Създаване на логическа връзка с друг текст

Glasses and a highlighter marker over a book

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат няколко минути да помислят за друг, познат текст, който да им помогне да си наредят логически непознатия, като правят връзка между двата. Тази стратегия отнема не повече от 8 минути без четенето на текста.

Резултат: Учениците подреждат логически текст.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно текста. След това имате 8 минути да си го подредите логически, като го свържете по прилики с друг текст, който вече познавате.

Предимства на стратегията

  • Учениците работят с различни видове текстове;
  • Учениците търсят логическа връзка между изречения/абзаци в текст;
  • Учениците правят връзка между различни текстове, което помага за тяхното помнене.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • са нужни точни и ясни инструкции;
  • нужно е предварително зададено време;
  • може да се появят непознати думи и термини;
  • трябва да сме готови да дадем отговор на въпроса с какви други текстове биха асоциирали този;
  • трябва да насочим учениците към логиката, която да свърже текста.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали