5 стратегии да преборим негативните нагласи към математика

За учителите отдавна е известно, че учениците са много по-ентусиазирани да научават нови концепции, когато те са свързани с реални житейски ситуации. Това се отнася за всички учебни предмети, включително и за математиката. Същевременно е факт, че за някои дисциплини е относително лесно да бъдат свързани с реалния живот на учениците, докато за други това се оказва сериозно предизвикателство. Математиката, физиката и химията винаги са се възприемали от учениците като трудни предмети, които те асоциират с поредици от букви, знаци и числа, които трябва да се запаметят. Дори за онези ученици, които успяват да вникнат в логическата последователност на различните операции, математиката си остава между кориците на учебните помагала. Ако добавим към това и страхът от тестовете по математика, напрежението покрай НВО и ДЗИ, както и негативната нагласа на всички, които са се изгубили някъде в съдържанието, работата на учителя по математика се превръща в низ от негативни емоции и преживявания.

В тази статия ще ви представим 5 лесни стратегии, които ще ви помогнат да преборите негативните нагласи на учениците си и да направите изучаването на математиката по-ефективно, приятно и удовлетворяващо.

1. Трансформиращо преподаване

Преподаването има силата да трансформира живота на учениците, когато те търсят възможности за развитие. Обикновено, такава трансформация се случва, когато учениците не учат под стрес, а им е възложено да изследват дадена математическа концепция в реална житейска ситуация. 

Проектно-базирано обучение

Освен, че ангажира учениците в процеса на учене, прилагането на ПБО по математика ги окуражава да комуникират конструктивно помежду си, развива математическите им умения и критическото им мислене.

Например когато учениците учат за финанси, лихви и проценти, можете да ги поставите в ролята на предприемачи, които започват своя мечтан бизнес – бутик, ресторант, казино, автомивка или фитнес зала. Първоначално учениците трябва да направят проектно предложение, да обмислят какъв заем ще им трябва, каква лихва ще плащат и след колко време ще могат да реализират печалба. Важно е да дадете на учениците свободата сами да създадат модел за финансиране на проектите си и да изготвят стратегии за по-бързо реализиране на печалба. 

Игровизация

Няма по-добър начин да трансформирате часовете по математика в приятно преживяване от това да превърнете ученето в игра! Можете да използвате различни онлайн приложения и платформи за създаване на игри с образователна цел. Популярни сред учителите са платформите Kahoot!, Quizizz и Wordwall, които позволяват в рамките на няколко минути да създадете игри, с помощта на които можете да проверите и затвърдите знанията на голям брой ученици. Този тип игри са подходящи за преговорни уроци и упражнения, за проверка и оценяване на знанията.

Други игри позволяват на учениците да изследват новия материал по математика, като едновременно с това да направят и връзка с вече усвоените знания. Такъв тип игри са “Стая на загадките” и “Градски куест”. Те предлагат възможност за комбиниране на знания и умения от различни предметни области, включват физическа активност и проява на различни компетентности на 21-ви век.

2. Ангажиране и окуражаване

Учениците винаги търсят нещо, което да ги вдъхнови да достигнат пълния си потенциал и да изпълнят учебните си цели. Можете да постигнете това, като използвате различни мобилни приложения и инструменти за визуализация, които да ги окуражат да покажат усвоените знания и умения. 

Използване на органайзери

Добър начин за ангажиране на учениците в процеса на учене е използването на KWL таблици. Те представляват графични органайзери, които всеки ученик попълва сам. В първата колонка се записват знанията, които ученикът вече има за конкретната тема. Във втората всеки може да запише какво още иска да научи по темата, а в последната учениците посочват какво са научили от направеното проучване. Такъв тип органайзери позволяват на учениците да си припомнят изучения материал, да направят връзка с новата урочна единица и да оценят сами учебното си представяне.

Друг инструмент, който можете да използвате с учениците си е моделът Frayer, с помощта на който можете да затвърдите някои ключови термини и концепции. Представлява схема, в центъра на която е записан обекта на изследване, а около него са разположени четири полета, озаглавени “дефиниция”, “характеристики”, “примери”,  “различно от”. Този тип органайзер позволява на учениците да направят връзка между дефиницията на даден термин и неговите характеристики, както и да открият по какво точно той се различава от други, близки по значение термини.

Изследване

Вероятно най-забавно и най-вдъхновяващо за учениците е времето, в което им е позволено да изследват учебния материал, с цел решаване на реален проблем. Свързването на учебния материал с действителността и създаването на условия за конструктивна комуникация помага за създаването на атмосфера, в която учениците са вдъхновени да изразяват мислите си и да споделят открито идеите си.

Например ако сте установили, че учениците ви се вълнуват от баскетбол, можете да организирате посещение на професионален баскетболен треньор, който да проведе тренировка с учениците ви и да им покаже как математиката присъства в неговата професия – от средната височина на играчите и размерите на игрището до статистиката на успешните изстрели и средната продължителност на атаките.

Учениците ценят високо преживявания, които са свързани с техните интереси, подпомагат междуличностната комуникация и изключват възможността за провал.

3. Познаване и осмисляне

Надграждането върху силните страни на учениците и развиването на слабите им страни помага за осъзнаването на това на какво ниво са учениците и какво е нужно, за да напредват. В математиката грешките се възприемат от учениците като еквивалент на слаба оценка, провал на изпити или предстоящо наказание. В реалния живот обаче именно грешките са от ключово значение за натрупване на житейски опит. Правенето на грешки и осмислянето им е важно за по-дълбокото разбиране на процесите. Затова можете да моделирате неуспехите на учениците във възможност да им покажете каква е ползата от тях, като проведете конструктивна дискусия, чрез която те сами да достигнат до желаните от вас изводи. За да се справите със страха на учениците от тестовете по математика, важно е да им обясните, че е нормално да изгубят нишката, да сбъркат, да опитат отново, отново да сбъркат и накрая да успеят. 

Учениците имат нужда да бъдат окуражавани да се изправят пред предизвикателства – трудни задачи, проекти или модели, които изискват много знания, време, усилия или творчество. Няма по-възнаграждаващ момент за учителите от това да чуят от учениците си “Имам чудесна идея как да се справя!”, “Знам точно какво трябва да се направи!” или “Аха! Сетих се какво е решението!”, които учениците казват, когато достигнат до същността на проблемите, осмислят ги и знаят как да ги решат.

4. Сътрудничество и свързване

Ако искате да насърчите развиването на комуникативни умения, толерантност и едновременно с това да помогнете на учениците ви да вникнат в същността на различните математически термини и операции, можете да възложите групов проект, както и да използвате различни стратегии за съвместно учене. Когато формирате работни екипи, трябва да се уверите, че всеки ученик разбира отговорностите си, учи от другите и ги третира с уважение и честност.

Пример за такава стратегия е “Опитай, Дискутирай, Оцвети, Провери”, която е много подходяща за уроци за преговор и упражнения по математика. Стратегията се състои в няколко стъпки. Учителят разделя класа на няколко екипа и на всеки от тях дава определен математически казус. Въпреки, че работата е екипна, първоначално всеки ученик работи самостоятелно по поставената задача. По този начин няма да има ученици, които само наблюдават работния процес на другите в екипа, а всички ще са положили равни усилия. След определен период от време, учениците във всеки екип обсъждат индивидуалните си решения с групата и извеждат едно общо решение. Следваща стъпка е всеки екип да запише на лист решението на своя казус и да направи коментар за представянето си, оцветен по определен начин:

  • в зелено, ако групата смята, че е намерила правилното решение, има логични доводи и може да покаже на останалите ученици как е стигнала до решението на проблема;
  • в жълто, ако учениците са стигнали до няколко много вероятни възможности, имат добри идеи, но не са съвсем сигурни;
  • в червено, ако екипът има нужда от помощ и смята, че не е успял да достигне до правилно решение.

Последният етап е проверката на резултатите, в която участва целия клас. 

Тази стратегия е много подходяща в условията на дистанционно обучение, както и при възлагане на групова домашна работа или проект. В този случай можете да използвате приложението Google Jamboard, в което можете да създадете различен работен лист за всеки от екипите. ТУК можете да изтеглите работен лист в Jamboard, който можете да променяте според нуждите си. Учениците могат паралелно да работят върху своя лист, а вие можете да следите техния напредък. След това, в последния етап на проверка, всички групи могат да представят резултатите си в Padlet.

5. Рефлексия

Своевременната обратна връзка е изключително важна за учениците. Тя влияе на вътрешната им мотивация за учене и е пряко свързана с емоционалните преживявания на учениците в класната стая. Изграждането на положителна връзка на доверие с децата подпомага тяхната самооценка и самоувереност и ги подготвя за поемането на рискове при решаването на проблеми, които изискват креативно мислене.

Можете да организирате получаването на регулярна обратна връзка като изработите за учениците седмичен чеклист, в който те да отбелязват ясни очаквания и учебни цели, които си поставят за седмицата. Събирането на тази информация от учениците ви дава възможност да прецените кой е най-добрия начин да подкрепите различните нужди, които те имат.

Важно е също ученици да изследват мислите, чувствата, преживяванията и постиженията си, за да могат да опознаят себе си и да развиват умения за учене, които съответстват на техните индивидуални нужди. В предоставения чеклист можете да добавите въпроси, насочващи учениците в процеса на рефлексия. По този начин те могат да проследят работата си през седмицата, да я съпоставят с предварително поставените цели и да направят оценка на представянето си. Рефлексията е много важна за осмислянето на грешките и развитието на учениците.

 

Всички изброени стратегии за промяна на ученическите нагласи към математиката изискват от учителя да бъде гъвкав, да развива креативността на учениците, да прави ученето забавно, да ангажира учениците в учебния процес и да свързва учебния материал с реални житейски ситуации. А резултатът е повече от окуражаващ – мотивирани ученици с големи мечти и желание за реализация.

За статията са използвани следните ресурси, които са допълнени с личния опит на автора:

  1. Bringing a Collaborative Math Strategy Online | Edutopia
  2. 5 Ways to Motivate Students to Learn Math Effectively

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали