Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
ЦелВъзрастова групаВреме за предварителна подготовкаВреме в час
Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.14-18 годиниОколо един астрономически часМежду 1 и 3 учебни часа.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Учениците упражняват научените до момента езикови правила на чужд език като създават текст за определени институции в държавата, където се говори езикът, който изучават. На следващо място, учениците създават текст на чуждия език, в който съпоставят структурата, принципите и правилата за работа на определената институция спрямо българския еквивалент на тази институция. По този начин учениците придобиват знания не само за структурата на обществото, чийто език изучават, а правят и съпоставка с българските институции и начина им на функциониране и вземане на решение.

ПРИМЕРНА ИНСТРУКЦИЯ
“Ученици, задачата пред нас следващите няколко учебни часа ще е да се запознаем с начина на функциониране на различни институции в Съединените американски щати. Както знаете, там структурата на някои от институциите е много по-различна от структурата на нашите институции. Ще работите в екипи по 3-ма, като всеки екип ще си изтегли съответно една американска институция, която ще изследва. В рамките на проучването, което ще направите, ще се водите от работен лист с конкретни въпроси, на които трябва да намерите отговор. През следващия учебен час ще имате време да разпишете кратък текст, който представя американската институция и съпоставя структурата и функциите, които изпълнява в обществото със съответна българска институция. Целта Ви в този текст е да говорите за двете институции (българската и американската) без да споменавате имената им. Вашите съученици ще трябва да разпознаят съответно институциите, които се представят. Целият клас ще има възможност да трупа точки всеки път, когато посочи правилното наименование както на американската институция, така и на българския и еквивалент. Отборът, получил най-много точки ще има възможност да посочи кои 3 отбора са представили текстове, които заслужават отлични оценки.”

ПРЕДИМСТВА НА ДЕЙНОСТТА В КЛАСНАТА СТАЯ

  • Директна работа с чужд език ,  четене, писане, говорене, слушане.
  • Интерактивна и занимателна дейност.
  • Състезателен характер и възможност за награди.
  • Запознаване със структура и функции на институции в България и в друга държава, чийто език се изучава.
  • Възможност за съпоставка между обществени отношения в България и в друга държава, чийто език се изучава.
  • Паралелно развиване на критическо мислене, четивна грамотност, презентационни умения.

ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ В КЛАСНАТА СТАЯ Е ДОБРЕ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД ЧЕ…

  • Добре е да подготвите предварително необходимата лексика, която учениците ще ползват както при изследването в интернет, така и при създаването на собствения текст.
  • Подберете институциите на чуждата държава така, че да има както такива, които приличат по своята структура и функции на българските институции, така и такива, които се различават значително – по този начин ще създадете възможност за осмисляне на разнообразни структури, които отговарят на различни  политически, социално-икономически и културни натрупвания в обществото.

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали