Практически наръчник за подобряване на ученето и преподаването [Седемте сили на учителя]

Практически наръчник за подобряване на ученето и преподаването

Изследването на гледната точка на учениците за преподаването е инициатива стартирана от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс през есента на 2009 г. Проектът цели да открие надеждни показатели, които измерват ефективното преподаване. Знанието за това кои показатели, измерват ефективното преподаване е полезно в различни аспекти, но основните са:
На първо място, учителите получават директна обратна връзка от своите ученици, която им помага да се развиват и подобряват.

На второ място, изследването предоставя по-добро разбиране за това, кои са ключовите практики, умения и знание в класната стая и извън нея, които оказват най-голямо влияние върху резултатите на учениците.

И не на последно място, анкетата развива умението на учениците да дават обратна връзка и им показва, че тяхното мнение е важно. Анкетата е стандартизирана и различните изследвания (проведени в над 2500 училища в различни страни) показват, че има силна корелация между резултатите от изследването и академичните постижения на учениците. Класните стаи, които оценяват учителите и атмосферата високо чрез анкетата, също така постигат най-голямо подобрение в академичните си резултати. В допълнение някои от въпросите имат по-силна корелация и по-голяма добавена стойност. Например начина, по който учениците виждат как учителя контролира класната стая, както и учeниците да се чувстват предизвикани с достатъчно трудни задачи и материал.

ЛИЧНА ПОДКРЕПА

ЗАГРИЖЕН СЪМ

Учителите, които владеят тази сила показват загриженост към емоционалното състояние на учениците и нивото им на владеене на учебния материал. Те създават подкрепяща и лична връзка с учениците, изграждат емоционално стабилна среда в класната стая и последователно откликват на техните социални, емоционални и образователни нужди.

ЗАГРИЖЕН СЪМ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЛИЧНОТО ВЛАДЕЕНЕ НА ТАЗИ СИЛА В КЛАСНАТА СТАЯ

Учителите ефективно показват загриженост чрез действия като долупосочените:

ИЗГРАЖДАМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Учителят активно изгражда позитивни взаимоотношения с всички ученици.

 • Учителят е любезен, уважителен и справедлив към всички ученици.
 • Учителят обръща индивидуално внимание на учениците и зачита всеки като отделна личност.

 

ОТГОВАРЯМ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НУЖДИ 

Учителят се ангажира да открива и отговаря на образователните нужди на учениците си.

 • Учителят поддържа безопасна и стабилна среда за интелектуалното и емоционално развитие на учениците.
 • Учителят непрестанно помага на учениците, когато има нужда.
 • Учителят създава култура в класната стая, която насърчава учениците да търсят и да не отказват помощ.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ: 

“Твоят успех и благополучие имат истинско значение за мен.”

 

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗМЕРВАТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТАЗИ СИЛА, ОТ УЧЕНИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ (за различни класове)

 • Харесва ми начинът, по който учителят ми се държи с мен, когато имам нужда от помощ.
 • Учителят ми по този предмет ме кара да се чувствам така сякаш той/тя наистина е загрижен/а за мен.
 • Моят учител изглежда знае дали нещо ме тревожи.

 

ПРИМЕРНИ СТРАТЕГИИ

Опитайте се да приложите преподавателски стратегии като тези в класната си стая:

 • Посрещнете всеки ученик и го поздравете лично при влизането му в класната стая.
 • Поговорете с учениците насаме, ако изглеждат разстроени и ги попитайте мило дали нещо не ги тревожи.
 • Помолете учениците да ви напишат писмо, започващо с “Драги учителю”, в което да ви споделят предложения за това как да им помогнете да учат по-добре.
 • Когато забележите, че някой ученик не полага усилия или нарочно е направил нещо нередно, обмислете своите предположения за мотивите му и допуснете, че е възможно и друго обяснение преди да реагирате.

Посетете www.tripoded.com/teacher-toolkit/ за повече стратегии, инструменти и примери за ефективни методи в действие.

 

ВЪПРОСИ ЗА РЕФЛЕКСИЯ 

Обърнете внимание на тези въпроси, докато размишлявате над методите, които използвате в класната стая:

 • Какви очаквания имате към учениците и какви процедури сте създали в класната стая, за да изградите безопасна и стабилна среда за интелектуалното и емоционално развитие на учениците?
 • Какви думи и тон на гласа използвате, когато…

– окуражавате учениците?

– се опитвате да помогнете на учениците да променят поведението си?

– коментирате работата на учениците?

 • Колко често показвате интерес към извънкласните дейности на учениците си и към техния живот извън училище?
 • Как включвате възможности за учениците си да споделят свои лични преживявания, интереси и притеснения?
 • Как реагирате, когато учениците изглеждат тъжни или разстроени?
 • Как реагирате, когато учениците искат да говорят за проблемите, пред които са изправени без това да има връзка с вашия час?
 • Как персонализирате подкрепата си въз основа на специфичните образователни нужди на всеки ученик?
 • Как проявявате чувствителност и изразявате подкрепата си, когато някой ученик изглежда фрустриран или така сякаш е готов да се откаже?

 

УВАЖАВАМ

Учителите, които владеят тази сила окуражават и ценят идеите и гледните точки на учениците. Те търсят и уважават мислите, мнението и обратната връзка от учениците си като част от учебния процес.

 

УВАЖАВАМ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЛИЧНОТО ВЛАДЕЕНЕ НА ТАЗИ СИЛА В КЛАСНАТА СТАЯ

Учителите ефективно показват уважение чрез действия като долупосочените:

 

УВАЖАВАМ ВСИЧКИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ 

Учителят създава среда в класната стая, в която се подхожда с уважение към всяка идея.

 • Учителят и учениците работят заедно, за да създадат учебна среда, която приветства и цени различни гледни точки и мнения.
 • Учителят показва как се общува уважително с личния си пример.

 

НАСЪРЧАВАМ ДИСКУСИЯТА 

Учителят ангажира учениците чрез общуване и сътрудничество, които подпомагат учебния процес.

 • Учителят редовно предоставя реални възможности на учениците да допринасят към учебния процес като споделят идеите и мненията си.
 • Учителят използва интерактивни методи като работа по групи (в които са включени деца с различно ниво на владеене на материала), уроци или учебни дейности водени от ученици (реципрочно преподаване), съвместно решаване на проблеми и даване и получаване на обратна връзка от съученик.

 

ТЪРСЯ ОБРАТНА ВРЪЗКА 

Учителят търси и цени мнението на учениците си за техните преживявания по време на учебния процес.

 • Учителят дава възможност на учениците да определят аспекти от това, което учат.
 • Учителят търси идеи и обратна връзка от учениците за дейностите и процедурите в класната стая.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ: 

“Аз търся, приветствам и уважавам твоите идеи и обратната ти връзка.”

 

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗМЕРВАТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТАЗИ СИЛА, ОТ УЧЕНИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ (за различни класове)

 • Моят учител е много добър слушател, когато децата разговарят с него/нея.
 • Моят учител иска да споделяме мислите си.
 • Моят учител ни дава време да обясним идеите си.

 

ПРИМЕРНИ СТРАТЕГИИ

Опитайте се да приложите преподавателски стратегии като тези в класната си стая:

 • Установете и илюстрирайте очаквания за уважително общуване в класната стая, особено в конфликтни ситуации. Попитайте, например, учениците си как изглежда, звучи и те кара да се чувстваш уважителното общуване.
 • Използвайте дискусии в работата на учениците по групи или когато класът работи заедно като част от учебните дейности.
 • Дайте възможност на учениците да споделят мнението си относно как да организирате конкретни учебни дейности или как да подходите при разрешаването на противоречия в класната стая.
 • Помолете учениците да дадат обратна връзка един на друг относно това до каква степен работата им отговаря на установените критерии.

 

ВЪПРОСИ ЗА РЕФЛЕКСИЯ 

Обърнете внимание на тези въпроси, докато размишлявате над методите, които използвате в класната стая:

 • Колко често окуражавате учениците да споделят идеите и мнението си в контекста на учебните дейности?
 • Колко често давате възможност на учениците да отговарят на въпроси или да разрешават проблеми заедно и обсъждате отговорите им?
 • Как се уверявате, че всички ученици имат възможността да изразят гледната си точка?
 • Как показвате на учениците какво означава да проявиш уважение към мнение различно от твоето с личния си пример?
 • Как реагирате, когато учениците задават неясни или неочаквани въпроси или изказват различно мнение?
 • Колко често давате възможност на учениците да споделят какво мислят за начина, по който трябва да протичат учебните дейности според тях?
 • Колко често търсите обратна връзка от учениците за ефективността от учебните дейности?

 

УЧЕБНА ПОДКРЕПА

ЗАВЛАДЯВАМ

Учителите, които владеят тази сила запалват и поддържат интерес към ученето у учениците. Те стимулират и ангажират учениците като развиват тяхното любопитство и любознателност и като изготвят уроци, които са интересни, подходящи и увлекателни.

 

ЗАВЛАДЯВАМ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЛИЧНОТО ВЛАДЕЕНЕ НА ТАЗИ СИЛА В КЛАСНАТА СТАЯ

Учителите ефективно запалват и поддържат интереса на учениците чрез действия като долупосочените:

 

ПЛАНИРАМ СТИМУЛИРАЩИ УРОЦИ 

Учителят планира уроци, които грабват и задържат вниманието на учениците.

 • Учителят планира уроци, които отговарят на интересите, средата и въпросите на учениците.
 • Учителят разяснява връзката или важността на ключови факти, идеи, концепции и умения.
 • Учителят посочва начините, по които уроците могат да допринесат към живота на учениците.

 

УЛЕСНЯВАМ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ В ЧАСА 

Учителят въвлича учениците чрез интерактивни учебни преживявания.

 • Учителят използва различни методи, чрез които насърчава общуването между учениците при обсъждане на идеи или работа с учебни материали.
 • Учителят задава отворени въпроси и окуражава учениците да задават допълнителни въпроси.
 • Учителят използва подходяща технология, чрез която да въвлече учениците в учебния процес.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:

“Намирам начин да подготвям уроци, които стимулират интелекта и са подходящи за теб.”

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗМЕРВАТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТАЗИ СИЛА, ОТ УЧЕНИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ (за различни класове)

 • Харесвам нещата, които учим по този предмет.
 • Харесвам начините, по които научаваме неща по този предмет.
 • Моят учител прави уроците интересни.

 

ВЪПРОСИ ЗА РЕФЛЕКСИЯ 

Обърнете внимание на тези въпроси, докато размишлявате над методите, които използвате в класната стая:

 • Как свързвате уроците си с живота на учениците и със света извън училище?
 • С какво темпо изнасяте уроците си? Дали не са прекалено бързи? Прекалено бавни? Темпото диференцирано ли е за различните нива в класа?
 • Доколко са интерактивни вашите уроци?
 • Доколко уроците ви провокират любопитството и изследователския дух на учениците?
 • До каква степен тонът на гласа ви, жестовете и начинът, по който се движите в класната стая изразяват ентусиазъм и спомагат да задържите вниманието на учениците?
 • Колко ефективно използвате подходяща технология, чрез която да въвлечете учениците в учебния процес?
 • Доколко задачите, които поставяте на учениците задържат интереса им?

 

ПРИМЕРНИ СТРАТЕГИИ

Опитайте се да приложите преподавателски стратегии като тези в класната си стая:

 • Обсъдете как различни статии или видеа са свързани с темата или концепцията, която преподавате.
 • Създайте проекти, които изискват учениците да приложат наученото в смислени ситуации от реалния свят.
 • Използвайте симулации или интерактивни онлайн дейности, чрез които да въвлечете учениците в учебния процес.
 • Предоставяйте възможности на учениците да използват дигитални инструменти, за да изследват, създават и общуват, както индивидуално, така и в екип.

Посетете www.tripoded.com/teacher-toolkit/ за повече стратегии, инструменти и примери за ефективни методи в действие.

РАЗЯСНЯВАМ

Учителите, които владеят тази сила помагат на учениците да разберат учебното съдържание и поясняват при объркване. Те обясняват идеи и концепции по най-различни начини, редовно проверяват до каква степен учениците разбират, предприемат действия, за да предотвратят или изчистят погрешни схващания и дават полезна обратна връзка.

 

РАЗЯСНЯВАМ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЛИЧНОТО ВЛАДЕЕНЕ НА ТАЗИ СИЛА В КЛАСНАТА СТАЯ

Учителите разясняват ефективно чрез действия като долупосочените:

 

ОБЯСНЯВАМ ЯСНО

Учителят обяснява концепциите ясно и предвижда коя част от учебния материал може да затрудни учениците.

 • Учителят обяснява ключови концепции ефективно и предлага множество различни обяснения за тези, които често водят до объркване.
 • Учителят показва как изглежда отлично изготвената задача/проект/писмена работа/презентация като споделя примери и критериални матрици, които потвърждават поставените очаквания.
 • Учителят разделя сложните задачи на по-малки части и дава ясни инструкции за използването на нови умения и концепции при нужда.

 

ПРАВЯ ПРОВЕРКА НА РАЗБИРАНЕТО

Учителят използва различни стратегии за проверка на разбиране и разясняване при възникнало объркване.

 • Учителят редовно проверява до каква степен учениците разбират чрез техники като задаване на въпроси, тестове, петминутки в края на часа (изходни билети) и проследяване на качеството на ученическите работи.
 • Учителят дава възможност на учениците да проверяват качеството на работата си с помощта на критериални матрици и образци.
 • Учителят открива погрешните схващания и ги изчиства ефективно.

 

ДАВАМ КОНСТРУКТИВНА ОБРАТНА ВРЪЗКА 

Учителят дава полезна, навременна и конкретна обратна връзка.

 • Учителят дава конкретна, нагледна и не прекалено дълга обратна връзка за работата на учениците, която е обвързана със стандартите и съгласуваните критерии за успешно представяне.
 • Обратната връзка върху работата на учениците е фокусирана върху това да ги подкрепи да развият мисленето си и умението да решават проблеми самостоятелно.
 • Обратната връзка на учителя е индивидуална спрямо всеки ученик с цел да определи следващи стъпки за неговото развитие.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ: “Мога да ти обясня по много различни начини, а когато си объркан, ще ти помогна да разбереш.”

 

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗМЕРВАТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТАЗИ СИЛА, ОТ УЧЕНИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ (за различни класове)

 • Моят учител обяснява нещата много добре.
 • Моят учител знае кога класът разбира и кога не разбираме.
 • Коментарите на учителя за работата ми по този предмет ми помагат да разбера как да подобря представянето си.

 

ПРИМЕРНИ СТРАТЕГИИ

Опитайте се да приложите преподавателски стратегии като тези в класната си стая:

 • Обяснявайте концепциите чрез различни изразни средства – текст, изображения, аудио и видео материали.
 • Използвайте критериални матрици, които да покажат на учениците изискванията за отлично представяне, както и останалите нива на успеваемост.
 • Правете петминутки (или изходни билети) в края на всеки урок, за да проверите до каква степен учениците са разбрали новия материал и използвайте резултатите им при планирането на следващите уроци като предвидите време за допълнителни пояснения, ако е необходимо.
 • Оставяйте коментари при проверка на ученическите работи, които описват какво е постигнал всеки ученик и над какво има нужда да работи допълнително.

Посетете www.tripoded.com/teacher-toolkit/ за повече стратегии, инструменти и примери за ефективни методи в действие.

 

ВЪПРОСИ ЗА РЕФЛЕКСИЯ 

Обърнете внимание на тези въпроси, докато размишлявате над методите, които използвате в класната стая:

 • Давате ли добре подредени и структурирани обяснения, когато преподавате нови идеи, включително и чрез примери, които да ги илюстрират?
 • Успявате ли да предвидите въпросите на учениците като вземате предвид какво би ги затруднило?
 • Подготвяте ли много и различни обяснения за концепции, които биха могли да се окажат трудни за разбиране?
 • Използвате ли различни методи и изразни средства, за да представите и обясните учебното съдържание?
 • Редовно ли проверявате до каква степен учениците разбират учебния материал чрез различни стратегии за формално и неформално оценяване?
 • Насърчавате ли учениците да обяснят как са достигнали до дадено решение, за да предотвратите погрешно разбиране на материала?
 • Споделяте ли ясни критерии за отлично представяне на учениците си и давате ли им конкретна обратна връзка на основа на тези критерии?

 

ОБОБЩАВАМ

Учителите, които владеят тази сила помагат на учениците да обединяват и синтезират ключови идеи. Те обобщават и правят връзки, така че да помогнат на учениците да видят как се свързват различните уроци, да запомнят различни идеи и да задълбочат разбирането си.

 

ОБОБЩАВАМ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЛИЧНОТО ВЛАДЕЕНЕ НА ТАЗИ СИЛА В КЛАСНАТА СТАЯ

Учителите обобщават ефективно чрез действия като долупосочените:

 

ПРЕГОВАРЯМ И ОБОБЩАВАМ 

Учителят последователно преговаря и обобщава учебното съдържание заедно с учениците.

 • Учителят преговаря и обобщава преподадения материал в края на всеки урок като подчертава връзката между различните идеи.
 • Учителят ръководи дейности, в които учениците обобщават това, което са научили или го прилагат в нов контекст.

 

СВЪРЗВАМ ИДЕИ 

Учителят организира и внедрява новия материал в учебния процес ефективно, за да е по-лесно за учениците да го запомнят и разберат.

 • Учителят обяснява връзката между новите уроци и вече изучените факти, идеи, концепции и умения.
 • Учителят насърчава учениците сами да откриват връзките между уроците в учебната програма.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:

“Ние преговаряме и обобщаваме уроците, за да учим по-ясно и последователно и да запомняме по-лесно.”

 

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗМЕРВАТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТАЗИ СИЛА, ОТ УЧЕНИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ (за различни класове)

 • Моят учител говори за неща, които вече сме учили, за да ни помогне да запомним.
 • Моят учител отделя достатъчно време, за да ни помогне да запомним това, което учим.
 • Моят учител отделя достатъчно време, за да обобщи това, което учим всеки ден.

 

ВЪПРОСИ ЗА РЕФЛЕКСИЯ 

Обърнете внимание на тези въпроси, докато размишлявате над методите, които използвате в класната стая:

 • Обобщавате ли основните идеи в края на уроците и успявате ли да ги преговорите периодично?
 • Давате ли възможност на учениците да обобщят и синтезират това, което са научили?
 • Обяснявате ли на учениците какви са връзките между отделните уроци?
 • Помагате ли на учениците да открият връзките в материала от конкретния урок и учебната програма?
 • Говорите ли за връзката между това, което преподавате и актуалните събития или за други смислени приложения на учебния материал, за да улесните преноса на знанията и уменията, които учениците усвояват, към реалния живот?
 • Задачите, които поставяте на учениците изискват ли от тях да стъпят върху материал, който вече са изучавали?
 • Оценяванията, които провеждате включват ли теми и умения от предишни уроци?

 

ПРИМЕРНИ СТРАТЕГИИ

Опитайте се да приложите преподавателски стратегии като тези в класната си стая:

 • Използвайте таблици на знанието (KWL charts), за да проследите какво учениците знаят за съответната тема, какво искат да знаят и какво са научили.
 • Обяснете на учениците как да подчертаят, маркират и/или анотират текст и след това да обобщят основните идеи със свои собствени думи.
 • Започвайте и/или завършвайте уроците си с препратки към предишни теми и връзката им с настоящия урок.
 • Дайте възможност на учениците да рефлектират върху това, което са научили и как то се свързва с други идеи или преживявания.

Посетете www.tripoded.com/teacher-toolkit/ за повече стратегии, инструменти и примери за ефективни методи в действие.

 

ИЗИСКВАНЕ

ПРЕДИЗВИКВАМ

Учителите, които владеят тази сила настояват учениците да показват постоянство и да дават най-доброто от себе си. Те поставят високи академични очаквания пред учениците, окуражават постоянството и съблюдават за това всички ученици да полагат усилия.

 

ПРЕДИЗВИКВАМ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЛИЧНОТО ВЛАДЕЕНЕ НА ТАЗИ СИЛА В КЛАСНАТА СТАЯ

Учителите предизвикват ефективно чрез действия като долупосочените:

 

НАСТОЯВАМ УЧЕНИЦИТЕ ДА МИСЛЯТ ВЗИСКАТЕЛНО

Учителят има високи стандарти за начина, по който учениците мислят и разсъждават.

 • Учителят задава въпроси, които изискват учениците да мислят задълбочено.
 • Учителят изисква учениците да обосноват защо мислят по даден начин.
 • Учителят окуражава учениците да измислят оригинални, творчески идеи.

 

НАСТОЯВАМ УЧЕНИЦИТЕ ДА РАБОТЯТ КАЧЕСТВЕНО 

Учителят има високи стандарти за работата на учениците.

 • Учителят изисква всички ученици да се стремят да постигнат високо качество в работата си и ясно изразява, че вярва в техните възможности.
 • Учителят изисква учениците да преработят работата си след дадена обратна връзка.
 • Учителят диференцира преподаването си, така че работата в клас да е достатъчно предизвикателна за всеки ученик, независимо от нивото, на което владее материала.

 

НАСТОЯВАМ УЧЕНИЦИТЕ ДА ПОКАЗВАТ ПОСТОЯНСТВО 

Учителят изисква учениците да работят усилено и да показват постоянство в учебния процес.

 • Учителят последователно изисква от учениците да се опитват да работят с всички сили по поставените задачи, особено от тези ученици, които са склонни да не участват активно в учебния процес.
 • Учителят обяснява на учениците, че когато им е трудно в час, усилията, които полагат и постоянството им водят до личностно израстване и успех в дългосрочен план.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ: 

“Настоявам наистина да разбереш, а не просто да наизустиш и няма да ти позволя да се предадеш, дори когато работата в час е трудна.”

 

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗМЕРВАТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТАЗИ СИЛА, ОТ УЧЕНИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ (за различни класове)

 • Моят учител се уверява, че се опитвам да дам най-доброто от себе си.
 • Моят учител ни кара да обясняваме отговорите си – защо мислим така.
 • Моят учител не позволява да се предаваме, когато стане трудно в час.

 

ВЪПРОСИ ЗА РЕФЛЕКСИЯ 

Обърнете внимание на тези въпроси, докато размишлявате над методите, които използвате в класната стая:

 • Как поставяте предизвикателства, които са на подходящо ниво, така че всеки ученик да се развива?
 • Как структурирате преподаването си така, че да подкрепите учениците да посрещнат поставените предизвикателства?
 • Как увличате учениците да мислят задълбочено за ключови идеи?
 • Какво правите, когато учениците отговарят повърхностно или непълно?
 • Как илюстрирате постоянството и взискателността, които изисквате от учениците с личния си пример?
 • Как реагирате, когато учениците изразят съмнение в собствените си способности или започнат да се предават?
 • Как разпознавате и поощрявате учениците, които се справят много над очакванията, които сте им поставили?

 

ПРИМЕРНИ СТРАТЕГИИ

Опитайте се да приложите преподавателски стратегии като тези в класната си стая:

 • Редовно споделяйте с учениците, че всички могат да постигат предизвикателни учебни цели и вие ще ги подкрепяте в усилията им.
 • Задавайте отворени въпроси, които изискват абстрактно мислене и използвайте активности като “Помисли/Намери другарче/Сподели”, за да провокирате учениците да задълбочат и обяснят идеите си.
 • Задавайте допълнителни въпроси на учениците, когато отговарят, така че да ги подканите да задълбочат мисленето си.
 • Помолете учениците да преработят проектите или задачите си след дадена обратна връзка, докато не започне да отговаря напълно на критериите за отлична работа.

 

УПРАВЛЯВАМ КЛАСА

Учителите, които управляват класната си стая ефективно, изграждат навици за спокойно, уважително и продуктивно поведение в час. Те създават условия, които спомагат за пълноценно учене. Това включва създаване на позитивна атмосфера в класната стая, изграждане на самостоятелност у учениците, наблюдаване на поведението на учениците и коригиране на непродуктивното поведение.

УПРАВЛЯВАМ КЛАСА: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТЛИЧНОТО ВЛАДЕЕНЕ НА ТАЗИ СИЛА В КЛАСНАТА СТАЯ

Учителите показват ефективно управление на класната стая чрез действия като долупосочените:

 

РЪКОВОДЯ ДЕЙНОСТИТЕ 

Средата в класната стая е организирана и времето се използва пълноценно.

 • Учителят обяснява, показва и прилага установени процедури и стратегии, за да систематизира процесите в класната стая.
 • Дейностите в класната стая протичат гладко благодарение на това, че материалите са предварително подготвени и лесно достъпни и времето се управлява ефективно, включително и при преминаването от една към друга дейност, или когато има прекъсване.

 

РЪКОВОДЯ ПОВЕДЕНИЕТО

Учителят направлява учениците ефективно и ръководи поведението им.

 • Учителят обяснява, показва и прилага установени процедури и стратегии, които водят до конструктивно поведение от страна на учениците.
 • Учителят задава и поддържа високи очаквания за поведението на учениците, учи ги как да отговорят на тези очаквания и чрез систематичен и справедлив подход ги държи отговорни за тяхното поведение.

 

ПОСЛАНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:

“Работата ни в час ще бъде организирана, продуктивна и уважителна, като ученето ще бъде нашият първи приоритет.”

 

ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ИЗМЕРВАТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТАЗИ СИЛА, ОТ УЧЕНИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ (за различни класове)

 • По време на час сме заети с работа и не губим време.
 • Моите съученици се държат така както учителят ми иска да се държат.
 • Всички ученици проявяват уважение към учителя по този предмет.

 

ВЪПРОСИ ЗА РЕФЛЕКСИЯ 

Обърнете внимание на тези въпроси, докато размишлявате над методите, които използвате в класната стая:

 • Какви очаквания и установени процедури имате за поведението на учениците?
 • Колко бързо успявате да накарате учениците да заемат местата си и да започнат да работят в началото на часа?
 • Как се уверявате, че времето на учениците в час е ангажирано с учене и не се губи?
 • Колко преди края на часа преминавате към приключване на работата с учениците?
 • Как реагирате, когато видите, че учениците не работят по поставената задача?
 • Как реагирате, когато учениците се отнасят неуважително към вас или по между си?
 • Как реагирате, когато учениците пренебрегват или не се подчиняват на това, което сте им възложили да направят?

 

ПРИМЕРНИ СТРАТЕГИИ

Опитайте се да приложите преподавателски стратегии като тези в класната си стая:

 • Подредете класната стая така, че да е максимално ефективна и да предоставя лесен достъп на учениците до материали, техника и други ресурси. Уверете се, например, че ученицте могат лесно да намерят папките си, тетрадките или други текстове без да нарушават спокойствието в час.
 • Създайте процедури за действия по време на индивидуална работа, работа по групи, преминаване от една дейност към друга и дискусии.
 • Съгласувайте с учениците очакванията за поведение в класната стая, с тяхна помощ ги оформете като споразумение, помолете всички да се подпишат и го закачете на видно място за справка, когато е необходимо.
 • Прилагайте логични последствия, когато учениците не се съобразяват с очакванията за поведение, на които сте се съгласили.

 

Посетете www.tripoded.com/teacher-toolkit/ за повече стратегии, инструменти и примери за ефективни методи в действие.

 

Още полезни статии:

Задаване на ключови въпроси към тема
Гражданска активност

Задаване на ключови въпроси към тема

Ключовите въпроси при проучване на казус/тема са от изключително значение за намиране на полезна и пълна информация. От една страна, е важно учениците да умеят

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали