5 капана на професионалната учеща общност (ПУО) и как да ги избегнем

Замисляли ли сте се по въпроса дали ученето зависи от способностите на учениците или от усилията на учителите?  Учителите и тяхната практика в класната стая оказват най-съществено влияние върху ученето на учениците. Затова ако искаме да подобрим образованието, трябва да подобрим качеството на преподаване.

За да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, на преподавателите е важно да се даде възможност за професионално развитие. Те се нуждаят от нови подходи, чрез които да могат непрекъснато да усъвършенстват своята работа с цел повишаване на ученическите резултати. Най-добрата стратегия за това е изграждането на ПУО.

Четирите стълба на успешната учебна общност

При създаването на ПУО е необходимо, първо, да се съсредоточите върху нагласите на учителите в екипа – техните предложения, очаквания, ангажименти и др. Като участници в ПУО трябва да сте убедени в следните твърдения:

 • Ученето е основна цел на нашето училище.
 • Ще изградим култура на сътрудничество, фокусирана върху подобряване на обучението на учениците.
 • Ще оценим нашата ефективност въз основа на ученическите резултати.

 Успешният начин да подпомогнете общността да приеме тези идеи за преподаване и учене е да се изгради консенсус около четирите основни стълба на ПУО:

1. МИСИЯ: Защо съществуваме?

Първата стъпка е да проверите дали мисията на училището съвпада с реалната картина на предлаганото образование. Полезно е да обсъдите и въпроса: Тук сме да преподаваме или да гарантираме, че учениците учат?

За да формулирате мисията на своето училище, можете да използвате предложените въпроси:

 • Каква е вашата основна цел?
 • Защо съществува това училище? Какво се очаква от вас?
 • Кои са вашите ученици? Какви са техните силни страни и потребности?
 • Какво правите, когато ученик изпитва затруднения в ученето?

2. ВИЗИЯ: Какви трябва да станем? 

Опитайте се да си представите как би изглеждало училището ви, ако наистина е ангажирано с ученето на всички участници в него! Добре структурираната визия дава насоки как да изпълните успешно мисията си. Ето и няколко въпроса, чрез които ще успеете да изясните визията на вашето училище.

 • Можете ли да опишете училището, което се опитвате да създадете?
 • Как би изглеждало училището като страхотно място за ученици и за учители?
 • След пет години сте постигнали визията си като училище. По какво сте различни? Опишете какво се случва по отношение на практики, процедури, взаимоотношения, резултати и климат.
 • Представете си, че са ви дадени 15 секунди във вечерните новини, за да изясните визията на вашето училище. Какво искате да кажете?

3. КОЛЕКТИВНИ ОТГОВОРНОСТИ (Ценности): Как ще си сътрудничим, за да постигнем визията?

Като членове на екипа си сътрудничите с колегите при изпълнението на поредица от ангажименти в рамките на ПУО. Това ви помага да работите оптимално: знаете какво се очаква от вас, отнасяте се един към друг с уважение и поемате съвместна отговорност. 

За да определите успешно задачите в екипа, може да си помогнете със следните въпроси:

 • Кои са конкретните ангажименти, които трябва да изпълните, за да постигнете целта и визията?
 • Какво можете да направите, за да допринесете лично за успеха на вашето училище?
 • Какви ангажименти можете да поемете към колегите си и към учениците в училището?
 • Как вашите колективни усилия могат да подобрят качеството на преподаване и учене в училището?

4. ЦЕЛИ: Как ще проверяваме напредъка си?

Целите играят важна роля в мотивирането на учителите да спазват своите ангажименти.

 • Поставяйте си краткосрочни цели! Постижимите за кратък период от време цели създават усещане за положителна инерция и изграждат доверие между членовете на екипа.
 • Обмисляйте внимателно дългосрочните цели! Амбициозните цели помагат да променяте нагласите си относно потенциала на учениците и да прилагате нови стратегии. Например ако целта на едно училище е да намали относителния дял на отпадналите ученици, то учителите могат да започнат да оказват допълнителна подкрепа на учениците с обучителни затруднения.

   За да поставите точните цели, не се колебайте да следвате въпросите:

 • Как ще разберете дали постигате напредък в изпълнението на визията?
 • Как ще разберете дали сте по-ефективни в работата си след три години?
 • Ако постигнете визията на училището какви ще са постиженията на учениците?
 • Кои са най-съществените условия и фактори, които трябва да наблюдавате непрекъснато?

Съвместното развитие на основните стълбове на ПУО подобрява яснотата на целите, фокуса на сътрудничеството и разпределението на ресурсите.

Капани и предизвикателства. Как да ги избегнем? 

Полагането на основите на една професионална учеща общност не е дългосрочен процес: с целенасочени усилия училищните екипи могат да изпълнят основните стъпки за кратко време (около два месеца).  И не забравяйте, че при създаването на четирите стълба е добре да включите всички учители: всеки е толкова важен за групата, колкото и ангажиментът им за самите тях.

Не съществува универсален вариант за ПУО. Целта на екипа определя вида, членството и честотата на срещите на учещата общност. Например училище, фокусирано върху увеличаване на посещаемостта на учениците, може да създаде ПУО, която да включва директор, класни ръководители и педагогически съветник. Първоначално те може да се срещат всяка седмица, за да определят в детайли основната причина и да създадат ефективен план за справяне с проблема. След това могат да преминат към ежемесечни срещи, за да наблюдават и оценяват плана си и да го коригират при необходимост.

За да сте наясно какво прави ПУО успешни, трябва също така да идентифицирате капаните, които са склонни да ви отклонят от правилния път и да направят дейността ви в ПУО неефективна. Ето някои от най-често срещаните предизвикателства и възможни стратегии, които доказано работят за гарантиране на успеха на ПУО:

 

ПредизвикателстваСтратегии
Липсват ясни цели извън представянето на учениците.
 • Определете конкретни и измерими цели.
 • Обсъдете целите с всички заинтересовани страни.
 • Представете ясна картина на успеха с конкретната цел.
Срещите на екипа не са регулярни.
 • Определете график на срещите.
 • Осигурете алтернативни дати при евентуално непровеждане на срещите.
На срещите на ПУО се обсъждат теми извън приетите и се превръщат във форма на оплаквания.
 • Задайте норми за поведение от самото начало и се уверете, че всички участници са съгласни с тях.
 • Създайте дневен ред, фокусиран върху постигането на конкретни цели.
 • Споделете дневния ред и възложете отговорности пред членовете на екипа.
 • Ако имате нужда да си споделите как се чувствате и да освободите натрупаното напрежение, можете да си предвидите специално време за това след срещата на ПУО или в извънработно време и неформална обстановка.

Един човек върши цялата работа.

 • Направете списък с отговорности.
 • Сменяйте ролите на участниците в ПУО на всяка среща.
 • Идентифицирайте силните страни на всеки член на общността и му осигурете време да изгради и развие екипа в конкретната област.

Участието на директора се разглежда като надзор, а не като сътрудничество.

 • Създайте култура на сътрудничество, подкрепа и развитие.
 • Директорът работи съвместно с учителите като колега при разработването, изпълнението и оценката на плана за работа.
 • Директорът присъства на срещите като сътрудник, а не в ролята на ръководител.

 

Училищата непрекъснато се стремят да подобряват своята работа в интерес на учениците, родителите и обществото. А ключът към това неизменно се свежда до способността на хората в училището да функционират като ПУО. 

Използвани източници:

 1. DuFour, R., 2015, In Praise of American Educators: And How They Can Become Even Better 
 2.  Professional Learning Community PLC Handbook
 3. Weber, S., 2011, Five Dysfunctions of a Professional Learning Community

Още полезни статии:

Рамка - седемте сили на ефективното преподаване
Управление на учебния процес

РАМКАТА НА ТРАЙПОД ЗА 7-ТЕ СИЛИ НА ЕФЕКТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ – БЪРЗ ПРЕГЛЕД

  ЛИЧНА ПОДКРЕПА- Изграждането на взаимоотношения учител-ученик и среда в класната стая, в която учениците се чувстват значими и добре дошли Загрижен съм: показвам загриженост

Дигитално образование и технологии

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

Какво представлява подкрепата? Всички участници на “Нов път в преподаването” получават регулярна подкрепа на база индивидуални нужди и предварително планирани преживявания. Всеки участник работи с

Приобщаващо образование

Как да избегнем няколко често срещани затруднения при работа с ученици със специални образователни потребности (СОП)?

Учителите ежедневно се изправят пред редица трудности в процеса на работа. Нерядко като сериозно предизвикателство се очертава работата с ученици със специални образователни потребности. Включването

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали