Prepodavame.bg

Работа в екип

Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това е „съвместна дейност за постигане на обща цел“. Умението за работа в екип е част от социалните и междуличностни умения, които водят до житейски и кариерни успехи. През ХХІ век значението на умението за работа в екип изключително нарасна поради две основни причини: промяната в структурата на икономиката, базирана върху новите технологии, и промяната в образованието. Умението за работа в екип допринася за включващо образование като позволява на учениците да развият търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ. Работата в екип помага на учениците да се учат не само от учителя, а и един от друг, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите.

Описание

Развиването на уменията за сътрудничество и работа в екип между учениците преобразява атмосферата на класната стая и качествено променя ролята на учителя по време на час. Традиционният наследен модел на обучение от епохата на индустриалната революция, при който учителят преподава, а учениците трябва 40-45 минути да мълчат и да попиват новите знания, не е приложим в ХХІ век, защото учителят не е единственият източник на информация. През последните 20 години образователните експерти установяват, че ефективността от обучението се повишава, когато учениците си сътрудничат, споделят идеи, работят по общи проекти и заедно с учителя изграждат фундаментите на предметното знание. Работата в екип в училище предполага взаимодействие между ученици и учители, в което всеки участва със своя опит, знания и разбиране и надгражда своите компетенции. През ХХІ век умението да работиш ефективно с другите, да си сътрудничиш и взаимодействаш с тях се свързва с умението за критическо мислене и решаване на проблеми, с уменията за комуникация и креативност. Нещо повече – това е ключово умение за съвременната работна среда, в което взаимодействието и обмяната на идеи имат ключово значение.
Защо е важно да развиваме умението за работа в екип?
Всяка организация (училище, клас от ученици, фирма, футболен отбор и т.н.) е свързана със съвместна работа – работа в екип. Екипът се състои от хора, които работят заедно за постигането на обща цел, като изпълняват определени задачи. Всеки член на екипа трябва да бъде мотивиран да дава най-доброто от себе си при решаване на груповата задача.
За създаването на успешно работещи екипи са необходими време и търпение от страна на учителя и осъзнаване, че по този начин в класната стая се изгражда общност от съмишленици с общи правила и общи цели. Това е важно, защото в защитена среда децата се учат на търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ и се подготвят за бъдещето, когато ще им се налага да работят с други хора по зададена цел. Работата в екип помага на учениците да се учат не само от учителя, а и един от друг, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите. Когато работят в екип, децата се учат на споделена отговорност – да държат на своя успех и на успеха на другите, да си помагат и да получават помощ. От друга страна, когато учителят дава групови задачи за изпълнение, пести време и оптимизира всички процеси.

Защо е трудно да развиваме умението за работа в екип?
В практиката често се случва учителите да се фрустрират, защото дават групови задачи в час и вместо висока ефективност на екипната работа се получава точно обратното: децата се карат, не желаят да си сътрудничат, не се уважават, обиждат се, отказват да работят със съученици, формирането на екипи се проточва във времето и т.н. Друго сериозно притеснение на учителите е, че учебният материал не предполага групови задачи и по тази причина изглежда, че няма смисъл да се губи време за дейности по отбори. За някои учители видимата децентрализация на управлението на класната стая при групова работа е смущаваща, защото така те губят контрол над случващото се.

Как да развиваме умението за работа в екип?
Училището е първото място, изпълнено с много непознати, с които се среща всяко дете. Училището е мястото, където децата се учат да уважават другите и да си сътрудничат с тях. Колкото по-добре научат този урок като деца, толкова по-успешни ще бъдат те като възрастни хора. За да се постигне това обаче, се изисква целенасочена и фокусирана работа от страна на учителите, която се базира на уважение и зачитане, а не на манипулация и принуда.
В училище децата се научават да спазват правилата на класната стая, които включват фокус върху ученето, уважение и изслушване, изпълнение на задачите в срок. Тези правила улесняват и груповата работа. Учителите, които развиват умението за работа в екип, трябва да реферират към тях, защото по този начин класът се развива като общност. Най-общо казано, умението за работа в екип се състои от четири елемента:

  • организация на процеса;
  • ефективна работа и управление на времето;
  • представяне и защита;
  • рефлексия, която позволява на учениците да осмислят процеса и своето участие в него.

За реализирането на тези елементи учителите си поставят цели, които постигат с различни стратегии във времето.

Карта

Ето елементите, на които условно можем да разделим това умение, за да работим последователно и целенасочено за развиването му. Ако искате да видите идеи как да работите за конкретен елемент, кликнете върху кръгчето на елемента. По-долу също ще намерите списък със стратегии, които може да използвате.

Работа в екип

Измерване

Измерването на умения може да бъде сложно само с количествени измерители, затова тук ви предлагаме рубрика с нива, която може да използвате готова или да адаптирате според целите си. Ако искате да прочетете как да използвате рубрики в часовете си, вижте и тази статия.

Работа в екип

Стратегии

5 стила за управление на конфликти

Съществен аспект от това да сте успешни училищни ръководители е начинът, по който се справяте с конфликтите. В тази статия ви предлагаме да разгледате петте основни стила за управление на конфликти, заедно с техните предимства и недостатъци. Ще  проверите кой от описаните подходи най-често прилагате в управленската си практика и ще получите информа… За да…

5 лесни стъпки за разрешаване на конфликти

В статията „10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите“ ви предложихме няколко полезни идеи как да избягвате възникването на конфликтни ситуации между членовете на екипа в училище. Но ако спорът се окаже неизбежен, не се отчайвайте! Въпреки че конфликтите предизвикват стрес и влошават работната атмосфера, опитайте се да ги приемете като ценно…

Какво трябва да знае всеки директор, за да започне учебната годината уверено? 

Хората свързват началото на учебната година с тържества, вълнение и трепетно очакване. От личен опит мога да кажа, че за ръководството на училището успешният старт е свързан с много работа по подготовка и планиране, които съобразяваме с немалко нормативни документи и изисквания. Друг съществен елемент от подготовката и гладкото протичане на предстоящата учебна година са…

Как да спрете саботирането на работата в екип?

От опита си като професионални фасилитатори в образованието и инструктори по лидерство, сме се натъквали както на лидери, така и на членове на екипи, които така и не успяват да впрегнат потенциала на своите екипи, а вместо това неволно саботират работата.  Ето седем начина екипите да саботират ефективността на собствената си работа и как да…

Какви умения са необходими на училищния директор за разрешаване на конфликти?

Колкото и да ви се иска да работите в училище, в което няма спорове, знаете, че това не е възможно. Възникването на конфликти е естествена част от работата на всеки екип. Важно е обаче като ръководител да управлявате неразбирателствата така, че в училището да съществува позитивна среда, в която учителите са щастливи и ефективни в…

Защо не трябва да се страхувате от конфликти?

„Липсата на конфликт не е хармония, а апатия.“ Катлийн М. Айзенхард Може ли конфликтът да има положителна страна? Всички знаем, че споровете не са особено приятни, но сблъсъкът с проблемите може да доведе до множество ползи – както за вас като директори, така и за целия училищен екип.  Повечето хора се стремят да избягват конфликтите,…

10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите

Страхувате ли се от конфликти? Това е напълно нормално! Училищният колектив влиза в редица взаимоотношения всеки ден. Разногласията са неизбежни и често прерастват в конфликти. И вие като училищни ръководители трябва да се справяте с тях! От вас се очаква да предвиждате и предотвратявате ситуациите, които предхождат споровете между педагозите. Също така трябва да ги…

Как да подобрите благосъстоянието на учителите?

Сърцето на всяко училище са учителите. Те са основен фактор за успеха на учениците. Както пише по този повод Михаил Герасков още през 30-те години на миналия век – „каквито са учителите, такова е и училището“. Затова е важно да се грижите за тяхното благосъстояние. В тази статия ще ви представим няколко насоки как да…

8 лесни стъпки за разработване на правила за професионална учеща общност (ПУО) и защо те са важни

Във всяка връзка – лична и професионална – поведението ни се ръководи от набор от социални норми. Казваме „моля“ и „благодаря“, поздравяваме, не прекъсваме събеседника си в разговор, поддържаме визуален контакт… списъкът е дълъг. Това са неписани правила, които са общоприети в обществото. В екип обаче, когато няколко души заедно обсъждат проблеми и вземат решения,…

Как да направим срещите на професионалните учещи общности (ПУО) по-ефективни?

Както един футболист не може да спечели шампионския мач сам, така дори и най-добрият учител не може да осигури успеха на учениците си без подкрепата на своите колеги. Ето затова всички училища се нуждаят от ПУО. Участниците в тези общности се срещат редовно, за да си сътрудничат с цел подобряване на учебните резултати.  Примерен Протокол…