Какво е иновация и как да създадете култура на иновации в училище

Образованието е в непрекъсната динамика: променят се технологиите и науките в сферата, учебните програми, потребностите на учениците, изискванията на обществото спрямо дейността на училищата и мн.др. За да бъдат в състояние да отговарят на тези променящи се изисквания, училищата също трябва да се променят. Или както често се казва – промяната следва да бъде най-постоянното нещо.

Създаването на култура, насърчаваща нововъведенията в полза на развитието и постиженията на учениците, е едно добро начало.

В тази статия ще разгледаме какво точно е иновацията и как като училищни ръководители може да създадете култура на иновации.

Какво е иновация в образованието?

Съществуват различни дефиниции за понятието иновация – нововъведение, изменение в дадено явление, прилагане на нови научни и технологични идеи, процеси, продукти и др. Иновацията е нов начин за решаване на проблеми или създаване на нова добавена стойност. Основава се на креативност и любознателност, склонност към поемане на рискове, проверка на предположения и повторение на вече наученото. 

Иновациите се разглеждат като средство за успешно справяне с различните предизвикателства в рамките на образованието. Те са основен фактор, който води до високи постижения в процеса на преподаване и учене. Най-често са свързани с:

 • нови методи в процеса на обучение;
 • разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни планове и програми;
 • въвеждане на иновативни елементи в организацията или съдържанието на обучението;
 • управление и организация на учебния процес;
 • квалификация на учителите и учителско сътрудничество.

Добре е да правим разлика между иновация и подобрение на това, което вече прилагате в училище. Не всички подобрения са иновации, но пък повечето иновации водят до подобрения. 

Понякога понятието иновация остава неразбрано, особено за училищните ръководители, които продължават да се борят с ежедневните предизвикателства в образованието – недостиг на педагогически специалисти, незадоволителното социално-емоционално благополучие на учениците, лошото състояние на материалната база, неравенства в образователната система и т.н.

Иновациите могат да ви помогнат да се справите с тези предизвикателства. Но за да се стигне до нови инструменти или решения, първо трябва да създадете начин на мислене и култура на иновации в училището. А след това – да се съсредоточите върху внедряването и управлението на нововъведенията.

Как да създадете култура на иновации в училище?

Културата на иновации се отнася до създаването на училищна среда, в която се подкрепят креативността, поемането на риск, експериментирането, прозрачността и непрекъснатото усъвършенстване. Учителите се насърчават да мислят извън установените рамки, да генерират нови идеи и решения на сложни проблеми. А неуспехите се възприемат като възможности за учене.

Как като училищни ръководители да започнете създаването на иновационна култура? Ето няколко предложения:

1. Започнете с оценка на най-належащите проблеми

Имайте предвид, че при иновацията става дума за целенасочено решаване на проблем. Иновациите заради самите нововъведения рядко биха ви били полезни. 

За да разберете съществуващите проблеми и да прецените кое е най-неотложно за решаване, е важно да разполагате с подробна информация за това какво работи и какво не в училището. За целта в края на учебната година може да направите анализ на изминалите дейности и заедно с екипа да определите какви трябва да бъдат приоритетите за предстоящата година. Това е и добър начин да съберете от членовете на колектива идеи как да разрешавате училищните предизвикателства по-ефективно.

След като направите ретроспекция на изминалата учебна година, обмислете добре всички детайли. Например ако има дейности, които винаги сте организирали по един и същи начин, попитайте колегите си:

 • Защо ни е по-лесно да правим това, отколкото да измислим друг път напред?
 • Наистина е полезно за постиженията на учениците?
 • Има ли и друг начин да стигнем до първоначалната цел?

Подобни разговори ще ви помогнат да прецените каква е необходимостта от иновации в училище и какво се нуждае само от подобряване.

2. Практикувайте приобщаващи иновации

Насърчаването на култура на иновации се основава на факта, че добрите идеи могат да дойдат от всеки член на училищната общност. Да кажем например, че искате да промените училищния график. От съществено значение е да говорите с учителите и родителите за това как ще им се отрази промяната, но също така може да обсъдите въпроса и с членовете на помощния персонал (хигиенисти, шофьори на автобуси, работници в училищния стол и т.н.). Те могат да посочат проблеми, свързани с промяната, за които вие не сте се сетили. Същото важи и за учениците, които могат да играят важна роля в иновационния процес. Все пак, учениците са основната причина да развивате вашите идеи. Добре е и те да имат думата при обсъждането на решенията, които се вземат. 

Освен това по време на вашето иновационно пътуване може да потърсите начини да ангажирате и по-широката общност. Местните компании, организации с нестопанска цел, университети и др. могат не само да ви дадат ценна обратна връзка, каквато обикновено не получавате, но също така могат да бъдат партньори за осъществяване на бъдещи проекти. Всички те са в състояние да ви предоставят експертни познания и да подкрепят вашите усилия.

3. Изградете лидерски капацитет в училище чрез екипи за внедряване на иновации

Като училищни ръководители вие играете централна роля в подобряването на образователните практики – създавате организационен климат, благоприятен за промяната, управлявате цялостното планиране, осигурявате ресурси, мониторинг и усъвършенствате процеса на изпълнение. Затова когато става дума за иновации в училището, често останалите очакват от вас да измислите „голямата идея“ и план за реализирането ѝ. 

Не забравяйте обаче, че не е нужно да ръководите сами интегрирането на иновации. Важно е да не забравяме, че това е сложен процес, който изисква лидерство на различни нива в училище – разпределено лидерство. Изграждането на екип, чиито членове обединяват своя опит и умения в подкрепа на процеса на иновации, е основна част от разработването на иновационна култура. В такава среда се развива чувство на ентусиазъм, доверие и отвореност към промяната. Така че мислете за ролята си на водач, който показва пътя и насочва инициативите в правилната посока.

За всичко ново, което се случва в училище, дайте на себе си и на учителите време, пространство и възможност за експериментиране. Бъдете готови да променяте плана, ако първоначалната идея не решава напълно проблема, или пък да забавите темпото, ако сте претоварени. Може да има съпътстващи неуспехи, но си заслужава да се докоснете до иновациите – промените са неизбежни и образованието трябва да е в крак с новото време.

Бонус съвети за създаване на иновационна култура в училище

Ето още няколко съвета за това как да изградите култура на иновации:

 • активно насърчавайте идеите, предложени от учителите. Поканете ги да споделяте по време на работни срещи и да обсъждате училищни проблеми и решения в групова среда;
 • изградете доверие в екипа – бъдете честни, признавайте грешки, оказвайте подкрепа;
 • инвестирайте в обучения на педагогическите специалисти;
 • включете идеите за иновации в стратегията на училището;
 • създайте система за възнаграждение за новаторско мислене (например изплащане на бонуси, допълнителен отпуск, лакомства, специално признание и др.).

 

Използвани източници:

Creating an Innovative Culture 

How Leaders Can Guide More Innovation in Their Schools

Още полезни статии:

Разпределяне на роли на ротационен принцип
Работа в екип

Разпределяне на роли на ротационен принцип

След като учениците свикнат да работят по групи на случаен принцип, може да надградите, като приложите стратегията за разпределяне на роли на ротационен принцип. В

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали