Какво е разпределено лидерство в училище?

“Великите лидери не създават последователи, те създават повече лидери.”

Том Питърс

Лидерството е в основата на всяко успешно училище, но само силната фигура на директора не е достатъчна. До положителна промяна в цялото училище води най-вече лидерството, разпределено между ефективно работещи ръководни екипи от учители с различен набор от умения и опит, но със споделена мисия. 

В тази статия ще разберете как работи моделът на разпределено лидерство и как чрез него можете да повишите ефективността на училището си.

Какво е разпределено лидерство в училище?

Разпределеното лидерство включва екип от учители от различните етапи на образование и/или предметни области, които работят съвместно за постигането на ясно определени цели за растеж и развитие на училището.

Моделът на разпределено лидерство:

 • осигурява активно участие на членовете на училищния екип в процеса на вземане на решения;
 • насърчава смисленото сътрудничество и хармоничните работни отношения;
 • генерира стремеж към постигане на цели;
 • повишава ефективността на учителите и учениците.

Целта на разпределеното лидерство в училище е да увеличи лидерския капацитет, чрез който да се подобри дейността на училището и образователната среда. 

Какво не е разпределено лидерство?

Разпределеното лидерство не е делегиране на отговорности – да изисквате от другите да изпълняват задачи вместо вас. Ако като директор постоянно възлагате отговорности на учителите, ги натоварвате с допълнителна работа. Вероятно ще предизвикате недоволство от тяхна страна и те ще започнат да ви възприемат като ръководители, които не работят достатъчно усърдно.

Разпределеното лидерство цели да формира у учителите чувство за принадлежност към училището. Дайте им възможност да ръководят своите екипи и да внедряват стратегии, чрез които да допринасят за приоритетите на цялото училище.

Ключови аспекти на разпределеното лидерство

Разпределеното лидерство се отличава с три ключови аспекта

 • Споделяне на отговорности

Разпределеното лидерство означава споделяне на отговорности между членовете на училищния екип.

 • Съвместно вземане на решения

Разпределеното лидерство изисква организационна култура, която да подкрепя учителите в съвместното вземане на решения и осъществяването на колективни действия.

 • Самостоятелност

В разпределена структура членовете на екипа имат свободата и силата да допринасят за развитието на училището. 

Как работи разпределеното лидерство?

Ето какво всъщност прави училищният екип при прилагане на модела за разпределено лидерство:

– Развива приобщаваща култура на доверие;

– Осигурява основано на доказателства професионално развитие на учителите;

– Анализира информацията, свързана с резултатите от обучението на учениците и разработва стратегии за обучение;

– Осигурява време на учителите да работят заедно, за да планират учебния процес;

– Ангажира родителите на учениците с редовна комуникация.

Съществуват редица начини, чрез които разпределеното лидерство може да бъде приложено в училище. Най-често това се случва чрез сформиране на работни групи и професионални учещи общности:

 • Работни групи

Разпределеното лидерство може да се осъществи чрез дейността на работни групи. Сформирането на такива групи позволява на членовете на училищния екип да споделят отговорността за вземане на решения и да работят съвместно.

 • Професионални учещи общности

Професионалните учещи общности са друг начин за улесняване на разпределеното лидерство. Това са групи от педагогически специалисти, които се срещат редовно, за да обсъждат своята практика и да се учат един от друг.

Какви са ползите на разпределеното лидерство?

Съществуват редица предимства, свързани с разпределеното лидерство. Ето някои от тях:

 • По-ефективно вземане на решения

Чрез разпределеното лидерство може да се подобри процесът на вземане на решения, като се предоставя възможност на всички участници в екипа да изразяват мнението си. 

 • Повече креативност и иновации

Разпределеното лидерство насърчава креативността и иновациите, като окуражава членовете на училищния екип да споделят своите идеи и гледни точки. 

 • Повишена отговорност

Разпределеното лидерство може да повиши отчетността, като гарантира, че всички лица, участващи в процеса на вземане на решения, носят отговорност за своите действия.

 • Насърчаване на ученето

Разпределеното лидерство изисква от учителите непрекъснато да учат и развиват своите умения. По този начин се подчертава значението на съвместното обучение, при което отделните участници в екипа споделят своите знания и опит с другите.

Какви са предизвикателствата пред разпределеното лидерство?

Най-често срещаните предизвикателства пред разпределеното лидерство включват:

 • Съпротива от отделни членове на екипа

Разпределеното лидерство може да срещне съпротива от някои учители, които предпочитат да работят самостоятелно. Те може да смятат, че не им се предоставя достатъчно пространство да демонстрират своите лидерски умения. Затова като успешен училищен ръководител, разпределяйте отговорности на всички членове на екипа, като им давате възможност за изява. Учителите могат да се развиват като лидери, когато поемат отговорност за решенията си и произтичащите от тях резултати.

 • Липса на доверие

Разпределеното лидерство е вероятно да бъде възпрепятствано и от липсата на доверие между членовете на екипа. Някои учители може да не са склонни да споделят отговорността при вземане на решения, ако не усещат напълно, че може да разчитат един на друг.

Извършването на различни съвместни дейности, обмяната на идеи и добри практики ще даде възможност на членовете на екипа да се опознаят и постепенно да изградят необходимото доверие помежду си.

 • Затруднена комуникация

Разпределеното лидерство може да бъде неуспешно, ако членовете на училищния екип срещат трудности в общуването помежду си.

Убедете се, че всички разбират добре модела на разпределеното лидерство и вашите идеи за това как ще го приложите на практика. Ключът към успеха е умението да представите информацията по подходящ начин. 

Разпределеното лидерство ще даде възможност на учителите не просто да изразяват мнението си, но и да играят значима роля за положителната промяна на ниво училище.

Надяваме се, че вече сте убедени в ползите от този модел. Повече за това как да го приложите в училище очаквайте в следващия ни материал по темата!

 

Използвани източници:

Distributed Leadership: Definition and Key Concepts

Distributed leadership explained

Distributive Leadership in Schools: How to Develop DL Teams

Distributed Leadership – Definition, Principles and Benefits

Transforming Schools

 

Още полезни статии:

Какво искат родителите от училището
Работа с родители

Какво искат родителите от училището

Преди пандемията от COVID-19 глобалната образователна общност прекарваше сравнително малко време в размисли за ролята и участието на родителите в образованието. Но когато миналия март

Ефективно сътрудничество

5 лесни стъпки за разрешаване на конфликти

В статията „10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите“ ви предложихме няколко полезни идеи как да избягвате възникването на конфликтни ситуации между

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали