Prepodavame.bg

5 капана на професионалната учеща общност (ПУО) и как да ги избегнем

Замисляли ли сте се по въпроса дали ученето зависи от способностите на учениците или от усилията на учителите?  Учителите и тяхната практика в класната стая оказват най-съществено влияние върху ученето на учениците. Затова ако искаме да подобрим образованието, трябва да подобрим качеството на преподаване.

За да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, на преподавателите е важно да се даде възможност за професионално развитие. Те се нуждаят от нови подходи, чрез които да могат непрекъснато да усъвършенстват своята работа с цел повишаване на ученическите резултати. Най-добрата стратегия за това е изграждането на ПУО.

Четирите стълба на успешната учебна общност

При създаването на ПУО е необходимо, първо, да се съсредоточите върху нагласите на учителите в екипа – техните предложения, очаквания, ангажименти и др. Като участници в ПУО трябва да сте убедени в следните твърдения:

 • Ученето е основна цел на нашето училище.
 • Ще изградим култура на сътрудничество, фокусирана върху подобряване на обучението на учениците.
 • Ще оценим нашата ефективност въз основа на ученическите резултати.

 Успешният начин да подпомогнете общността да приеме тези идеи за преподаване и учене е да се изгради консенсус около четирите основни стълба на ПУО:

1. МИСИЯ: Защо съществуваме?

Първата стъпка е да проверите дали мисията на училището съвпада с реалната картина на предлаганото образование. Полезно е да обсъдите и въпроса: Тук сме да преподаваме или да гарантираме, че учениците учат?

За да формулирате мисията на своето училище, можете да използвате предложените въпроси:

 • Каква е вашата основна цел?
 • Защо съществува това училище? Какво се очаква от вас?
 • Кои са вашите ученици? Какви са техните силни страни и потребности?
 • Какво правите, когато ученик изпитва затруднения в ученето?

2. ВИЗИЯ: Какви трябва да станем? 

Опитайте се да си представите как би изглеждало училището ви, ако наистина е ангажирано с ученето на всички участници в него! Добре структурираната визия дава насоки как да изпълните успешно мисията си. Ето и няколко въпроса, чрез които ще успеете да изясните визията на вашето училище.

 • Можете ли да опишете училището, което се опитвате да създадете?
 • Как би изглеждало училището като страхотно място за ученици и за учители?
 • След пет години сте постигнали визията си като училище. По какво сте различни? Опишете какво се случва по отношение на практики, процедури, взаимоотношения, резултати и климат.
 • Представете си, че са ви дадени 15 секунди във вечерните новини, за да изясните визията на вашето училище. Какво искате да кажете?

3. КОЛЕКТИВНИ ОТГОВОРНОСТИ (Ценности): Как ще си сътрудничим, за да постигнем визията?

Като членове на екипа си сътрудничите с колегите при изпълнението на поредица от ангажименти в рамките на ПУО. Това ви помага да работите оптимално: знаете какво се очаква от вас, отнасяте се един към друг с уважение и поемате съвместна отговорност. 

За да определите успешно задачите в екипа, може да си помогнете със следните въпроси:

 • Кои са конкретните ангажименти, които трябва да изпълните, за да постигнете целта и визията?
 • Какво можете да направите, за да допринесете лично за успеха на вашето училище?
 • Какви ангажименти можете да поемете към колегите си и към учениците в училището?
 • Как вашите колективни усилия могат да подобрят качеството на преподаване и учене в училището?

4. ЦЕЛИ: Как ще проверяваме напредъка си?

Целите играят важна роля в мотивирането на учителите да спазват своите ангажименти.

 • Поставяйте си краткосрочни цели! Постижимите за кратък период от време цели създават усещане за положителна инерция и изграждат доверие между членовете на екипа.
 • Обмисляйте внимателно дългосрочните цели! Амбициозните цели помагат да променяте нагласите си относно потенциала на учениците и да прилагате нови стратегии. Например ако целта на едно училище е да намали относителния дял на отпадналите ученици, то учителите могат да започнат да оказват допълнителна подкрепа на учениците с обучителни затруднения.

   За да поставите точните цели, не се колебайте да следвате въпросите:

 • Как ще разберете дали постигате напредък в изпълнението на визията?
 • Как ще разберете дали сте по-ефективни в работата си след три години?
 • Ако постигнете визията на училището какви ще са постиженията на учениците?
 • Кои са най-съществените условия и фактори, които трябва да наблюдавате непрекъснато?

Съвместното развитие на основните стълбове на ПУО подобрява яснотата на целите, фокуса на сътрудничеството и разпределението на ресурсите.

Капани и предизвикателства. Как да ги избегнем? 

Полагането на основите на една професионална учеща общност не е дългосрочен процес: с целенасочени усилия училищните екипи могат да изпълнят основните стъпки за кратко време (около два месеца).  И не забравяйте, че при създаването на четирите стълба е добре да включите всички учители: всеки е толкова важен за групата, колкото и ангажиментът им за самите тях.

Не съществува универсален вариант за ПУО. Целта на екипа определя вида, членството и честотата на срещите на учещата общност. Например училище, фокусирано върху увеличаване на посещаемостта на учениците, може да създаде ПУО, която да включва директор, класни ръководители и педагогически съветник. Първоначално те може да се срещат всяка седмица, за да определят в детайли основната причина и да създадат ефективен план за справяне с проблема. След това могат да преминат към ежемесечни срещи, за да наблюдават и оценяват плана си и да го коригират при необходимост.

За да сте наясно какво прави ПУО успешни, трябва също така да идентифицирате капаните, които са склонни да ви отклонят от правилния път и да направят дейността ви в ПУО неефективна. Ето някои от най-често срещаните предизвикателства и възможни стратегии, които доказано работят за гарантиране на успеха на ПУО:

 

Предизвикателства Стратегии
Липсват ясни цели извън представянето на учениците.
 • Определете конкретни и измерими цели.
 • Обсъдете целите с всички заинтересовани страни.
 • Представете ясна картина на успеха с конкретната цел.
Срещите на екипа не са регулярни.
 • Определете график на срещите.
 • Осигурете алтернативни дати при евентуално непровеждане на срещите.
На срещите на ПУО се обсъждат теми извън приетите и се превръщат във форма на оплаквания.
 • Задайте норми за поведение от самото начало и се уверете, че всички участници са съгласни с тях.
 • Създайте дневен ред, фокусиран върху постигането на конкретни цели.
 • Споделете дневния ред и възложете отговорности пред членовете на екипа.
 • Ако имате нужда да си споделите как се чувствате и да освободите натрупаното напрежение, можете да си предвидите специално време за това след срещата на ПУО или в извънработно време и неформална обстановка.

Един човек върши цялата работа.

 • Направете списък с отговорности.
 • Сменяйте ролите на участниците в ПУО на всяка среща.
 • Идентифицирайте силните страни на всеки член на общността и му осигурете време да изгради и развие екипа в конкретната област.

Участието на директора се разглежда като надзор, а не като сътрудничество.

 • Създайте култура на сътрудничество, подкрепа и развитие.
 • Директорът работи съвместно с учителите като колега при разработването, изпълнението и оценката на плана за работа.
 • Директорът присъства на срещите като сътрудник, а не в ролята на ръководител.

 

Училищата непрекъснато се стремят да подобряват своята работа в интерес на учениците, родителите и обществото. А ключът към това неизменно се свежда до способността на хората в училището да функционират като ПУО. 

Използвани източници:

 1. DuFour, R., 2015, In Praise of American Educators: And How They Can Become Even Better 
 2.  Professional Learning Community PLC Handbook
 3. Weber, S., 2011, Five Dysfunctions of a Professional Learning Community

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

5 лесни стъпки за разрешаване на конфликти

В статията „10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите“ ви предложихме няколко полезни идеи как да избягвате възникването на конфликтни ситуации между

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Дигитално образование и технологии

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен слух, за да чува дори

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.