7 съвета за позитивна училищна култура

Полезни насоки за учители и директори

Представете си, че влизате в училище, в което ви посрещат усмихнати лица! Учителите са ентусиазирани да започнат деня си; проявяват старание и си сътрудничат. Учениците се радват на постиженията си и очакват с нетърпение да научат нови неща. Уроците са увлекателни и носят удовлетворение на участниците… Това е само част от позитивната училищна култура.

Училището е нещо повече от стени от тухли и хоросан – то е обединение на неговите ученици, учители и местната общност. Съществуват безброй елементи, които изграждат училищната култура – важни сами по себе си, но в крайна сметка всичко се върти около хората, които поддържат училището живо.

Ако се стремите да създадете училищна среда, от която всеки ученик и учител иска да бъде част, тогава трябва да се съсредоточите върху развитието на позитивна култура

Няма универсална рецепта за създаване на атмосфера, в която всеки да се чувства добре. Това зависи от общността и какво е най-важно за хората, които са част от нея.  

Промяната на една училищна култура изисква време, търпение и сериозна отдаденост. Но както при повечето трудни неща, си струва.

7 съвета за създаване на позитивна училищна култура

 • Изградете силни взаимоотношения с учениците.

Взаимоотношенията учители – ученици са в основата на учебния процес и 

затова е важно да се съсредоточите върху тях. Тези взаимоотношения влияят върху цялата училищна култура – от това как учителите преподават до това как учениците учат и подобряват резултатите си. Когато подрастващите усещат подкрепата на своите учители, те са по-успешни в представянето си. От друга страна, слабите междуличностни отношения пораждат липса на доверие, несигурност и страх и определят негативната училищна култура.

Силните взаимоотношения трябва да бъдат приоритет на цялото училище. Вдъхновете се как да го направите с идеите, представени в статията „Как да изградим общност в класната стая?“.

 • Създайте правила и задайте ясни очаквания.

Правилата в класната стая и в цялото училище помагат да се определи рамката, в която да се работи по-ефективно. Затова е добре да установите норми, които са съобразени с целите и културата на училището. От учениците се очаква да следват тези правила, за да създадат положително учебно пространство и да бъдат възнаградени и похвалени, когато го направят. 

Нормално е учениците понякога да прекрачат установените граници и затова сериозните последици също трябва да са част от вашия план. Когато определяте последствията, се опитайте да мислите отвъд традиционните. Те трябва да се приемат не като червен картон, а по-скоро като част от формирането на поведение. Важно е учениците да разберат какво са сгрешили и да се учат да поемат отговорност за действията си. Как да се случи това, ще ви подскаже статията „Позитивна дисциплина – 5 принципа, които ще ви помогнат да я приложите в клас“

 •  Насърчавайте участието на учениците и отбелязвайте постиженията им.

Независимо дали става въпрос за състезания, викторини, музикални прояви, спортни дейности или др., насърчаването на учениците да участват ще им помогне да развият уменията си, а като резултат ще се подобри и училищната култура.

Учениците обичат възможности, чрез които да показват своите заложби. Организирането на програми за търсене на таланти например е чудесен начин да направите това. Те ще дадат шанс на подрастващите да осъзнаят и разгърнат напълно потенциала си, като същевременно ще придобият увереност в себе си, когато разберат, че са добри в нещо.

Окуражавайте учениците да споделят своите успехи. Поощрете ги за това, което правят добре и отпразнувайте постиженията, като ги признаете публично пред общността. Това ще развие по-силно чувство за принадлежност и може да бъде мотивиращ фактор за други ученици, които нямат толкова много възможности или признание. Ако игровизацията ви затруднява, ще намерите полезни идеи в статията 6 игри за раздвижване в твоята класна стая и ползите от тях”.

 • Илюстрирайте желаното поведение чрез личен пример

Децата подражават на това, което виждат в своята среда, като начин за справяне с непознати ситуации. Без значение дали искате или не, децата бързо усвояват всяко поведение – добро или лошо. Постъпките на училищния персонал показват как трябва да се държат учениците, независимо от това какво им е казано да правят. Например когато ученик е отхвърлен от връстниците си, реакцията на учителя може да промени ситуацията. Ако той проявява топло и приятелско отношение към изолирания ученик, съучениците му постепенно ще спрат да го пренебрегват. Те виждат как учителят илюстрира добро поведение и го отразяват. Обратното също е вярно. 

Учителите са пример за подражание. Те трябва да са отдадени на преподаването

и да имат висок професионализъм. Уверете се, че педагозите в училището ви са добре оборудвани с ресурси, разполагат с време за професионално развитие и се чувстват уверени в ролята си на преподаватели.

А знаете ли, че всяко предизвикателно поведение от страна на учениците всъщност носи важно послание? Разберете как да “разчитате кодовете” на предизвикателното поведение в тази статия. Щом разгадаете кода, можете да се запознаете и с 10 стратегии за справяне с предизвикателното поведение.

 • Осигурете възможност за професионално развитие на учителите.

Непрекъснатото професионално развитие на персонала е ключов фактор за успеха на всяко училище. То играе съществена роля за повишаване на ефективността на учителите и удовлетворението им от работата. За да изградите култура на обучение през целия живот, преподаването и ученето на възрастни трябва да бъдат неразделна част от учебния процес в училище. Лесно можете да постигнете това, като организирате обучения за учители, семинари за родители, подкрепяте наставничеството и др. Нов подход, при който учителите работят съвместно за подобряване на практиката си и учебните резултати на учениците, е сформирането на професионални учещи общности

 • Насърчете участието на родителите в училищния живот. 

Установете ясна и открита комуникация със семействата на учениците. Те се грижат за образованието на децата си и имат ценна представа за това какви подобрения е необходимо да бъдат направени в конкретната среда. Активното включване на родителите в училищната общност ще допринесе за съществуването на положителна атмосфера. Най-лесният начин да насърчите участието им е като ги ангажирате в различни училищни инициативи и мероприятия. Ако имате нужда от идеи как да се случи това, прочетете статията „Как да включим родителите в училищния живот?“.

 • Проследявайте напредъка. 

За да бъде успешна инициативата за подобряване на училищната култура, трябва да се установят показатели, които да определят напредъка. Като училищни ръководители е важно да се вслушвате в другите и да се ангажирате с действия. Ключов аспект при изграждането на позитивна култура е обратната връзка. Попитайте учителите какво харесват в работата си в училище, какво не харесват в него и какво биха направили по различен начин, ако са на ваше място. Фокусирането върху техните потребности благоприятства развитието на положителна култура.

Помислете дали да не споделите предизвикателствата и перспективите пред училището и с местната общност. Поддържайте комуникацията помежду ви отворена, като изпращате писма или флаери до родителите (онлайн или на хартия според конкретния случай); организирайте сесии за обратна връзка, в които заинтересованите страни могат да изразят мнението си. Всички участват в успеха на вашето училище и от вас зависи да ръководите това участие.

Въпреки че създаването на положителна училищна култура може да ви се стори трудно осъществимо, не се отказвайте! С повече усърдие, постоянство и решителност ще успеете да постигнете желаната среда. Усилията, които влагате в изграждането на положителна култура сега, ще пожънат ползи за години напред. 

Предоставяме ви допълнителен списък със съвети, които са ефективни за създаването на положителна и продуктивна учебна среда в училище.

Елементи на училищната култура:

Социален климат

 • Поздравявайте учениците при пристигането им в класната стая.
 • Създайте безопасна и комфортна учебна среда, включително подходяща температура, видимост към учителя, удобни места за сядане и т.н. 
 • Осигурете емоционална подкрепа на онези ученици, които се нуждаят от нея.
 • Не бъдете предубедени и не създавайте стереотипи у учениците.
 • Включвайте в работата и ценете всички ученици, независимо от техните способности.

Интелектуален климат

 • Отбелязвайте успеха на учениците както с устни поздравления по време на учебния час, така и чрез награди и сертификати при провеждането на събития пред общността. 
 • Поставяйте учебни цели пред учениците, които отразяват личните им нужди и ги предизвикват по подходящ начин.
 • Прилагайте изследователски подход към ученето.

Правила и политики

 • Разработете съвместно с учениците правила за поведение и ги направете видими във всички класни стаи. 
 • Обсъдете политиката за поведение на учениците в присъствието на всички членове на училищния екип и запознайте и родителите с нея. 
 • Уверете се, че всички участници в учебния процес прилагат последователно политиката за поведение.

Традиции и ритуали

 • Планирайте и организирайте училищни събития (спортни, музикални, благотворителни, раздаване на награди и др.), за да подкрепите учениците и цялата училищна общност.

Предоставяне право на глас на учениците и учителите

 • Установете приемно време, в което персоналът и учениците да могат да се срещат с директора на училището без предварителна уговорка.
 • Създайте ученически съвет или фокусна група с ученици за обсъждане на въпроси, които искат да повдигнат пред ръководството и учителите.
 • Изисквайте от учениците да оценяват своя опит в учебните предмети или цялостната работа през учебната година, с което да подпомогнат подобряването на резултатите си.

Работа с родители

 • Сформирайте родителски дискусионни групи за обсъждане на теми с училищния персонал.
 • Насърчавайте активното включване на родителите в Обществения съвет и Училищното настоятелство според изискванията на ЗПУО.
 • Предоставяйте на родителите регулярна информация за напредъка на децата им, както и такава, отразяваща успехите на цялото училище. 

Норми на взаимоотношения и поведение

 • Окуражавайте спазването на добрия тон в училище както от учениците, така и от учителите.
 • Ценете и зачитайте родния език и произхода на всички ученици.
 • Насърчавайте взаимното уважение между колегите (изслушване, сътрудничество, споделяне на ресурси и др.). 

 

Използвани източници:

How to Create a Winning School Culture: 10 Strategies For Success

What is school culture and how does it impact on learning?

5 Tips for Creating a Positive School Culture

5 Ways to Promote Positive School Culture 

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали