "В час с климатичните промени"
Математика

Всички на борда! Или как тригонометрията оживява?

В това ПБО по математика учениците влизат в ролята на корабни капитани и навигатори. Работят в групи по четирима. Всеки екип започва плаването си от различна точка на земното кълбо и следва определен маршрут, наситен с различни препятствия.

Наръчник "В час с климатичните промени"
Екологично образование

А ти какъв екологичен отпечатък оставяш?

Пример за ПБО по математика с екологична насоченост и междупредметни връзки Влиянието на човешката дейност върху природните екосистеми и качеството на околната

Наръчник "В час с климатичните промени"
Игрови подход и игровизация

Да организираме лов на… Математика!

За много ученици математиката може да изглежда като нещо абстрактно, но всъщност тя съществува във физическия свят навсякъде около нас. Помогнете на

Свали наръчника безплатно

Наръчник "В час с климатичните промени"