Да организираме лов на… Математика!

За много ученици математиката може да изглежда като нещо абстрактно, но всъщност тя съществува във физическия свят навсякъде около нас. Помогнете на вашите ученици да свържат математическите термини с техните реални проявления като проведете един забавен, различен и раздвижен час по математика. Организирайте математически лов!

Идеята на тази практика е проста: предизвикайте учениците си да намерят възможно най-много обекти от предварително изготвен от вас списък. Той трябва да включва различни математически концепции като броене, измерване, геометрични форми и пропорции, във вида им, в който ги срещаме в ежедневието си.

В тази статия ще ви представим два варианта за провеждане на математически лов – за ученици в начален етап на образование и за ученици в прогимназиален и гимназиален етап. За всеки от двата варианта можете да изтеглите и принтирате примерни материали за прилагането им.

Математически лов за 1.-4. клас

В зависимост от класа, в който преподавате, можете да подберете конкретни математически термини или концепции, за които учениците ви да търсят примери във физическата среда около себе си.

Ето един примерен списък с основни математически  действия и концепции, както и примерни задачи за откриването им в природата и в създадените от човека обекти:

 • Броене

Открийте предмет, от който виждате повече от един брой, например прозорци на сграда, рози в градина или моливи в опаковка. Колко броя от този предмет виждате? 

 • Събиране

Открийте ситуации, които можете да представите като опреция на събиране, например две групи деца се срещат на площадката, получени пари за рожден ден или общ брой на прозорците, ако добавим още един етаж на къщата.

 • Изваждане

Намерете ситуации или обекти, които можете да представите като операция на изваждане, например намаление от 5 лева в магазин за дрехи, използвани яйца от опаковка, сменени млечни зъби или резултат на баскетболен мач.

 • Геометрични форми

Опишете какви геометрични фигури виждате около вас и каква е дефиницията за тези форми, например прозорците, чиновете и тетрадките са правоъгълници, а Земята, Луната и топката са сфери.

 • Умножение и деление

Изследвайте обектите около вас. Възможно ли е да представите някои от тях чрез математически изрази на умножение или деление? Например има 20 ученици в класната стая, всеки от тях има по 2 химикалки; има 7 паралелки в училището с по 25 ученици във всеки клас; на рожден ден има 18 деца и торта с 24 парчета.

Изтеглете този примерен списък за 1.-4. клас, адаптирайте го към нуждите на вашите ученици и раздайте по едно копие на всеки ученик.

Задачата на учениците е да използват своето въображение и познанията си по математика, за да открият свои уникални примери за термините и концепциите от списъка. Когато открият обект от ежедневието си, който илюстрира някоя от точките в него, те могат да изберат да го опишат или да направят снимка. Алтернативен вариант е учениците да търсят примери за термините и концепциите в списания или в интернет.

Да преминем на следващото ниво!

Предизвикателството приключва, когато учениците са открили всичко, включено в списъците им. Можете да усложните задачата, като накарате учениците да направят писмен доклад за това как отделните елементи на математическия лов са илюстрирани от обектите или ситуациите, които са открили. Друг вариант може да бъде и изготвянето на презентация с направените снимки, която учениците да представят и обяснят пред класа.

Можете да добавите и състезателен елемент към дейността, като предложите награда за ученика, който е намерил най-много примери за всяка математическа дейност или термин.

Математически лов за 5.-12. клас

В прогимназиален и гимназиален етап на обучение математическият лов е по-успешен и полезен, когато в него се включват предимно геометрични термини. Освен това, поради по-задълбочените познания по математика на учениците в тези образователни етапи, можете да повишите сложността на предизвикателството като възложите на учениците не само да намерят геометрични примери в обкръжаващата ги среда, но и да могат да приложат върху откритите обекти различни геометрични теореми и зависимости и да направят свързаните с тях пресмятания.

Повечето ученици в тази възраст имат достъп до телефон или друг тип дигитална камера, с която да записват откритията си. Друг вариант за регистриране на уловените обекти може да бъде скица или кратко описание. Ако няма възможност учениците ви да търсят примери за желаните от вас термини и концепции на открито или искате да проведете дейността в класната стая, можете да позволите на учениците да потърсят необходимите примери в интернет.

Изтеглете този примерен списък за 5.-12. клас, адаптирайте го към възможностите на вашите ученици и раздайте по едно копие на всеки ученик. Ако е необходимо, можете да направите кратко обсъждане на термините преди математическия лов или да предвидите време учениците самостоятелно да потърсят значението на термини от списъка, които не са им познати.

Представяне на уловените обекти

На този етап от обучението от учениците се очаква да могат да демонстрират приложението на геометричните концепции с помощта на откритите примери, като направят свързаните с тях пресмятания. В зависимост от целите, които сте си поставили, можете да поставите различни изисквания към учениците по отношение на представянето им.

Ето един пример:

Всеки ученик трябва да избере минимум 5 от уловените от него термини и концепции и да представи:

 1. определение на термините, които уловените обекти описват;
 2. математически издържано обяснение за припокриването на търсените концепции и уловените обекти;
 3. изчисления на свързани с термините формули (площ на обектите, градуси на ъглите, околна повърхнина, височини, обеми, дължини на дъги);
 4. оценка на значението на избраните геометрични концепции за уловените обекти.
 • Защо тези обекти са направени от природата или човека точно по този начин? Например: Защо пчелната пита е съставена от шестоъгълници?

 • Какви практически нужди определят вида на обектите?

  • Какво ще се случи, ако носещите елементи на сградите не са разположени успоредно или перпендикулярно?
  • Защо релсите на влака трябва да бъдат успоредно разположени и отговарят ли те на определението за успоредни прави?
  • Защо топката трябва да е кръгла?
 • Каква е връзката между различните форми или линии, които формират обектите?

Предизвикайте учениците си да използват въображението си, за да обяснят с математически термини какво точно намират за интересно в обектите от списъка. Тази част от доклада им трябва да предоставя възможност за свобода на избор, творческо и критическо мислене. Можете да наградите с допълнителни точки учениците, които са способни да направят връзка между уловените си обекти с помощта на математически формули, постулати и теореми.

Всеки ученик трябва да представи пред класа Математическия си Лов под формата на писмен доклад или презентация.

Състезателен елемент

Математическият лов извежда изучаването на този предмет на съвсем друго ниво на ангажираност на учениците, затова можете да предвидите няколко допълнителни критерии за оценяване на работата им:

 • уникалност на откритите примери за геометрични термини;

 • обективно оценяване на начина, по който математическата концепция е илюстрирана от уловения обект;

 • сложност на изчисленията;
 • артистичност на геометричните примери в снимките на учениците;

 • вот на класа за най-интересно представен математически лов.

Тази дейност ще ви помогне да разширите разбиранията на учениците си за приложението на математиката в живота им. Когато тя получи физически образ от познатата на учениците среда, изучаваният в клас материал може да стане по-близък, разбираем, приложим и интересен за тях.

В добавка към тази практика, можете да проведете ПБО по математика, както и различни стратегии, с които да направите часовете по математика по-ангажиращи и интересни за учениците.

За статията са използвани следните ресурси, които са допълнени с личния опит на автора:

 1. Math Scavenger Hunt
 2. Mathematics Scavenger Hunt

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали