fbpx
Добри практики Четивна грамотност

Има ли място Японската поезия в час по БЕЛ – една история от Кубрат

Японска поезия в Кубрат

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Нуршен Халилова, г-жа Елка Игнатова и г-жа Пламена Овчарова от СУ “Христо Ботев”, гр. Кубрат. 

Как учениците в начален етап да научат частите на речта неусетно, докато развиват умението си да работят в екип, креативността си и се забавляват? Учителите в град Кубрат са открили отговор на този въпрос – чрез японската поезия “Синкуейн”.

Ролята на учителите несъмнено е да образоват. Но в същото време именно учителите са сред първите хора, които имат възможност да изградят у децата чувство за естетика и благозвучие, както и да работят с тях върху есенциалните умения на 21 век, сред които са умението за работа в екип и креативността. 

Ръководителите на 3-ти клас в СУ “Христо Ботев” в град Кубрат не изпускат възможността да развиват всестранно своите ученици. Затова те смело включват в учебния процес нестандартни методи на преподаване като японската поезия Синкуейн.

СУ “Христо Ботев”  в гр. Кубрат беше част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на СУ “Христо Ботев”, гр. Кубрат насочи своите усилия към развиване на умение за работа в екип.

 Какво представлява Синкуейн?

Синкуейн е неримувано стихотворение от 5 стиха, в което в много кратка форма са изразени знания, чувства, асоциации и мнение по даден въпрос, предмет или събитие. Съставянето на Синкуейн (петстишие) изисква от ученика добро познаване на темата, умения да подбира най-важните елементи (ключови думи и идеи), да прави изводи и да изразява мнението си с кратки заключения.

Петстишието Синкуейн се пише по определени правила

 • Първи ред.  Едно съществително, отразяващо темата (Кой? или Какво?);
 • Втори ред.  Две прилагателни, описващи основната идея (Какъв? Каква? Какво? Какви?);
 • Трети ред. Три глагола, които говорят за действия в рамките на темата (Какво прави? Какво правят?);
 • Четвърти ред. Фраза, показваща отношение към темата. Това може да бъде поговорка, цитат или собствена формулировка на автора (от 3 до 5 думи);
 • Пети ред. Дума, фраза, синоним на първата дума, която изразява личното отношение на писателя към темата (1 или 2 думи).

Пример: 

Тема: Природни явления

Дъга.

Многоцветна. Ясна. 

Изплува. Трепти. Чезне. 

Понякога опустошителният дъжд може да донесе най-ярката дъга. 

Надежда. 

Как “Синкуейн” се използва в час по БЕЛ за развиване на умение за работа в екип?

За да съставят своите Синкуейн, учениците се разделят на екипи от 5 човека. Броят на членовете на екипа трябва да отговаря на броя на ролите в екипа, за да може всеки член на екипа да има конкретна роля. Всеки екип трябва да създаде свой Синкуейн. За целта децата трябва да разпределят ролите помежду си. Примерни роли:

 • Лидер (ученик, който ръководи процеса и следи за изпълнението на отделните подзадачи)
 • Говорител (ученик, който ще представи стихотворението пред класа)
 • Наблюдател (ученик, който следи дали се спазват правилата за ефективна работа в екип)
 • Хронометрист (ученик, който следи времето)
 • Художник (ученик, който прави рисунка, посветена на темата на екипния Синкуейн)

Учениците не само трябва да познават частите на речта, но и да работят ефективно в екип. Как? Ето правилата, които г-жа Халилова, г-жа Овчарова и г-жа Игнатова предлагат на своите третокласници.

Правила за ефективна работа и управление на времето: 

 • Всеки работи по поставената задача и изпълнява ролята си.
 • Всеки дава идеи.
 • Всеки слуша активно.
 • Помагаме си взаимно, за да изпълним задачата.
 • Изпълняваме задачата в срок.

След екипното създаване на петстишията, учениците рефлектират върху груповата работа, като отговорят на следните 4 въпроса:

 1. Постигнахме ли целта?
 2. Какво ни помогна?
 3. Какво ни попречи?
 4. Какво бихме подобрили в работата на групата?

Примерна инструкция: 

Създайте Синкуейн (петстишие) като работите заедно в екип. Направете подходящо изображение, което да подкрепя посланието на вашия групов Синкуейн. Разпределете ролите в екипа помежду си (лидер, говорител, наблюдател, хронометрист, художник). Спазвайте правилата за създаване на Синкуейн и правилата за ефективна работа. 

Разполагате с 15 мин. за работа! 

Какви са предимствата на тази стратегия

Според класните ръководители на 3. клас в град Кубрат използването на Синкуейн в час по БЕЛ има следните предимства:

“Синкуейн развива въображението и способността на ученика да търси асоциации, да прави аналогии между обектите, да се фокусира върху същността на явлението. Това развива наблюдателността, стимулира познавателната активност и развива уменията за абстракция, способността да се правят кратки изводи. Формира аналитични умения. Помага за по-доброто структуриране и запомняне на информацията, подчертавайки главното в нея.

Също така чрез тази активност децата се научават да:

 • Разпределят и делегират задачи;
 • Участват активно в груповата работа;
 • Следват едновременно различни правила – правила за създаване на Синкуейн и правила за ефективна работа в екип;
 • Да самонаблюдават собственото си представяне и представянето на екипа чрез рефлексията в края на задачата.

За какво да внимаваме?

Възможно е в началото на тази практика учениците да се затрудняват в паралелното следване на няколко инструкции: инструкция за създаване на Синкуейн, инструкция за ефективна работа в екип и инструкция за разпределение на задачите в екипа.

 

Важно е учителят да подпомага процеса и да наблюдава работата на отделните екипи. С течение на времето и упражняването на практиката Синкуейн децата ще свикнат със сложността на 3-те различни инструкции. След известно практикуване учениците ще могат да прилагат правилата за разпределение на роли и правилата на ефективна работа в екип сами в други ситуации по различните предмети.

Предизвикайте себе си!

Практиката “Синкуейн” може да бъде използване не само в начален, но и в прогимназиален и гимназиален етап. Смятаме, че освен в часовете по БЕЛ, тази дейност успешно може да бъде приложена и в часовете по чужди езици.

Затова ние от prepodavame.bg ви предизвикваме да опитате тази практика във вашата класна стая. Споделете ни какво се е случило!

Научете още конкретни практики за развиване на умение за работа в екип:

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Как протече Съединението в една класна стая в село Гьоврен?

Как в село Венец използват ЦОУД, за да подготвят учениците за живота?

Методът “Киплинг” – лесна стратегия за работа в екип

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.