Как да приложите модела на разпределено лидерство в училище в 4 стъпки?

Разпределеното лидерство е модел, при който ръководни екипи от учители работят съвместно за постигането на ясно определени цели за растеж и развитие на училището. В статията “Какво е разпределено лидерство в училище?” представихме ползите от този модел.

Подходящ ли е моделът на разпределеното лидерство за вашето училище? Готови ли сте да започнете да сформирате екипи за разпределено лидерство? Ако все още имате неизяснени въпроси и се чудите как да приложите модела на разпределено лидерство, ще разберете в тази статия.

Фактори, които определят дали разпределеното лидерство е подходящо за вашето училище

Разпределеното лидерство може да бъде ефективен начин за управление, но не е подходящо за всяко училище. Ето някои от факторите, които трябва да имате предвид, когато решавате дали разпределеното лидерство е приложимо за вашето училище:

 • Големина на училището

Моделът на разпределено лидерство е подходящ за училища с голям брой ученици, тъй като за прилагането му се изисква многоброен екип от хора с различни умения и опит.

 • Училищна култура

Разпределеното лидерство е по-вероятно да бъде успешно в училища, които поддържат култура на откритост и прозрачност. Това е така, защото този модел на управление изисква членовете на екипа да споделят своите идеи и перспективи.

 • Училищни цели

Разпределеното лидерство може да помогне на училищата да постигнат редица различни цели. Въпреки това е добре да обмислите специфичните за вашето училище цели.

 • Ресурси на училището

Разпределеното лидерство изисква значителни инвестиции на време и ресурси. Следователно е важно да вземете предвид средствата, с които разполага училището, когато решавате дали да внедрите модела на разпределено лидерство в него.

Ако вече сте сигурни, че училището ви отговаря на необходимите условия за прилагане на модела, не губете време!

4 стъпки за прилагане на модел на разпределено лидерство в училище

Предлагаме ви четири стъпки, чрез които да подготвите стратегия за внедряване на разпределено лидерство във вашето училище.

1. Определете културната” готовност във вашето училище

Помислете върху училищната култура, за да определите най-добрия подход за разпределено лидерство, приложим за вашето училище.

За да създадете система за разпределено лидерство, училищната култура трябва да бъде отворена и приканваща към съвместно учене и споделена практика. Между учителите трябва да царят отношения, основани на доверие и откритост.

За да обмислите добре училищната култура, ви предлагаме да използвате въпросника по-долу. Чрез него можете да оцените степента, в която сте съгласни с всяко от твърденията от 1 (напълно несъгласен) до 4 (напълно съгласен).

Как да приложите модела на разпределено лидерство в училище в 4 стъпки?

Ако общият ви резултат е 25 или повече, можете да проучите менторския подход към разпределеното лидерство.

Ако общият ви резултат е по-нисък от 25, е добре да се съсредоточите върху разширяване на възможностите за сътрудничество в обучението и партньорска обратна връзка чрез обучителен подход към разпределеното лидерство.

В следващата стъпка за внедряване на модел на разпределено лидерство в училище ви предлагаме да разгледате споменатите по-горе подходи за това.

2.     Изберете подход за интегриране на разпределено лидерство.

Проучете различните подходи към разпределено лидерство.

Менторският подход включва разширяване на кръга от учители, които са обучени и отговорни да допринасят за развитието на другите учители. Те работят в сътрудничество с директора за провеждане на наблюдения, събиране на доказателства, предоставяне на обратна връзка и допринасяне за развитието на другите учители. По този начин педагозите имат достъп до ефективна обратна връзка от свои колеги, в допълнение към обратната връзка от директора.

При прилагането на менторски подход към разпределеното лидерство трябва да имате предвид някои ключови въпроси:

–     Каква е основната цел за разширяване на групата от ментори (осигуряване на експертен опит в съдържанието, възможности за лидерство на учителите, намаляване на натоварването на менторите и т.н.)?

–     Кои училищни структури могат да насърчат изпълнението на целите? Как бихте могли да използвате съществуващите структури, за да подкрепите целите си (работни екипи, методически обединения, професионални учещи общности и др.)?

–    Как ще бъдат обучени менторите?

Обучителният подход към разпределено лидерство се фокусира върху съвместно обучение между колегите. Чрез него се:

 • разширяват възможностите на учителите да наблюдават практиката на колегите си;
 • предоставя възможност на учителите да дават и получават обратна връзка;
 • предоставят лидерски възможности за всички учители, които са заинтересовани от споделянето на практики от класните стаи;
 • изгражда култура на споделена отговорност и колегиалност;
 • предоставя възможност за признаване на ефективните учители.

Не забравяйте да обърнете внимание на ключовите въпроси при прилагането на обучителен подход към разпределеното лидерство:

–    Съществува ли споделена визия за учебна практика в училището? Всички заинтересовани страни ли участват в разработването на визията?

–     Каква е основната цел за разширяване на възможностите за съвместни наблюдения и други сътрудничества (например – предоставяне на експертен опит в учебното съдържание, подобряване резултатите на учениците и др.)?

–     Как са структурирани и приоритизирани възможностите за сътрудничество (общо време за работа, осъществяване на видеозаписи, онлайн платформи, провеждане на съвместни наблюдения и т.н.)?

–     Как ще съгласувате съществуващите възможностите за съвместно учене в училището (ПУО, учители наставници, въвеждащи програми и т.н.)?

И така, какво следва? Около 10% от успешната промяна в училище е изборът на подходящ подход към разпределено лидерство, а 90% от работата всъщност е прилагането му.

3.   Проучете готовността на училището за прилагане на модел на разпределено лидерство

След като идентифицирахте подходящия подход към разпределеното лидерство, е време да се замислите за готовността за внедряването му.

Организирайте среща с учителите от различните етапи на обучение, за да обсъдите практически въпроси за това как разпределеното лидерство може да работи във вашето училище. Например:

 • поставяне на измерими цели, за чието изпълнение би работил училищният екип;
 • планиране на стъпки за постигане на целите;
 • поемане на отговорност за управление на процеса на изпълнение и гарантиране, че всички участници са фокусирани върху целите;
 • избиране на отговорници и срокове за изпълнение на планираните дейности; 
 • провеждане на редовни структурирани разговори, базирани на доказателства, за проследяване на напредъка, решаване на проблеми и вземане на решения за придвижване напред в изпълнението;
 • поддържане на ефективни взаимоотношения със заинтересованите страни;
 • изграждане на капацитет у педагогическия екип за реализиране на визията на разпределеното лидерство.

4.     Планирайте внедряването

Време е да помислите как ще внедрите модела на разпределено лидерство в училището.

Допитали сте се до учителите относно най-важните практически въпроси при прилагането на модел за разпределено лидерство и вероятно сте събрали множество мнения. Но като директори вие носите отговорността за привеждането на идеите в действие. Дефинирайте ясно конкретните цели, роли, индикатори и други елементи, които осъществяват вашия план за внедряване на модел на разпределено лидерство.

Като начало се върнете към Стъпка 1 и изберете три слаби области на училищната култура, които сте оценили с 1 (категорично несъгласен) или 2 (несъгласен). Въведете тези твърдения в таблицата по-долу и оставете някои бележки относно това как планирате да се справите със своите дефицити преди внедряването на модела. Направеният коментар ще ви помогне да фокусирате вниманието си, когато започнете да планирате.

Твърдения с най-ниски стойности, отразяващи културната готовност за прилагане на модела за разпределено лидерство, посочени в стъпка 1 
Как планирате да се справите с тези пропуски преди внедряването на модела за разпределено лидерство?

Свалете таблицата – тя ще ви помогне да създадете стратегически профил за разпределено лидерство във вашето училище.

Как да приложите модела на разпределено лидерство в училище в 4 стъпки?

За да бъде ефективно разпределеното лидерство, то трябва да бъде внимателно планирано и съзнателно организирано. Този процес никак не е лесен, а дори идеално разписаният план не е гаранция за очакваното положително въздействие. Но това не трябва да ви плаши. Не забравяйте, че официалната ви лидерска позиция играе ключова роля в създаването на условия за прилагане на разпределено лидерство. От вас като директори се очаква да създадете възможности и за учителите да бъдат лидери, при това не само в класните им стаи.

Съвети за прилагане на разпределено лидерство

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат като училищни ръководители да приложите модела на разпределено лидерство:

 • Насърчавайте комуникацията и сътрудничеството

Важно е да насърчавате комуникацията и сътрудничеството между участниците в модела на разпределено лидерство. Това може да се осъществи чрез предоставяне на необходимите ресурси и обучения.

 • Насърчавайте творчеството и иновациите

Разпределеното лидерство трябва да се използва като възможност за насърчаване на творчеството и иновациите. Осигурете време и пространство на членовете на екипа да споделят своите идеи и гледни точки.

 • Изграждайте доверие сред екипа

Разпределеното лидерство може да бъде успешно само ако съществува високо ниво на доверие между участниците в екипа. Съсредоточете се върху изграждането на доверие чрез насърчаване на прозрачност на действията и открита комуникация.

 • Разпределяйте роли и отговорности.

Важно е ясно да дефинирате ролите и отговорностите на членовете на екипа, участващи в модела на разпределено лидерство. Това ще гарантира, че всеки е наясно със своята роля и с това как може да допринесе за успеха на училището.

 • Мониторинг и оценка на напредъка

Моделът на разпределено лидерство трябва да се наблюдава и оценява редовно. Така ще определите ефективността му относно постигането на желаните резултати.

 • Насърчавайте обратната връзка

Обратната връзка е от съществено значение за разпределеното лидерство. Окуражавайте членовете на екипа да отделят време за рефлексия върху работата си и да си предоставят обратна връзка. Това ще помогне за подобряване на управленския модел и ще го направи по-ефективен.

Разработването на стратегия за разпределено лидерство в началото може да ви се струва непосилна задача. Но не се притеснявайте да опитате! В крайна сметка този процес изисква най-вече търпение и истинска вяра, че вашите ученици и учители го залсужават. Вашето училище може да стане по-ефективно в резултат на инвестирането на време, усилия и ресурси в развитието на училищния екип.

 

Използвани източници:

An Interactive Planning Guide for Distributed Leadership

Distributed Leadership: Definition and Key Concepts

Distributive Leadership in Schools: How to Develop DL Teams

Distributed Leadership – Definition, Principles and Benefits

Още полезни статии:

Ефективно сътрудничество

10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите

Страхувате ли се от конфликти? Това е напълно нормално! Училищният колектив влиза в редица взаимоотношения всеки ден. Разногласията са неизбежни и често прерастват в конфликти.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали