Какво е математическо мислене и как да го развиваме?

Математиката винаги се е възприемала като труден предмет както от учениците, така и от обществото като цяло. Голям процент от хората изпитват негативни емоции дори само при мисълта за тази наука. А причините за това произхождат от факта, че като деца те са преживели трудности в учебния процес.

Негативното преживяване с математиката не се дължи на някакви интелектуални дефицити у учениците, а по-скоро на това как те се запознават с предмета и какво отношение развиват към него. Често математиката се свързва с алгоритми, изчисления и формули, които трябва да бъдат запаметени. В действителност обаче една от основните цели на учителите е развиването на математическото мислене.

Какво е математическо мислене?

Математиката е много повече от формули, изчисления и правила, които трябва да се следват. Тя показва на учениците как да: 

 • търсят и следват модели;
 • бъдат уверени, упорити, организирани, работещи в екип;
 • разделят проблемите на съставните им части;
 • разсъждават логически;
 • структурират разсъжденията си;
 • разглеждат теоретични математически проблеми;
 • изграждат стратегии за решаването на казуси от реалния живот.

Всички тези умения се съдържат в понятието математическо мислене.

То включва широк набор от умения и е изключително полезно за учениците както за представянето им в училище, така и за живота им извън класната стая и като възрастни. Например събирането и тълкуването на информация помагат за вземането на информирани решения, а планирането, организирането и ефективното съгласуване на идеите помагат за разрешаването на различните казуси. Ето защо математическото мислене трябва да се цени и да бъде неразделна част от уроците по математика.

Защо да развиваме математическото мислене на учениците?

Математическото мислене променя начина, по който човек вижда света около себе си, и решава различните житейски проблеми, с които се сблъсква в ежедневието си.

Ето някои ползи, които можете да извлечете от развиването на математическото мислене на вашите ученици:

 • развива критичното мислене;
 • подобрява представянето на учениците по математика, но също и по всички останали учебни предмети;
 • създава положително отношение на учениците към математиката;
 • повишава интереса към дисциплината;
 • развива способността за логическо решаване на проблеми;
 • свързва изучаваните теоретични постановки с практически проблеми от ежедневния живот;
 • насърчава учениците да търсят алтернативни решения на поставените казуси и разглеждането им от различни гледни точки.

Как да развием математическото мислене?

Развиването на математическото мислене в часовете по математика може да бъде постигнато по различни начини, в зависимост от ресурсите и времето, което можете да инвестирате. Имайте предвид, че процесът е дълъг, затова е важно е да проявите постоянство и да провеждате дейностите регулярно.

Ето някои методи, с помощта на които можете да развиете математическото мислене на вашите ученици:

 • Раздробяване на математическата задача до няколко по-прости

Първата стъпка към решаването на математическия казус е да бъде разделен на съставните му части. Съсредоточаването на учениците върху всяка от тях поотделно им помага да разберат смисъла на всяка от операциите, необходими за решаване на казуса. Освен това се създава представата, че към всеки проблем може да се подходи по различни начини. Същото важи и за проблемите от реалния живот.

 • Определяне на умения 

Следващата стъпка е учениците да определят какви знания или умения са необходими за решаване на всяка от съставните части на математическия проблем. Необходимо е да преценят и дали притежават тези умения, или не. Възможно е решението на част от задачата да изисква използването на формули или алгоритми, които все още не са изучени.

 • Създаване на стратегия

Формулирането на стратегия за действие е важна част от решаването на всеки казус както в математиката, така и в реалния живот. Създаването на стратегия включва планиране на отделните стъпки и определяне на възможните рискове или трудности, които могат да възникнат.

 • Алтернативни решения 

В процеса на решаване на проблема могат да възникнат редица затруднения, които да възпрепятстват достигането до правилния отговор. Затрудненията може да се дължат на пропуски в знанията и уменията на децата, както и на необходимостта от използването на знания, които все още не са им преподадени. Следователно учениците трябва да измислят алтернативни начини за действие, които да им помогнат да се справят с възникналите затруднения.

 • Забелязване на модели 

Метод за развиване на математическото мислене е и търсенето на модели в решението на математическите задачи. Това включва откриването на определена последователност, повтаряемост или структура. Търсенето на модели помага на учениците да създават успешни стратегии за решаването на подобни казуси в бъдеще.

 • Примери 

Отличен метод за запомняне на математически концепции е свързването им със ситуации от ежедневния живот на учениците. Пример за дейност, която насърчава учениците да търсят проявленията на различни термини и математически операции в света около тях, е ловът на математика.

 • Комуникация

Важно е децата да обсъждат със съучениците си или с по-широка аудитория какво забелязват и какво се чудят, да задават ключови въпроси като: “Какво е същото?”, “Какво е различно?”, “Ами ако…”, “Докажи го/Убеди ме…”. Това позволява на учениците да измислят креативни начини, за да демонстрират своето разбиране и да обосноват своето мислене. Дава им възможност да предлагат хипотези и да правят предположения, без да се страхуват от неуспех. Освен това придобиват увереност в собствените си преценки и решения, които се основават на валидни причини или доказателства.

 • Игровизация

Постепенното въвеждане и надграждане на различните задачи за развиване на математическо мислене може да бъде направено под формата на игри и предизвикателства. Игровизацията помага за изграждането на позитивна учебна среда, повишаването на интереса към изучаваната дисциплина и подобряването на работата в екип. Въведете регулярни сесии от типа „Време за предизвикателство“, по време на които провеждате разнообразни игри, в които учениците да демонстрират знанията и уменията си. За целта може да използвате редица безплатни онлайн приложения като Padlet, Kahoot, Nearpod, Actionbound, Flipgrid и други.

А кой е вашият любим метод за развиване на математическото мислене на учениците?

Споделете опита си с нас и участвайте в “Добрите практики на фокус”.

 

За статията са използвани следните ресурси, които са допълнени с личния опит на автора:

Mathematical Thinking and How to Develop it – Navima

5 ways to improve mathematical reasoning – Oxford Education Blog

 

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали