Етикет: Логическа връзка

Glasses and a highlighter marker over a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат няколко минути да помислят за друг, познат текст, който да им помогне да

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат на разположение 7 минути да го свържат с нещо от заобикалящия ги свят,

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 7 минути мислят за връзки с друг текст, сюжетни прилики, прилики

Учениците четат първо въпросите и ги свързват с нещо лично, което са преживели или на което са били свидетели, като

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 2 минути продължават изречението „Най-важното нещо, което разбрах от текста, е…”

Учениците първо прочитат текста и го разделят на абзаци. В тетрадките си правят две колони. В първата чекват абзаците, чийто

Учениците четат внимателно текста. Тази стратегия дава възможност да бъдат разделени на групи. (Предварително обмислете как ще ги разделите и

Учениците четат внимателно текста. След това в рамките на не повече от 3-4 минути мислят за връзки с друг текст

Учениците прочитат внимателно текста и си маркират ключови думи от него. След това отсяват по една ключова дума от всеки

Нужно е учениците първо да прочетат внимателно текста. След това в рамките на 2-3 изречения със свои думи да го

Учениците прочитат внимателно текста. След това разделят на три колони тетрадката си. В първата записват ключови цитати от текста, във

Преди да бъдат раздадени тестовете/задачите/проектите, се записват заглавието и подзаглавието (ако има такова) на текста на дъската. Учениците имат 3-4