10 практически съвета за успешно стартиране на професионални учещи общности (ПУО)

Готови ли сте да направите училището си място за споделяне и сътрудничество? Такова, в което промяната не се възприема като война, а учениците постигат по-високи резултати? Тогава е време да приемете идеята за сформиране на ПУО.

Както вече се уверихте, предимствата на ПУО са много. Но как да сте сигурни, че усилията ви да създадете такава общност в училище ще са успешни? Предлагаме няколко съвета, които да ви напътстват, докато се впускате в това предизвикателно, но изключително възнаграждаващо начинание.

1. Обучете екипа си какво означава професионална учеща общност

ПУО напоследък са популярна тема в образованието, но все още не са напълно проучени от всички. Когато колегите ви чуят професионална учеща общност, е вероятно да приемат, че това е още един опит за училищна реформа, който като много други ще си отиде така, както е дошъл. В действителност това обаче не е точно така.

ПУО не е програма или начин за изпълнение на административни заповеди. Това е съвместен и непрекъснат процес, който измества фокуса на вашето училище от преподаване към учене. Този изцяло нов подход изисква и от учителите, и от директорите да са отговорни за подобряване на училищните практики. 

Така че преди да включите в действие ПУО във вашето училище, първо, обучете колегите си. Помислете за организиране на неформална среща или приложете информация на училищните комуникационни табла, за да дефинирате същността на ПУО и да подчертаете ползите от дейността им. 

2. Започнете с учене

Като професионална учеща общност, ученето е основното, което трябва да правите. Поемете инициативата да организирате професионално обучение около конкретен проблем, актуален за вашето училище. Професионалното развитие трябва да стане редовна и дори ежедневна дейност на екипа. Когато самите учители учат, те могат да подобрят начина, по който и учениците учат – това е концепцията за управление на ПУО.

3. Определете членството и фокуса на работа на ПУО

Едно от първите съображения при сформирането на ПУО е кой ще бъде част от нея. Училищните екипи е възможно да се различават значително по отношение на своите членове и фокуса на дейността. Факторите, които трябва да вземете предвид по отношение на членството в ПУО, са:

 • колко и кои учители ще бъдат включени;
 • дали членството ще бъде доброволно или задължително;
 • дали членовете ще бъдат от училището или ще участват и учители от други училища в района.

Препоръчваме ви да включите в групата от 4 до 8 участници. Ако има по-малко от четирима членове, разнообразието от гледни точки в екипа е твърде ограничено. Ако пък участват много хора, е необходимо повече време за изказвания по време на събиранията. Колкото по-голяма е групата, толкова повече усилия са необходими за координиране на срещите и рискът от загуба на мотивация в рамките на общността нараства. Освен това конструктивният диалог и доверието се установяват по-лесно в по-малки по състав групи.

Когато определяте фокуса на работа в ПУО, помислете добре дали да разгърнете конкретна тема (например постиженията на учениците по математика), или да приемете общ междудисциплинарен фокус за подобрение – грамотността в цялото училище или даване на ефективна обратна връзка. Върху какъвто и проблем да се спрете, важно е да определите ясен фокус на действие, тъй като от това зависи добрата работа на ПУО. 

4. Установете правила 

Съществуват редица процедури, които трябва да прилагате, за да се поддържа ефективното функциониране на ПУО. Едно от важните условия е да осигурите време и пространство за провеждане на срещите. Направете го по начин, който да отговаря на различните нужди на членовете на екипа.

Като всяка общност и вие трябва да имате норми, които да задават приемливото поведение, да улесняват работата на участниците и да гарантират качествено изпълнение на задачите. На работна среща съвместно с колегите може да дефинирате правилата на общността. Раздайте им листчета и маркери и ги помолете всеки да обмисли и да напише правилата, които смята, че групата трябва да спазва. След като всички листчета се подредят на стената, обсъдете ги! По този начин не само ще формулирате принципите във вашата ПУО, но ще изградите у колегите и чувство за работа в екип.

5. Сменяйте лидерските роли

За да бъде продуктивна работата на ПУО, е нужно да поемете отговорност за ефективното използване на времето. Това се постига чрез задаване на роли на членовете на екипа.

ПУО са предназначени да бъдат колегиална, а нe йерархична структура. Въпреки че е по-лесно да се разпределят конкретни задачи за постоянно изпълнение от всеки, то е добре ролите да се редуват.

В рамките на ПУО може да решите през какъв интервал от време членовете на екипа биха искали да сменят ролите си. Някои предпочитат да го правят често, като по този начин се редуват различните отговорности между всички участници в групата. Други сменят длъжностите си, когато се промени целта на екипа. Това пък позволява на членовете да опознаят добре функцията, която изпълняват.

Също така може да решите да имате толкова назначени роли в професионалната общност (фасилитатор, лидер на екипа, протоколчик, отговорник за материалите др.), колкото искате. Важно е да е ясно кой какво прави, защото липсата на яснота е пагубна за дейността на ПУО. Всеки трябва да знае с какво допринася за работата на екипа и да осъзнава връзката на своята роля с целта на групата и постиженията на учениците.

6. Поставете постижими и фокусирани върху резултатите цели

Поставянето на цел е една от най-важните задачи при стартиране на ПУО. Мисията на общността е да договаряте целите, да изготвяте стратегии за постигане на тези цели и когато ги изпълните, да се стремите към още по-амбициозни такива. И така, какво точно искате да постигнете? Изберете неща, които са специфични, навременни, измерими, постижими, фокусирани върху резултатите. Ето един шаблон, който ще ви помогне да се ръководите в поставянето на целите:

(Кой) ще постигне (какво) до (кога), което е измеримо чрез (оценка).

Уверете се, че нито една от поставените цели не е невъзможна за измерване. Стремете се към цели, които ако не бъдат постигнати, ще ви разкрият доказателства, чрез които ще коригирате и подобрите подхода си.

Предлагаме да улесните дейността си, като използвате работен лист, в който да отбелязвате изпълнението на целите.

                                        Работен лист за изпълнение на целите
Училище:…………………………..         Име на екипа:……………………….Ръководител на екипа:…………………………………………………………..

Членове на екипа:……………………………………………………………….

Цел/и на училището:…………………………………………………………….

Цел/и на екипаДейностиОтговорнициСроковеДоказателства за ефективността

 

7. Създайте култура на сътрудничество, изградена върху доверие

Не е лесно да накараш учителите да си сътрудничат, но е важно, за да може ПУО да функционира правилно. Добрата комуникация с колегите ви помага да споделяте за предизвикателствата в класната стая и да намирате начини за подобрение. Това позволява да усъвършенствате учителската си практика, като се учите един от друг и същевременно се повишават и резултатите на учениците.

Ефективното сътрудничество разчита на дискусии, на представяне на различни идеи и гледни точки. Въпреки че това може да предизвика конфликти, не трябва да забравяме, че някои от тях са здравословни. Разнообразието от гледни точки помага при решаването на проблеми и води до различни иновации. Усложнения може да възникнат, ако конфликтите преминат в личностни сблъсъци, които да нарушат доверието. Също така и ако конфликтът бъде потиснат, може да се създаде илюзия на съгласие. За да насърчите ефективното сътрудничество в ПУО:

 • мотивирайте всички членове да участват активно в срещите;
 • уверете се, че разговорите са фокусирани върху дневния ред, а не се отклоняват към други теми;
 • бъдете наясно с потенциала за проблемно междуличностно отношение (например учителите, чувстващи се принудени да участват в ПУО или изпитващи липса на подкрепа);
 • подкрепяйте учителите да коментират взаимно работата си и да дават обратна връзка;
 • избягвайте ефекта на ехо камерата. Групирането на твърде много учители с еднакво мислене в една ПУО означава по-малко професионално израстване за отделните участници. Когато всички членове на екипа са съгласни с казаното, никой няма да бъде провокиран да представя алтернативни идеи и да развива своята практика задълбочено. Затова се уверете, че вашите ПУО са най-разнообразни. Опитайте се да предизвикате да си сътрудничат учители, които обикновено не биха работили заедно.

         

8. Използвайте доказателства в работата си 

Използването на доказателства е от съществено значение за работата на ПУО. Доказателствата могат да включват данни, събрани в класните стаи, данни за постиженията на учениците, различни артефакти, изработени в час и редица ресурси.

Дори и да имат желание, учителите често са твърде заети по време на урок, за да забележат всичко, което се случва в класната стая. Затова е полезно другите членове на екипа да се включват в наблюдение на уроци и да дават обратна връзка. Това може понякога да е трудно с оглед вместване в графиците на седмичното разписание, но си заслужава. Редовните наблюдения са един ефективен начин да помогнете на членовете на ПУО да останат обективни по отношение на напредъка си. Тази информация е ценна за учителите, защото им помага да разберат дали си вършат работата добре и да преценят къде трябва да подобрят практиката си.

 Ако планирането на посещения в учебните часове се окаже доста трудно, то тогава учителите може да направят видеоклипове на уроците си, за да имат възможност да ги наблюдават и анализират в свободното време.

             За да използвате ефективно данните в ПУО, е от полза:

 • Да събирате информация от наблюдение и обратна връзка в класната стая. Имайте предвид, че това е една от най-ефективните стратегии за подпомагане на професионалното развитие на учителите.
 • Да анализирате задълбочено информацията за обучението на учениците на срещите на ПУО, като внимавате времето ви да не се ограничи единствено върху отчитането на данните за сметка на сътрудничеството.
 • Да се фокусирате върху ученето на учениците, а не върху представянето на учителите и да използвате работата на учениците като дискусионна точка в ПУО.

9. Помислете за привличане на външна помощ 

Ако изпълните всичко посочено дотук и откриете, че създаването на ПУО е по-трудно, отколкото си мислите, възникнали са пречки, с които екипът ви не може да се справи или може би просто не получавате резултатите, на които сте се надявали… Не се отказвайте! Включването на външни консултанти може да е това, от което се нуждаете. Успехът, на който и да е от процесите в ПУО, зависи от ефективното подпомагане. Опитът и обучението на учителите могат да бъдат подобрени от компетентностите на външни експерти. Те насърчават общностите да преодолеят предизвикателствата и да продължат с ефективно изпълнение на работата. Някои от действията на консултантите включват:

 • Създаване на позитивна среда, в която учителите могат свободно да обменят идеи, да задават въпроси и да изразяват опасенията си.
 • Проява на разбиране към членовете на екипа: обсъждане на това какво ги мотивира и анализиране на съществуващите възгледи и очаквания.
 • Насърчаване на участието и критичното мислене на членовете на екипа чрез използване на отворени въпроси.
 • Подкрепа на учителите чрез наставничество, наблюдения и обратна връзка, които служат като ефективни стратегии за подобряване на професионалното развитие.

10. Не забравяйте, че е необходимо време

Когато се тревожите и разочаровате, че не виждате незабавни и поразителни резултати, си припомнете какво начинание сте предприели. Извършването на фундаментална промяна в начина, по който работи училището ви и как екипът подхожда към работата си, няма да се случи за един ден. Култура на колективно учене и прилагане няма да се изгради от няколко обучителни сесии, нито ще се случи открита комуникация и сътрудничество след няколко групови семинара. Но с течение на времето чрез съвместна работа общността ще се изгражда и укрепва. Ще видите резултатите и ще се чудите как училището ви е функционирало по друг начин досега.

ПУО е начин на работа. Това е непрекъснат процес, при който учителите в едно училище си сътрудничат, за да анализират своята учебна практика и да прилагат нови стратегии за обучение; да подобряват преподаването си и да разработват нови стандарти за успешното представяне на учениците.

Използвани източници:

How to create a winning professional learning community at your school, 2020

Practices of effective professional learning communities, 2021  

Professional Learning Community PLC Handbook, 2017

5 Tips to Start Your PLC on the Right Foot, 2016

 

Още полезни статии:

Ефективно сътрудничество

Как учители обучават учители в съвременни педагогически практики? Опитът на едно училище в Силистра

Вътрешноинституционалната квалификация е едно добре познато словосъчетание в училище. От опит знаем, че тя може да се случва по много различни начини – понякога е

Училището мечта
Социално-емоционално учене

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 2

Училището-мечта е на 4 стъпки разстояние от вас! Какви са те – прочетете в нашата поредица от статии.  В предишната статия обсъдихме, че пътищатата за

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали