Какво е училищна култура и защо е важна?

Има ли специфична атмосфера в училището, в което работите? Някакво проникващо чувство, залегнало дълбоко във вас?… Това неуловимо усещане може да се определи като училищна култура.

Какво е училищна култура?

Училищната култура най-общо се отнася до начина, по който хората възприемат, мислят и усещат всичко, свързано с училище. Тя обхваща нормите, вярванията, традициите, ценностите и ритуалите, които училището е възприело в хода на своето съществуване. 

Терминът включва и по-конкретни теми като:

  • физическата и емоционалната безопасност на учениците; 
  • подредбата на класните стаи; 
  • взаимното уважение между заинтересованите страни; 
  • степента, до която училището приема етническото разнообразие и др.

Училищната култура е тясно свързана с устойчивото развитие на училището, благополучието на неговите членове и определянето на образователните цели.

Всяко училище има свой уникален климат и култура, които се идентифицират, оформят и подхранват от всеки, участващ в организацията на училището – от директора и учителите до учениците и родителите.

Най-общо казано училищната култура може да бъде описана като положителна и отрицателна. В този смисъл се определя колко успешно или неуспешно функционира училището.

Положителната култура насърчава професионалното развитие на учителите и благоприятства обучението на учениците. За разлика от това ще познаете негативната училищна култура по липсата на мотивация както за преподаване, така и за учене.

Представяме ви списък с няколко характеристики, които се свързват с положителната и отрицателната училищна култура:

Какво е училищна култура и защо е важна?

Защо е важна училищната култура?

Положителната училищна култура е в основата на успеха на всяко училище. В позитивна среда учителите вършат работата си с удоволствие, а учениците успяват академично и се развиват успешно като личности.

Ето няколко причини, поради които е важно да поддържате положителна култура в училище.

  • Повишавате морала. Ако персоналът на вашето училище е подкрепян от 

ръководството на училището и работи в спокойна среда, заедно с колеги, с които се разбира, е по-вероятно да се отдаде на работата си и да допринесе за успеха на училището. Същото може да се каже и за учениците – ако им е приятно в училище и се чувстват удовлетворени от напредъка си, ще проявяват по-малко дисциплинарни проблеми и ще формират положително отношение към образованието като цяло.

  • Насърчавате по-добри академични резултати.  Учениците, които са 

мотивирани да ходят на училище, защото се чувстват добре там, участват активно в учебните часове и демонстрират интерес и по-задълбочено разбиране на материала. 

  • Фокусирате се върху поставянето на цели. Ако училищният екип 

споделя обща визия и основни ценности, ще работи в синхрон за определяне и постигане на образователните цели на училището.

  • Подсилвате чувството за единство. Членовете на училището, които са 

обединени от обща цел, ще работят ефективно заедно, за да се справят с критични проблеми и да вземат решения в полза на училището и неговите ученици.

  • Мотивирате учителите. Учителите, които работят в позитивна 

училищна среда, са по-отворени за развитие в своята област и в прилагането на иновативни методи на преподаване, чрез които да подпомогнат обучението на учениците.

Положителната училищна култура не се случва просто така. За съжаление, не във всяко училище тя е развита до такава степен, че учителите и учениците да се радват, че са там. Какво можете да направите, за да подобрите атмосферата в училище? В следващата статия по темата ще ви представим няколко стратегии как да постигнете позитивна училищна култура. 

Използвани източници:

School Culture

School Culture: A Place Where Every Child Is a Leader

Characteristics of a positive school culture

10 Signs of a Toxic School Culture

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали