ПБО в часовете по математика – какво трябва да знае всеки учител?

Въпреки че проектно-базираното обучение (ПБО) придобива голяма популярност в нашата училищна система, някои учители по математика все още не са склонни да приемат този подход на обучение. Това се дължи на редица притеснения свързани с ограниченото им време за самоподготовка, въвеждането на нови методи и стратегии за преподаване, нагласите на училищната общност към ПБО и очакванията към учителите по математика, свързани с подготовката на учениците за НВО и ДЗИ. 

Именно затова в тази статия адресираме най-често срещаните притеснения и задръжки, които в крайна сметка водят до липсата на ПБО в часовете по математика в българските училища. А от това губят както учениците, така и самите учители.

Време за подготовка

Вероятно всеки учител, който е наблюдавал провеждането на ПБО, чел е статии по темата или е запознат с този тип обучение от свой колега, неминуемо свързва ПБО с много часове допълнителна работа. Ако и вие сте от учителите, които буквално живеят с професията си, проверяват домашни в свободното си време и дават консултации на учениците през почивните дни, тогава със сигурност вече инвестирате много от личното си време в това да търсите начини да ангажирате учениците, да адаптирате учебния материал към интересите им и да изграждате у тях умения за учене.

Всъщност интегрирането на ПБО в часовете по математика включва прилагането на методи и стратегии, които вече използвате в класната стая: 

 • Планиране на уроци за усвояване на конкретни математически знания и умения, заложени в учебния план и в образователните стандарти.
 • Насърчаване на любопитството и интереса към учебния предмет.
 • Осигуряване на безопасна среда, в която грешките са нормално явление.
 • Даване на възможност за поправка и рефлексия.

Допълнителният компонент се състои в представянето на проблем или казус от реалния живот, който вълнува учениците и ги подтиква да задават въпроси, изисква от тях да използват насочено знанията си и им дава възможност да представят работата си пред публика. Този компонент добавя около 30 минути седмично към самоподготовката на учителя и включва подготовка на математическия казус, работни листове, формиране на работни екипи и планиране на формат за споделяне на получените резултати.

Освен това трябва да вземете предвид и факта, че няма смисъл да правите проекти за всичко, което преподавате. При някои от изучаваните термини и концепции липсва дълбочината, която ПБО изисква. Ако те могат да се преподадат бързо и се усвояват лесно от учениците, няма нужда да изграждате триседмичен проект.

Креативност

Друга пречка за някои учители по математика е погрешната представа, че въвеждането на такъв тип обучение е “запазено” само за творческите личности. Много учители смятат, че не са достатъчно креативни, за да измислят подходящ проект, който да интригува учениците и едновременно с това да включва всички знания и умения, които трябва да усвоят. 

Често ми се случва колега да дойде при мен с думите “Как ти хрумват такива идеи?” или “Аз не мога да измисля такова нещо!”. В действителност не е нужно учителят по математика да е творец, за да реализира проектно-базирано обучение в часовете си. Необходимо и достатъчно условие е да е установил нуждата на учениците от практическо приложение на знанията и желанието му да развива техния потенциал. Колкото до избора на подходяща тема за ПБО по математика, ето някои идеи:

 • Помислете за текстовите задачи във вашите учебници. Могат ли да бъдат отправната точка за по-богати изследвания, свързани с интересите на учениците?
 • Погледнете училищната общност за проблеми, които очакват математически решения. Например как ученическият съвет може да планира по-ефективно набиране на средства за благотворителна кауза?
 • Говорете с хора, които използват математиката в ежедневния си живот и кариера. Как техният опит може да се свърже с учебното съдържание?
 • Направете мозъчна атака с колеги, които преподават други дисциплини. Какво се случва в сферата на науката или изкуството и как може да се свърже с математиката?
 • Направете анкета сред учениците за най-често играните от тях игри, посещавани интернет сайтове или използвани web инструменти или приложения. Можете ли да включите част от тях в ПБО по математика? Можете ли да ги използвате за създаването на математически казус или за представяне на работата по проекта?

Мотивация

Някои учители се притесняват, че ПБО ще отнеме от времето, необходимо за упражняване на математически умения или за подготовка на учениците за НВО или ДЗИ. Други настояват, че е по-правилно първо да преподадат математическите концепции преди учениците да могат да ги изследват или се притесняват, че в процеса на работа учениците ще трябва да срещнат материал, който е предвиден за по-късен етап в учебната им програма. Освен това винаги присъства и страхът, че проектът може да не даде желания резултат и вложените усилия и време ще останат напразни. Ако добавим към всичко това ограничените познания на някои ученици и лошата дисциплина на други, вероятно много учители се биха демотивирали да въвеждат нови практики. 

Същевременно няма нищо по-мотивиращо за един учител от класна стая пълна с будни, любопитни ученици, с развито критическо мислене, които могат да търсят логични отговори на зададени математически проблеми и да защитават аргументирано решенията си. 

Въпреки всички страхове и притеснения, които имаме, не можем да отречем, че традиционните методи на преподаване вече не могат да удовлетворят нуждите на учениците, на обществото и на нас самите. Затова все повече учители по света използват ПБО, за да въведат стратегии за задаване на въпроси, анализиране на грешки, разбиране на същността на изучаваната материя и комуникация на езика на математиката.

Можете да преборите страховете си, като започнете с по-кратка задача, която също изисква изследване, проучване, дискусия и вземане на аргументирано решение, но може да бъде осъществена в рамките на 1-2 часа. Например можете да проведете лов на математика или да възложите на учениците да определят каква е връзката между количеството на плодовете и обема на сока, който се получава от тях. 

По този начин ще изградите увереност у себе си и у децата. Разработването на инструменти и стратегии за успешното провеждане ПБО по математика отнема време. Точно както учениците по математика трябва да работят упорито, за да могат успешно да решават проблеми, учителите трябва да са готови да критикуват и подобряват своите проекти.

Не спирайте да правите ПБО, ако проектът ви не върви по начина, по който сте си представяли! Вместо това помислете какво работи добре и какво можете да подобрите следващия път.

Ефективни стратегии

Какво по-голямо удовлетворение от това – да наблюдавате учениците си да работят в екипи, да водят дневници, да интервюират експерти или да участват в семинари, обсъждайки задълбочено математическите концепции? Тези преподавателски практики карат учениците да задават въпроси, вместо да чакат указанията на учителя. Те насърчават любопитството, насърчават критичното и творческото мислене и карат учениците да говорят и да мислят за математика.

Всички тези дейности изискват ръководството на учителя, който организира дискусиите на учениците, управлява проектите и осигурява необходимата подкрепа на всеки ученик.

За да бъде ефективна дадена стратегия, тя трябва да отговаря на няколко условия:

 • да води до дълготрайно усвояване на знания и умения;
 • да е пречупена през интересите на учениците;
 • да провокира критическото и творческото мислене;
 • да осигурява безопасна среда за изява и допускане на грешки.

Използването на такива стратегии за преподаване е важно за промяната на нагласите на учениците към математиката. Някои полезни практики можете да прочетете в статията 5 стратегии да преборим негативните нагласи към математика. Можете да ги използвате за реализирането на кратки задачи за изследване и дискусия, както и като елементи в ПБО.

Някои от тези практики са свързани с използването на web инструменти, платформи и приложения в интернет. Това от една страна гарантира провокирането на интереса на учениците, а от друга – позволява да развивате и тяхната дигитална грамотност, паралелно с математическата.

Полезна практика във всяко ПБО по математика е “описание на наученото”. Записването на начина, по който учениците са стигнали до конкретни резултати и изводи им помага да затвърдят мисленето си. Можете да предложите тази практика на учениците си под формата на работни листове за проследяване на напредъка, рефлексия, изготвяне на постер или брошура.

Подкрепа

Идеята, която стои в основата на ПБО, е свързването на изучавания материал с различни аспекти на реалния живот. Следователно ПБО помага на учениците да си отговорят на въпросите “Защо учим математиката?” и “Кога математиката ще ни трябва в живота?”, като ги поставя в различни житейски роли. Проблемите и ситуациите от ежедневието обикновено са многопластови, затова можете да обогатите проектите си, като потърсите съдействие от учители по други дисциплини и създадете междупредметни връзки. По този начин математиката вече няма да се разглежда от учениците като изолирана научна област, а като важна съставна част от всичко, което ни заобикаля.

Можете да потърсите подкрепа за проектите си и от родители или познати, чиято професия е свързана с естеството на конкретния проект. Можете да поканите също и ръководители на местни клубове и състави, които да разкажат на учениците по какъв начин математиката присъства в различните спортове, в изкуството и музиката. Неправителствените организации също често се отзовават на покани за участие в съвместни проекти и дейности, а местните фирми и производители могат да ви подпомогнат с различни материали, които учениците да използват за работата по проекта.

 

За статията са използвани следните ресурси, които са допълнени с личния опит на автора:

5 Tips for Getting Started With PBL in Math Classes

Fancher C. & Norfar T. (2019). Project-based learning in the math classroom.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали