Как изглежда подкрепящата образователна среда?

Да имаш същото невинаги е справедливо. Да получиш същото като всички останали невинаги е най-доброто решение, особено в случаите, когато говорим за деца със специални образователни потребности. Всички те имат различни потребности, което налага промяна в средата, така че да е подкрепяща и да посреща нуждите им.

Подходящата подкрепяща образователна среда е основен компонент на приобщаващото образование. Тя е важно условия за развитие и успех. Нейният дизайн трябва да е ориентиран към стимулиране развитието на учениците чрез осигуряване на:

 • Достъп до образование;
 • Свобода на движението;
 • Избор на изразяване.

Съгласно Наредба за приобщаващото образование в системата на предучилищното и училищното образование образователните  институции предоставят условия за равен достъп до образование за децата и учениците и чрез:

 • осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда;
 • достъпност на информацията и комуникацията;
 • достъп до учебните програми и учебното съдържание;
 • разумни улеснения, технически средства, специализирано оборудване и специализирана подкрепяща среда, дидактически материали, методики и специалисти.

За да е достъпна физическата среда в училище за всички деца, е необходимо да се осигурят специфични помощни средства и съоръжения:

 • За децата с двигателни нарушения – достатъчно пространство в класната стая, специализиран чин с височина, съответстваща на инвалидната количка, рампи и асансьори за свободен достъп до всяка точка на сградата, адаптирани санитарни помещения и др.
 • За децата с увреден слух – подходяща апаратура – FM системи и други, съвместими с личните слухови апарати или с кохлеарните импланти.
 • За децата с нарушено зрение – специализирана техника – брайлови машини, брайлови дисплеи, компютри със синтетична синтезаторна реч и др.
 • За децата с комплексни физически увреждания – устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, алтернативни клавиатури и мишки

Не се притеснявайте да промените класната стая. Приобщаващата образователна среда понякога не е възможна с традиционното ученическо оборудване и клиширана подредба. Затова се налага малко да разместим наличните традиционни мебели, да потърсим иновативни решения и да вложим голяма доза творчество. Преобразуването на пространството повишава ученическата заинтересованост.  Създава подходящи условия за работа в малки групи,  предоставя на учениците възможност за избор и води до подобряване на резултатите от обучението.

Началото на учебната година е подходящо време да промените дизайна и организацията на пространството във вашата класна стая. Когато правите размествания и промени, повикайте на помощ и вашите ученици. Предоставете им възможност за избор и участие. Потърсете тяхното мнение и приемете техни предложения за промяна. Не забравяйте, че интериорът има значение. Той предразполага към комфорт, осигурява удобство и сигурност. Предразполага към лесен достъп и комуникация с учениците и повишава мотивацията им за учене. 

Когато се говори за приобщаващи класни стаи, не се визира само “материалната” част. Тук акцент се поставя върху атмосферата в нея, върху отношенията на подкрепа, партньорство и разбирателство между учители, деца, специалисти. Организацията на пространството трябва да съответства на целите на преподаване и да насърчава ефективната комуникация между учениците. 

Средата е подкрепяща, ако в нея всички деца и ученици се чувстват подкрепени и равноправни. Това е възможно, когато педагогическите специалисти и децата работят заедно с взаимно уважение, търпение и приемане на различията (Кръстев, А. 2020). Подкрепящата среда в училище включва в себе си всичко, което ще осигури възможност на детето със специални образователни потребности да изрази своите силни и слаби страни и да се включи в общообразователния процес (Дамянов, К. 2022).

Ако трябва да обобщим, подкрепящата образователна среда е сложна компилация от осигурена подходяща физическа, психологическа и социална среда. Тя включва:

 • достъпна среда, изразена чрез осигуряване на физически, информационен и комуникационен достъп;
 • подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна;
 • екипи за подкрепа за личностно развитие с участието на специалисти, според потребностите на децата: специални педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори и други;
 • функционална оценка на възможностите и на потребностите на учениците;
 • помощник на учителя в подкрепа на ученици със СОП;
 • планове за подкрепа;
 • индивидуални учебни програми;
 • адаптирано учебно съдържание;
 • специализирани методики за обучение на деца със СОП;
 • интерактивно преподаване;
 • средства за допълваща и алтернативна комуникация – картинни и символни програми, софтуерни приложения, електронни апликации и други; 

Не на последно място като компонент на приобщаващата среда се нареждат личностните нагласи на учителите. Необходима е реална промяна на нагласите и приемане на различието във всичките му аспекти от страна на ученическата, училищната и родителската общност. А сред учителите трябва да се настани трайно едно високо ниво на приобщаваща интелигентност  – способността да бъдем подкрепящи, приемащи и уважаващи различието, независимо от неговия произход (Кръстев, А.2020).

Нагласите са в основата на цялостната дейност на педагогическите специалисти и са основен фактор за приемане и насърчаване на така необходимата промяна в нашата образователна система – промяна към толерантност, разбиране и приемане на различието. Със сигурност за тези процеси е необходимо време и постоянство. Но когато всички работим заедно в условията на приобщаваща интелигентност, ще успеем да направим българското училище гостоприемно към всички деца, независимо от техните силни или слаби страни. 

 

Източници:

 1. Дамянов, К. (2022) Приобщаващо образование и организация на подкрепящата среда. София: Ес принт ООД.
 2. Кръстев, А. (2020) Приобщаваща интелигентност при педагогическите специалисти. 
 3. Наредба за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.
 4. Приобщаваща образователна среда – амбиция и реалност

 

Още полезни статии:

Създаване на отборен ритуал
Работа в екип

Създаване на отборен ритуал

След като разделите групите с помощта на пръчиците или друга стратегия, още в самото начало може да инвестирате време за създаване на отборен дух и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали