Какво е професионална учеща общност(ПУО) и 4 съвета как да си я направим в училище?

Усещате ли понякога парадокса на учителската професия? Работата е едновременно удовлетворяваща и изтощителна. Учениците запълват класната стая и целия ви ден, енергията им е заразителна, а взаимоотношенията, които изграждате помежду си – сърдечни. В същото време работата може да бъде отблъскваща: понякога се чувствате като заковани в класната стая, претоварени, без достатъчно време за размисъл и разтоварващи разговори с колегите. Това може да се промени с помощта на така наречената професионална учеща общност (ПУО).

През последните години професионалните учещи общности се превръщат в популярна структура, в която учителите могат да си сътрудничат и да учат, за да отговарят на учебните потребности на своите ученици.

Какво е професионална учеща общност?

ПУО е подход, при който група учители работят съвместно за подобряване на учителската си практика и учебните резултати на учениците. Членовете на тази общност участват в регулярни срещи, на които дискутират постиженията на учениците с цел професионално усъвършенстване.

Същността на учещата общност е ангажираността към ученето на всеки ученик. Учителите работят заедно, за да изяснят точно какво трябва да научи всеки подрастващ и непрекъснато анализират учебния процес, осигуряват допълнително време и подкрепа за учене и обогатяват обучението, когато учениците вече са усвоили предвиденото. Педагозите в учебната общност са водени от идеята, че сътрудничеството помежду им повишава ученическите резултати.

Кои са компонентите на една професионална учеща общност? 

ПУО се фокусира върху три основни компонента: учене, сътрудничество и резултати.

 • Фокусът върху ученето, а не върху преподаването е от решаващо значение. За да бъде работата ви като учител ефективна, мотивирайте учениците за активно участие в различни дейности в класната стая и отделяйте по-малко време за поднасяне на учебното съдържание под формата на лекция.
 • Фокусът върху културата на сътрудничество е сред най-трудните аспекти на ПУО, тъй като учителите често се притесняват да споделят открито какво се случва в час. Нека бъдем честни с колегите си – невинаги е лесно група учители да си сътрудничат, но е възможно! Един от начините за насърчаване на сътрудничеството в рамките на ПУО е чрез предоставяне на възможност на учителите да наблюдават учебните часове на колегите си.

Не се страхувайте да споделяте практиката си от класната стая. Така ще подпомогнете ученето на всички членове на екипа и ще получите обратна връзка, която ще допринесе за индивидуалното ви и общностното развитие. Не се страхувайте и да споделите, когато нещо не върви. Само ако говорите открито за предизвикателствата, ще получите ценни съвети от колегите си. Ако не споделите, никой няма да разбере, че нещо не е наред и ще останете сами с проблема. Всички знаем, че поставените цели се постигат най-добре чрез съвместна дейност. И когато виждаме, че това влияе положително върху постиженията на учениците, се мотивираме да правим повече.

 • Фокусът върху резултатите на учениците е може би най-важният компонент на ПУО. Затова периодично идентифицирайте текущото ниво на напредъка им, чрез което да събирате доказателства за техните постижения. Обмислете в групата видове инструменти за оценяване (петминутки в края или началото на учебния час, провеждане на седмични и месечни тестове и др.), коментирайте получените резултатите и разработете стратегии за обучение.

Върху основата на ученическите постижения се оценява и ефективността на общността. Това насърчава всеки екип да преследва измерими цели за подобрение, които са в съответствие с училищната визия. Като членове на професионалната общност анализирайте резултатите, за да откриете силните и слабите страни в своето индивидуално представяне и впоследствие се учете един от друг.

Какви са видовете професионални учещи общности в училище?

Не съществуват строги правила за това как трябва да бъдат конфигурирани ПУО. При възможност обаче е добре да са малки (4 – 6 учители). Ето няколко начина, по които училищата могат да организират своите ПУО:

 • на ниво клас;
 • на ниво образователен етап;
 • на ниво училище (ако е по-малко);
 • на ниво културно-образователна област (по учебни предмети).

За предпочитане е да сформирате групите така, че да доведат до най-добри резултати на учениците. Различните училища имат различни цели и затова ПУО е необходимо да работят в съответствие с визията за действие на конкретното училище.

Какво прави една професионална учеща общност ефективна?

Предлагаме няколко основни съвета, които да ви помогнат да създадете ефективна ПУО:

 1. Отделяйте време. За да разгърнете пълния потенциал на професионалната общност, е необходимо регулярно време за срещи, на които да коментирате работата на учениците, да анализирате данни, да определяте стратегии за обучение, да утвърждавате успехите и да отхвърляте това, което не работи. Когато събиранията помежду ви са спорадични, вероятността за ефективност намалява.
 2. Изградете взаимно доверие. Една ефективна ПУО не може да функционира без доверие между членовете ѝ. А ключът към това е в отворената комуникация. Учителите непрекъснато търсят начини как да преодолеят неуспехите в класната стая, затова не се колебайте да си помагате един на друг, да обменяте идеи и добри практики. Доверието, което развивате помежду си с течение на времето, е двигател на ефективната ви работа: води до подобряване на ученическите резултати, до професионално израстване и сплотеност на екипа ви.
 3. Събирайте данни. Решенията, които вземате в ПУО, е необходимо да произтичат от наличната информация, отнасяща се до учебните резултати на учениците. Редовно събирайте и анализирайте данните за тяхното представяне, за да успеете да идентифицирате различни тенденции – като например кои ученици системно не се справят добре в клас – и съвместно с колегите разработете стратегии на преподаване и подкрепа, за да им помогнете да преодолеят академичните затруднения.
 4. Обърнете внимание на рефлексията. Рефлексията е важна част от учебния процес и особено за професионалистите в учещата общност. Затова редовно я включвайте в различните етапи от работата си. Правете равносметка на това, което самите вие сте научили и на въздействието, което оказвате върху другите.

Успешната професионална учебна общност гарантира, че учениците ви не просто се обучават, а учат. Тази промяна – от фокуса на преподаването към фокуса на ученето може да доведе до благоприятни последици за училищата, ако екипите им приемат това като залог за подобряване на постиженията на учениците.

 

 

Използвани източници:

 1. Defur, R., at al. (2006), Learn by doing: A Handbook for professional learning communities at work.
 2. About PLCs – https://www.allthingsplc.info/about
 3. Professional learning communities – https://www.adlit.org/topics/professional-development/professional-learning-communities

Още полезни статии:

Ефективно сътрудничество

Как да изградите доверие в новосформиран екип

Текучеството на учители (особено на начинаещи учители) в българската образователна система е сериозен проблем. Едва 6% от новопостъпилите учители с 0-5 години преподавателски опит остават

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали