Как да бъдете успешен училищен директор?

Успехът на училището зависи от това кой го ръководи, а ключовата фигура в управлението на училището е директорът. Ако сте на тази длъжност, от вас зависи почти всичко, свързано с ученици, учители и родители.  Уменията, които притежавате, играят решаваща роля за постиженията на учениците и цялостния климат в училище

Възниква въпросът – какви качества трябва да притежава ефективният ръководител на съвременното училище?

В тази статия ще поговорим за основните умения, които са ви необходими, за да бъдете успешен училищен директор. 

Роли и отговорности на училищния директор

Добрият директор ежедневно изпълнява различни роли и работи усилено за успеха на всички участници в учебния процес. Най-често той влиза в следните роли:

 • стратег – определя целите и стратегиите на училището;
 • комуникатор – създава среда за открито взаимодействие и насърчава обмена на информация; изслушва активно и поддържа непрекъснат контакт с членовете на  училищната общност;
 • анализатор – събира и анализира информация, свързана с дейността на училището;
 • иноватор – извършва проактивни действия и управлява промяната в училището;
 • координатор – планира, организира и контролира дейността на училищния персонал;
 • ментор – оказва подкрепа на участниците в училищната общност; помага при планиране на стратегии за постигане на целите;
 • посредник – поддържа ефективно взаимодействие както с членовете на училищната общност, така и с външни социални партньори на училището;
 • съветник предоставя информация и препоръчва възможности за професионално развитие и стратегии, които насочват учителите да идентифицират и преодоляват потенциални препятствия;
 • модел за подражание – вдъхновява учителите да дават най-доброто от себе си.

Основните функции на директора в образователната сфера се определят от Наредба 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Директорът носи отговорност за различни аспекти на училищния живот:

 • разработва и управлява учебни планове и програми;
 • създава визия за академичен успех;
 • набира и мотивира качествени учители;
 • оценява работата на учителите;
 • развива лидерски качества у учителите;
 • подпомага професионалното развитие на учителите;
 • създава безопасна и позитивна образователна среда;
 • изгражда и развива училищната общност;
 • управлява училищния бюджет;
 • разпределя ефективно ресурсите.

Като училищен ръководител трябва да приоритизирате, планирате и организирате всички свои отговорности така, че работата да върви успешно. Трябва да изпълнявате задълженията си по балансиран начин, гарантирайки, че правите най-доброто за училището.

Какви умения са ви необходими, за да бъдете успешен директор?

С непрекъснатото нарастване на отговорностите на училищния директор по-важно отвсякога е да притежавате необходимите знания и умения, за да ръководите училището си ефективно.

Представяме ви 6-те най-важни умения, които са ви необходими, за да вършите успешно работата си:

 • Лидерски умения

Успешните директори са ефективни лидери. Това означава да можете да вдъхновявате и мотивирате училищния екип, както и да развивате споделена визия за училището. Трябва да можете успешно да делегирате задачи и отговорности и да създавате позитивна и продуктивна учебна среда. Част от вашата работа е да помагате на екипа си да се развива. Учителите могат да израснат като лидери, когато поемат отговорност за решенията си и резултатите, произтичащи от тях.

 1. Комуникационни умения 

Много проблеми се зараждат от наличието на трудности в общуването. Поради това ефективната комуникация е един от основополагащите елементи, за да бъдете успешен директор. От вас се очаква да сте отличен комуникатор. Това включва способността да съобщавате на другите ясно своята визия и цели, както и да изслушвате учителите и учениците и да разбирате техните потребности. Трябва също така да можете да се справяте спокойно и дипломатично с напрегнати разговори.

 • Организационни умения 

Множеството задължения и отговорности могат да ви отнемат доста време. Затова способността ви да се организирате е важна за ефективното управление на различните аспекти на училищната администрация. Това включва възможността да планирате задачите, както и да следите крайните срокове и документацията. Колкото по-добре приоритизирате задачите, толкова по-добре ще можете да съсредоточите усилията си върху най-важните за учениците и учителите въпроси. 

 • Умения за вземане на решения 

На всеки лидер се налага да взема бързи и ефективни решения, необходими за поддържане на гладкото функциониране на училището. Това означава да можете да претегляте всички възможности и да избирате най-добрата посока на действие, докато се справяте, спокойно и уверено, с трудни и стресови ситуации.

 • Междуличностни умения 

Поддържането на силни взаимоотношения с училищния персонал, учениците и родителите е от ключово значение. Намирането на „общ език“, активното изслушване и печеленето на доверие са действия, от които се нуждаете всеки ден. Изграждането и управлението на уважителни отношения е важно за създаването на позитивна и подкрепяща училищна общност.

 • Умения за решаване на конфликти 

Уменията за решаване на конфликти несъмнено са едни от най-важните умения, които трябва да притежавате, тъй като ежедневно се сблъсквате с редица проблеми. Старайте се внимателно да преценявате всички възможности и да избирате най-добрия начин на действие, вдъхвайки на училищния екип увереност във вашите способности.

Съвети за ефективно училищно лидерство 

Ето няколко допълнителни съвета за това как да бъдете ефективен училищен лидер:

 • Поставяйте ясни цели 

Поставете конкретни цели и задачи, които ще реализирате. Представете на членовете на екипа вашите идеи и обяснете плановете за действие и тяхното изпълнение. Уверете се, че учителите са наясно с индивидуалните си роли в постигането на тези цели.

 • Вслушвайте се в идеите на училищния екип 

Никога не приемайте, че вашето решение е единственото правилно. Отделете време за обсъждане с учителите на техните идеи и притеснения. Така ще им покажете, че цените техния принос и ги приемате сериозно.

 • Популяризирайте училищната визия

Създайте и популяризирайте ясна визия за това в каква посока искате да се развива училището и я представяйте ежедневно на вашия екип. По този начин всички ще са не само по-мотивирани, но и по-ефективни в работата си, тъй като са наясно, че техните отговорности са свързани със стратегическите цели за развитие на училището.

 • Насърчавайте промяната

Ключова роля в живота на директора е да бъде постоянен в мотивиране на промяната. Не спирайте да учите и да се адаптирате към новите тенденции, защото вие сте двигателят на промяната в училищната общност.

 • Предоставяйте обратна връзка 

Осигурявайте конструктивна и мотивираща обратна връзка на учителите. Можете да организирате регулярни срещи за обратна връзка. На подобни събирания имате възможност навреме да идентифицирате възникнали трудности и да оказвате необходимата подкрепа.

 • Бъдете “видими” 

Изключително важно е учениците, учителите и родителите да ви срещат из коридорите на училището и да общуват открито с вас. Такива срещи са ценни, тъй като ви дават възможност да опознаете членовете на училищната общност и да разберете по-добре техните потребности.

 • Проявявайте емпатия

Демонстрирането на съпричастност мотивира учениците и учителите в създаването на позитивна учебна и работна среда.

 • Усъвършенствайте се професионално

Ефективните директори оказват влияние върху всички аспекти на училищния живот и затова е важно да сте въоръжени с необходимите умения, благоприятстващи ръководенето на училище. Повишавайте непрекъснато професионалната си квалификация, като използвате различни източници – периодични издания, професионални конференции и форуми, образователни сайтове като преподаваме.bg и др. Ваша работа като директор е да насърчавате и учителите непрекъснато да се стремят към професионално усъвършенстване. 

Вашата лична визия за ролята ви като директор

В заключение ви предлагаме да помислите за това каква е вашата лична визия за ролята ви като директор на училище.

Обмислете следните въпроси, докато развивате визията си:

 • Какви са вашите задължения и отговорности съгласно нормативната уредба?
 • Какви задачи трябва да изпълнявате?
 • В какви професионални роли трябва да „влизате“?
 • Какви умения са ви необходими?
 • От какви принципи се ръководите?

 

Моята лична визия за работата ми като директор

Какво е вашето виждане за работата ви като директор? (Независимо дали сте нов

директор, или сте опитен в професията, е важно да имате готовност да отговорите

на този въпрос. Дори и само за себе си!)

 

Използвани източници:

Principal Leadership Skills: Leading with Vision

The Role of the Principal

The 10 Essential Skills of a Good School Principal

Top 10 Qualities of a Good School Principal 

5 Interpersonal Skills Principals Need

 

Още полезни статии:

Мечтаното училище
Социално-емоционално учене

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 1

Как да създадем училище-мечта? Училище, в което ученици и учители са мотивирани и ангажирани с процеса на учене, взаимоотношенията са удовлетворяващи, а резултатите като училищен

Приобщаващо образование

Партньорство и взаимодействие с родителите на ученици със специални образователни потребности

Приобщаването на дете със специални образователни потребности в общообразователна среда е нелека задача, която не би могла да се реализира без участието, подкрепата и ефективното

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали