Как да стимулираме учителите да си сътрудничат?

Според редица изследвания в сферата на образованието педагозите, които работят заедно и се учат един от друг, постигат по-високи резултати с учениците си, в сравнение с тези, които предпочитат да работят сами. Това едва ли е изненадващ резултат, защото в един или друг момент всеки учител е имал нужда от подкрепа: когато не е могъл да се справи с конкретно ученическо поведение, когато е замислил голям проект или просто когато е имал нужда да сподели успехите и неуспехите си с друг учител, за да получи разбиране и резонен съвет. 

Активното сътрудничество между учители е много ценно, независимо дали говорим за вътрешна или за междуучилищна колаборация. Сътрудничеството може да има различни форми: посещаване на часове и обсъждане след урока, споделяне на добри образователни практики, споделяне на казуси и търсене на общи решения, съвместно планиране, провеждане на интердисциплинарни уроци и др. В статията ще разгледаме ползите от взаимната работа между преподаватели в една образователна институция.

Ползи

Активното сътрудничество между всички учители в едно училище допринася за учебна среда, базирана на растеж и по-голям напредък на учениците. Това би довело до множество положителни резултати: 

 • Защитената среда, в която всеки учител може спокойно да сподели своя добра практика, успех, казус или неуспех дава възможност на учителите да учат един от друг и да се надграждат в професионално отношение – всички дейности, които водят до сътрудничество – наблюдение на час, участие в професионални разговори за въздействието на различни подходи, даване и получаване на обратна връзка за работата си, съвместно преподаване – дават възможност за развитие на нови умения и стил на работа;
 • Сплотената педагогическа общност в училище позволява на учителите да черпят вдъхновение директно от силните страни на целия колектив, което подкрепя генерирането на нови и свежи идеи, водещи до ефективни решения и големи училищни проекти;
 • Друга полза от сътрудничеството между учителите е задържането на учителите в училище – когато си сътрудничат, те се чувстват по-подкрепяни и по-малко изолирани в предизвикателствата, които срещат. Това усещане води до по-голямо удовлетворение от работата и по-нисък риск от прегаряне, а това допринася за увеличаване процента на учителите, които остават в системата;
 • Колаборацията между учители моделира умението за работа в екип в учениците – децата и младежите усвояват екипната работа по-ефективно, тъй като я наблюдават в ежедневието си, усещат резултатите върху собственото си развитие и напредъка на класа си. От друга страна, този начин на работа предизвиква самите преподаватели да поемат отговорност за напредъка на всяко дете и да развият своите знания, умения и нагласи

Всичко това резултира в положителна енергия и вдъхновение, позволявайки на училищните екипи да постигнат повече.

Как да стимулираме сътрудничеството? 

Сътрудничеството между учителите е от съществено значение за създаването на положителна и ефективна учебна среда във всяка образователна институция. Въпреки това то може да се разгледа като предизвикателство, особено, ако преподавателите са свикнали да работят в затворени групи или имат твърде различни стилове на преподаване. Ето защо стимулирането на сътрудничеството между учителите изисква целенасочени усилия от страна на училищното ръководство, наред с прилагането на конкретни стратегии и инструменти, улесняващи комуникацията и екипната дейност в екипа.

Ефективна стратегия за стимулиране на сътрудничеството в педагогическия колектив е предоставянето на възможности за учителско лидерство. В зависимост от нуждите и структурата на училището, лидерските роли могат да бъдат най-разнообразни. Във всички случаи обаче те ще допринесат за една по-висока мотивация и ангажираност с училищната общност и нейния успех.

 • Лидерство в екип

Тук екипите се сформират от учителите-лидери, които преподават един и същ или близък предмет (например в рамките на общността може да има екипи “Природни науки” или “Социални науки”, “Езици” или “Изкуства”). В ролята си на лидер учителят има възможност да използва коучинг, да насърчава междупредметните връзки, споделянето и обсъждането на общи решения в рамките на своята работна група.

 • Лидерство в професионалното развитие

Учителите-лидери работят с целия педагогически екип. Тяхната задача е да откриват възможности за сътрудничество, да насърчават колегите си да генерират идеи за съвместни проекти, да организират подходящи обучения и общностни събития, които да сближат и развият колектива. 

 • Лидерство в учебните ресурси

Учителите-лидери създават пространство (онлайн или като физическо място в учителската стая) за споделяне на авторски материали: разработки на уроци, работни листове и тествове и др. 

Възможности за сътрудничество

1. Споделяне на добри практики

Опитът в преподаването е мощен инструмент, който увеличава силата си, когато е споделен. Взаимното споделяне на доказано успешни практики може да помогне значително на учителите – и на тези, които споделят, и на тези, които “получават” – както и на учениците.

За да изградите подкрепяща и смислена среда за споделяне на успешни практики, следвайте следните стъпки:

 • Дефиниране на проблема: какъв е проблемът? Какви са причините и свързаните с тях поведенчески норми на общността? Как би изглеждал успехът в тази ситуация?

Първата стъпка е да се определи какъв е проблемът и да се опише как изглежда решението му. Запомнете, че решението трябва да бъде посочено ясно, конкретно и  измеримо. 

Пример:

Проблем: Наблюдавам, че в моите часове едва 20% от учениците работят по задачите си. 80% не са подготвени за час, не отговарят на въпросите ми или говорят помежду си.

Решение: Ангажираността на учениците в час е 100%.

 • Споделяне в екипа и търсене на добри практики: има ли учители в екипа, които са постигнали решение на този проблем? Как са го постигнали? Кои са уникалните практики или учителски поведения, които позволяват на успелите учители да се справят с проблема?

Втората стъпка е да откриете кои са учителите във вашия колектив, които вече са постигнали успех по този проблем. Важно е предложените практики или инструменти да бъдат подкрепи с данни, показващи прогрес в развитието на учениците.

Ключово е да набележите преподавателите, които имат решение на проблемите, които са често срещани в училището ви и голяма част от екипа търси решение. За да откриете тези учители, може да сформирате работни групи, интервюта или анкетно проучване. Потърсете от тях кратко резюме на практиките им, за да се уверите, че са приложими в различен контекст.

Пример:

Ангажираността в часовете на колегата е 100%. Той използва “Табло на активните”. В началото на часа напомня на учениците, че са си поставили обща цел да достигнат 100% участие в час.

 • Моделиране: по какъв начин ще се реализира споделянето на практики? Каква ще бъде задачата на всеки от учителите-участници?

Споделянето на практики може да се проведе под формата на лекция, презентация, работилница или рефлексия. Важно е да създадете пространство за доброволна регистрация за участие във формата, тъй като всяко нещо, което е направено под натиск може да даде нежелан и незадоволителен резултат.

По време на формата учителите, които представят практиките си могат да:

 1. покажат видео от своята класна стая;
 2. поканят колегите си техен час, за да наблюдават практиката в действие, в реална обстановка;
 3. демонстрират практиката по време на формата, като поставят учителите-участници в “обувките” на ученици;
 4. споделят материали, които са директно свързани с приложението на практиката.
 • Разпознаване на ефективните практики – каква е ефективността на нововъведените практики?

След като учителите започнат да прилагат нови практики и модели на преподаване в собствените си класни стаи е важно да споделят своя напредък. Насърчете учителите да събират качествени и количествени данни, свързани с напредъка към решението на проблема. Тези данни ще помогнат на преподавателите да определят в кои области са постигнали успех и къде могат да бъдат направени още подобрения.

Можете да организирате ежеседмични срещи за споделяне, да прикачите таблица/тракер, които да събират качениете от учителите данни.

 • Разпространение – как да направим практиката достъпна за по-широка аудитория?

Ако практиката е успешна, решава конкретни проблеми и има видими резултати, не бъдете скромни – споделяйте вашия опит с по-голяма публика. Може и да се включите в нашия конкурс “Добрите практики на Фокус”.

2. Професионални общности 

Професионалната общност представлява група от преподаватели, които се срещат редовно и работят в тясно сътрудничество. Целта е учителите да участват в професионален диалог за подобряване на преподавателските умения и резултатите на учениците, да споделят знания и наблюдения. Казано накратко, учителите се събират в група, за да учат.

Организирането на функциониращи професионални общности може да бъде трудна задача. За да бъдат резултати удовлетворяващи, следвайте стъпките: 

Стъпка 1. Изберете минимум шест теми, които биха заинтересували целия педагогически персонал

Проследите внимателно нуждите на вашите ученици, учители и родители, както и специфичните изисквания към образователния процес на държавните наредби. 

Примерни теми:

 • Даване на конструктивна писмена и устна обратна връзка на ученици/учители
 • Създаване на многокомпонентни оценявания
 • Развитие на нагласа за учене през целия живот
 • Повишаване на ангажираността в час
 • Създаване на интердисциплинарни уроци
 • Проекто-базирано обучение

Стъпка 2. Задайте посока и цел на професионалните общности

Важно е да споделите своите очаквания с екипа и да насочите усилията на учителите в посока, която да ги отведе до взаимно и открито споделяне на проблеми, практики и ресурси и до откриване на решения. Ако въвеждането на професионални общности е ново за колектива във вашето училище, помислите за визия и очаквани резултати, с които да подкрепите учителите.

Примерен график и очаквани резултати:

 • Среща 1: Обсъдете темата в групата и открийте минимум две решения;
 • Среща 2: Вземете единодушно решение каква практика или подход ще използвате в работата си, за да постигнете желан резултат с учениците;
 • Среща 3: Споделете опит и наблюдения, измерете напредъка и нанесете корекции в плана си, ако е нужно;
 • Среща 4: Представете успехите на вашата общност на следващия педагогически съвет.

Стъпка 3: Насърчете преподавателите да използват различни инструменти за събиране на доказателства

Предложете различни идеи: портфолио, тракери, анкети сред учениците и родителите. Това ще подкрепи учителите да работят с реални данни и ще ги държи фокусирани към целите, които са си поставили в рамките на професионалната общност.

Стъпка 4: Представете успехите на учителите във вашето училище, като създадете възможности да споделят и празнуват постиженията си

Всеки успех заслужава да бъде чут и споделен, а подобни формати дават силен положителен заряд на учителските екипи. По време на педагогически съвет, на обучение или на специален “Фестивал на успеха” – дайте възможност на всяка общност да сподели своите открития, успехи и нови цели.

3. Изграждане на сътрудничество между учителите в цялото училище

Съвременните учителите всъщност усилено си сътрудничат повече от всякога – участват в преподавателски групи в социалните мрежи, споделят си казуси на по чаша кафе или обсъждат решения с приятели-колеги. Учителите са отворени и са готови са да учат един от друг. Помислете си какви резултати ще постигнете, ако всички учители  в училището си сътрудничат, за споделят опит и знания!

Ако искате да стимулирате сътрудничеството до пълен капацитет, следвайте два основни принципа:

 • Качество вместо количество

Какво точно имаме предвид? По-добре да започнете с малки групи учители, дори с двама или трима от всички преподаватели в колектива, но по начин, който вдъхновява за работа с желание, хъс и енергия. Много ръководители допускат една основна грешка – налагат изискване учителите да работят заедно. Идеята не е такава – сътрудничеството – трябва да бъде доброволно и осъзнато. Само така могат да бъдат постигнати големите ползи от съвместната работа. А само високите резултати и наличието на реална добавена стойност биха мотивирали и останалата част от екипа.

Дори и съвсем малка част от колектива да прояви желание да се включи, оставете възможността отворена през цялата учебна година. Работете активно с тези колеги, които имат истинско желание да бъдат двигател на промяната във вашето училище.

 • От рефлексия към успех

Провокирайте учителите си да рефлектират върху своя опит в сътрудничество с останалите преподаватели, върху ползите от споделянето на практики, притеснения, въпроси, от посещенията в час или гледането на видеа от класните стаи на своите колеги. Всичко това ще повиши осъзнатостта на учителите, а оттам – и доверието, отвореността и колегиалността в училище.

4. Съвместно преподаване

В иновативните училища по света, а все по-често и у нас, преподавателите често работят директно с други учители, за да отговорят на нуждите на своите ученици. В България са познати т.нар “интегрирани уроци” или ежедневно съвместно преподаване, но това все още е рядкост в класните ни стаи.

А ползите от подобно сътрудничество са много: 

 • Увеличава се възможността да групирате учениците си според нуждите им, тъй като разполагате с повече време за планиране и имате по-задълбочен поглед върху класовете си;
 • Бихте могли да комбинирате различни умения и да “прехвърляте” теми и знания от един учебен предмет в друг;
 • Съвместното преподаване позволява на учителите, които си партнират, да учат един от друг ежедневно;
 • Когато разполагате с още един учител в класната стая, бихте могли да експериментирате с иновативни подходи в преподаването.

За какво да внимаваме?

Въвеждането на нови инструменти, стратегии и подходи изисква внимателна подготовка, за да премине адаптационният период по-гладко. За да бъдат устойчиви нововъведенията, свързани със сътрудничество, е важно да осигурим кулутра, която се характеризира с доверие, уважение и открита комуникация между учителите, както и с готовност всички да се учат един от друг и да приемат различни гледни точки.

Създаването на култура на иновации и сътрудничество изисква постоянни усилия от страна на училищното ръководство и цялата училищна общност, но ползите за учениците и колектива си заслужават инвестицията на време и енергия. Затова е важно да се уверите, че полагате специални усилия в посока:

 • Овластяване на учителите;
 • Отделяне на специално време за сътрудничество;
 • Постоянно повишаване на уменията за работа в екип.

Конкретни стратегии, които биха ви подкрепили във въвеждането на сътрудничество в училище, са предварителната оценка и проследяването на напредъка.

Предварителна оценка

Преди да въведете новата практика, оценете настоящото състояние. Предварителната оценка е от ключово значение, за да се направи сревнение преди и след нововъведението.

За да интегрирате ефективно  практиката, се уверете, че:

 • учителят познава добре нововъведението, което ще въведе в класната стая – при необходимост го подкрепете го с точна инструкция и ментор;
 • учениците разполагат с ясни инструкции за работа – в противен случай ефектът може да е обратен на очаквания.

Проследяване на напредъка

За да сте сигурни, че се движите в градивна посока, не пропускайте да проследявате регулярно напредъка. За целта:

 • Уверете се, че учителите разполагат с инструменти за регулярно проследяване на напредъка на класа;
 • Насочете учителите към регулярно проследяване на  напредъка по отношение на набелязания проблем – в края на седмицата, месеца или срока;
 • Осигурете време и пространство, в което учителите да могат да рефлектират и споделят успехите и затрудненията си.

В заключение

Сътрудничеството в учителската професия е изключително ценно. Колкото и удовлетворение да ни носи работата ни, тя е свързана с известни дози стрес, притеснение и тревожност. Затова е важно да бъдем част от група, в която можем да споделяме своите учителски радости и неволи.

Възможностите за сътрудничество са много – съвместно преподаване, споделяне на практики и ресурси, рефлексия – всичко това ще повиши мотивацията, ефективността и силата на учителите във вашето училище, като междувременно ще свали нивата на  стрес. 

Готови ли сте да опитате?

_______

Използвана литература: 

 1. https://elearning.tki.org.nz/Teaching/Innovative-learning-environments/Collaborative-teaching#js-tabcontainer-1-tab-3
 2. https://blog.irisconnect.com/uk/sharing-and-collaboration-in-schools#first
 3. https://www.edutopia.org/article/follow-up-after-teachers-professional-development 

Още полезни статии:

Какво научих от съотборниците си?
Работа в екип

Какво научих от съотборниците си?

При представяне на резултатите и своя принос, всеки член на групата трябва да може да каже какво ново и значимо е научил от съотборниците си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали