А ти какъв екологичен отпечатък оставяш?

Пример за ПБО по математика с екологична насоченост и междупредметни връзки

Влиянието на човешката дейност върху природните екосистеми и качеството на околната среда е въпрос, който е обект на все повече изследвания в световен мащаб. Проучвания на Global Footprint Network показват, че ресурсите, които хората по света използват за ежедневните си нужди, значително надвишават биологичния капацитет на планетата ни. Освен това човешката дейност води и до сериозно замърсяване на водите, почвите и въздуха. По данни на СЗО, нашата страна е на трето място в света по смъртност от замърсяването на въздуха. Тази статистика не бива да поражда отчаяние и апатия, а по-скоро да ни мотивира да се информираме повече по темата и постепенно да започнем да предприемаме действия в посока намаляване на битовия отпадък, по-осъзнато потребление и т.н.

Опазването на околната среда е отговорност на всеки един човек и е необходимо тя да бъде възпитавана у децата още от ранна детска възраст. Това поражда необходимостта от провеждането на екологично образование в училище, което може да бъде включено като елемент в обучението по всеки учебен предмет.

В тази статия ще ви представим примерен проект за ПБО по математика, свързан с екологичния отпечатък, който всеки човек оставя върху планетата ни. Освен че създава връзка на математиката с реални житейски ситуации, този проект може да подобри различни аспекти от семейния живот на учениците, както и да повиши тяхната самооценка и чувство за гражданска отговорност.

Цели на проекта

Основните цели на настоящото ПБО по математика са свързани с изследване на употребата на основни математически термини, формули и операции в реална житейска ситуация и във връзка с актуални екологични проблеми. 

Усвояване конкретни математически знания и умения

 • Изготвяне на линейна графика за онагледяване на измерванията под формата на пропорционални части (½, ¼, ⅛ ).
 • Прилагане на операции с дроби за решаването на дадения казус, включващ информацията от линейната графика.
 • Пресмятане на обем на тела и прилагането му с други математически операции като умножение и събиране с цел решаване на математически проблем от реалния живот.
 • Работа с проценти. Превръщане на обикновени дроби в проценти.

Анализиране и представяне на данни

 • Създаване на текст, представящ ясно целите, стратегиите и очакваните резултати, които учениците са заложили в своя проект.
 • Съставяне на информационна брошура, включваща текст, анализи, графики и визуализиране на очакваните резултати.

Развиване на критическо и творческо мислене

 • Търсене на решение на актуален проблем от реалния живот.
 • Предлагане на различни идеи, които са приложими към конкретния проблем, които могат да бъдат реализирани на практика и да дадат желания резултат.

Изследване на значим екологичен проблем и развиване на гражданска активност

 • Търсене, обобщаване и анализиране на информация за начините, по които отделни общества използват научни идеи, за да опазят ресурсите на Земята и околната среда.

Очаквани резултати от проектно-базираното обучение

В процеса на реализиране на проекта учениците ви трябва да изготвят:

1. Индивидуални продукти:

 • измерване на използваните от семейството ресурси;
 • план за намаляване на семейния екологичен отпечатък;
 • информационна брошура, описваща плана за действие.

2. Групови продукти:

 • обобщени графики на изходните данни и на получените резултатите след въвеждането на плана за действие;
 • постер и/или медийна кампания за подпомагане на хората от общността да намалят използваните от тях ресурси.

Същност на проекта

В този проект учениците правят измервания, анализират данни, изчисляват проценти и определят пропорции, с помощта на които да изготвят, развият, допълват и следят план за намаляване на екологичния отпечатък на семействата си. 

 1. Всяка група ученици се фокусира върху даден ресурс: вода, отпадъци, хранителни остатъци, електричество, горива. Учениците трябва да потърсят информация, свързана с избрания ресурс (количество прясна вода на планетата, запаси от горива, производство на електричество, рециклиране) и да направят измервания на използваните от семейството ресурси (колко минути на ден се къпе всеки член на семейството, какво количество отпадъци генерира домакинството или колко километра изминава на ден семейният автомобил). 
 2. След това учениците трябва да изчислят на базата на проучванията си какви количества от ресурсите семействата им използват за 1 седмица (колко минути къпане, теглото и обема на отпадъците, изразходваното количество електроенергия от всички електроуреди). 
 3. Всеки ученик представя графично данните за своето семейство, след което учениците от всеки екип изготвят обща графика. По този начин всички ще вземат еднакво участие в работата по проекта и същевременно няма да се наложи представянето на множество сходни проекти пред класа.
 4. След като са направили измервания за настоящата употреба на ресурси в семействата си, учениците трябва да определят цели за намаляване на ресурсите с определен процент и да набележат стратегии, които да помогнат на семействата в изпълнението на целите (например “Ще намалим количеството на използваната вода с 25%, като се къпем по-малко време и пускаме съдомиялната, когато е добре напълнена”).
 5. Учениците трябва да изготвят информационна брошура. Тя трябва да включва кратка информация за дадения ресурс, причини за необходимостта от редуцирането му, както и избрания от учениците план за действие с конкретни цели и стратегии за прилагането му. Изготвената брошура учениците трябва да представят пред класа и пред семейството си. 
 6. Следващият етап от проекта е реализирането на плана за действие на учениците и мониторинг на процеса. За целта трябва да осигурите на учениците поне една седмица, в която да осъществят идеите си вкъщи и да отбелязват силните и слабите страни на плана си, както и идеи за подобряването му. Например някои ученици може да открият, че е трудно да се намали времето за къпане от 10 минути на 7 минути, ако в банята няма часовник или друго средство за измерване на времето.
 7. След изтичане на определения срок за действие и мониторинг, учениците трябва да направят повторно изчисление на използваните ресурси и да представят данните графично. 
 8. Заключителната част е изготвянето на доклад за постигнатите резултати по отношение на екологичния отпечатък на семейството и по отношение на семейния бюджет. В резултат от въведения план за действие семействата вероятно ще са намалили с някакъв процент използваните ресурси, което има както положителен екологичен ефект, така и финансов.

Ако има някакви пречки учениците да измерят използваните ресурси вкъщи, можете да им предложите да изследват екологичния отпечатък на класа или на училището.

Няколко неща, които трябва да обмислите

Учениците и семейната им среда

 • Какви познания и интереси имат учениците ви за използването на природни ресурси, опазването на околната среда и екологичното равновесие? Как можете да развиете тези знания с настоящия проект?
 • От какъв вид комуникация с родителите ще имате нужда в началото на проекта (телефонни номера, имейл, онлайн приложения), за да ангажирате семействата на учениците в процеса на реализиране и мониторинг на плановете за действие на учениците?
 • Има ли в класа ви ученици (или членове на семействата на учениците ви), чиито нужди изискват използването на определени ресурси (например ученици с физически увреждания, които трябва да бъдат превозвани до училище)? Как да организирате работата по проекта, имайки предвид различните нужди, които са свързани с използването на дадени ресурси?
 • Кои аспекти от живота на семейството ще засегне проектът? Как можете да се уверите, че проектът е достатъчно гъвкав, за да осигури траен положителен ефект върху екологичния отпечатък на семействата, без да създава дискомфорт в ежедневието им?

Знания и умения на учениците

 • Как ще наблюдавате процесите на изчисляване и мониторинг? Какви приложения и платформи можете да използвате при работата с екипи, които събират и анализират различен тип данни? 
 • Кои уроци и дейности ще помогнат на учениците ви да изградят основните математически умения, които ще им бъдат необходими в този проект (обем, проценти, дроби, линейни графики)?
 • Как можете да подкрепите учениците в развиването на уменията им за писане и презентационните им умения, които ще им бъдат необходими за създаването на информационните брошури и представянето на проектите пред публика.

Общност

 • Кои местни фирми, организации и клубове бихте могли да привлечете като партньор в този проект? По какъв начин бихте могли да ги включите?
 • Как можете да популяризирате проекта, за да достигне до повече хора в общността (изложба, статия/интервю в местна медия, залесяване, анкетно проучване)?

 

За статията са използвани следните ресурси, които са допълнени с личния опит на автора:

Shrinking Our Footprints | MyPBLWorks

Ecological Footprint Calculator

Ecological footprint: definition, meaning and calculator

Ecological Footprint | WWF

 

Още полезни статии:

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали