Създаване на таблица с две колони

Pens next to a textbook

Учениците първо прочитат текста и го разделят на абзаци. В тетрадките си правят две колони. В първата чекват абзаците, чийто смисъл им е напълно ясен, а във втората – тези, по които имат въпроси и си записват въпросите. Това би трябвало да им отнеме не повече от 5 минути. След това всички обсъждат, като се допълват и поправят, ако има нужда.

Резултат: Учениците си тълкуват текста чрез въпроси по отделните абзаци.

Примерна инструкция
След като сте прочели текста, имате 5 минути да маркирате абзаците, които можете да разтълкувате без проблем, и тези, по които имате въпроси. Разделете ги в две колони, като във втората си набележете въпросите. После обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

  • Учениците се научават правилно да формулират въпроси по текст;
  • Учениците научават нови думи, термини, фрази;
  • Чрез задаване на въпроси учениците вникват по-детайлно в текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • на някои ученици може да не им стигне времето за четене на текста, което сте им задали предварително, и това може да ги затрудни със задачата;
  • текстът може да има доста непознати думи във всеки абзац и това да доведе до куп въпроси и да не им стигне времето;
  • нужно е да подберете внимателно текста;
  • някои ученици може да не успеят правилно да формулират въпросите си и това да доведе до объркване.

Още полезни статии:

Sun shining over book
Четивна грамотност

Създаване на връзка с друг текст

Учениците прочитат внимателно текста. След това в рамките на 7 минути мислят за връзки с друг текст, сюжетни прилики, прилики по смисъл и т.н. Използват

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали