Има ли място японската поезия в час по БЕЛ – една история от Кубрат

Японска поезия в Кубрат

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Нуршен Халилова, г-жа Елка Игнатова и г-жа Пламена Овчарова от СУ “Христо Ботев”, гр. Кубрат. 

Как учениците в начален етап да научат частите на речта неусетно, докато развиват умението си да работят в екип, креативността си и се забавляват? Учителите в град Кубрат са открили отговор на този въпрос – чрез японската поезия “Синкуейн”.

Ролята на учителите несъмнено е да образоват. Но в същото време именно учителите са сред първите хора, които имат възможност да изградят у децата чувство за естетика и благозвучие, както и да работят с тях върху есенциалните умения на 21 век, сред които са умението за работа в екип и креативността. 

Ръководителите на 3-ти клас в СУ “Христо Ботев” в град Кубрат не изпускат възможността да развиват всестранно своите ученици. Затова те смело включват в учебния процес нестандартни методи на преподаване като японската поезия Синкуейн.

СУ “Христо Ботев”  в гр. Кубрат беше част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на СУ “Христо Ботев”, гр. Кубрат насочи своите усилия към развиване на умение за работа в екип.

 Какво представлява Синкуейн?

Синкуейн е неримувано стихотворение от 5 стиха, в което в много кратка форма са изразени знания, чувства, асоциации и мнение по даден въпрос, предмет или събитие. Съставянето на Синкуейн (петстишие) изисква от ученика добро познаване на темата, умения да подбира най-важните елементи (ключови думи и идеи), да прави изводи и да изразява мнението си с кратки заключения.

Петстишието Синкуейн се пише по определени правила

 • Първи ред.  Едно съществително, отразяващо темата (Кой? или Какво?);
 • Втори ред.  Две прилагателни, описващи основната идея (Какъв? Каква? Какво? Какви?);
 • Трети ред. Три глагола, които говорят за действия в рамките на темата (Какво прави? Какво правят?);
 • Четвърти ред. Фраза, показваща отношение към темата. Това може да бъде поговорка, цитат или собствена формулировка на автора (от 3 до 5 думи);
 • Пети ред. Дума, фраза, синоним на първата дума, която изразява личното отношение на писателя към темата (1 или 2 думи).

Пример: 

Тема: Природни явления

Дъга.

Многоцветна. Ясна. 

Изплува. Трепти. Чезне. 

Понякога опустошителният дъжд може да донесе най-ярката дъга. 

Надежда. 

Как “Синкуейн” се използва в час по БЕЛ за развиване на умение за работа в екип?

Има ли място японската поезия в час по БЕЛ - една история от Кубрат

СУ “Христо Ботев” участва в програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час” . 
“Училища за пример” е единствената квалификационна програма за педагогически специалисти в България, която обучава училищата едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, като поставят ученика в центъра. Програмата е двугодишна и безплатна за училищните екипи на всички общински и държавни училища в България.
 
Заявете интерес към програма “Училища за пример” на сайта на “Заедно в час” и ще получите първи информация за отваряне на кандидатстването за новия випуск, как да подготвите успешна кандидатура и допълнителна информация за всички възможности и ангажименти, които включва програмата.

 

За да съставят своите Синкуейн, учениците се разделят на екипи от 5 човека. Броят на членовете на екипа трябва да отговаря на броя на ролите в екипа, за да може всеки член на екипа да има конкретна роля. Всеки екип трябва да създаде свой Синкуейн. За целта децата трябва да разпределят ролите помежду си. Примерни роли:

 • Лидер (ученик, който ръководи процеса и следи за изпълнението на отделните подзадачи)
 • Говорител (ученик, който ще представи стихотворението пред класа)
 • Наблюдател (ученик, който следи дали се спазват правилата за ефективна работа в екип)
 • Хронометрист (ученик, който следи времето)
 • Художник (ученик, който прави рисунка, посветена на темата на екипния Синкуейн)

Учениците не само трябва да познават частите на речта, но и да работят ефективно в екип. Как? Ето правилата, които г-жа Халилова, г-жа Овчарова и г-жа Игнатова предлагат на своите третокласници.

Правила за ефективна работа и управление на времето: 

 • Всеки работи по поставената задача и изпълнява ролята си.
 • Всеки дава идеи.
 • Всеки слуша активно.
 • Помагаме си взаимно, за да изпълним задачата.
 • Изпълняваме задачата в срок.

След екипното създаване на петстишията, учениците рефлектират върху груповата работа, като отговорят на следните 4 въпроса:

 1. Постигнахме ли целта?
 2. Какво ни помогна?
 3. Какво ни попречи?
 4. Какво бихме подобрили в работата на групата?

Примерна инструкция: 

Създайте Синкуейн (петстишие) като работите заедно в екип. Направете подходящо изображение, което да подкрепя посланието на вашия групов Синкуейн. Разпределете ролите в екипа помежду си (лидер, говорител, наблюдател, хронометрист, художник). Спазвайте правилата за създаване на Синкуейн и правилата за ефективна работа. 

Разполагате с 15 мин. за работа! 

Какви са предимствата на тази стратегия

Според класните ръководители на 3. клас в град Кубрат използването на Синкуейн в час по БЕЛ има следните предимства:

“Синкуейн развива въображението и способността на ученика да търси асоциации, да прави аналогии между обектите, да се фокусира върху същността на явлението. Това развива наблюдателността, стимулира познавателната активност и развива уменията за абстракция, способността да се правят кратки изводи. Формира аналитични умения. Помага за по-доброто структуриране и запомняне на информацията, подчертавайки главното в нея.

Също така чрез тази активност децата се научават да:

 • Разпределят и делегират задачи;
 • Участват активно в груповата работа;
 • Следват едновременно различни правила – правила за създаване на Синкуейн и правила за ефективна работа в екип;
 • Да самонаблюдават собственото си представяне и представянето на екипа чрез рефлексията в края на задачата.

За какво да внимаваме?

Възможно е в началото на тази практика учениците да се затрудняват в паралелното следване на няколко инструкции: инструкция за създаване на Синкуейн, инструкция за ефективна работа в екип и инструкция за разпределение на задачите в екипа.

 

Важно е учителят да подпомага процеса и да наблюдава работата на отделните екипи. С течение на времето и упражняването на практиката Синкуейн децата ще свикнат със сложността на 3-те различни инструкции. След известно практикуване учениците ще могат да прилагат правилата за разпределение на роли и правилата на ефективна работа в екип сами в други ситуации по различните предмети.

Предизвикайте себе си!

Практиката “Синкуейн” може да бъде използване не само в начален, но и в прогимназиален и гимназиален етап. Смятаме, че освен в часовете по БЕЛ, тази дейност успешно може да бъде приложена и в часовете по чужди езици.

Затова ние от prepodavame.bg ви предизвикваме да опитате тази практика във вашата класна стая. Споделете ни какво се е случило!

Научете още конкретни практики за развиване на умение за работа в екип:

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Как протече Съединението в една класна стая в село Гьоврен?

Как в село Венец използват ЦОУД, за да подготвят учениците за живота?

Методът “Киплинг” – лесна стратегия за работа в екип

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали