Защо е важно ефективното сътрудничество с учениците за успеха на професионалните учещи общности?

От поредицата статии, посветени на професионалните учещи общности (ПУО), знаете, че в същността на тези структури лежи ангажираността към ученето на всеки ученик. Учителите работят заедно, за да анализират учебния процес, да осигурят допълнително време и подкрепа за учене и да обогатят обучението, когато учениците вече са усвоили предвиденото. Педагозите в учебните общности са водени от идеята, че сътрудничеството помежду им повишава ученическите резултати.

ПУО могат да бъдат много по-ефективни, когато включват в дейността си и обратна връзка от учениците за техния опит в училище. В тази статия ще разберете как може да се случи това.

Ефективно сътрудничество с учениците

Осъществяването на ефективно сътрудничество с учениците не е лесна работа. Партньорството за учене се изразява чрез взаимоотношенията, които педагозите целенасочено изграждат с учениците, за да учат за и от тях. Учителите трябва да са наясно със силните и слабите страни и с начина на мислене и уменията на учениците, за да подобряват непрекъснато своята педагогическа практика.  

Професионалните учещи общности са пример за сътрудничество между учители и ученици. В тях учителите работят заедно, за да създадат подкрепяща училищна среда, в която учениците постигат успех и развиват чувство на принадлежност към училището. Продуктивното сътрудничество предоставя възможност на децата да изразяват мнението си, да решават проблеми и да са активни участници в процеса на собственото си образование.  

Даването на обратна връзка за процеса на обучение е важен компонент както за ефективното преподаване, така и за успеха на ПУО. Целта на обратната връзка е да подобри представянето на учениците, но и да ги насърчи да придобият увереност, отговорност и ентусиазъм към това, което учат. 

За да създадете ефективно сътрудничество с учениците и да бъде работата ви в професионалните учещи общности още по-успешна, предвидете време и отразете обратната връзка от учениците. Добре е да разработите ясна програма, която включва: 

  • дейности за стимулиране на ученето и изграждане на взаимоотношения;
  • протоколи за данни, отразяващи процеса на проучване и анализиране на информация, насочена към постиженията на учениците.

Протоколите, съдържащи данни за учениците, са необходими, за да установявате по-лесно пропуските им и да гарантирате, че се фокусирате върху това, което е във вашата област на компетентност. Въпросите, които може да са ви полезни в този етап, включват:

Какви въпроси и предположения ви вълнуват, преди да разгледате данните?

Докато анализирате данните, какви тенденции забелязвате?

Каква друга информация ви е необходима, за да добиете по-пълна картина?

Какви изводи може да направите, имайки предвид наличните данни?

Какви стъпки за действие може да предприемете и как ще измерите въздействието им?

Инструменти за проучване на данните

Препоръчваме ви да използвате два инструмента (работни листа), чрез които да осъществите процеса на проучване на данни за учениците и след това да се фокусирате върху постиженията им. 

Защо е важно ефективното сътрудничество с учениците за успеха на професионалните учещи общности?

Защо е важно ефективното сътрудничество с учениците за успеха на професионалните учещи общности?

Кратки съвети как да подобрите взаимоотношенията си с учениците

  • Опознайте учениците. Проучете какви са техните силни страни, интереси, постижения. Попитайте ги с какво се справят добре, какви са затрудненията им, какво биха искали да променят? 
  • Наблюдавайте внимателно учениците в продължение на една седмица и помислете: Как общувате с тях, как те общуват с другите? Какви са отношенията ви с тях и какво очаквате от тях? 
  • Преминете последователно през стъпките видеозапис, размисъл и действие. Направете запис на един урок и наблюдавайте във видеоклипа как се осъществява положителен, отрицателен и неутрален обмен на информация в класа. Това ще ви помогне да анализирате взаимоотношенията между участниците в учебния процес и въздействието, което се постига като цяло. Върху основата на наблюдението направете план за действие за следващата седмица. 
  • Не пропускайте рефлексията. Анализирайте  резултатите от плана ви за действие. Какви други възможности се появиха? Какво научихте от учениците? С какво този опит допринесе за подобряване на вашата педагогическа практика?

Отношенията на сътрудничество между учителите и учениците са ключови за ефективното обучение. Те допринасят за развитието на учебна среда, в която учениците са отговорни за собственото си учене, а учителите разполагат с инструменти, чрез които да им осигурят това, от което се нуждаят.

Използвани източници:

Making Space for Students in PLCs

Fostering Stronger Teacher-Student Collaboration 

Още полезни статии:

Ефективно сътрудничество

4 стъпки как да повишите професионалното си развитие като учител и как професионалните учещи общности (ПУО) могат да допринесат за това

На днешните учители се налага да учат непрекъснато, за да подобряват преподавателската си практика. ПУО могат да имат решаваща роля за това. Основната предпоставка за

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x