Какво трябва да знае всеки директор, за да започне учебната годината уверено? 

Хората свързват началото на учебната година с тържества, вълнение и трепетно очакване. От личен опит мога да кажа, че за ръководството на училището успешният старт е свързан с много работа по подготовка и планиране, които съобразяваме с немалко нормативни документи и изисквания.

Друг съществен елемент от подготовката и гладкото протичане на предстоящата учебна година са хората. Лидерите в образованието отчитат колко са важни сплотените екипи, сътрудничеството, непрестанното  професионално развитие и мотивацията за успеха компетентните учители. 

В днешните предизвикателни времена на промени и непредвидени обстоятелства, е важно всяко училище да разполага с екип, който се адаптира бързо, отдаден е на работата, непрестанно учи нови неща, взема своевременни решения и е действен.

От стратегическия план до плановете за действие на отделните екипи

Всяко училище разполага със стратегия за развитие, но тя може да се приложи само ако се превърне в планове за действие на ниво екипи, отделни служители или учители. Тези планове трябва да са съобразени със стратегическите цели на институцията чрез практически стъпки. 

Стъпките определяме задължително с въпросите “кой”, “какво”, “кога”. Понякога е добре да разделим стъпките на подстъпки. Всяка стъпка има своя “собственик”, който се съгласява публично да поеме отговорност за нейното изпълнение. По този начин сме сигурни, че сме обхванали мащаба на работата и всички свързани с нея задачи. Всеки един екип, служител или учител има своя уникален принос за изпълнение на целите на училището. 

Други важни условия, които се предвиждат още в началото на годината, са показателите за измерване на напредъка, нужните ресурси и предвидено време за обратна връзка

Показателите за изпълнение трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с конкретен времеви период.

Ресурсите, които предвиждаме в началото на годината, зависят от целите и обикновено са: хора, технологии, време, пари, пространство, обучение, партньори и др.

Ако сме прозорливи, е добре да мислим една крачка напред в бъдещето и да планираме постепенно набавяне на технологии или обучение на хора за дейности, които ще ни послужат след една или две години. По този начин ще навлезем по-уверено в новите реалности, които в днешно време настъпват много бързо.

Регулярните срещи за обратна връзка дават възможност за навременно идентифициране на трудности или затруднения и съответно вземане на  мерки или оказване на подкрепа там, където е необходимо. Добра практика е времето за срещите да е съобразено с натовареността на членовете на екипите, за което може да се използват приложения като Гугъл Календар. Важен момент е непрестанното сътрудничество между ръководство и хората от екипа или между отделните екипи там, където задачите са взаимосвързани.

Принципни насоки за създаване на план за действие

Ето няколко общи насоки за създаване на план за действие, които го правят ефективен и изпълним:

 • Поддържайте простота и търсете кохерентност. Твърде сложният план може да обърка хората или да ги обезсърчи;
 • Включвайте в планирането хората, които ще изпълняват дейностите. Ако наложите едностранно задачите, има вероятност планът да не успее. Ако прилагащите са включени в разработването на плана за действие, ще са по-ангажирани с успеха му;
 • Структурирайте плана за действие в постижими стъпки. Изградете план, който е управляем и постижим;
 • Контролирайте ролите и отговорностите. Ролите и отговорностите трябва да бъдат подробно описани. Всеки “собственик” на стъпка за действие трябва се увери, че разполага с всички необходими ресурси (време, средства, обучение и т.н.);
 • Направете плана си гъвкав. Добрият план е жив документ, открит за преработки. Ригидните планове или графиици са откъснати от променящата се действителност;
 • Създайте климат, в който хоратат не се страхуват да докладват за проблеми или затруднения. Не можем да си позволим замитане на проблеми под килима;
 • Периодичният преглед на напредъка, както и финалната оценка са задължителни елементи.

Примерен модел на план за изпълнение на стратегия

Планът за изпълнение на стратегията на училището се разработва за две години напред. Той включва приоритетни направления, съобразени със спецификите на институцията. Приоритетните направления са свързани с осигуряване на безопасна среда, подобряване и осъвременяване на материалната база, повишаване на качеството на образование, квалификация на учителите, създаване на позитивен климат, създаване на условия за творческо развитие и изяви на учениците, участие в проекти и национални програми, взаимодействие с родители и външни обществени институции.

Нека обединим казаното с един пример. В случая приоритетното направление е “Повишаване на квалификацията и кариерното развитие  на учителите” 

Целите са

 • Създаване на възможности за повишаване на квалификацията на учителите в зависимост от потребностите им;
 • Повишаване на компетентността на педагогическите специалисти.

Показатели за изпълнение могат да бъдат: 

 • Проведени анкети за определяне на потребностите на учителите от обучение;
 • Изготвен план за квалификационна дейност; 
 • Проведени обучения на педагогически специалисти; 
 • Прилагане на новите знания и умения в практиката.

Рамката на плана  изглежда по следния начин:

Какво трябва да знае всеки директор, за да започне учебната годината уверено? 

Добре е сроковете да бъдат в по-тесни рамки. Колкото са по-конкретни, толкова е по-сигурно, че работата ще бъде свършена. В дадения пример по-конкретните срокове и отговорници ще бъдат посочени в плановете за квалификационна дейност.

Правилните хора ли са на борда?

Прилагането на планираните дейности в училище не са механичен процес. Най-важната част от изпълнението им са хората с тяхната енергия, компетентност, ентусиазъм и ангажираност. 

Всичко ще протича по-гладко, ако имаме подкрепата на ключови хора. Това са хората с доказани умения или неформалните лидери, към които останалите се обръщат за насока и съвет при възникнали трудности.

Ето няколко въпроса, които ще ви помогнат да разберете дали имате подкрепящ екип ако се наложи да въведете иновация или се налага поредната промяна в училището:

 • Достатъчно ли ключови хора са на лидерски позиции по въвеждане на иновацията или промяната?
 • Включени ли са хора с различни гледни точки и с различни качества? Във всеки екип е добре да има генератор на идеи; някой, който следи голямата картина; някой, който следи за детайлите; някой, който следи и предупреждава за опасностите; човек с висока емоционална интелигентност, който да балансира взаимоотношенията при нужда;
 • Членовете на екипа способни ли са да пренебрегнат личните си интереси в полза на по-голяма за училището цел?

Ако сте отговорили положително на въпросите, разполагате със силен екип, с който може да стигнете далеч.

Няколко финални съвета

 • Инвестираното време в добрия план не е загубено. Планът винаги е успешен ако е добър;
 • Празнувайте малките успехи през годината, за да поддържате духа и енергията на хората си в екипа;
 • Общувайте открито и нека ясно се разбере: кои са целите ви; защо са важни; как ефективното им изпълнение ще се отрази на институцията; каква роля играе всеки човек в постигането им;
 • Давайте личен пример и бъдете последователни. 
 • Използвайте ефективно времето си и планирайте дейности за грижа за здравето си.

 

Източник: АВТОРИТЕТНИ ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ВЪПРОСИ, Ричард Люки (2008)

 

Още полезни статии:

Култура на класната стая

Сутрешни срещи – практики за изграждане на общност в класната стая

Сутрешните срещи са училищна практика за управление на класната стая, използвана за справяне с нуждите от социално-емоционално обучение на учениците. Това е практика, която позволява

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали