Защо е важно ефективното сътрудничество с учениците за успеха на професионалните учещи общности?

От поредицата статии, посветени на професионалните учещи общности (ПУО), знаете, че в същността на тези структури лежи ангажираността към ученето на всеки ученик. Учителите работят заедно, за да анализират учебния процес, да осигурят допълнително време и подкрепа за учене и да обогатят обучението, когато учениците вече са усвоили предвиденото. Педагозите в учебните общности са водени от идеята, че сътрудничеството помежду им повишава ученическите резултати.

ПУО могат да бъдат много по-ефективни, когато включват в дейността си и обратна връзка от учениците за техния опит в училище. В тази статия ще разберете как може да се случи това.

Ефективно сътрудничество с учениците

Осъществяването на ефективно сътрудничество с учениците не е лесна работа. Партньорството за учене се изразява чрез взаимоотношенията, които педагозите целенасочено изграждат с учениците, за да учат за и от тях. Учителите трябва да са наясно със силните и слабите страни и с начина на мислене и уменията на учениците, за да подобряват непрекъснато своята педагогическа практика.  

Професионалните учещи общности са пример за сътрудничество между учители и ученици. В тях учителите работят заедно, за да създадат подкрепяща училищна среда, в която учениците постигат успех и развиват чувство на принадлежност към училището. Продуктивното сътрудничество предоставя възможност на децата да изразяват мнението си, да решават проблеми и да са активни участници в процеса на собственото си образование.  

Даването на обратна връзка за процеса на обучение е важен компонент както за ефективното преподаване, така и за успеха на ПУО. Целта на обратната връзка е да подобри представянето на учениците, но и да ги насърчи да придобият увереност, отговорност и ентусиазъм към това, което учат. 

За да създадете ефективно сътрудничество с учениците и да бъде работата ви в професионалните учещи общности още по-успешна, предвидете време и отразете обратната връзка от учениците. Добре е да разработите ясна програма, която включва: 

  • дейности за стимулиране на ученето и изграждане на взаимоотношения;
  • протоколи за данни, отразяващи процеса на проучване и анализиране на информация, насочена към постиженията на учениците.

Протоколите, съдържащи данни за учениците, са необходими, за да установявате по-лесно пропуските им и да гарантирате, че се фокусирате върху това, което е във вашата област на компетентност. Въпросите, които може да са ви полезни в този етап, включват:

Какви въпроси и предположения ви вълнуват, преди да разгледате данните?

Докато анализирате данните, какви тенденции забелязвате?

Каква друга информация ви е необходима, за да добиете по-пълна картина?

Какви изводи може да направите, имайки предвид наличните данни?

Какви стъпки за действие може да предприемете и как ще измерите въздействието им?

Инструменти за проучване на данните

Препоръчваме ви да използвате два инструмента (работни листа), чрез които да осъществите процеса на проучване на данни за учениците и след това да се фокусирате върху постиженията им. 

Защо е важно ефективното сътрудничество с учениците за успеха на професионалните учещи общности?

Защо е важно ефективното сътрудничество с учениците за успеха на професионалните учещи общности?

Кратки съвети как да подобрите взаимоотношенията си с учениците

  • Опознайте учениците. Проучете какви са техните силни страни, интереси, постижения. Попитайте ги с какво се справят добре, какви са затрудненията им, какво биха искали да променят? 
  • Наблюдавайте внимателно учениците в продължение на една седмица и помислете: Как общувате с тях, как те общуват с другите? Какви са отношенията ви с тях и какво очаквате от тях? 
  • Преминете последователно през стъпките видеозапис, размисъл и действие. Направете запис на един урок и наблюдавайте във видеоклипа как се осъществява положителен, отрицателен и неутрален обмен на информация в класа. Това ще ви помогне да анализирате взаимоотношенията между участниците в учебния процес и въздействието, което се постига като цяло. Върху основата на наблюдението направете план за действие за следващата седмица. 
  • Не пропускайте рефлексията. Анализирайте  резултатите от плана ви за действие. Какви други възможности се появиха? Какво научихте от учениците? С какво този опит допринесе за подобряване на вашата педагогическа практика?

Отношенията на сътрудничество между учителите и учениците са ключови за ефективното обучение. Те допринасят за развитието на учебна среда, в която учениците са отговорни за собственото си учене, а учителите разполагат с инструменти, чрез които да им осигурят това, от което се нуждаят.

Използвани източници:

Making Space for Students in PLCs

Fostering Stronger Teacher-Student Collaboration 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали